Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CFGM ACTIVITATS COMERCIALS

2
Cursos

1600 h Lectives

400 h Pràctiques

Matí
dl - dv

COMPETÈNCIA GENERAL:
desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis, i a gestionar un petit establiment comercial

Màrqueting digital
E-commerce
Xarxes socials

aparadorisme
màrqueting
Merchandising

Logística
Emmagatzematge
Traçabilitat

ACCÉS AL CICLE FORMATIU.

QUè VOLS SABER?

SORTIDES PROFESSIONALS

PERFIL DE L'ALUMNAT

CONTINUÏTAT ACADÈMICA

PLA D'ESTUDIS

ALTRES

Tria una opció

ACCÉS DIRECTE

 • Estar en possessió del títol d’ESO.
 • Tenir un títol de FP Bàsica.
 • Haver superat un grau mitjà (qualsevol branca)
 • Haver aprovat 2n Batxillerat.
 • Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Amb una prova d’accés:

Poden realitzar la prova d’accés els alumnes que tenguin 17 anys o més, o que els compleixin durant l’any natural de realització de la prova.

 • Venedor/a, representant comercial, promotor/a, Televenedor/a, teleoperador/a (call-center) i venda a distància.
 • Administrador/a de continguts en línia. E-commerce.
 • Comunity manager. seo i xarxes socials
 • Informació i atenció al client, caixer/a, componedor/a i comerciant de tenda.
 • Gerent de petit comerç, tècnic en gestió d’estocs i magatzem i responsable de recepció i expedició de mercaderies.
 • Tècnic en logística de magatzem i tècnic d’informació i/o atenció al client en empreses.

Els alumnes de Grau Mitjà d’Activitats Comercials seran capaços de:

 • posar en marxa projectes de viabilitat i exercici per compte propi de l'activitat d'un petit negoci de comerç al detall.
 • Administrar i gestionar un petit establiment comercial., optimitzar la funció logística.
 • Realitzar la venda de productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització, utilitzant les tècniques de venda adequades a la tipologia del client i als criteris establerts per l'empresa.
 • Realitzar accions de comerç electrònic mantenint la pàgina Web de l'empresa i els sistemes de comunicació socials a través d'Internet per a complir amb els objectius de comerç electrònic de l'empresa definits en el pla de màrqueting digital.
 • Executar les accions de màrqueting, identificant les necessitats de productes i/o serveis dels clients.
 • Executar els plans d'atenció al client, gestionant un sistema d'informació per a mantenir el servei de qualitat que garanteixi el nivell de satisfacció dels clients, consumidors o usuaris.

 • Cursos d'especialització professional.

Des de fa temps, es venia parlant de la necessitat portar a la Formació Professional al seu següent nivell. I és que tant els estudiants d'FP com les empreses demandaven uns estudis més específics en algunes àrees concretes, que donin solució a les necessitats presents i futures de la realitat laboral.

Els nous cursos d'especialització d'FP podríem dir que són uns estudis de postgrau per a estudiants que tenen un títol de Formació Professional, i que volen continuar la seva formació per a adquirir així uns coneixements i habilitats especialitzats en un dels camps que abasten els seus estudis.

Per a poder accedir a un d'aquests cursos hauràs de disposar d'un títol de grau mitjà o grau superior, en funció del curs que triïs.

A més, no et servirà amb qualsevol títol de la Formació Professional, sinó que només podràs accedir a aquests cursos a través de determinades titulacions. La oferta va augmentant i actualitzant any rere any.

MÉS INFORMACIÓ A TODO FP.ES.

El cicle dona accés, entre d’altres, als següents estudis:

 • Batxillerat.

 • Qualsevol cicle de grau superior.

Els alumnes que tinguin un títol de Tècnic d'FP (cicle formatiu de grau mitjà d'FP) podran sol·licitar plaça en un qualsevol cicle formatiu de grau superior d'FP amb independència de la

família professional a la qual pertanyi.

Ara bé, és IMPORTANT conèixer que sempre tindran preferència en l'adjudicació els cicles formatius que pertanyin a la mateixa família professional o que tinguin afinitat amb els quals es vol accedir.

Tria una opció

PLA D'ESTUDIS

1r Curs

2n Curs

 • Màrqueting en l’Activitat Comercial (5h/setm)

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per a exercir funcions de suport i col·laboració en l'aplicació i seguiment de les polítiques de màrqueting.

La funció de suport i col·laboració en l'aplicació i seguiment de les polítiques de màrqueting inclou aspectes com:

– Anàlisi del mercat i l'entorn de l'empresa.

– Configuració del sistema d'informació de mercats (SIM).

