Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

3

+info

+info

+info

+info

+info

+info

+info

1

6

PROPOSTA FORMATIVA ELIC VOC

CURS 2021- 2022

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL

EDUCACIÓ INTERCULTURAL I CONVIVÈNCIA

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA I LITERÀRIA

TREBALL GLOBAL DE LA LLENGUA

7

4

2

5

SEMINARIS

eso

ATENCIÓ A L'ALUMNAT NOUVINGUT

Disseny imatges Freepik

QUI SOM? - Equips LIC - Equip de formadores de secundària - Persones formadores externes

PER AL CURS 21- 22 TOTES LES FORMACIONS ES PLANTEGEN EN FORMAT TELEMÀTIC A CAUSA DE L'EXCEPCIONALITAT DE LA SITUACIÓ

Millorar els resultats obtinguts en l'avaluació interna i externa

Millorar els resultats de tot l'alumnat

Aprofundir en la competència lingüística

Reflexionar i millorar la intervenció docent

Establir acords a nivell de cicle, etapa o nivells

Centres que volen...

A QUI VA DIRIGIDA?

Millorar els resultats obtinguts en l'avaluació interna i externa

Millorar els resultats de tot l'alumnat

Aprofundir en la competència lingüística

Reflexionar i millorar la intervenció docent

Establir acords a nivell de cicle, etapa o nivells

Centres que volen...

A QUI VA DIRIGIDA?

CARACTERÍSTIQUES DE LA FORMACIÓ

Vinculació amb el currículum. Reflexió sobre el marc teòric de referència per a l’ensenyament i aprenentatge. Dinàmiques de treball en grup. Anàlisi de seqüències didàctiques i d’activitats. Orientacions per a la intervenció docent i la dinamització de l’aula. Aplicació a l’aula d’activitats i anàlisi d’evidències en grup. Propostes de millora i consideracions per a l'avaluació. Eines per a la diagnosi de centre i per a l’elaboració d’acords. ...

Dimensió Comunicació Oral

+info

+info

Eines multimèdia per a la llengua oral

+info

Fes la teva inscripció a l'XTEC

Actualització de les habilitats del discurs oral

+info

Competència en llengua oral: fonaments i estratègies

+info

Altra formació telemàtica que oferta la Subdirecció General:

Programa: "Tenim la paraula"

LOGO(Oratòria per a docents)

Equip LICVallès Occidental

FORMACIÓ TELEMÀTICA D'INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL A LA XTEC

FORMACIÓ TELEMÀTICA D'INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL A LA XTEC

FORMACIÓ TELEMÀTICA D'INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL A LA XTEC

FORMACIÓ TELEMÀTICA D'INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL A LA XTEC

Analitzar les habilitats discursives orals del professorat en l'àmbit escolar. Incorporar estratègies per fer entenedores i interessants les explicacions orals. Reflexionar sobre els recursos lingüístics i retòrics, expositius i argumentatius que intervenen en la competència comunicativa oral formal en públic.

Objectius

Continguts

La llengua oral als centres de secundària. Organització del discurs oral. Storytelling. Perdre la por. Motivació. Expressió verbal: veu i prosòdia. Pronúncia. Expressió corporal: pràctica actoral. Suport visual

Objectius transversals del programa

Centre i entorn:

+info

"Tenim la paraula" té un desplegament de zona i...

DESPLEGAMENT EN 3 FASES PROTOCOL·LITZADES

+info

Permet compaginar-se amb altres projectes de centre...

i facilita l'actualització de la didàctica de la llengua oral a través d'una reflexió i d'una formació amb rigor i fonamentada

+info

Com es desplega el programa al territori?

Aquest curs 20-21 s'ha desplegat a Barberà del Vallès, Badia del Vallès i Cerdanyola del Vallès en fase 2

Impulsat des del Servei Educatiu de Zona(amb el vist-i-plau del Grup Matriu)

+info

Funcionament del programa

A partir d'una activitat de formació!

