Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Start

ment-sük meg a kis sár-ká-nyo-kat!


Nagy baj történt Hibbant szi-ge-ten!

Drakó túl-él-te a Fo-gat-lan-nal való ösz-sze-csa-pást és bosszút es-kü-dött!
El-ra-bol-ta Fo-gat-lan köly-ke-it!
A te se-gít-sé-ged-re van szük-sé-ge, hogy meg-ment-hes-se a ki-csi-ket!
Álld ki mind a hét próbát, szerezd meg a sza-va-kat a va-rázs-i-gé-hez, ami
ki-sza-ba-dít-hat-ja a kis fog-lyo-kat!

5

1

4

3

6

7

2

Az első próba

Kattints a tojásra!


Át kell ve-re-ked-ned magad az első próbán!
A végén ta-lá-lod meg az első tojást.
Ebben a to-jás-ban van az első szó, ami kell a
va-rázs-i-gé-hez.

6 + 8


15

13

Válaszd ki a helyes meg-ol-dást!

14


7

8

15 - 8

Válaszd ki a helyes meg-ol-dást!

6


5

6

6 + 5 - 7

Válaszd ki a helyes meg-ol-dást!

4

15


13

11 - 5 + 8

Válaszd ki a helyes meg-ol-dást!

14

Fan-tasz-ti-kus vagy!
Vidd az e-ge-ret a tojás fölé és meg-ka-pod az első va-rázs-i-gét!

Vissza a térképhez!

Sárkány


Meg-ér-kez-tél a kö-vet-ke-ző pró-bá-hoz!
Itt is a végén ta-lá-lod meg
a tojást.
Ebben a to-jás-ban lesz a
má-so-dik szó, ami kell a
va-rázs-i-gé-hez.


A MÁ-SO-DIK PRÓBA

Kattints a tojásra!

Mely szá-mok-ra igaz a nyitott mondat?

12 < ¤ < 16

¤: 13, 14, 15

¤: 12, 13, 14, 15

¤: 13, 14, 15, 16

Mely szá-mok-ra igaz a nyitott mondat?

11 > ¤ > 14 - 7

¤: 8, 9, 11

¤: 8, 9, 10

¤: 7, 8, 9

Mely szá-mok-ra igaz a nyitott mondat?

15 - 6 < ¤ < 6 + 7

¤: 10, 12, 13

¤: 10, 11, 12

¤: 9, 10, 11

El-ké-pesz-tő vagy!
Megvan a má-so-dik próba is!
Vidd az e-ge-ret a tojás fölé a má-so-dik szóért!

Vissza a térképhez!

mája


Meg-ér-kez-tél a har-ma-dik
pró-bá-hoz!
A végén ta-lá-lod meg a tojást.
Ebben a to-jás-ban lesz a
kö-vet-ke-ző szó, ami kell a
va-rázs-i-gé-hez.

A HAR-MA-DIK PRÓBA

Kattints a tojásra!

Melyik a helyes

meghatározás?

Segíts Hab-laty-nak Fo-gat-lan-hoz jut-ni-a!

Ki-seb-bik pá-rat-lan

szám-szom-széd-ja a 12

Ki-seb-bik páros

szám-szom-széd-ja a 12

Ki-seb-bik

szám-szom-széd-ja a 12

14

Melyik a helyes

meghatározás?

A nagyobb páros

szám-szom-széd-ja a 14

A leg-ki-sebb két-je-gyű

páros szám

A kisebb páros szám-szom-széd-ja egy-je-gyű szám


12

Segíts Hab-laty-nak Fo-gat-lan-hoz jut-ni-a!

Próbáld újra!

Próbáld újra!

Melyik a helyes

meghatározás?

A kisebb pá-rat-lan

szám-szom-széd-ja a "0" (nulla)


A leg-ki-sebb pá-rat-lan szám

A leg-ki-sebb

egy-je-gyű szám


1

Segíts Hab-laty-nak Fo-gat-lan-hoz jut-ni-a!Egy-sze-rű-en le-győz-he-tet-len vagy!
Vidd az e-ge-ret a to-jás-ra, hogy megtudd a
kö-vet-ke-ző szót!

