Want to make creations as awesome as this one?

W dniach 8-15 maja 2021 r., osiemnasty raz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślić rolę czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza.

Transcript

Tydzień Bibliotek

Zarząd Okręgu SBP w Opolu

online

2021

W 2021 roku Tydzień Bibliotek odbywa

się pod hasłem
Znajdziesz mnie w bibliotece.

Hasło promujące Tydzień Bibliotek 2021 Znajdziesz mnie w bibliotece jest wielowątkowe, wielozdarzeniowe, można je umieścić na różnorodnych płaszczyznach dnia codziennego. Nawiązuje także do bieżącej sytuacji. Po czasie ścisłej izolacji i przebytej kwarantanny w dobie pandemii następuje czas wyjścia do stref społecznych i kulturalnych, środowisk i instytucji kultury.

W dniach 8-15 maja 2021 r.,
osiemnasty raz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje
Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek.

Ma on na celu podkreślanie roli czytania
i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Znajdziesz mnie
w bibliotece

Hasło można odnieść zarówno do fizycznej obecności w realnej przestrzeni bibliotecznej jak i do działalności bibliotek online, do ich cyfrowych zasobów, do których docieramy poprzez strony internetowe bibliotek, portale internetowe, media i komunikatory społecznościowe. Znajdziesz mnie w bibliotece, dzięki technologiom informacyjnym będąc z dala od lokalizacji i siedziby biblioteki (np. na spotkaniu autorskim online, konferencji, warsztacie szkoleniowym, czy w trakcie pracy zdalnej, itp.). Znajdziesz mnie w bibliotece, także wówczas, kiedy przeszukujesz zasoby biblioteki cyfrowej (np. fotografie, urwane i odkryte wątki genealogiczne, bądź starodruk dzięki konserwacji i digitalizacji przywrócone czytelnikowi) lub docierasz do współcześnie powstałych dokumentów w postaci elektronicznej.

źródło:


Ogród Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu

Piastowska 18-20

7 maja 2021 r.
godz. 12:00


Wręczenie statuetek:

 • Bibliotekarza Roku Województwa Opolskiego 2019
oraz
 • Bibliotekarza Roku Województwa Opolskiego 2020

oraz pamiątkowych dyplomów dla uczestników konkursu.

Celem Konkursu jest zaprezentowanie w ogólnopolskim środowisku bibliotekarskim oraz wśród szerokiej publiczności tych pracowników bibliotek, którzy w całym roku wyróżnili się ponadstandardowymi osiągnięciami zasługując na wysoką ocenę i popularyzację swoich dokonań. To dzięki ich kreatywności, wiedzy i zaangażowaniu biblioteki zmieniają się, coraz lepiej zaspokajają potrzeby czytelników, modernizują lokale i wyposażenie, umiejętnie wykorzystują nowe technologie, tworzą nowoczesne serwisy informacyjne i dokumentacyjne, cyfrowe biblioteki i lokalne archiwa cyfrowe, a jednocześnie dbają o dziedzictwo i stwarzają warunki do różnorodnej społecznej aktywności.


*

Formuła Konkursu jest otwarta. Kandydaci mogą reprezentować wszystkie typy bibliotek, a oceniane dokonania dotyczą różnych obszarów aktywności zawodowej. Liczą się dokonania, nie stanowisko w bibliotece. Nasi dotychczasowi laureaci są tego najlepszym przykładem. Popularyzując ich dokonania promujemy także zawód bibliotekarza, unikalny pośród innych zawodów, nie zawsze właściwie oceniany i doceniany, chociaż pełniący istotną rolę w rozwoju czytelnictwa, kultury, nauki i edukacji, a także w poszerzaniu form społecznej aktywności.


*

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Podczas pierwszego wybierani są najbardziej cenieni bibliotekarze w poszczególnych województwach, w drugim etapie, spośród laureatów regionalnych dokonuje się wyboru Bibliotekarza Roku cieszącego się największym uznaniem w kraju.