+info

Quina activitat de formació?

Amb reconeixement d'innovació!

Centres en fase 1:

Centres que començaran en el programa el curs 21-22 amb el vist-i-plau del Grup Matriu

Conèixer les competències comunicatives referides a la llengua oral. Incorporar estratègies de didàctica de la llengua oral. Conèixer les principals formes de la literatura oral i la seva aplicació a l’aula. Estudiar les formes de comunicació pròpies dels mitjans de comunicació audiovisual en relació a la llengua oral i a l'àmbit educatiu.

Objectius

Continguts

Fonaments teòrics de didàctica de la llengua oral. Mitjans de comunicació audiovisual Literatura oral.

Conèixer els principals recursos informàtics per treballar la llengua oral a l'aula.

Objectius

Continguts

Mòdul 1: "Mitjans tecnològics bàsics": paràmetres de configuració del sistema de so de l'ordinador, instal·lació i operacions bàsiques del programa Audacity, enregistrament de veu amb el programa Pinnacle Studio, edició de vídeo amb el Pinnacle Studio, blocs i possibilitats amb vídeo.Mòdul 2: "Àudio i vídeo":afegir un Voki al bloc, efectes sonors (ràdio), muntatges sonors (ràdio), eines bàsiques d'edició de vídeo

Millorar les habilitats i proporcionar recursos i estratègies comunicatives orals del docent. Millorar la seguretat i adequació locutives. Millorar el criteri de correcció fonètica. Aprofundir en les característiques dels gèneres discursius orals més usats pel professorat a l’aula i saber‐los produir.

Objectius

Continguts

La producció de veu i la pronúncia. Estratègies comunicatives del discurs docent oral. Gèneres discursius en l’activitat docent. La locució. Intensitat, velocitat, entonació, ritme, pauses. Alguns aspectes de comunicació no verbal. El discurs oral. Planificació, producció i revisió.

Dimensió Comprensió Lectora i Literària

Nivells de comprensió

Temps de lectura

Estratègies de lectura

+ INFO

+ INFO

+ INFO

+ INFO

+ INFO

+ INFO

Competència lectora i aprenentatge

CÀPSULES

Llegim i escrivim en parella(lectura cooperativa)

Les altres literatures universals

El desenvolupament de l’hàbit lector: un temps per llegir i per parlar de la lectura.

El procés lector i les estratègies de comprensió lectora. Els tallers de lectura.

CURS TELEMÀTIC per ampliar les lectures habituals amb obres d'autors de procedència no europea, amb la finalitat de promoure la interculturalitat.

FUNCIONAMENT CÀPSULES:El centre tria d’un a quatre blocs de continguts, segons les seves necessitats:Bloc introductori: la lectura a les matèriesCàpsula 1. La lectura autònomaCàpsula 2. Llegir textos realsCàpsula 3. El llenguatge de les matèriesCàpsula 4. Parlar de la lectura

Visita prèvia al centre Diagnosi inicial Mòduls de dues sessions de durada Combinació de mòduls d’acord amb les necessitats detectades pel centre Enfocament pràctic Discussió pedagògica Seguiment del procés Suggeriment de grups impulsors Acords de centre

Un nou format a secundària

+info

Analitzar i millorar les activitats de lectura en les matèries per incrementar la competència lectora i l’aprenentatge dels alumnes en aquell aspecte que el centre prioritzi.

Objectius

Continguts

Bloc introductori: la lectura a les matèries. 4 Blocs optatius (cliqueu les càspsules).

Blocs optatius

+info

Un nou format: càpsules

Compartir un model d'intervenció didàctica per donar resposta a les orientacions, que sobre el desenvolupament de l'hàbit lector, es donen al marc legal vigent.Conèixer diferents models organitzatius que faciliten el desenvolupament de l'hàbit lector.

Objectius

Continguts

Desenvolupament de l'hàbit lector. Activitats bàsiques: la lectura per part de l'adult, la lectura autònoma dels alumnes i el temps per parlar de la lectura.