Vissza a térképhez!

sárkányfog


A NE-GYE-DIK PRÓBA

El-ér-kez-tél ehhez a
pró-bá-hoz is!
A végén ta-lá-lod meg a ne-gye-dik tojást.
Ebben a to-jás-ban lesz az újabb szó, ami kell a va-rázs-i-gé-hez.

Kattints a tojásra!

A fel-a-dat meg-nyi-tá-sá-hoz kattints Ast-rid-ra!

Ügyes vagy! Kattints Hal-vér-re!

Kattints újra Hal-vér-re!

Egy-sze-rű-en szuper vagy!
Vidd az e-ge-ret a to-jás-ra, hogy megtudd a kö-vet-ke-ző szó-kap-cso-la-tot!

zöld epe

Ezt is meg-csi-nál-tad!
Most siess az ö-tö-dik pró-bá-hoz!

Vissza a térképhez!

AZ Ö-TÖ-DIK PRÓBA


Máris itt van az ö-tö-dik próba!
Itt is csak a végén ta-lá-lod meg a kö-vet-ke-ző tojást!
Nagyon bíznak benned, hogy ezt a próbát is ü-gye-sen ki-ál-lod!

Kattints a tojásra!

Keresd meg a leg-ki-sebb két-je-gyű

pá-rat-lan számot!

Fogd meg a lámpát és keresd a számot, majd kattints rá!

9

11

12

10

13

Keresd meg a leg-ki-sebb

egy-je-gyű számot!

Keresd meg és kattints rá a helyes számra!

0

RIGHT!

10

1

11

9

Keresd meg a 14 kisebb

pá-rat-lan szám-szom-széd-ját!

Keresd meg a helyes számot és kattints rá!

13

RIGHT!

12

15

14

16

Zse-ni-á-lis vagy!
Nincs sok hátra!
Már ne add fel!
Húzd az e-ge-ret a tojás fölé!

Vissza a térképre!

és


El-ér-kez-tél az u-tol-só e-lő-tti pró-bá-hoz! Itt is csak a végén
ta-lá-lod meg a tojást!
Biz-to-san ezt a próbát is
ü-gye-sen ki fogod állni!

Kattints a tojásra!

A HA-TO-DIK PRÓBA

9 + 7 = 16

8 = 16 - 8

16 = 8 + 8

Melyik mű-ve-let illik az áb-rá-hoz?

Következő kérdés

Ügyes vagy!

Vissza a kérdéshez

Próbáld újra!!

15 - 6 = 9

7 + 8 = 15

7 = 15 - 8

Melyik mű-ve-let illik az áb-rá-hoz?

Következő kérdés

Ügyes vagy!

Vissza a kérdéshez

Próbáld újra!!

8 = 14 - 6

14 = 6 + 8

8 + 6 = 14

Melyik mű-ve-let illik az áb-rá-hoz?

Vissza a kérdéshez

Próbáld újra!!

Egy-sze-rű-en nem tudsz hi-báz-ni!
Húzd az e-ge-ret a tojás fölé és meg-lá-tod a kö-vet-ke-ző szót!

Vissza a térképhez!

gyíkfarok

Jöjjön az u-tol-só próba!

Kattints a tojásra!

Ez lesz a leg-ne-he-zebb!

14

13

12

4

7

9

Lépj tovább!

Le-győz-he-tet-len vagy!
Húzd az e-ge-ret a tojás fölé és olvasd el az u-tol-só szót!

Hopp!

GRA-TU-LÁ-LOK!

Meg-men-tet-ted a ki-csi-ket, így
ju-tal-mul még kapsz va-la-mit!
Kattints a kis sár-ká-nyok-ra!

A va-rázs-i-gét küldd el

nekem ü-ze-net-ben!
Kel-le-mes hét-vé-gét!

Íme a ju-tal-mad!