*

Etap I organizują zarządy okręgów SBP, do których należy zgłaszać kandydatury na Bibliotekarza Roku. Każdy może zgłaszać kandydatów pod warunkiem uzyskania ich zgody na udział w Konkursie: osoby indywidualne (pracownicy i użytkownicy bibliotek, członkowie SBP i innych organizacji, inne osoby, np. studenci), jak też struktury SBP, organizacje, dyrekcje bibliotek, szkół, redakcje czasopism zawodowych, lokalne władze (samorządowe, uczelniane).


*

Do przeprowadzenia wyborów w I i II etapie wszystkie zarządy okręgów SBP powołują Okręgowe Kapituły Konkursu Bibliotekarz Roku składające się co najmniej z członków zarządu okręgu oraz przewodniczących oddziałów. Kapituły powinny być powołane uchwałą zarządu okręgu.

Kapituły dokonują wyboru Bibliotekarza Roku danego okręgu/województwa.

W II etapie organizowanym przez Zarząd Główny SBP wybór Bibliotekarza Roku następuje wyłącznie na podstawie rankingów finalistów I etapu, ustalanych (jak w poprzednich latach) przez Okręgowe Kapituły Konkursu, z pominięciem własnego kandydata.


*

Wynik konkursu jest ogłoszony na portalu www.sbp.pl
Katarzyna Szober

Do niedawna, rozpatrywaliśmy różne scenariusze przyszłości bibliotek, relacji usług oferowanych czytelnikom w realnej i wirtualnej przestrzeni, uczestniczyliśmy w projektach zapełniania Internetu bibliotecznymi zbiorami cyfrowymi, coraz więcej usług najwyższej jakości oferujemy online. Ale to co najbardziej cenili użytkownicy naszych bibliotek – to wolna, przyjazna przestrzeń biblioteczna pozwalająca na realizację ich najróżniejszych potrzeb i oczekiwań.


W obecnej sytuacji zamknięcia i izolacji, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zwróciło się do swoich członków działających w strukturach w całym kraju, jak również do dyrektorów i pracowników bibliotek z pytaniem, czy w warunkach pandemii, bez dostępu do realnej przestrzeni bibliotecznej i w warunkach zdalnego komunikowania się bibliotekarzy jest możliwe i zasadne zorganizowanie Tygodnia Bibliotek w formach online.


W wyniku konsultacji Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich podjęło decyzję o utrzymaniu wieloletniej tradycji realizacji ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek, połączonego ze świętem Dnia Bibliotekarza, w tym samym co zwykle terminie, czyli w okresie 8-15 maja, ale wyłącznie online. W ten sposób możemy zamanifestować naszą obecność i działalność czytelnikom, organizatorom, użytkownikom poprzez wykorzystanie różnych form i narzędzi komunikacji wirtualnej. Oczywiście, w obecnej sytuacji wspieranie walki z pandemią i dbanie o bezpieczeństwo epidemiologiczne każdego z nas jest priorytetem. Niemniej, bezpieczne i atrakcyjne formy działania bibliotek online mogą otworzyć nowe przestrzenie relacji z czytelnikami i pokazać kreatywność bibliotekarzy, przetestować nowe, zdalnie realizowane usługi biblioteczne.


Bibliotekarz Roku 2019

Bibliotekarz Roku 2020

Marcin Duda

Do niedawna, rozpatrywaliśmy różne scenariusze przyszłości bibliotek, relacji usług oferowanych czytelnikom w realnej i wirtualnej przestrzeni, uczestniczyliśmy w projektach zapełniania Internetu bibliotecznymi zbiorami cyfrowymi, coraz więcej usług najwyższej jakości oferujemy online. Ale to co najbardziej cenili użytkownicy naszych bibliotek – to wolna, przyjazna przestrzeń biblioteczna pozwalająca na realizację ich najróżniejszych potrzeb i oczekiwań.