Les hores certificades comptabilitzen per l'activació del perfil lectura i biblioteca escolar

Compartir els nivells de comprensió lectora. Identificar i elaborar activitats que requereixin diversos nivells de comprensió lectora. Relacionar els nivells de comprensió lectora amb l’adquisició de coneixement a les àrees o matèries.

Continguts

Nivells de comprensió: literal, inferencial, profunda o crítica Ensenyament dels nivells de comprensió lectora: intervenció docent i activitats. Lectura crítica a les matèries (especialment a secundària) Nivells de comprensió i avaluació de la comprensió lectora

Objectius

Les hores certificades comptabilitzen per l'activació del perfil lectura i biblioteca escolar

Compartir un model d’ensenyament que es basa en el comportament d’un lector expert. Ensenyar explícitament estratègies de lectura. Aplicar la seqüència didàctica dels tallers de lectura.

Objectius

Continguts

Procés lector. Estratègies de lectura vinculades al procés lector. Ensenyament del procés lector i les estratègies de lectura. Tallers de lectura.

Les hores certificades comptabilitzen per l'activació del perfil lectura i biblioteca escolar

Fes la teva inscripció a l'XTEC

Ampliar les lectures habituals amb obres d'autors de procedència no europea. Aplicar estratègies d'educació intercultural a partir de la competència literària. Desenvolupar seqüències didàctiques sobre les lectures de les obres proposades.

Objectius

Continguts

La tradició literària i l'experiència de la lectura. La literatura occidental i les altres tradicions literàries. Anàlisi de la pràctica docent.

Les hores de formació inclouen:25 hores que comporten la realització de les activitats proposades a l'aula virtual.20 hores d'assessorament personalitzat en el centre sobre l'aplicació de les activitats del curs en les aules que participen en el pilotatge.

Fomentar la capacitat de cooperació entre l’alumnat. Potenciar la implicació de les famílies en les tasques escolars. Compartir metodologies inclusives per a l’ensenyament de la llengua, i promoure el treball col.laboratiu entre mestres i centres (participació en xarxa).

Continguts

La tutoria entre iguals. La implicació de les famílies. Les activitats de lectura, els moments de les sessions i l’avaluació. El rol del docent.

Objectius

Les hores certificades comptabilitzen per l'activació del perfil lectura i biblioteca escolar

Activitats pràctiques d'expressió escrita

Dimensió Expressió Escrita

Decàleg de l'escriptura (Assessorament 5 hores)

Escriptura en un centre Educatiu

Escriptura per a totes les matèries

Escriptura creativa

+ INFO

+ INFO

+ INFO

+ INFO

+ INFO

10 aspectes clau per a la reflexió i la revisió de la didàctica de l’escriptura en centre.

Tres propostes didàctiques centrades en tres aplicacions diferents de l’escriptura a l’aula: escriptura creativa, escriptura i gramàtica i escriptura a les matèries.

Reflexió sobre la didàctica de l’escriptura per a l’elaboració d’un pla de treball de centre, que permeti la millora de la competència escrita de l’alumnat.

CURS TELEMÀTIC D'INSCRIPCIÓ INDIVIDUALReflexió i discussió pedagògica sobre els aspectes implicats en l’escriptura en les matèries dels àmbits no lingüístics, per a la millora de les activitats didàctiques.

Activitats de desbloqueig, elements de la narració, imitació i transformació de models i tècniques literàries per estimular l’escriptura creativa.

Compartir els significats dels deu punts del decàleg i conèixer les orientacions didàctiques. Analitzar actuacions del centre i fer propostes de millora.

Objectius

Continguts

Marc teòric Punts del decàleg. Actuacions que es desprenen per a les diferents etapes educatives. Estratègies de reflexió i d’aprofundiment.

