Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

DESCUBRE TODAS AS OPCIÓNS

orientació n para bacharelato

Lourdes Otero RodríguezOrientadora IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas.

Info

Info

Info

Info

Info

Info

Info

Info

Info

INDICE

Promoción e repetición en Bacharelato

Oferta de materias en 2º de Bacharelato

Ramas de coñecemento e estudos universitarios

Ciclos Formativos de Grao Superior

Ciclos Superiores preferentes segundo as modalidades

Ensinanzas de réximen especial

Dobles graos universitarios

Graos abertos universitarios

Que estudar despois do Bacharelato

PROMOCIÓN E REPETICIÓN DE CURSO

Que debes de saber...

Aprobar todas as materias

Ter dúas materias suspensas como máximo

Poderá repetirse unha soa vez cada un dos cursos ou excepcionalmente repetir un dos cursos unha segunda vez co informe favorable do equipo docente

Despois de cursar 2º se non se supera todas as materias poderase optar por matricularse dó das materias suspensas ou repetir curso completo

ampliar imaxe

OFERTA DE MATERIAS EN 2º DE BACHARELATO

Que estudar despois do Bacharelato?

Bacharelato | Ciclos Medios de Formación Profesional | Ciclos medios das Ensinanzas Especiais

Ciclos Superiores FP

Estudos Universitarios

Ordinario

01

Dual

02

Adultos

03

Graos superiores das EE

Cal escoller?

Cal escoller?

Para acceder, debes superar a ABAU

01

Son as grandes descoñecidas

01

Son de 3 tipos: Artísticas, Deportivas e de Idiomas

02

Ademais do título de BACH, nalgúns casos debes pasar unhaproba específica

03

ABAU

Familias Profesionais

Ordinario (O) | Dual (D) | Adultos Presencial (AP) | Adultos a distancia (AD)

Seguridade e Medio ambiente

Comercio e márketing

Electricidade e electrónica

Madeira, moble e cortiza

Enerxía e auga

Imaxe e sonido

Sanidade

Administración e Xestión

Química

Artes gráficas

Agraria

Informática e comunicacións

Hostalaría e Turismo

instalación e mantemento

Imaxe persoal

Téxtil, confección e pel

Edificación e obra civil

Industrias alimentarias

Fabricación mecánica

Marítimo-pesqueira

Servizos socioculturais e á comunidade

Transporte e mantemento de vehículos

Actividades físicas e deportivas

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8314

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8330

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8327

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8323

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8321

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8318

Acceso ós folletos informativos da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8315

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8320

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8321

http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8319

Acceso ós folletos informativos da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8315

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8483

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8333

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8335

http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8315

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8334

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8331

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8328

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8325

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8332

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8329

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8326

Acceso ó folleto informativo da Conselleríahttp://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8323

Ensinanzas especiais preferentes

segundo a modalidade de Bacharelato

De Artes (Sen necesidade de facer proba de acceso)

De Artes (Ademais, con proba de acceso)

Arte dramática

CS Arquitetura efémera

CM Ebanistería artística

CM Serigrafía artística

CM Dourado e policromía artísticos

CS Artes aplicadas da escultura

CS Fotografía artística

CS Cerámica artística

CS Ilustración

CS Xoiaría artística

Conservación e Restauración de Bens Culturais

Estudos superiores de Deseño gráfico

Estudos superiores de Deseño de produtos

Estudos superiores de Deseño de interiores

Estudos superiores de Deseño de moda

Estudos superiores de Música e Danza

CS Gravado e técnicas de estampación

Se a túa modalidade de Bacharelato non é a de Artes, debes facer ademáis outra proba.

de Artes

Ciclos superiores preferentes

segundo a modalidade de Bacharelato

De Artes

Madeira, moble e cortiza

Actividades físicas e deportivas

Edificación e obra civil

Electricidade e electrónica

Fabricación mecánica

Enerxía e auga

Edificación e obra civil

Artes Gráficas

Agraria

Industrias alimentarias

Instalación e mantemento

Informática e comunicacións

Imaxe persoal

Imaxe e Son

Hostalaría e turismo

Química

Madeira, moble e cortiza

Marítimo-pesqueira

Sanidade

Calquera

Imaxe persoal

Sanidade

Servizos socioculturais e á comunicdade

Hostalaría e turismo

Comercio e márketing

Administración e xestión

De HH e CCSS

De ciencias

Seguridade e medio ambiente

Transporte e mantemento de vehículos

Téxtil, confección e pel

Artes Gráficas

• Animación de actividades físicas e deportivas.• Acondicionamento físico.

• Deseño e amoblamento

• Proxectos de edificación.• Proxectos de obra civil.

• Estilismo e dirección de peiteado.

• Animación sociocultural e turística.• Educación infantil.• Integración social.• Mediación comunicativa.• Promoción da igualdade de xénero.

• Administración e finanzas.• Asistencia á dirección.

• Transporte e loxística.• Márketing e publicidade.• Comercio internacional.• Xestión de vendas e espazos comerciais.

• Xestión de aloxamentos turísticos.• Axencias de viaxes e xestión de eventos.• Guía, información e asistencias turísticas

• Documentación e adminstración sanitaria.

Xestión forestal e do medio natural.Paisaxismo e medio rural.Gandaría e asistencia en sanidade animal

• Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia• Deseño e xestión da produción gráfica

• Proxectos de edificación.• Proxectos de obra civil.

• Sistemas electrotécnicos e automatizados.• Sistemas de telecomunicacións e informáticos.• Automatización e robótica industrial.• Mantemento electrónico

• Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica.• Enerxías renovables.

• Dirección de cociña.• Dirección de servizos de restauración.

• Programación da produción en fabricación mecánica.• Construcións metálicas Ciencias• Deseño en fabricación mecánica

• Animacións 3D, xogos e contornos interactivos.• Iluminación, captación tratamento de imaxe.• Produción de audiovisuais e espectáculos.• Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos.• Son para audiovisuais e espectáculos

• Estética integral e benestar• Estilismo e dirección de peiteado

• Procesos e calidade na industria alimentaria.• Vitivinicultura.

• Mantemento de instalacións térmicas e de fluidos.• Mecatrónica industrial.

• Admon. de sistemas informáticos en rede.• Desenvolvemento de apps multiplataforma.• Desenvolvemento de aplicacións web.

• Acuicultura.• Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións.• Transporte marítimo e pesca de altura.

• Deseño e amoblamento

• Laboratorio de análise e de control de calidade.• Química industrial.

• Educación e control ambiental.

• Automoción.• Mantemento aeromecánico de avións con motor de turbina.

• Patronaxe e moda

• Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia• Deseño e xestión da produción gráfica

• Anatomía patolóxica e citodiagnóstico.• Audioloxía protésica.• Dietética.• Documentación e adminstración sanitaria.• Hixiene bucodental.• Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear.• Laboratorio clínico e biomédico.• Próteses dentais.• Radioterapia e dosimetría.• Saúde ambiental.

04

03

05

CIENCIAS

ARTES E HUMANIDADES

CIENCIAS DA SAÚDE

01

ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA

02

CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS

RAMAS DE COÑECEMENTO

Que debes de saber...

info

info

info

info

info

notas de corte

notas de corte

notas de corte

notas de corte

notas de corte

notas de corte

notas de corte