W obecnej sytuacji zamknięcia i izolacji, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zwróciło się do swoich członków działających w strukturach w całym kraju, jak również do dyrektorów i pracowników bibliotek z pytaniem, czy w warunkach pandemii, bez dostępu do realnej przestrzeni bibliotecznej i w warunkach zdalnego komunikowania się bibliotekarzy jest możliwe i zasadne zorganizowanie Tygodnia Bibliotek w formach online.


W wyniku konsultacji Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich podjęło decyzję o utrzymaniu wieloletniej tradycji realizacji ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek, połączonego ze świętem Dnia Bibliotekarza, w tym samym co zwykle terminie, czyli w okresie 8-15 maja, ale wyłącznie online. W ten sposób możemy zamanifestować naszą obecność i działalność czytelnikom, organizatorom, użytkownikom poprzez wykorzystanie różnych form i narzędzi komunikacji wirtualnej. Oczywiście, w obecnej sytuacji wspieranie walki z pandemią i dbanie o bezpieczeństwo epidemiologiczne każdego z nas jest priorytetem. Niemniej, bezpieczne i atrakcyjne formy działania bibliotek online mogą otworzyć nowe przestrzenie relacji z czytelnikami i pokazać kreatywność bibliotekarzy, przetestować nowe, zdalnie realizowane usługi biblioteczne.


Katarzyna Szober


Pracuje w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie – Filia w Białej Nyskiej oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej Nyskiej. Pod jej kierunkiem biblioteka uzyskała tytuł Najlepszej Filii wiejskiej w województwie opolskim za rok 2018 przyznawany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu.


Jest pomysłodawczynią istniejącego od roku 2013 Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.


Kasia jest moderatorem wielu akcji i cykli promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, organizatorką licznych konkursów recytatorskich, literackich, plastycznych m.in.: Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania; Odpoczywaj na wsi; Ten magiczny czas; konkurs na opowiadanie Popisz się 2019; Wychowanie przez czytanie z okazji Dnia Życzliwości; akcja Jak nie czytam, jak czytam, w biciu rekordu w czytaniu.

Na stronie Facebook, którą sama redaguje, zamieszcza na bieżąco informacje o działaniach filii i biblioteki szkolnej.

Chętnie współpracuje z lokalną gazetą Nowiny Nyskie, do której dostarcza materiały do artykułów o działalności biblioteki.


Współpracowała z Jeronimo Martins Polska SA – właścicielem sieci sklepów Biedronka, biorąc udział II edycji konkursu edukacyjnego Szkolne Przygody Gangu Słodziaków, którego celem jest budowanie nawyku codziennego czytania wśród uczniów klas I-III.

Włącza się aktywnie w organizację akcji charytatywnych. Wspólnie z uczniami klasy III w grudniu 2019 r. przygotowała loterię fantową, z której dochód był przeznaczony na leczenie chorego na mukowiscydozę ucznia klasy III oraz uczennicy kl. VI chorej na autyzm.


Nawiązała współpracę z portalem Biblioteki szkolne online - stroną promującą pracę bibliotek szkolnych w Polsce, gdzie wysyła relacje z działalności biblioteki szkolnej.

Marcin DudaKierownik Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu


Stworzył przestrzeń dla młodzieży, którą młodzi ludzie mieli okazję sami aktywnie tworzyć. W 2020 roku zainicjował zakup oprogramowania do prowadzenia działalności video, sam opanował obsługę, a następnie z sukcesem wykorzystywał swoje umiejętności w praktyce. Chętnie służył pomocą w pracach innych agend w bibliotece, które podejmowały nowe wyzwania w sytuacji pandemicznej.


Jest pomysłodawcą, współtwórcą i współrealizatorem projektu Wpadnij w bibliosieć, zrealizowanego dzięki wsparciu MKiDN w ramach Kultura w sieci, który dotarł do wszystkich grup odbiorców. W ramach projektu zrealizowane zostały także materiały w formie Videobooków dla dzieci.

