Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Presentació

Coeducació

Cristina poncell

Professora de Filosofia IEDIB

Coeducació

Coeducació i Filosofia

Alguns exemples de pràctiques coeducatives en Filosofia

Aspectes generals

Telediario RTVe, 15h, 04/06/21

Vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim

Per què coeducació?

Realitat social: discriminació i violència.

Part de la solució: educació.

Mandat legal.

Legislació


 • Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes.
 • Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.
 • Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar la LGTBI-fòbia.
 • Llei 19/2020, de 30 de desembre, de igualtat de tractament i no discriminació.


Què és la coeducació?

"La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe, identitat i expressió de gènere i orientació sexual, encaminada a erradicar els estereotips i biaixos sexistes i fomentar, així, la igualtat real d’oportunitats."

Pla de Coeducació per a les Illes Balears 2019-2022.

Enfocament pedagògic que té com a eix vertebrador la perspectiva de gènere.

Objectius

Promoure la igualtat efectiva entre homes i dones.

Promoure el respecte i la tolerància cap a la diversitat de gènere.

Combatre la discriminació i la violència associada a la manca d’acceptació de la diversitat de gènere: superació del sexisme, androcentrisme, LGTBIfòbia, la violència de gènere i LGTBIfòbica.

Proporcionar a dones i homes models de gènere alternatius als hegemònics.

Donar visibilitat a les dones i reconèixer les seves contribucions a la societat i en el conjunt del saber.

Projecte de Coeducació

Comissió de Coeducació

Instrument: el Centre coeducatiu

Anàlisi

Diagnòstic

Intervenció

Com?

Perpetuem models, estereotips i rols de gènere?

Model de centre coeducatiu

Eix vertebrador:

perspectiva de gènere

Organització i gestió

Interacció membres comunitat educativa

LLenguatge

Curriculum

Materials didàctics

Documents (PEC,PLC, Pla d'Acció Tutorial, Reglament de Règim Intern), càrrecs, agrupaments, espais, curriculum ocult.

 • Continguts
 • Metodologia i pràctica docent

Ús llenguatge inclusiu

 • Guia de coeducació per als centres educatius: pautes de reflexió i recursos per a l’elaboració d’un projecte de centre, de la Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Dones, Departament d’Educació.

 • Guies per a l'ús inclusiu o no sexista del llenguatge, Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones, UIB.

Coeducació en el Departament de Filosofia

Llenguatge

Imatges

Continguts

Aspectes organitzatius

Aspectes organitzatius

Programacions didàctiques

Documents

Incloure en la Programació del Departament la perspectiva de gènere: objectius, continguts, metodologia, materials i recursos didàctics, activitat extraescolars, ...


Suport normatiu

La LOMQE estableix com un dels principis del sistema educatiu:

“l) El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género.”

El decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s'estableix el Currículum del Batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015) considera que un dels principis generals del currículum de Batxillerat és el següent: (la negreta és nostra)

En totes les situacions educatives de l’àmbit escolar han d’estar implícits els valors que sustenten l’educació per a la democràcia i per al coneixement i la pràctica dels drets humans, l’educació moral i cívica, l’educació per a la igualtat d’oportunitats, l’educació per a la pau, l’educació per a la igualtat dels drets i deures de les persones, la coeducació, l’educació per a la interculturalitat i per a la construcció europea, l’educació ambiental i del consumidor, l’educació viària, l’educació per a la salut i l’educació sexual, atès que aquests àmbits no es poden treballar de manera aïllada, ja que estan íntimament relacionats entre si, amb les competències clau i amb totes les matèries del currículum (art. 2).

I al mateix Decret, un dels objectius del Batxillerat és el següent:(la negreta és nostra)
Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar críticament les desigualtats i les discriminacions existents, i en particular la violència contra la dona, i impulsar la igualtat real i la no discriminació de les persones per qualsevol condició o circumstància personal o social, amb una atenció especial a les persones amb discapacitat. (Art. 4, d).

Objectius

exemple

"Reflexionar sobre el paper de la dona en la societat i en la cultura i sobre les raons de la seva exclusió i invisibilització."


"Fomentar una participació igualitària a l'aula."