Planificar i desenvolupar tres activitats d'escriptura a l'aula. Identificar la relació d'aquestes activitats amb components curriculars. Elaborar eines i instruments per establir acords i aplicar aquestes activitats al centre.

Objectius

Continguts

Escriptura creativa. Tasques híbrides (llegir i escriure). La reflexió gramatical dins de les tasques d'escriptura. Elaboració d'acords. La planificació d'activitats al centre.

Constituir i orientar un grup impulsor d’escriptura al centre. Identificar aspectes d'escriptura prioritaris al centre. Elaborar un pla de treball per millorar l’expressió escrita dels alumnes. Conèixer els recursos del programa araESCRIC. Compartir eines per recollir els acords de centre i les actuacions que se'n deriven.

Continguts

Identificació i concreció dels aspectes d'escriptura que cal millorar. Diagnosi metodològica. Definició d'objectius de millora i acords de centre. Regulació de l'aplicació dels acords al centre: les evidències d'aplicació i les reunions pedagògiques.

Objectius

Entendre els processos creatius de l'escriptura en els alumnes. Conèixer i inventar alguns exercicis d'escriptura creativa. Aplicar activitats d'escriptura creativa a l'aula. Aprendre a valorar críticament els escrits dels alumnes.

Objectius

Continguts

Tècniques per estimular la creativitat. Aspectes implicats en la creació d'un text: les veus narratives, els personatges, el diàleg, les descripcions i la claredat. Tècniques literàries per estimular l’escriptura creativa. Activitats d’imitació i transformació de models.

Analitzar, millorar i aplicar activitats pràctiques d'escriptura a les matèries no lingüístiques.

Objectius

Continguts

Funcions cognitivolingüístiques: definir, descriure, exposar, argumentar… El llenguatge acadèmic i la precisió lèxica. Gèneres discursius científics i gèneres propis del món educatiu. Enfocament comunicatiu dels escrits. Ubicar l’aprenentatge en un conflicte. L'escriptura al centre: espais de col·laboració entre matèries. El procés d’escriptura. Propietats textuals. Escriptura multimodal. Avaluar els escrits.

Treball global de la llengua

El Tractament Integral de les llengües a les matèries no lingüístiques

+ INFO

+ INFO

CURS TELEMÀTICPresentació dels elements que cal considerar per elaborar i aplicar seqüències didàctiques tenint en compte el treball del llenguatge acadèmic en totes les matèries.

NOU PILOTATGE

+ INFO

UN ACOMPANYAMENT DE DOS CURSOS...

Identificar les necessitats lingüístiques dels alumnes per accedir als continguts de les matèries. Incorporar recursos i estratègies TILC per afavorir l’èxit escolar de l’alumnat. Conèixer aportacions metodològiques que poden facilitar la tasca docent en aules amb alumnat divers.

Continguts

Planificació d’unitats. Disseny d’activitats didàctiques. Estratègies per al tractament de la llengua. Regulació i avaluació. Gestió d’aula. El paper de l’alumne en el TILC.

Objectius

EducacióIntercultural i Convivència

Educació Intercultural

Pràctiques restauratives

+ INFO

+ INFO

Donar elements d'anàlisi i reflexió per treballar des d'una perspectiva intercultural als centres educatius. Aportar reflexions i estratègies que contribueixin a millorar la competència intercultural tant del professorat com de l'alumnat. Facilitar estratègies per acompanyar l'alumnat en la construcció d'una identitat de múltiples pertinences

Objectius

Continguts

Interculturalitat. Currículum intercultural des de les àrees. Identitat de múltiples pertinences. Implicació de les famílies. Coresponsabilitat educativa.Coeducació i igualtat de gènere.