Przeprowadził rozgrywkę turniejową dla uczniów PSP z PSP w Biadaczu z wykorzystaniem gry planszowej Chłopska Szkoła Biznesu.

Pod jego opieką działa w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym grupa wolontariuszy Aktywni w bibliotece.


Zainaugurował Biblioteczny Q&A, cykl z serii Zadaj pytanie bibliotekarzowi na Instagramie ODM. Bibliotekarze rozwiązywali problemy młodych związane z komunikowaniem się i korzystaniem z usług biblioteki.


W 2017 roku zrealizował projekt - 70 Lat Żeglugi Literatury Miejskiej trwający od maja do sierpnia wsparty finansowo przez MKiDN w ramach Programu Promocja Czytelnictwa. W ramach programu zrealizowane zostały spotkania autorskie, konkursy, warsztaty oraz spotkania edukacyjne dla dzieci. Odbyły się również wydarzenia literackie pod hasłem Pływająca Biblioteka na pływającym po Odrze statku Opolanin.


Znajdziesz mnie
w bibliotece

Projekt Gutenberg

Projekt Gutenberg to najbardziej znany i największy prywatny projekt digitalizacyjny.

Jego twórca, Michael Hart od 1971 roku tworzył e-booki, choć nie było wtedy jeszcze żadnych czytników czy tabletów.

Projekt Gutenberg to tworzona dzięki domenie publicznej ogromna biblioteka cyfrowa książek w kilkudziesięciu językach (również po polsku), obejmująca każdy możliwy gatunek i rodzaj książki. Znajdziemy tu ponad 40 000 e-booków, dostępnych w formatach HTML, EPUB, MOBI (na czytniki Amazon Kindle), jako czysty tekst i w kilku innych.

Projekt Gutenberg zbiera również w specjalnych kolekcjach zapisy nutowe, audiobooki generowane przez synezatory mowy i nagrywane przez lektorów i wiele innych różnorodnych zasobów.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

w Opolu


strona internetowa

Facebook

YouTube

CC0W zbiorach, oprócz tradycyjnych książek, znajdują się także audiobooki.


WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OPOLUmaj 2021 r.


Co my tu robimy

Wystawa przedstawiająca pracowników WBP zorganizowana

z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia WBP


Mała Galeria, ul. Piastowska 18

7-28 maja 2021 r.


Dedecius 100

Promocja tłumaczeń Karla Dedeciusa w 100 rocznicę urodzin


online na Facebooku Biblioteki Austriackiej

(nowy odcinek w każdy piątek maja)

8-10 maja 2021 r.


Beethoven (Dzień Europy)

- z serii Austriacki przekładaniec

21. Wiosna Austriacka


online na Facebooku Biblioteki Austriackiej


13 maja 2021 r.


Spotkanie z Filipem Zawadą

Promocja książki Zbyt wiele zim minęło, żeby była wiosna

Prowadzenie Agnieszka Zientarska


godz. 17.00, ogród WBP, ul. Piastowska 20

14 maja 2021 r.


Ukochany Wiedeń: wirtualna majówka w Wiedniu

- z serii Austriacki przekładaniec

21 Wiosna Austriacka


online na Facebooku Biblioteki Austriackiej

7-15 maja 2021 r.


Konwersacje językowe - terminologia związana

z biblioteką, książką

(wśród osób, które zapiszą się do biblioteki zostanie rozlosowana nagroda książkowa)


online na Facebooku Biblioteki Obcojęzycznej11 maja 2021 r.


Spotkanie z Andrzejem Stasiukiem

Promocja książki Przewóz

Prowadzenie Anna Sańczuk


godz. 17.00, ogród WBP, ul. Piastowska 20


Gorący czerwiec 1941 roku. Jasne księżycowe noce, niskie bagienne łąki, cienisty sad i zimna żyła rzeki, która podzieliła świat na pół. Na jednym brzegu Niemcy, żelazny wąż czołgów, ciężarówek, maszyn. Na drugim Rosjanie. Pośrodku wiejski przewoźnik, który z jednego brzegu na drugi wozi nocą każdego, kto zapłaci.