Curriculum ocult

Organització i gestió

Conjunt de idees i construccions mentals, com ara els valors, les creences, els símbols i llenguatges, que, sense estar escrites o explicitades, configuren i modelen la vida quotidiana dels centres, les pràctiques educatives i l’organització escolar. Circulen i es transmeten de manera inconscient. Presència de prejudicis i estereotips.

Llenguatge

 • El llenguatge té una gran influència en la transmissió dels valors.

 • Usos lingüístics que transmeten estereotips de gènere i que invisibilitzen les dones.

Recomanacions OIO: el llenguatge inclusiu

 • Evitar l'ús abusiu del masculí genèric: invisibilitza les dones.

 • Usar noms abstractes: ésser humà, persona, professorat, alumnat, Claustre, ...

 • Utilització de les dobles formes: els professors i les professores; els alumnes i les alumnes; pares i mares, ...

 • Flexibilitzar l'ordre: mares i pares, professores i professors, ...

Recomanacions Servei Lingüístic UIB:

 • Ús del pronom qui: Els qui hagin aprovat

 • Suprimir el subjecte de l'oració: Ells marxen

 • Ús de la veu passiva: Els alumnes han de fer els deures per demà S'hauran de fer els deures per demà.

 • Utilitzar el registre formal "vostè" per eliminar la marca de gènere: Molt agraïts per la vostra col·laboració: Us agraïm la vostra col·laboració

 • Canvi del temps verbal: Heu estat seleccionats: Us han seleccionat

Qui hagi aprovat

Marxen

Imatges

 • El llenguatge icònic és un potent transmissor de models i estereotips sexistes. Es tracta d'evitar-los i donar visibilitat a la dona.

Estereotips masculins

"Als homes se’ls suposa aptitud per a les ciències i les noves tecnologies, amor al risc i la lluita, capacitat d’organització: l’home és competitiu, emprenedor, creatiu, decidit, ferm, autònom, controlador de les seves emocions, segur de si mateix i amb defectes com la violència i l’agressivitat en la seva activitat sexual."

Guia per al llenguatge inclusiu a l'educació, OIO

Estereotips femenins

Guia per al llenguatge inclusiu a l'educació, OIO

"S’atribueixen a les dones trets com l’abnegació, submissió, intuïció, sensibilitat, afectivitat, servei, inestabilitat emocional, dependència, passivitat, frivolitat, ...amb un jo dèbil construït en funció dels altres."

Tractar de manera equilibrada la participació de dones i homes a les imatges.

Evitar la caracterització i valoració estereotipada d’homes i dones:

Evitar les imatges on les dones hi són tractades com a éssers depenents respecte dels homes.

Les que perpetuen els rols de mestressa de casa, fent només tasques de la llar o que les parodien en aquests rols.

Les que mostren les dones exercint professions de menor rellevància social.

Les que presenten que només les dones són afectives, dolces, emocionals, o bé són que envejoses, xafarderes, manaires... (qualitats i defectes que es presenten com a exclusius de les dones).

Continguts

Continguts

Iniciar la renovació dels continguts i evitar els trets sexistes i androcèntrics.

Biaix androcèntric: el subjecte del discurs androcèntric és home, adult, de raça blanca, vinculat a la cultura occidental, bàsicament poderós i ric. És sempre un adult que no depèn de ningú, que no ha estat mai petit, ni malalt, ni necessita ajuda. Tota la resta de la població (les dones, els infants, la gent jove, la gent gran, les persones amb discapacitats, els homes i dones d’altres continents i cultures del món) queden al marge del que és prou important per ser recordat i explicat a les joves generacions.

Guia de coeducació per als centres educatius: pautes de reflexió i recursos per a l’elaboració d’un projecte de centre, de la Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Dones, Departament d’Educació.

Com innovar en els continguts?

Explicar la contribució de les dones en les diverses disciplines i, específicament, en filosofia.

Donar visibilitat al protagonisme que han tingut les dones en l’obtenció dels seus drets com una part essencial de la conquesta dels drets humans.

Incloure els sabers tradicionalment femenins: ètica de la cura.

Explicar la participació de les dones en els canvis històrics i socials.Fomentar l’actitud crítica envers les situacions d’injustícia i aprendre a rebutjar els prejudicis, els estereotips i les actituds discriminatòries de tot tipus (sexistes, LGTBIfòbiques, xenòfobes, etc.)

m

Alguns exemples de pràctiques coeducatives en les matèries de Filosofia

Gràcies!