– Anàlisi de les característiques i atributs de productes, serveis i línies de productes per a la seva adequació a les necessitats i perfil dels clients.

– Avaluació de les oportunitats de mercat per al llançament d'un producte o servei.

– Aplicació de tècniques de màrqueting per a la venda i distribució de productes.

– Càlcul del preu de venda del producte.

– Selecció de la forma i/o canal de distribució d'un producte, línia o gamma de productes.

– Selecció de la política de comunicació i promoció del producte, línies de productes o marques.

– Col·laboració en l'aplicació i control de les accions del pla de màrqueting.

– Definició i aplicació de tècniques de màrqueting en un petit comerç.

SUPERMERCAT ES BOT

SUPERMERCAT ES BOT

 • Gestió de Compres (3h/setmanals)

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per a exercir les funcions d'aprovisionar mercaderies en l'establiment comercial, gestionant el procés de compres i satisfent el nivell de servei al client establert.

La funció d'aprovisionar mercaderies en l'establiment comercial inclou aspectes com:

– Calcular les estimacions de vendes futures.

– Realitzar les compres de mercaderies programades.

– Classificar i triar les ofertes de proveïdors.

– Realitzar contractes de compra o subministrament de mercaderies.

– Realitzar la comprovació i inspecció de mercaderies comprades.

– Gestionar les incidències de l'aprovisionament.

– Detectar productes nous i obsolets del mercat.

– Calcular índexs de gestió de l'establiment comercial.

– Realitzar plans de liquidació de productes.

SUPERMERCAT ES BOT

 • Processos de Venda (5h/setmanals)

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per a exercir les funcions de realització d'operacions de venda de productes i serveis a través dels diferents canals de comercialització.

La funció de realització d'operacions de venda inclou aspectes com:

– Execució del pla de vendes.

– Elaboració de l'argumentari de vendes.

– Prospecció de clients.

– Preparació de les visites a clients.

– Presentació del producte/servei al client.

– Aplicació de tècniques de venda i negociació en la venda.

– Emplenament del contracte de compravenda o altres alternatius.

– Redacció de contractes annexos a la compravenda.

– Emplenament, registre i arxiu de la documentació generada en les operacions de venda.

– Tractament d'incidències, devolucions, queixes i reclamacions.

– Seguiment de la venda i control de serveis postvenda.

– Fidelització de clients.

– Gestió de cobraments.

– Emplenament dels mitjans de pagament.

SUPERMERCAT ES BOT

SUPERMERCAT ES BOT

 • Aplicacions Informàtiques per al Comerç (4h/setm)

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per a exercir les funcions relacionades amb l'ús d'eines informàtiques com ara:

– Maneig d'equips informàtics.

– Utilització de sistemes operatius i gestió de fitxers de dades.

– Administració de xarxes domèstiques.

– Configuració de la xarxa Internet i ús d'aquesta.

– Cerca avançada d'informació.

– Gestió del correu electrònic com a mitjà de comunicació i com a eina de venda.

– Transferències d'informació.

– Utilització d'aplicacions informàtiques de disseny gràfic.

– Elaboració de textos amb programes específics de procés de textos.

– Utilització i creació de presentacions publicitàries i de negocis en general.

– Maneig de programes per a la realització de tota mena de càlculs per mitjà d'aplicacions de full de càlcul.

– Gestió de la informació de l'empresa a través de programes gestors de bases de dades.

– Facturar electrònicament.

– Enviar i rebre dades d'organismes públics.

 • Dinamització del Punt de Venda (5h/setmanals)

Les activitats professionals associades a aquesta funció s'apliquen en:

– Les activitats de supervisió de mercaderia d'elevat preu en l'establiment comercial.

– El treball en un equip de vendes i la comunicació a superiors jeràrquics sobre nínxols de mercats, suggeriments d'Aquest mòdul professional conté la formació necessària per a exercir les funcions de disseny d'espais comercials i aparadors.

La funció d'organització d'espais comercials i disseny d'aparadors inclou aspectes com:

– L'organització i disseny d'espais comercials.

– El disseny d'aparadors. APARADORS 2020 - 2021

BOTIGA ES BOT

TALLER ES BOT

SUPERMERCAT ES BOT

APARADOR • Anglès (5h/setmanals)

Aquest mòdul professional conté la formació necessària perquè l'alumnat adquireixi les competències que li permetin comunicar-se en anglès en el desenvolupament de les activitats professionals pròpies del nivell formatiu d'aquest tècnic en aquest sector.

Es tracta d'un mòdul eminentment procedimental en el qual es desenvolupa la competència comunicativa en anglès necessària en l'entorn professional, tant a nivell oral com a nivell escrit.

