Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

EDTECH CAFE FALL 2019

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

MENTAL HEALTH DAY

Horizontal infographics

FAMILIAR TALES RETOLD

Horizontal infographics

VIOLA DAVIS

Horizontal infographics

LOGOS

Horizontal infographics

RUGBY WORLD CUP 2019

Horizontal infographics

Transcript

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja

Konstytucja 3 maja

Start

Start

Święto Narodowe Trzeciego Maja przypada w rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Uchwalona 230 lat temu pierwsza polska ustawa zasadnicza. Przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Dokument zmienił ustrój państwa na monarchię konstytucyjną. Regulował zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wprowadzał trójpodział władzy na: ustawodawczą (dwuizbowy parlament), wykonawczą (król) i sądowniczą oraz znosił wolną elekcję i zasadę liberum veto. Ograniczył znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi. Gwarantował tolerancję religijną. Zgodnie z zapisami, chłopi zostali wzięci pod ochronę państwa. Ustawa rządowa zapowiadała także reformę sądownictwa.

Rocznicę uchwalenia „Ustawy Rządowej” po raz pierwszy uroczyście obchodzono w 1792 roku, w przededniu wojny z Rosją, w wyniku której doszło do drugiego rozbioru i zniesienia zmian ustrojowych. Święto państwowe w dniu 3 maja przywrócono w 1919 r. tuż po odzyskaniu niepodległości, a oficjalnie ponownie zniesiono w apogeum stalinizmu. W 1951 r., ostatecznie powrócono do jego obchodzenia w 1990 r. Wspominanie Konstytucji było zakazane w okresie zaborów i marginalizowane w czasach PRL, ale w związku z nim tłumnie wychodzono na ulice, jak choćby w Krakowie w 1946 r. i w całym kraju pod szyldem Solidarności w latach 80. Dlaczego tak ważne okazało się uchwalenie Konstytucji, która jako akt normatywny przetrwała nieco ponad rok? Wydaje się, że chyba najważniejsza była nadzieja, jaką dało to wydarzenie pokoleniom Polaków. Nadzieja, że jesteśmy zdolni do wielkich dokonań, nie tylko na polach bitew, ale też tworząc prawo, które wyrastając z naszej tradycji inspiruje się myślą wspólną dla narodów dążących do wolności.

Istnieje dużo teorii, że do upadku kraju przyczyniło się nadużycie prawa liberum veto czyli zasada ustrojowa obowiązująca od roku 1650, dająca prawo każdemu z posłów którzy biorą udział w obradach Sejmu do zerwania i unieważnienia podjętych na nim uchwał. Korzystając z takiej możliwości magnaci, mogli z łatwością przekupić jedną lub więcej osób, aby odrzucić jakiekolwiek niewygodne z ich punktu widzenia reformy. Wyłącznie „sejm skonfederowany” był wolny od liberum veto. Sejm Czteroletni zwany też Sejmem Wielkim, który przyjął Konstytucję Trzeciego Maja był właśnie takim sejmem i tylko to pozwoliło na przyjęcie radykalnych, jak na ówczesne czasy, reform.

Teoria o upadku kraju i przyczyny

Kto był autorem Konstytucji?

Autorami Konstytucji 3 maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Nie obeszło się bez przeszkód podczas obrad w trakcie których uchwalono Konstytucję. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego wielu posłów, pracujących na zlecenie Rosji, Prus czy Austrii, sprzeciwiało się powołaniu ustawy zasadniczej. Okazja nadarzyła się 3 Maja 1791 roku. Po siedmiogodzinnych obradach Sejm zatwierdził konstytucję, a król Stanisław August Poniatowski ją podpisał. Twórcy Konstytucji 3 Maja określili ją jako „ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”.

O twórcach Konstytucji 3 maja

Stanisław August Poniatowski

Ignacy Potocki

Hugo Kołłątaj

Urodził się 17 stycznia 1732 roku w Wołczynie koło Brześcia Litewskiego. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Był synem kasztelana krakowskiego Stanisława Poniatowskiego i Konstancji z Czartoryskich. Był królem Polski od 1764 do 1795 roku. Stanisław August Poniatowski swoim mecenatem (mecenat czyli opieka nad twórczością artystyczną sprawowana przez fundatorów, kolekcjonerów, znawców i miłośników sztuki.) przyczynił się do rozwoju kultury, sztuki i oświaty. Był założycielem Szkoły Rycerskiej i współtwórcą Komisji Edukacji Narodowej, współdziałał przy przeprowadzaniu reform i był jednym z inicjatorów i współautorów Konstytucji 3 maja. Podczas powstania kościuszkowskiego w 1794 roku został odsunięty od władzy, abdykował (Abdykacja – przedwczesna rezygnacja panującego monarchy z tronu i zrzeczenie się przysługujących mu z tego tytułu praw.) po trzecim rozbiorze Polski w 1795 r. i przebywał w Grodnie, a następnie w Petersburgu, gdzie zmarł w 1798 r.

Stanisław August Poniatowski

Ignacy Potocki

Urodził się 28 lutego 1750 roku w Radzyniu Podlaskim. Pochodził z potężnego magnackiego rodu. Był polskim działaczem politycznym. W latach 1778-1780 był marszałkiem Rady Nieustającej. Aktywnie działał na rzecz oświaty - był czołowym działaczem Komisji Edukacji Narodowej i stał na czele Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Ignacy Potocki był jednym z przywódców stronnictwa patriotycznego i współtwórcą Konstytucji 3 maja. Po przegranej wojnie w obronie konstytucji w 1792 r. wyemigrował do Saksonii (Kraj związkowy w Niemczech). Po upadku powstania kościuszkowskiego do 1796 roku był więziony w Petersburgu.

Hugo Kołłątaj

Był polskim księdzem oraz filozofem, pisarzem, działaczem polityczno-oświatowym, czołowym przedstawicielem polskiego oświecenia.Jako reformator oświaty w Polsce był członkiem Komisji Edukacji Narodowej i Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Kołłątaj był również przywódcą Kuźnicy Kołłątajowskiej i współautorem Konstytucji 3 maja. W czasie powstania kościuszkowskiego wszedł w skład Rady Najwyższej Narodowej. Był rzecznikiem reform społeczno-gospodarczych - między innymi przyznania chłopom wolności osobistej. Wraz z Tadeuszem Czaskim założył Liceum Krzemienieckie.

Najważniejsze zmiany w prawie.

Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej, tak zwanej gołoty. Celem ograniczeń względem szlachty było zapobieżenie możliwości przekupstwa. Konstytucja potwierdzała też przywileje mieszczańskie nadane w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku. Według tego aktu, mieszczanie mieli prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadania majątków ziemskich, prawo zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji publicznej a także prawo nabywania szlachectwa. W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestaje istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów a w jej miejsce zostaje powołana Rzeczpospolita Polska. Katolicyzm został uznany za religię panującą, jednocześnie zapewniono swobodę wyznań, choć apostazja (porzucenie wiary religijnej lub religii.) wciąż była uznawana za przestępstwo. Aby Konstytucja była zawsze aktualna co 25 lat miał się zbierać Sejm Konstytucyjny, który miałby prawo zmienić zapisy w konstytucji.

Obalenie Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 maja przetrwała czternaście miesięcyPrzestała natomiast być obowiązującym aktem prawnym (została derogowana) 23 listopada 1793 roku. Zwycięska Targowica anulowała cały dorobek Sejmu Wielkiego. Przyjęto zasadę powrotu do ustroju, którego zręby powstały po pierwszym rozbiorze

Dziękuję za uwagę!

Nikola Czerniak klasa 1a