Objectius

Continguts

Capacitar en la dinàmica del cercle com a metodologia d'aula per a la creació i cohesió de grup.Practicar les habilitats personals per a la gestió relacional.Introduir les idees clau de les pràctiques i principis restauratius en situacions de conflictesDissenyar intervencions restauratives per a gestionar les situacions que es donen en un centreIdentificar els elements clau per a la implementació de l'Enfocament Restauratiu Global al centre

Les pràctiques proactives: cercles de creació de grupDesenvolupament de competències relacionals i comunicacionals: escolta empàtica, comunicació no violentaEl conflicte com a oportunitat. Preguntes restaurativesValors de base, principis, models restauratius i cultura de centrePràctiques responsives informals, cercles de resolució de problemes a l'aulaIntroducció a la mediació entre iguals

Seminaris ELIC VOC

+info

+info

+info

+info

Seminari de Tutors/es d'aula d'acollida

Seminari CLIC

Altres Seminaris vinculats al Pla Educatiu d'Entorn

Jornada de formació inicial de Tutors/es d'aula d'acollida

Analitzar els aspectes que intervenen en el procés d’acollida i integració als centres educatius de l’alumnat nouvingut i en l’atenció a l’alumnat de procedència estrangera que necessita suport per seguir el currículum ordinari. Identificar les necessitats de l'alumnat i aplicar recursos i estratègies per donar-hi resposta

Objectius

Continguts

Procés d’escolarització de l’alumnat de procedència estrangera: acollida inicial, aprenentatge intensiu de la llengua i accés al currículum ordinari Didàctica del català L2 per a l’aprenentatge inicial de la llengua. Accés al currículum ordinari: tractament integrat de llengua i continguts i estratègies de suport docent per a l’aprenentatge efectiu de les àrees.

Facilitar eines i recursos per a l’acollida de l’alumnat nouvingut. Elaborar materials entorn l’acollida de l’alumnat nouvingut, l’aprenentatge intensiu de la llengua, i l’educació intercultural. Afavorir la creació d’una xarxa de treball per compartir eines, coneixements i bones pràctiques entre els Tutors i tutores d’aula d’acollida dels centres que hi participen. Coordinar temes transversals a tots els centres

Continguts

Programació conjunta d’activitats per potenciar la competència comunicativa. Elaboració de materials i recursos. Intercanvi d’experiències i materials didàctics. Els PI’s en el marc del nou decret d’Inclusió (alumnes NESE).

Objectius

Les hores certificades comptabilitzen per l'activació del perfil professional d'immersió i suport lingüístic

Facilitar recursos i materials útils per a desenvolupar les funcions CLIC als centres. Promoure l’intercanvi, sobre llengües, interculturalitat i cohesió social.Afavorir la creació d’una xarxa de treball per compartir eines, coneixements i bones pràctiques entre els CLIC dels centres que hi participen. Aprofundir en els següents temes: Pla de Lectura de Centre, Comunicació i Treball en xarxa.

Continguts

Els continguts es treballaran en funció dels objectius establerts.

Objectius

Les hores certificades comptabilitzen per l'activació del perfil professional d'immersió i suport lingüístic

SEMINARI DE COORDINACIÓ PCEE: 6 SESSIONS

SEMINARI REFERENTS LECXIT: 6 SESSIONS, algunes col·lectives, altres a cada punt LECXIT

Altres Seminaris vinculats al Pla Educatiu d'Entorn (en funció de cada municipi):

Atenció al'alumnat nouvingut

Estratègies de suport a l'alumnat d'origen estranger en totes les àrees

+info

+info

+info

+info

L'acollida en contextos escolars de diversitat lingüística i cultural

Didàctica del català com a segona llengua per a l'alumnat nouvingut

Estratègies de suport a l'aprenentatge de l'alumnat d'origen estranger a l'aula ordinària

NOU PILOTATGE!

