Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Z Bibliąprzez życie...

Kilka wspomnień z Tygodnia Biblijnegow naszej szkole...

Pismo Świętejest najczęściej wydawanąi kupowanąksiążką na świecie.

Zostało przetłumaczone na ponad 1500 językówi dialektów.

Powstałona trzech kontynentach:w Azji, Afrycei Europie.

Autorem Pisma Świętego jest Bógi wybrani przez Niego ludzie,ktorych On natchnął.

Tworzyło jeczterdzieścipokoleń ludzi.

Jest to praca około 40 autorów, wśród którch znaleźli się: rolnicy, rybacy, a nawet lekarz czy król.

Początkowo spisane zostało w języku hebrajskim,greckim i aramejskim.

Cała Biblia została napisana w czasieponad 1500 lat.

Samo słowo „Biblia” pochodzi z języka greckiegoi oznacza księgę.

W starożytności najważniejszy materiał piśmienniczy - papirus - sprowadzanoz libańskiego miasta portowego, Byblos. Prawdopodobnie dlatego Grecy nazwali księgę "biblos."

Najczęściejwystępującymw Biblii słowemjest: "Pan".

"Słowo Bożejest lampądla moich nóg...

...i światłemna mojej ścieżce..."(Ps 119,105)

Dla nas - chrześcijanjest to księgaszczególna,najważniejszaze wszystkich.

Papież Franciszek powiedział:"...Weź małą księgę Ewangelii. Noś ją w kieszeni lub torebce. Kiedy jesteś w autobusie, metrze lub pociągu, gdy jesteśw domu, otwórz i czytaj..."

"Spróbuj! Zobaczysz, jak zmieni się Twoje życie, ponieważ spotkasz Jezusa" – mówił papież.

Biblia wygląda tak,jakby była jedną księgą,ale tak naprawdęjest to zbiórwielu mniejszych ksiąg.

Stary Testameny liczy 46 ksiąg,a Nowy Testament 27.

Całe Pismo Święte składa sięz 73 ksiąg.

Kanon Biblii – podstawowy zbiór pism uznany za autentyczny, natchniony i inspirowany przez Boga.

Stary Testament opisuje czasy od stworzenia świata, poprzez historię Narodu Wybranego,aż do ostatniego proroka.

Księgi Starego Testamentu dzieli się na:- księgi historyczne,- księgi dydaktyczne,- księgi prorockie.

Pięcioksiągto pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu:Księga Rodzaju,Księga Wyjścia,Księga Kapłańska, Księga Liczbi Księga Powtórzonego Prawa.

"Na początku stworzył Bóg"– od tych słów zaczyna się pierwszy werset, pierwszego rozdziału, pierwszejz ksiąg biblijnych.

Król Dawid jest postacią, o którejmowa jest w Bibliiaż 1118 razy.

Niektóre psalmy są napisane w formie „akrostychu". Należy do nichpsalm 119- czyli najdłuższy z biblijnych psalmów -w którym poszczególne strofy sąrozpoczęteod kolejnych liter hebrajskiego alfabetu.

Nowy Testament opisuje czas od narodzin Jezusa Chrystusa, aż po wizje czasów ostatecznych.

Treścią Nowego Testamentujest życiei nauka głoszona przez Jezusa, a także dzieje pierwszych gmin chrześcijańskich.

W skład Nowego Testamentu wchodzą: - 4 Ewangelie,- Dzieje Apostolskie,- 21 Listów,- Apokalipsa św. Jana.

AutoramiEwangelii są:- św. Mateusz,- św. Marek,- św. Łukasz,- św. Jan.

Dzieje Apostolskiespisał św. Łukasz. Zawierają oneopisy życiaApostołów.

Paweł z Tarsu – uznawany jest za autora największej ilości Ksiąg Nowego Testamentu.

Apokalipsa - ostatnia księga Pisma Świętego -nazywana jest też Objawieniem Jana.

Imię Jezus pojawia sięw Ewangeliach i Dziejach Apostolskich aż 700 razy, zaś wListachmniej niż 70 razy.

Aż do IV wiekupo Chrystusie Biblia występowała jako... zbiór zwojów. Dopiero w IVwieku zostały one zebrane w jeden tom,choćw tamtym czasienie było to jeszczepełnewydanie Pisma.

Podział Biblii na rozdziały i wersety nie pochodzi od tych,którzy ją spisali.Został ondokonany setki latpo ich śmierci.Autorzy oryginałuani ich nie planowali,ani nie przewidywali.

SIGLA BIBLIJNE -jest to umowna nazwa konkretnych wersetóww Piśmie Świętym,które chcemy lub powinniśmy znaleźć.

Wszystkie skróty dotyczące nazw ksiąg Staregoi Nowego Testamentu można znaleźćna początkukażdego Pisma Świętego.

„Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego...

...gdyż Jemuzależy na was.” (1 P 5, 7)

„O nicsięjuż zbytnio nie troskajcie,ale w każdej sprawiewasze prośbyprzedstawiajcie Boguw modlitwie i błaganiuz dziękczynieniem!(Flp 4, 6)

„A pokój Boży,który przewyższawszelki umysł,będzie strzegłwaszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.”(Flp 4, 7)

Już w starożytnościBiblia była tłumaczona...

Septuaginta - to jedenz najbardziejznanychprzekładówStarego Testamentuna język grecki.

Pierwsze tłumaczenie Starego Testamentuna język łaciński powstało w IV wieku po Chrystusie.Przełożył je św. Hieronim. Później nazwano je WULGATĄ.

Ksiądz Jakub Wujek pochdzący z Wągrowca przetłumaczyłjako pierwszyWULGATĘ Hieronimana język polski.

"Wszystko mogęw Tym,który mnie umacnia."(Flp 4,13)

W bibliotece uniwersyteckiejw Getyndze (Niemcy)jest Biblia, która została napisana na 470liściach palmowych.

Przeczytaniecałej Biblii na głosmoże zająćokoło 100 godzin.

Zwrot „Nie lękajcie się” pojawia się w Piśmie Świętym 365 razy –po jednym na każdydzień roku.

"Wszystkojest możliwedla tego,kto wierzy."(Mk9,23)

"Radujcie się zawszew Panu;jeszcze raz powtarzam: radujcie się!"(Flp 4,4)

Pozwólmy,by Ewangeliainspirowała naskażdego dnia.

Czytaj Biblię!:-)

Codziennie!(-: