Want to make creations as awesome as this one?

Mystery Breakout na tému Mutácie. Zopakujte si základné informácie o mutáciách. Zistite niečo nové o Philadelphia chromozóme. Misia končí snímkou obrazovky Philadelphia chromozómu - prosím poslať do Teamsu.

Transcript

Úvod

Misie

Informácie

Mapa

Mystery

Breakout

Mutácie

V DNAje zapísaná genetická informácia. DNA je veľmi dynamickou štruktúrou, ktorá podlieha množstvu zmien. Aj napriek množstvu kontrol a opráv dochádza pri prenose genetickej informácie k chybám, ktoré označujeme mutácie.

Úvod

Mutácie

Základnou charakteristikou živých organizmov je premenlivosť. Umožňuje vznik foriem najlepšie prispôsobených podmienkam existencie v danom prostredí. Rozlišujeme dedičnú a nededičnú premenlivosť.Pri nededičnej premenlivosti sú rozdiely medzi jedincami spôsobené vplyvom rôznych podmienok vonkajšieho prostredia a neprenášajú sa na potomkov.Pri dedičnej premenlivosti nastávajú zmeny na úrovni genetickej informácie prenášanej z rodičov na potomkov. Aj napriek kontrolám a opravám pri prenose genetickej informácie dochádza ku chybám - mutáciám...

Nájdite číselné indície a zadajte správny kód...OBjavte nové informácie o Philadelphia chromozóme

Informácie

Mutácie

Génovémutácie- zmeny v poradí báz DNA;bodové;

Chromozómové mutácie- zmeny v štruktúre a tvare chromozómov;

Genómové mutácie- zmeny v počte chromozómov;

Dedičná premenlivosť

Mutagény

polyploidia a aneuploidia

vznikajú v dôsledku zlomov v chromozómoch

substitúcie a posunové mutácie

Mutagénysú látky s mutagénnym účinkom:a) fyzikálne (UV, RTG)b) chemické (liečivá, pesticídy, konzervanty...)c) biologické (onkogénne vírusy)

Dedičná premenlivosť je spôsobená segregáciou chromozómov a náhodným spojením gamét, rekombináciou, mutáciami a zapnutím/vypnutím génov (epigenetické zmeny).

Mapa

Mutácie

Mutácie vznikajú náhodne a vyskytujú sa vo všetkých génoch a pri všetkých organizmoch. Sú zdrojom novej genetickej variability...

· mesto - Bunka

· informácia - DNA

· križovatka - biologická membrána

· telefón - bielkovina

· skrinky - bunkové organely

· kód - genetický kód

Jednotlivé miesta zakreslené v mape vás zavedú k cieľu... Všímajte si detaily, aj veľmi malé a nenápadné... Pokračujte v plnení konkrétnych misií...

Odpovedzte na otázku a smer bude jasný...

¿Ako nazývame zmeny v poradí báz DNA, pri ktorých ide väčšinou o zmenu v jednom bázovom páre?

génové mutácie

genómové mutácie

chromozómové mutácie

V priebehu evolúcie si organizmy vyvinuli mechanizmy, ktoré im umožňujú eliminovať negatívny účinok mutagénov. Sú to napr. enzymatické dráhy, ktoré slúžia na odstránenie škodlivých látok, alebo poškodenej DNA.

Pokles aktivity DNA opravných mechanizmov je jedným so sprievodných znakov starnutia organizmov, počas ktorého sa hromadia poškodenia DNA.

Mission 1

Misión 4

Misión 2

Misión 3

Locked

Locked

Locked

Rozvoj civilizácie je spojený s čoraz väčším zamorením životného prostredia. Tieto škodlivé látky majú potenciálny mutagénny účinok...

Látky s potenciálnym mutagénnym účinkom spôsobujú vznik dedičných alebo nádorových ochorení.

Pozorne hľadajte smer cesty...

Na testovanie mutagenity rôznych látok sa používajú metódy, ktoré sú schopné odhaliť génové, chromozómové a genómové mutácie na rôznych modelových systémoch.

Completed

Mission 2

Misión 3

Misión 4

Locked

Locked

Potiahnite a objavte cestu...

Pozorne hľadajte cestu...

Ale najprv je potrebné správne odpovedať na otázky...

¿Ktoré génové mutácie majú najzávažnejší dopad na výsledný proteín?

posunové mutácie

substitúcie báz

tiché mutácie

Prítomnosť niektorých mutácií nezistíme zmenou fenotypu. Takéto mutácie by sa dali dokázať napr. sekvenovaním DNA.

Vloženie alebo vypadnutie jedného nukleotidu môže celkom zmeniť čítací rámec genetickej informácie. Takéto mutácie vznikajú vtedy, keď počet vypadnutých alebo vložených báz nie je násobkom čísla 3.

¿Chromozómové mutácie (aberácie) vznikajú v dôsledku zlomov v chromozómoch. Ako sa nazýva výmena úsekov medzi nehomologickými chromozómami?

translokácia

inverzia

delécia

Pri zmenách v štruktúre chromozómov môže nastať strata časti chromozómu, prevrátenie určitého úseku, alebo tiež zmnoženie či premiestnenie časti chromozómu na iný.

Chromozómové prestavby predstavujú u človeka významnú kategóriu genetických porúch, z ktorých niektoré hrajú dôležitú úlohu pri vzniku rakoviny.

¿Ako sa nazýva zmena počtu celých chromozómových sád?

polyploidia

trizómia

aneuploidia

K zmenám počtu chromozómov môže dôjsť pri oplodnení abnormálne diploidnej pohlavnej bunky haploidnou pohlavnou bunkou.

Zmeny počtu chromozómov môžu byť následkom porúch pri delení bunky, kedy sa chromozómy nesprávne rozchádzajú k pólom bunky (nondisjunkcia chromozómov).

cesta pokračuje...

Pozorne hľadajte cestu... Kde sa tentokrát dá kliknúť?

Completed

Misión 2

Mission 3

Misión 4

Completed

Locked

Odpovedzte na otázku a cieľ bude na dosah...

¿U ktorých organizmov je polyploidia relatívne bežná?

rastliny

človek

baktérie

14+3

Odpoveď obsahuje prvé dve čísla záverečnej hádanky...

>

Completed

Misión 2

Misión 3

Mission 4

Completed

Completed

Posledné číslo do číselného kódu je podiel 27/9

Zlá odpoveď!

Skúste šťastie znova!

Completed

Misión 2

Misión 3

Misión 4

Completed

Completed

Completed

Blahoželám! Dokončili ste všetky misie!

Nájdite Philadelphia chromozóm