Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Programa CUALE

ÍNDICE

O MCERL

As EEOOII

2

3

Características

Modalidades CUALE

Certificación

4

5

6

Matrícula

Preinscrición

Comezo das clases

7

8

9

Gracias

10

Que é o CUALE?

1

1

=

Cursos para a formación complementaria en Linguas Estranxeiras do alumnado.

Gratuítos, dependen da Consellería de Educación.Os centros deben solicitalo cada curso escolar.A consellería autorizará a súa impartición considerando a demanda (nº de alumnado preinscrito)e adispoñibilidade horaria do profesorado.O curso é impartido por profesorado con destino definitivo no centro.Só 31 centros impartiron CUALE o presente curso, Melide un deles.

O QUE É

O QUE NON É

Preparar ao alumnado para as probas de certificación dos niveis das ensinanzas especializadas de idiomas, en consonancia co MCERL.

Clases particularesClases de reforzo para aprobar ou mellorar a materia de Inglés na ESO ou no Bacharelato.

É o documento elaborado polo Consello de Europa que unifica as directrices para a aprendizaxe e o ensino de linguas.É marco internacional de referencia para describir o dominio dun idioma,ampliamente aceptado en toda Europa e cada vez máis no resto do mundo.Recoñece 6 niveis de competencia...

2

Marco Común Europeode Referencia das Linguas

O MCER =

3

As EEOOII=

Escolas Oficiais de Idiomas

O alumnado CUALE matricúlase como candidato libre na EOI de Santiago de Compostela para certificar os niveis A2, B1 e B2.Son centros educativos públicos de recoñecido prestixio, dependentes da administración autonómica, que certifican oficialmente a competencia no uso efectivo nunha lingua.Os certificados otorgados polas EEOOII son os únicos con validez oficial en determinados trámites.Ademáis, na actualidade hai que acreditar un nivel B1 dunha lingua estranxeirapara poder obter o título de grado en moitas universidades. Outras xa solicitan o nivel B2.

4

Modalidades CUALE

CUALE A1

O alumnado debe cumprir undestes requisitos:

Estar matriculado en 3º ESO e ter superadas todas as materias de cursos anteriores.

Ser alumno CUALE A 1 no presente curso e non ter superadas as probas; só se pode repetir unha vez.

4

Modalidades CUALE

CUALE A2

O alumnado debe cumprir un destes requisitos:

Estar matriculado en 4º ESO e ter superadas todas as materias de cursos anteriores

Estar matriculado nun Ciclo Formativo de Grao Medio.

4

Modalidades CUALE

CUALE B1

O alumnado debe cumprir un destes requisitos:

Estar matriculado en Bacharelato, 1º ou 2º

Estar matriculado nun Ciclo Formativo de Grao Medio ou Superior

Estar en posesión do certificado de Nivel A2 expedido polas EEOOII ou, se é o caso, outro certificado de Nivel A2 debidamente acreditado, segundo o que dispoña a Consellería de Educación.

4

Modalidades CUALE

CUALE B2

O alumnado debe cumprir un destes requisitos:

Estar matriculado en Bacharelato, 1º ou 2º

Estar matriculado nun Ciclo Formativo de GraoSuperior

Estar en posesión do certificado de Nivel B1 expedido polas EEOOII ou, se é o caso, outro certificado de Nivel B1 debidamente acreditado, segundo o que dispoña a Consellería de Educación.

5

Características

Durante o curso escolar, fóra do horario lectivo, en 3 sesións semanais agrupadas nunha tarde.

É voluntario e gratuito , para alumnado do propio centro e tamén doutros centros sostidos con fondos públicos.

O número de alumn@s para constituir os grupos será de entre 10 e 20.

6

Certificación do centro

CUALE A1: Certificado do nivel básico A1 de competencia no Cuale A1

RESTO DE MODALIDADESCertificado de aproveitamento do curso preparatorio para as probas de certificación de EEOOII.

Certificación do nivel de competencia

O alumnado debe matricularase como candidato libre na EOI nos niveis A2, B1 e B2;o IES tramita a documentación.Ser alumnado CUALE dalle dereito a matrícula gratuíta e a 2 convocatorias de exame: ordinaria en xuño e extraordinaria en setembro.No caso de non ter avaliación positiva, o alumnado poderá matricularse na mesma modalidade por 2ª e última vez.

7

Preinscrición

ONDE: cubre, recorta e entrega na secretaría do IES a solicitude que tés no tríptico informativo entregado na clase.

CANDO:Ata o xoves (inclusive)20 de maio.

A preinscrición precísase para que a Consellería coñeza cal é o índice de demanda que ten cada modalidade de curso, e actuar en consecuencia, aprobando ou denegando a súa impartición.

8

Matrícula

ONDE: na secretaría do IES (se as condicións sanitarias o permiten)

CANDO: previsiblemente na primeira quincena de setembro.De haber alumnado procedente doutros centros, deberán acompañar a súa solicitude dunha certificación expedida pola dirección do seu centro que acredite que está a cursar osestudos requiridos, ou a certificación do nivel de competencia lingüística necesaria para amodalidade correspondente.

9

Inicio das clases

SETEMBRO en condicións normais, na 2ª ou 3ª semana do curso escolar.

Normativa: o centro deberá comunicar á Conselleríaa relacióndo alumnado por modalidade e idioma.Os servizos provinciais de inspección educativa velarán para que as modalidades impartidas cumpran o previsto, en especial a programación didáctica,o horario e duración dos cursos, así como a ratio mínima para a formación de grupos.