Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

TORRES DE CABLEJATUnatorre elèctrica és una estructura de gran alçada, normalment construia d'acer, la funció principal és servir de suport de les linies. Es fan servir tant en la distribució eléctrica d'alta i baxa tensio.

CENTRAL ELECTRICAUnacentral electrica és una planta industrial destinada a la producció d'electricitat. Les centrals elèctriques transformen diferents fonts d'energia primària en energia elèctrica.

SUBESTACIONS ELECTRICA DE TRANSFORMACIÓUnasubestació eléctricaes una instalació destinada a establir els nivels detensióadequats per a la transmisioi distribuciode la energía eléctrica.

ZONAS DE CONSUMOLes zones de comsumes ón es consumeix la electricitat.

SUBESTACIÓ ELECTRICA DE SUBIDAEs la que s'encarrega de transportar l'energía al transformador pels cables de tensio.

CABLES DE ALTA TENSIÓEs fa servir per anar de lescentrals eléctriquesfins a les ciutats. L'alta tensió transporta l'energía electricades de tensions nominals superiors a 1.000voltsencorrent alterni tensions nominals superiors a 1.500 volts encorrent continu.