Fes la teva inscripció a l'XTEC

FORMACIÓ TELEMÀTICA D'INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL A LA XTEC

FORMACIÓ TELEMÀTICA D'INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL A LA XTEC

FORMACIÓ TELEMÀTICA D'INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL A LA XTEC

Objectius

Continguts

Afavorir l’accés al currículum dels alumnes d’origen estranger. Difondre en les aules multilingües metodologies per ajudar els docents a identificar la base lingüística dels aprenentatges en totes les àreesAplicar mesures i suports per a la superació de les barreres a la participació i l’aprenentatge de tots els alumnes en totes les àrees. Proporcionar estratègies per afavorir el benestar dels alumnes en relació amb les seves necessitats socials i personals

Seqüenciació didàctica per a l’alumnat d’origen estrangerIncorporació en totes les àrees de bastides i altres mesures en diferents suports i formats que facilitin els aprenentatges i l’accés de tots els alumnes als continguts curriculars. Identificació de la dimensió lingüística i comunicativa de les activitats. Incorporació de la perspectiva plurilingüe i intercultural a les activitats. Elaboració d’activitats, tasques o projectes interdisciplinaris a partir de la col·laboració entre docents

Les hores de formació inclouen:25 hores que comporten la realització de les activitats proposades a l'aula virtual.20 hores d'assessorament personalitzat en el centre sobre l'aplicació de les activitats del curs en les aules que participen en el pilotatge.

Les hores certificades comptabilitzen per l'activació del perfil professional d'immersió i suport lingüístic

Objectius

Continguts

Incorporar a la pràctica docent estratègies i recursos per a l’acollida inicial de l’alumnat nouvingut i de les seves famílies. Afavorir la reflexió sobre el procés d’escolarització de l'alumnat d'origen estranger en contextos multilingües per generar actuacions de millora. Proporcionar orientacions per planificar els aprenentatges i l'avaluació dels alumnes nouvinguts.

Factors personals, culturals i emocionals que s’han de tenir en compte en el procés d'acollida. Pla d'Acollida, protocols i altres instruments per a l'acolliment de l'alumnat nouvingut i les seves famílies. Organització inicial de l'escolarització: avaluació inicial i Pla de Suport Individualitzat (PI). Participació de les famílies de l'alumnat nouvingut.

Fes la teva inscripció a l'XTEC

Les hores certificades comptabilitzen per l'activació del perfil professional d'immersió i suport lingüístic

Objectius

Continguts

Incorporar recursos i metodologies en l’atenció a l'alumnat nouvingut que s’inicia en l’aprenentatge de la llengua catalana. Reflexionar sobre l'adquisició de segones llengües en contextos de diversitat lingüística i cultural per generar actuacions de millora

Principis didàctics i orientacions metodològiques per a l'adquisició de segones llengües. L'aprenentatge de llengües en contextos de diversitat lingüística i cultural. El tractament de les habilitats comunicatives orals i escrites. La llengua com a base de tots els aprenentatges. La planificació i seqüenciació de continguts: el treball per tasques

Fes la teva inscripció a l'XTEC

Les hores certificades comptabilitzen per l'activació del perfil professional d'immersió i suport lingüístic

Objectius

Continguts

Incorporar a la pràctica docent recursos i estratègies de tractament integrat de llengua i continguts (TILC) per afavorir l'èxit escolar de l'alumnat de procedència estrangera a l'aula ordinària. Reflexionar sobre l'accés al currículum ordinari de l'alumnat que no ha assolit la competència lingüística necessària de la llengua vehicular de l'aprenentatge.

La llengua, base de tots els aprenentatges. Estratègies per proporcionar suport en les àrees o matèries no lingüístiques a l'alumnat d'origen estranger que no ha assolit la competència lingüística necessària per seguir el currículum ordinari. Metodologies que afavoreixen els aprenentatges de l’alumnat de procedència estrangera: el treball cooperatiu. El tractament integrat de llengua i continguts (TILC). L'avaluació en contextos de diversitat lingüística i cultural. La sistematització de la tasca docent en contextos de diversitat lingüística i cultural. Anàlisi de la pràctica docent. El suport lingüístic i social (SLS)

Fes la teva inscripció a l'XTEC

Les hores certificades comptabilitzen per l'activació del perfil professional d'immersió i suport lingüístic