Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

III Międzynarodowe Sympozjum Naukowe

Celem spotkania będzie międzynarodowy dyskurs nad istotą i znaczeniem tradycji w edukacji, nad związkami tradycyjnej kultury edukacyjnej ze współczesnymi tendencjami kształcenia, z uwzględnieniem kontekstu teoretycznego i praktycznego, a także próba znalezienia płaszczyzn negocjacji między tradycją a nowoczesnością, poszukiwanie ich rozwojowego współistnienia, a także argumentów dla ich uzasadnionej i korzystnej współobecności w pedagogice i systemach kształcenia.

GOŚCIE:Naukowcy z Portugalii, Włoch, Izraela, Australii oraz Polski

LINK DO WYDARZENIA

PROGRAM

REJESTRACJA

PATRONATY

+ info

PROGRAM SYMPOZJUM: 9.00-9.30 Uroczyste otwarcie 9.30-10.45 Część plenarna I 1. Prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss, Prof. dr hab. Wiesław Theiss (APS, Warszawa, Polska): Przeszłość i przyszłość - między stanowiskiem Neila Postmana a ideami Zygmunta Baumana. Uwagi pedagogów 2. Dr hab. Dorota Misiejuk, prof. uczelni (Uniwersytet w Białymstoku, Polska): Tradycja w warunkach ponowoczesności 3. Maria Gabriella Pediconi, Ph.D. (University of Urbino, Italy): The validity of traditional references in contemporary pedagogy/ Aktualność tradycyjnych odniesień we współczesnej pedagogice 10.45 -11.15 Pytania i odpowiedzi 11.15-11.30 Przerwa 11.30-13.00 Część plenarna II 4. Dr hab. Piotr Celiński, prof. uczelni (UMCS Lublin, Polska): Blisko, bliżej, w nas: o rozwoju (bio)mediów i próbach zarządzania nimi 5. Ana Paula Alves, Ph.D. (Fernando Pessoa University, Porto, Portugal): Education: Commitment between past, present and future Edukacja: powiązanie między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością 6. Dr hab. Marzenna Nowicka, prof. uczelni (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska): Tradycja - blokada czy stymulator rozwoju we wczesnej edukacji 7. Dr hab. Małgorzata Kabat, prof. uczelni (UAM, Poznań, Polska): Współczesność w soczewce oświatowej tradycji 13.00-13.30 Pytania i odpowiedzi 13.30-14.00 Przerwa 14.00-15.00 Badania i refleksje 1. Ela Luria, Ph.D, Maya Shalom, Ph.D. (Levinsky College, Tel Aviv-Yafo, Israel): Cognitive neuroscience perspectives on motivation and learning: Revisiting Self-Determination Theory/Motywacja i uczenie się z perspektywy neuronauki poznawczej: W nawiązaniu do teorii samostanowienia 2. Maya Shalom, Ph.D., Ela Luria, Ph.D. (Levinsky College, Tel Aviv-Yafo, Israel): Neuromyths in education: The Poland-Israel case/Neuromity w edukacji: Studium polsko-izraelskie 3. Evangeline Smaree Manassakis, MPhil (Griffith University, Brisbane, Australia): A sociomaterial approach to organising an Australian kindergarten space: Voices from the children /Społeczno-materialne podejście do organizacji przestrzeni w australijskim przedszkolu:Wypowiedzi dzieci 4. Dr Krzysztof Zajdel (Uniwersytet Zielonogórski, Polska): Nowoczesność w edukacji: podcast i videocast 5. Mgr Albert Szułczyński (KUL, Lublin, Polska): Osoba nauczyciela i ucznia jako wartość ocalona 15.00-15.15 Pytania i odpowiedzi 15.15-15.30 Podsumowanie i zamknięcie Sympozjum

+ link

+ info

+ link

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9d03498552ff4464b91b270f172bcd95%40thread.tacv2/1621275934241?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22139dd7ef-104a-4f7e-97b0-4f85ac5f3079%22%7d Join conversationnullMicrosoft Teams

Tadycja i nowoczesność w edukacji

Katedra Dydaktyki, Instytut Pedagogiki, UMCSLublin, 24.05.2021 r.