Po kilku latach milczenia niekonwencjonalny twórca, Andrzej Stasiuk wraca

z książką Przewóz, pełną trudnych obserwacji wojennych kontekstów.
Pedagogiczna

Biblioteka Wojewódzka w Opolu

strona internetowa

Baza OMNIBUS
Znajdziesz mnie w bibliotece...


PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W OPOLU
12 maja 2021 r.


Polskie konstytucje wiosną stanowione,

czyli rzecz o niedocenionej roli fenologii w historii i nie tylko

wykład otwarty online


godz. 16.00


Wykład wygłosi dr hab. Marek Białokur, prof. UO, kierownik Katedry Dydaktyki, Nauk Wspomagających

i Popularyzacji Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego,

nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Marii Skłodowskiej–Curie w Opolu.

Jego zainteresowania naukowe to: biografistyka, historia polskiej myśli politycznej XX wieku,

dydaktyka historii, historia i symbolika KL Auschwitz-Birkenau.


Link do wykładu: https://forms.office.com/r/ub4yZPqF5X


13 maja 2021 r.


Polsko-niemiecki spór o Śląsk w świetle pamiętników i wspomnień

wykład otwarty online


godz. 16.00.


Wykład wygłosi dr hab. Adriana Dawid, prof. UO, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.

Badaczka dziejów najnowszych, przede wszystkim historii Śląska w XIX i XX wieku.


Link do wykładu: https://forms.office.com/r/ub4yZPqF5X


14 maja 2021 r.


O książkach, które pomagają żyć

wykład otwarty online


godz.16.00


Wykład wygłosi dr Elżbieta Zubrzycka, psycholog (specjalizacja kliniczna),

terapeuta, założycielka Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego,

autorka 6 książek dla dorosłych i 25 książek dla dzieci, z których sześć zostało lekturami szkolnymi.


Link do wykładu:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o83xtZPOy0u2UHm80yYNb6n0NnDXwJ5NtMXf9UVkaWZUMUFYOEMwVThCTTRPMEswOEMzQTREN1cyTy4u
KONKURSY
Przyłapani na czytaniu

X edycja Konkursu fotograficznego


Miś Uszatek lubi pomagać

VII edycja Międzyprzedszkolnego Rodzinnego Konkursu PlastycznegoZnajdziesz mnie w bibliotece...

 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu

 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu

Przy każdym przywołanym kawałku scenariusza widnieje kwadratowy graficzny kod QR Code, który przyłożony do telefonu komórkowego uaktywnia w nim emisję filmu.

strona internetowa

Miejska Biblioteka Publiczna

w Opolu

Facebook

YouTube

E-ksiażki

Mimo zamkniętych drzwi, zachęcamy do czytania książek - można skorzystać z czytelni internetowej IBUK LIBRA oraz Legimi. To dla Was wybieramy z tysiąca publikacji ciekawe, warte przeczytania książki.


W naszej ofercie znajdziecie książeczki dla młodych czytelników jak również dla wymagającego odbiorcy. Kryminały, powieści obyczajowe, fantastyka czy horror – jak się w tym odnaleźć – pomożemy, polecimy i zaproponujemy ciekawy tytuł aby umilić Wam czas.

Darmowe kursy e-learningowe


Na Bibliotecznej Platformie e-Wiedzy znajdziesz ofertę 15-tu bezpłatnych kursów e-learningowych przygotowanych przez naszych bibliotekarzy. Możesz nauczyć się tworzyć komiksy, grafikę, quizy, kreatywne zadania.