La competència comunicativa en anglès té a veure tant amb les relacions interpersonals com amb el maneig de la documentació pròpia del sector

 • Formació i Orientació Laboral (3h/setmanals)

Aquest mòdul professional conté la formació necessària perquè l'alumne pugui inserir-se laboralment i desenvolupar la seva carrera professional en el sector.

Les línies d'actuació en el procés d'ensenyament-aprenentatge que permeten aconseguir els objectius del mòdul versaran sobre:

– El maneig de les fonts d'informació sobre el sistema educatiu i laboral, especialment referent a les empreses.

– La realització de proves d'orientació i dinàmiques sobre la pròpia personalitat i el desenvolupament de les habilitats socials.

La preparació i realització de models de curriculum vitae (CV) i entrevistes de treball.

– Identificació de la normativa laboral que afecta els treballadors del sector, maneig dels contractes més comunament utilitzats i lectura comprensiva dels convenis col·lectius d'aplicació.

– L'emplenament de rebuts de salari de diferents característiques i altres documents relacionats.

– L'anàlisi de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, que li permeti avaluar els riscos derivats de les activitats desenvolupades en el seu sector productiu, i que li permeti col·laborar en la definició d'un pla de prevenció per a una petita empresa, així com en l'elaboració de les mesures necessàries per a la seva posada en funcionament.

 • Gestió d’un Petit Comerç (7h/setmanals)

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per a exercir les funcions de creació, administració i gestió d'un petit establiment comercial.

La funció de creació i gestió d'un petit establiment comercial inclou aspectes com:

– Tràmits de constitució i posada en marxa d'una petita empresa.

– Obtenció i gestió dels recursos financers necessaris per a un petit establiment comercial.

Gestió de compra i/o lloguer del local i de l'equipament necessari per a l'obertura de la botiga.

– Elaboració de pressupostos.

– Gestió del procés de facturació.

– Gestió de cobraments i pagaments.

– Gestió econòmica i control de tresoreria.

– Registre i arxiu de documentació.

– Registre comptable de les operacions realitzades.

– Càlcul del resultat de l'exercici i elaboració dels comptes anuals.

– Declaració–liquidació dels impostos derivats de l'activitat.

– Elaboració i gestió de la documentació derivada de les obligacions laborals, comptables i fiscals de l'empresa. TALLER ES BOT

TALLER

 • Tècniques de Magatzem (6h/setmanals)

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per a exercir les funcions de gestionar i coordinar les operacions del magatzem, optimitzant els recursos disponibles.

La funció de gestionar i coordinar les operacions del magatzem inclou aspectes com:

– La determinació de necessitats de recursos humans i tècnics.

– La selecció d'equips, mitjans i eines de magatzem.

– Realitzar plans de distribució interna de mercaderies segons mètodes i tècniques d'emmagatzematge.

– El càlcul de coeficients d'utilització i índexs de capacitat.

– Realitzar i seguir protocols de magatzematge.

– Realitzar pressupostos de magatzematge de mercaderies.

– Dur a terme la programació de manteniment del magatzem.

– Relació amb l'equip de treball

DISSENY MAGATZEMS

DISSENY MAGATZEMS

 • Venda Tècnica (6h/setmanals)

Les activitats professionals associades a aquesta funció s'apliquen en:

– Les activitats de supervisió de mercaderia d'elevat preu en l'establiment comercial.

– El treball en un equip de vendes i la comunicació a superiors jeràrquics sobre nínxols de mercats, suggeriments de diversificació cap a nous productes i demandes dels clients.

– La promoció de venda al detall de productes i serveis tecnològics.

– Els processos de venda a l'engròs en establiment i fora d'establiment al client particular, comercial o industrial.

- Les operacions de promoció d'immobles en venda o lloguer.

– Les activitats de *telemarketing dirigides a la recerca de mercats, promoció, atenció al client, venda, retenció, recuperació i fidelització del client.

 • Serveis d’Atenció Comercial (4h/setmanals)

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per a exercir funcions relacionades amb el servei d'atenció al client i amb la gestió de queixes i reclamacions del client/consumidor/usuari, com ara:

– Desenvolupament d'accions d'informació al client/consumidor/usuari.

– Organització, tractament i arxiu de documentació relativa al servei d'atenció al client.

– Aplicació de tècniques de comunicació en situacions d'informació al client i gestió de consultes, queixes i reclamacions.

– Aplicació de tècniques de negociació en situacions de reclamacions.

– Aplicació de mètodes d'avaluació i control de qualitat dels serveis d'atenció/informació al client/consumidor/usuari.

– Desenvolupament d'accions previstes en plans de qualitat i millora del servei d'atenció al client.