III International Scientific Symposium

Department of Didactics, Institute of Pedagogy, UMCS, Poland24.05.2021, MS Teams

The aim of the meeting is to develop an international discourse on the essence and significance of the relationship between traditional and contemporary educational trends, taking into account the theoretical and practical context, as well as an attempt to find negotiation platforms between tradition and modernity, looking for their developmental coexistence in pedagogy and education systems.

WHO?Scientists from Australia, Italy, Israel, Spain, Poland

FOR WHOM?scientists, lecturers, teachers, students, politicians, anyone interested;)

FRAMEWORK

REGISTRACTION

+ info

9.00-9.30 Opening ceremony (Rector of UMCS, Director of the Institute, Head of the Department) 9.30-10.45 Plenary part I (3 speeches 20 mins each) 1. Prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss, Prof. dr hab. Wiesław Theiss (APS, Warsaw, Poland): The past and the future - between the position of Neil Postman and the ideas of Zygmunt Bauman. Educationalists' remarks 2. Dr hab. Dorota Misiejuk, Assiociate Professor (University in Bialystok, Poland): Tradition in the conditions of postmodernity 3. Maria Gabriella Pediconi, Ph.D. (University of Urbino, Italy): The validity of traditional references in contemporary pedagogy 10.45-11.15 Questions and answers 11.15-11.30 Break 11.30-12.45 Plenary part II (3 speeches 20 mins each) 4. dr hab. Piotr Celiński, prof. uczelni (UMCS, Lublin): Blisko, bliżej, w nas: o rozwoju (bio) mediów i próbach zarządzania nimi5. Ana Paula Alves, Ph.D. (Fernando Pessoa University, Porto, Portugal): Education: Commitment between past, present and future 6. Dr hab. Marzenna Nowicka, Associate Professor (UWM, Olsztyn, Poland): Tradition - a blockade or a stimulator of development in early education? 7. Dr hab. Małgorzata Kabat, Associate Professor (UAM, Poznan, Poland): Contemporary times in the lens of educational tradition 12.45-13.30 Questions and answers 13.30-14.00 Break 14.00-15.15 Research and reflections (short presentations 10 mins each) 1. Ela Luria, Ph.D, Maya Shalom, Ph.D. (Levinsky College, Tel Aviv-Yafo, Israel): Cognitive neuroscience perspectives on motivation and learning: Revisiting Self-Determination Theory 2. Maya Shalom, Ph.D., Ela Luria, Ph.D. (Levinsky College, Tel Aviv-Yafo, Israel): Neuromyths in education: The Poland-Israel case 3. Evangeline Smaree Manassakis, MPhil (Griffith University, Brisbane, Australia): A sociomaterial approach to organising an Australian kindergarten space: Voices from the children 4. Krzysztof Zajdel, Ph.D. (University in Zielona Gora, Poland): Modernity in education: podcast and videocast 5. Albert Szułczyński, MA (KUL, Lublin, Poland): Teacher and student dignity as a saved value 15.15-15.30 Summary and closing of the Symposium

+ link

+ more info

During the Symposium we will seek answers to the following questions: 1. What is the place of tradition in contemporary education systems? 2. Should we, as educators, prefer modernity in education over tradition? 3. How to avoid existential stagnation by focusing on sentimental memories rather than future possibilities? 4. Who or what will fill the emerging moral and existential identity void, which is the result of not belonging to permanent values, symbols and authorities in times of liquid postmodernity? 5. Is combining modernity with tradition a teacher's duty or choice? We propose to consider the following theses in the presentations: 1. Modernity and tradition - conflict or symbiosis? 2. The meaning and place of tradition in contemporary education systems. 3. Tradition in pedagogy - a stimulator or blockade of development? 4. The validity of traditional references in contemporary pedagogy. 5. Contemporary reinterpretations of traditional theses in pedagogy.

You have to be there!

Tradition and modernity in education

TITLE HERE

YOU CAN WRITE A SUBTITLE HERE

PARTICIPATION

+ link