Fantastyczny Klub Dyskusyjny

Przeczytaliście już tonę fantastyki i nie macie z kim o niej porozmawiać? Oto rozwiązanie! Fantastyczny Klub Dyskusyjny przeniósł się na Discorda! Czytasz fantastykę, lubisz komiksy, gry, seriale? Zapraszamy! Znajdzie się miejsce dla każdego. W padnij na nasz serwer i poznajmy się!

https://discordapp.com/invite/Rx4wHnK


Zapraszamy do wspólnego pisania opowiadania fantastycznego, będziemy wymieniać się prowadzeniem fabuły co jedno zdanie.

CC0
W naszej bibliotece można wypożyczać gry planszowe!

W zbiorach posiadamy planszówki: dla najmłodszych graczy,

dla początkujących i zaawansowanych, a także dla tych

najbardziej doświadczonych miłośników planszówek.


Katalog gier planszowych
CC0


W zbiorach, oprócz tradycyjnych książek, znajdują się także audiobooki.Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu
ogłasza

XVIII Ogólnopolski Konkurs na Esej

Baczyński – nasz współczesny?

Termin nadsyłania prac upływa 29 listopada 2021 r.

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół średnich oraz studentów szkół wyższychMija sto lat od momentu urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poety, którego dzieło i los na zawsze skupiać w sobie będą dzieje pokolenia wojennego. Dla wielu stał się ikoną generacji Kolumbów, a jego twórczość kojarzona jest zazwyczaj z doświadczeniem wojny. Jest Baczyński autorem rozpoznawalnym i lubianym, nieledwie kanonicznym, a przy tym mocno przypisanym do konkretnego czasu i miejsca.


Nie jest jednak tak, że o twórczości Baczyńskiego wiemy już wszystko lub prawie wszystko, i że jej potencjał interpretacyjny został wyczerpany. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że nabiera ona nowego życia z każdą lekturą (oczywiście, lekturą uważną i zaciekawioną), w spotkaniu z odbiorcą, zwłaszcza takim, który nie poddaje się łatwo schematom krytycznoliterackim, czyta wiersze na własną rękę, z radością odnajduje w nich nieoczekiwane sensy i skojarzenia, i to niekoniecznie zgodne z przyjętymi odczytaniami. Pamiętajmy, że żadna twórczość nie jest zamknięta, skatalogowana, raz na zawsze określona. Poezja rozbrzmiewa na nowo za każdym razem, gdy słowa i frazy wierszy spotykają się z niepowtarzalną wyobraźnią i doświadczeniem kolejnego czytelnika. Jest to prawdą również w odniesieniu do twórczości poetyckiej Baczyńskiego.Spróbujmy więc zastanowić się nad aktualnością poezji Baczyńskiego. Co takiego może nam ona powiedzieć w 2021 roku? Czy dzisiejszy czytelnik jest w stanie odnaleźć w niej coś istotnego i frapującego? Czy te wiersze mówią nam cokolwiek o nas samych? Nie są to łatwe pytania. Ale bynajmniej nie chodzi nam o jednoznaczne odpowiedzi. Ciekawi nas przede wszystkim współczesny, a przy tym możliwie osobisty odbiór twórczości poetyckiej Baczyńskiego. Jak wiele zostało z tej poezji dla czytelnika, dla którego wiek dwudziesty to historia? Co przetrwało próbę czasu? O czym warto pisać? Na co zwrócić uwagę? Baczyński – czy to rzeczywiście współczesny, bliski nam poeta?
10 maja 2021 r.


Ijasz – spotkanie online z Tomaszem Różyckim
Prowadzenie Agnieszka Zientarska

godz. 18:00, Facebook MBP
Jacy herosi, taka epopeja. Innej Iliady nie będzie.

Tomasz Różycki, laureat Nagrody Kościelskich, poeta trzykrotnie nominowany do Nike,

proponuje brawurową podróż przez trzy kraje i dwa kontynenty.

Różycki stworzył poemat totalny: homerycki epos, powieść drogi i gorzką satyrę na współczesność w jednym.

