Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

TIVAI NAGY IMRE SZAKKÖZÉPISKOLA

CSÍKSZENTMÁRTON

A bemutató interaktív elemeket is tartalmaz

Hol találod meg ezt az iskolát?

AZ INERAKTÍV ELEMEKRE RÁKATTINTVA BŐVEBB INFORMÁCIÓK, KÉPES BEMUTATÓK, FILMECSKÉK ÉRHETŐEK EL !ELÉRHETŐSÉGEINK

Postai cím: Liceul Tehnologic „Tivai Nagy Imre” Com. Sânmartin, Nr. 39, Jud. Harghita,

Cod poștal: 537280
Telefon/Fax: 0266-332108
Email: lc.tivainagyimre@eduhr.ro stmarton2002@yahoo.com
Facebook: Tivai-Nagy-Imre-Szakközépiskola-Csíkszentmárton

ISKOLÁNK RÖVID TÖRTÉNETE

A csíkszentmártoni középiskola alapítása óta Alcsík és Kászonok térségének tanulni vágyó diákjait hívatott szolgálni.


A középiskolai oktatás gyökerei 1958-ra nyúlnak vissza, ezt megelőzően azonban 1823-ban báró Szepessy Ignácz erdélyi püspök Csíkszentmártonban római katolikus iskolát alapított.

Az iskola legrégebbi épülete 1891-1892 között épült és 1948-ig, az államosításig, római katolikus 7 osztályos elemi népiskolaként működött.

1958-ban az akkori oktatási igények hívták életre Csíkszentmárton község középiskoláját, amely 2001-ben felvette a Tivai Nagy Imre nevét.

Napjainkban az intézményben óvodától 12. osztályig folyik az oktatás, nevelés és szakmai képzés.

Az alcsíki oktatás ünnepe

A diáksereg az ebédlőbe indul (1960)
Hatvan év alatt kétezer végzős, több mint száz pedagógus irányításával. Ez a ma Ti­vai Nagy Imre nevét viselő csík­szentmártoni középiskola gyors mérlege. A tanulni vágyó al­csíki diákok nevelését vállaló intézmény első évfolyama az 1958–59-es tanévben kezdte meg a VIII. osztályt a Csík­szent­mártoni 11 Osztályos Középiskolában. Pénteken színes programmal ünnepelték a hatvanadik születésnapot.

A csíkszentmártoni Néptanács Végrehajtó Bizottsága, név szerint Németh István, az RMP [Román Munkáspárt] alapszervezet helyi titkára, Sebestyén Károly néptanácselnök, Márdirosz Imre, a néptanács titkára és Száva Antal iskolaigazgató 1958. március 27-én a Magyar Autonóm Tartomány Néptanácsának Tanügyi és Művelődési Osztályához fordult azzal a kéréssel, hogy Csíkszentmárton községben engedélyezze egy „11 éves középiskola” felállítását. A kérelmezők azzal érveltek, hogy Csík rajonnak csak egy középiskolája van Csíkszeredában, amely nem tudja befogadni a „tovább tanulni óhajtók nagy százalékát”, emellett Csíkszentmárton Alcsík „természetes központja”, és a községben található „Csíkszereda után a legjobban felszerelt 100 ágyas kórház, amely külön gyerekosztállyal működik”. A kezdeményezők hangsúlyozták, hogy rendelkeznek a „középiskolai igényeknek megfelelő és szükséges tantermekkel”, valamint „internátusnak átalakítható épülettel”, ugyanakkor „elkészítés alatt van egy tornaterem és az internátus céljára kijelölt épületben egy kijelölt fürdő”. A csíkszentmártoni Néptanács irattárához tartozó 1958/331-es számú okirat szerint az iskolában 1958 tavaszán „két szakképesített tanár és két levelező tagozatot végző tanerő” dolgozott, és a szülői bizottság ígéretet tett arra, hogy „a szükséges káderek számára a lakásról gondoskodik”.