– Desenvolupament d'accions previstes en programes de fidelització de clients.

 • Comerç Electrònic (6h/setmanals)

Aquest mòdul conté la formació necessària per a l'acompliment d'activitats relacionades amb la venda de productes/serveis a través d'Internet.

La funció de vendes per Internet inclou aspectes com:

– La col·laboració en l'aplicació del pla de màrqueting digital.

– La realització d'accions encaminades a la venda per Internet.

– El manteniment de la pàgina web de l'empresa.

– L'actualització en temps real del catàleg en línia de productes.

– La gestió de la botiga virtual.

– La utilització de xarxes socials per a potenciar les vendes.

– La inclusió de l'empresa en entorns de vendes Web 2.0.

PRESTASHOP

 • Formació en centres de treball (400h/Tercer Trimestre)

Aquest mòdul professional contribueix a completar les competències d'aquest títol i els objectius generals del cicle, tant aquells que s'han aconseguit en el centre educatiu, com els que són difícils d'aconseguir en aquest.

El mòdul professional de Formació en Centres de Treball tindrà les finalitats següents:

  1. Completar l'adquisició de competències professionals pròpies de cada títol aconseguides al centre educatiu.

  2. Adquirir una identitat i maduresa professional motivadores per a l'aprenentatge al llarg de la vida i per a les adaptacions als canvis que generin noves necessitats de qualificació professional.

  3. Completar coneixements relacionats amb la producció, la comercialització, la gestió econòmica i el sistema de relacions sociolaborals de les empreses, amb la finalitat de facilitar la seva inserció laboral.

  4. Avaluar els aspectes més rellevants de la professionalitat aconseguida per l'alumne al centre educatiu i acreditar els aspectes requerits en l'ocupació que per verificar-se requereixen situacions reals de treball.

Tria un mòdul

altres informacions d'interès

 • Possibilitat de fer les pràctiques en empreses d'Europa Programa ERASMUS +

Oferir l’oportunitat als nostres alumnes d’FP de Grau Mitjà de realitzar estades formatives de qualitat en empreses europees i que aquestes siguin reconegudes com a part del mòdul de FCT, o bé, que els alumnes duguin a terme aquestes estades durant el curs posterior a la seva titulació en el centre.

 • participació en el programa icscrea

Aquest programa pretén formar a l'alumnat de formació professional en l’adquisició de competències que promoguin les actituds i aptituds de caràcter general més demandades pel món laboral.

De la mateixa manera també promou qualitats tals com les relacionades amb la confiança en un mateix, la implicació en l’empresa, el pensament creatiu i innovador, el treball en equip i l’emprenedoria, per tal de facilitar-li la inserció laboral, augmentar l’adaptabilitat a un sistema econòmic canviant i contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


El programa es basa en el disseny d’un projecte de transferència i en l’aplicació corresponent durant el curs escolar al cicle de formació professional al qual va destinat el projecte, així com en el seguiment de l’impacte formatiu en els alumnes.

La metodologia educativa en què es basa aquest programa és el treball per projectes o reptes mitjançant el treball cooperatiu des d’un vessant clarament inclusiva.

ASCOME

Durant el curs 2019 - 2020 es varen realitzar dues col.laboracions amb l’ASCEA Associacions de Comerciants d’Alaior, així va sorgir la idea de poder treballar de manera conjunta amb algunes de les accions que l’associació porta endavant amb els diferents comerciants del poble d’Alaior,

coincidint amb la campanaya de Nadal i amb la Fira d'estocs celebrada al mes de febrer.

FIRA ESTOCS ALAIOR

FIRA ESTOCS


 • participació en el programa icape

ICAPE és un programa impulsat de manera conjunta per la Conselleria d’Educació i Universitat i la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, que coordina l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI).

Es tracta d’un projecte educatiu que impulsa els valors de la persona, les capacitats emprenedores i familiaritza els estudiants amb el concepte de responsabilitat social. L’objectiu general d’ICAPE és aconseguir que els alumnes millorin la seva capacitat de treballar en equip, prendre decisions, planificar, assumir responsabilitats, comunicar-se, etc.

ICAPE és un programa dissenyat perquè els alumnes arribin a assolir les capacitats emprenedores de manera real, posant en pràctica el concepte d’aprendre fent.

iICAPE

 • possibilitat de realitzar un viatge final d'estudis.

Com a exemple, durant el curs 2019 - 2020 es proposar el següent viatge final d'estudis.

Arran de la pandèmia del COVID - 19 fou cancel·lat.

Esperem molt prest tornar a realitzar aquestes activiats.

VIATGE 2n CFGM ACTIVITATS COMERCIALS


Tria una opció