Lewa Nielucki powraca do miasta Fiatem Punto, by odnaleźć dawną miłość.

„Od strony Prudnika”, mówią. „Od Głubczyc”, twierdzi Matacka.

Szulerski mówi, że od strony Głuchołaz i nie fiatem, a zaporożcem.

W tej sprawie niemało mają również do powiedzenia Zwodzińska, Myliński i Detravers.


Podobno Nielucki przywiózł z sobą tajemniczy Czarny Zeszyt kryjący zapiski

sporządzone przez jego nieżyjącego ojca, które mogą skompromitować miejscową elitę

i zmienić lansowaną przez nią heroiczną wizję dziejów miasta.

Przy okazji zbliżających się uroczystych obchodów 600-lecia jego istnienia

Nielucki proponuje przygotowanie rocznicowej rekonstrukcji tragicznych wydarzeń,

w których śmierć z rąk milicji poniósł jego ojciec, na co niechętnie zapatruje się

dyrektor miejscowego wydziału kultury, Jan Krzysztof Mącicki.

Drugim – nie mniej ważnym – powodem powrotu bohatera w rodzinne strony

jest chęć odzyskania ukochanej, z którą rozstał się kilka lat wcześniej

w dość burzliwych okolicznościach.


Szalona – piękna, groteskowa i liryczna zarazem – opowieść o nieśmiertelnym uczuciu.

Nieskrępowana wyobraźnia, wspaniała inwencja językowa i narracyjna, ostra ironia.

Polscy pielgrzymi szturmujący bramki francuskiego supermarketu opisani prozą poetycką?

W heroikomicznym eposie Różyckiego niemożliwe nie istnieje…Tomasz Różycki – poeta, eseista, tłumacz z języka francuskiego. Urodził się 29 maja 1970 w Opolu.

Jest absolwentem romanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, mieszka w Opolu.

Prowadzi zajęcia z literatury francuskiej – w Nauczycielskim Kolegium Języków obcych

w Opolu i na Uniwersytecie Opolskim – oraz warsztaty creative writing.

Laureat nagrody Kościelskich w roku 2004 za poemat „Dwanaście stacji”,

który był też nominowany do Nagrody Literackiej Nike 2005.

W 2007 roku Różycki był ponownie nominowany do Nike, za tom „Kolonie”, który dostał się do finałowej siódemki.BEZPŁATNE SZKOLENIE

Oswajanie TikToka

czyli nowa platforma (nie tylko) dla bibliotekarzy

1

2


Oswajanie TikToka

czyli nowa platforma (nie tylko) dla bibliotekarzy12 maja 2021 r.

godz. 12.00

Facebook Miejskiej Biblioteki Publicznej w OpoluTikTok jako narzędzie wykorzystywane w promocji czytelnictwa?

Bibliotekarze nagrywający TikToki, do tego z powodzeniem

i cieszące się dobrym odbiorem?

To wszystko jest możliwe!

Należy jednak zrozumieć, dlaczego warto to robić

i jak robić to dobrze.


Aby spojrzeć na TikToka łaskawszym okiem

i dowiedzieć się od czego należy zacząć,

zapraszamy bibliotekarzy (i nie tylko) na live’a,

na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Opowiemy tam o naszych zmaganiach z TikTokiem

i jak - krok po kroku - zbudować materiał.


Aby ułatwić kontakt z tą platformą

zupełnie początkującym, przygotujemy materiał filmowy,

w którym poprowadzimy odbiorców

już od momentu instalacji aplikacji,

do pierwszych wprawek.


Po szczegóły zapraszamy

na Facebooka Mediateki i MBP w Opolu.

Tam ukażą się zarówno materiały,

jak i odnośnik do wydarzenia.
Znajdziesz mnie w bibliotece...

 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

Biblioteki Naukowe

Biblioteka Politechniki Opolskiej

Biblioteka
Politechniki Opolskiej

Baza PEDAGOG
Znajdziesz mnie w bibliotece...