Az első tanévnyitó
Az iskola levéltárában fennmaradt az a felhívás is, amelyet 1958 júniusában a környék (Menaság, Szentgyörgy, Kozmás, Kászonaltíz, Kászonújfalu, Tusnád) általános iskoláihoz intézett az újonnan induló középiskola vezetősége. Ebben közölték „az igazgató elvtársakkal, hogy a VIII. osztályban mindössze 40 tanulót” vehetnek fel, éppen ezért kérik, hogy „a legjobb magaviseletű és tanulmányi eredményt elért tanulókat” irányítsák az iskolába. A felhívásra legkorábban a kászonaltízi 7 éves iskola igazgatója válaszolt: „Ez idáig 6 jelentkező van – írta Miklós Márton –, természetesen csak olyanokat irányítunk, akik tanulmányi szempontból is és társadalmi származás szempontjából is a rendeletnek megfelelnek. Nagy örömmel vettük a rendelkezést, hogy Csíkszentmárton kapta meg a középiskolát, s ha az őszön esetleg megszűnik az internátus, úgy edényekkel és más felszereléssel, ha szükség lesz, tudjuk segíteni az ottani internátust.”
A középiskola bentlakásában az első évben 31 diák kapott helyet. Az intézmény levéltárában található dokumentum szerint az internátus „költségvetési kiadásait a Bánkfalván megszüntetett és a rajoni Néptanács Végrehajtó Bizottsága határozatának megfelelően átutalt költségvetési keretből” fedezték és átvették a bánkfalvi internátus adminisztratív személyzetét (egy szakácsnőt és egy raktárnokot) is. A bentlakásban hálószobák, fürdőszobák és jól felszerelt konyha működött az internátus 2013-as megszűnéséig.

Az új középiskola első tanévnyitóján, hatvan évvel ezelőtt, az iskolások énekkara elénekelte az RNK himnuszát, elhangzott a Csák Máté földjén című Ady-vers és az Internacionálé is. Azóta az iskola többször is nevet változtatott, egyesült a helybéli általános iskolával, és időszakonként különvált. Kezdetben a Csíkszentmártoni 11 Osztályos Középiskola nevet viselte, 1965-től Humán-Reál Középiskola, 1977 és 1985 között Mezőgazdasági-Ipari Középiskola néven működött. 1985-ben az iskolai oktatás szétvált egy általános iskolára és egy mezőgazdasági középiskolára. 1990-ben megmaradt a mezőgazdasági középiskola, de az általános iskola felvette a Móra Ferenc Általános Iskola nevet. 2000-től az intézmény a Tivai Nagy Imre Középiskola nevet viseli, és 2002-ben az általános iskolai is beolvadt. 2013 óta Tivai Nagy Imre Szakközépiskola néven működik.

A születésnap
Pénteken, a középiskola születésnapján számos meghívott, volt tanár, egykori diák, szíves támogató vett részt. Emlékezni és ünnepelni gyűltek össze.
– Felelevenítjük hat évtized történéseit és az iskolához kötődő emlékeinket – mondta Vízi István igazgató –, de ugyanakkor ünnepelünk is, hiszen mindannyian büszkék vagyunk rá, hogy mindezen évek alatt sikerült megszakítás nélkül ezt az oktatási formát fenntartani és működtetni, bármerről fújtak is a politika és a nem mindig egyenes érdekek szelei.

A középiskola első tanári kara

Az igazgató köszönetet mondott az alapítóknak, „akik hatvan évvel ezelőtt felismerték annak szükségességét, hogy az alcsíki körzet általános iskolát végzett fiataljainak a továbbtanulási lehetőségeit bővíteni kell, nem szabad veszni hagyni a jobb képességű, de nehezebb háttérrel rendelkező tehetségeket”, és elmondta, hogy az iskola diákjai közül több orvos, tudós, tanár, politikus, irodalmár került ki. Szólt arról is, hogy az iskola vezetői (néhai Száva Antal, néhai Rákossy Zoltán, Kész Csaba Imre, Bajkó István, Dénes László, Makó Erzsébet, Ábrahám Klára) az elmúlt évtizedekben nemegyszer küzdöttek a beszüntetés ellen, végül kitért az iskola jelenére. – Természetesen a minőségi szakmai oktatásra is nagy hangsúlyt fektetünk, és kínálatunkkal is olyan területeket céloztunk meg, amelyek a környékünkön is biztosítanak munkalehetőségeket, hozzájárulva az itthon maradás esélyeinek a javításához. Büszkék vagyunk rá, hogy a mezőgazdasági képzést immár több mint ötven éve megszakítás nélkül biztosítjuk az érdeklődőknek. És bölcs döntésnek tartjuk azt is, hogy a rendszerváltás után a turizmus és szolgáltatás területét is felkaroltuk – fejtette ki az igazgató.
– A középiskolai oktatás múltja Csíkszentmártonban az 1840-s évekig nyúlik vissza, amikor algimnáziumi oktatás indult a településen, de az akkori forradalmi idők miatt sokáig nem működhetett – vázolta születésnapi köszöntőjében Gergely András polgármester, aki az iskola egykori diákjaként kifejtette, hogy a vidéki középiskolákban rendszerint sokkal barátságosabb, családiasabb a légkör, mint a városi középiskolákban.
A 89 éves Kömény Pál, a középiskola volt aligazgatója utalt az indulás körülményeire, de hangsúlyozta, hogy mindig volt olyan vezető, aki meg tudta oldani a nehézségeket, és ki tudta harcolni a működéshez szükséges feltételeket. Bajkó István, az intézmény volt igazgatója az 1980-as évekről beszélt, kiemelve a szétválasztott középiskola és általános iskola nehézségeit, amikor a középiskolának maradt a tornaterem, de nem volt könyvtára, mert azt felső utasításra át kellett adni az általános iskolának, és így a középiskola egy időre könyvtár nélkül maradt.
– Régen azért épült a templom mellé az iskola, mert a bölcs elődeink tudták, hogy akkor van eredményes munka, ha két intézmény szorosan összetartozik – fogalmazott a csíkcsekefalvi születésű Ft. Koncsag László plébános. – Az egyház feladata a lélek építése, az iskola feladata a tudományokban való előrelépés, haladás.
Az ünnepi beszédeket az iskola volt diákja, Ábrahám Róbert vezetett ifjúsági tánccsoport előadása, majd a középiskola diákjainak ünnepi műsora követte. Nagy sikert aratott a csíkszentkirályi Vadrózsák néptánccsoport Na, ki a király? című műsora is.
Az ünnepség végén Pál Zoltán aligazgató méltatta és köszöntötte Ferencz Imrét, lapunk volt munkatársát, az iskola volt diákját, majd a meghívottak és vendégek az iskola régi épületében berendezett iskolatörténeti kiállítást tekinthették meg és állófogadáson vettek részt. A rendezvény megszervezését a Communitas Alapítvány, a Csík­csekefalvi és a Csíkszentmártoni Közbirtokosság, a kéz­di­vásárhelyi Mucsi család, a Bocskor Pékség, a Mokka cukrászda és a Dobos fényképészet támogatta.

Daczó Katalin
Pál Zoltán

SÉTA AZ ISKOLÁBAN


Tervezett IX. osztályaink 2022-2023 tanévben

SZAKLÍCEUMI SZINT (4 éves képzés): AGROTURISZTIKAI TECHNIKUS

SZAKISKOLAI SZINT (3 éves képzés):
PINCÉR, KÖZÉLELMEZÉSI ELADÓ

Amit kínálunk

Közismereti tárgyakból felzárkóztató, differenciált oktatás szakképzett tanárok segítségével


Szakmai tárgyak alapos elsajátítása szakképzett tanárokkal

Gyakorlati oktatás szakképzett oktatómesterek és kiváló gyakorlati partnercégek segítségével
Havi rendszerességgel szakmai ösztöndíj a szakiskolában
Törvények szerint az ingázási költségek megtérítése

Lakhelyhez közeli gyakorlati partnerek bevonása a szakmai képzésbe

Lehetőség a szaklíceum elvégzésére a szakiskola után (2 év), és így technikusi diploma megszerzése mindkét terület esetén és akik felkészülnek azok érettségi vizsgát is tehetnek

Kirándulási, szórakozási, sportolási lehetőségek, egymásra odafigyelő közösség

Indítsd el az iskolánk életébe betekintést nyújtó képes összeállítást