BIBLIOTEKA POLITECHNIKI OPOLSKIEJ


maj 2021 r.


POlecam bibliotekę
Wystawa plakatów konkursowych z okazji 55-lecia Biblioteki

oraz w mini galeria Galimatias
maj 2021 r.


Zakamarki marki

Sesja zdjęciowa


10 maja 2021 r.


Kreatywność podczas pandemii
Spotkanie online z dr inż. Kamilą Tomczak-Horyń*

*Pracownik naukowy Politechniki Opolskiej, współautorka książki
Kreatywność pracowników i twórcze zespoły.13 maja 2021 r.


Kreatywność w bibliotece

zamknięte warsztaty online


Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jakie są rodzaje kreatywności,

odkryją, w jakich dziedzinach są kreatywni i poznają narzędzia pomagające

w twórczym rozwiązywaniu problemów.


Spotkanie odbędzie się w małej grupie i będzie miało charakter interaktywny.

Pracujemy z włączoną kamerą i mikrofonem.


Warsztaty poprowadzi Justyna Weigt - bibliotekarz, trener kreatywności,

pracownik Biblioteki Politechniki Opolskiej.


Gdzie: platforma zoom

godz. 10.00 - 11.30
Zapisy:
j.weigt@po.edu.pl


Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.Znajdziesz mnie w bibliotece...

 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu

 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu

Skanujemy grafikę z książki, a w odpowiedzi prezentuje się nam zamieszczony przez autora film.

Znajdziesz mnie w bibliotece...

 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu

 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

 • Biblioteka Politechniki Opolskiej

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu

 • Biblioteka Publiczna w Strzelcach Opolskich

Muzeum

Uniwersytetu Opolskiego

Miło nam poinformować, że Muzeum Uniwersytetu Opolskiego jest uczestnikiem projektu “O!polskie muzea – aplikacja mobilna”.


Od 7 października aplikacja będzie promowana w kraju na wszystkich portalach należących do Polska Press Grupa (https://polskapress.pl/pl/o-polskapress/o-firmie).

Działanie to dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


W imieniu wszystkich placówek muzealnych biorących udział w przedsięwzięciu, zachęcamy do korzystania z aplikacji „O!polskie muzea”.

Informacje o aplikacji mobilnej „O!polskie muzea”:


1) Aplikacja mobilna „O!polskie muzea” została zrealizowana jako zadanie w ramach programu „Kultura Cyfrowa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedsięwzięcie otrzymało finansowanie w trybie 2-letnim. Wysokość dofinansowania wyniosła 93 240 zł, zaś łączny koszt projektu wyniósł 126 000 zł.


2) Partnerami projektu byli: Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku oraz Stowarzyszenie Muzealników Polskich odział opolski.


3) W aplikacji znajduje się 1001 zdigitalizowanych obiektów wraz z opisami każdego obiektu.


4) Charakter zdigitalizowanych obiektów: historyczne, etnograficzne, regionalne, muzyczne, sakralne, archeologiczne, folklorystyczne, wojskowe, techniczne. Szeroki wachlarz tematyczny obiektów należących do zasobów muzeów województwa opolskiego jest wartością kulturową dla wszystkich obywateli Polski, stąd pomysł udostępnienia tych zasobów w formie aplikacji mobilnej.


5) W przedsięwzięciu uczestniczą 22 muzea z terenu województwa opolskiego:


• Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Muzeum w Opolu. Muzeum w Łambinowicach.

• Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

• Park Nauki i Rozrywki Krasiejów

• Muzeum Powiatowe w Nysie

• Muzeum Śląska Opolskiego

• Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku

• Muzeum Regionalne w Dobrodzieniu

• Zamek w Niemodlinie

• Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

• Muzeum w Praszce

• Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej

• Muzeum Regionalne w Głogówku

• Muzeum wiejskie „Farska Stodoła” w Biedrzychowicach

• Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu

• Muzeum Gazownictwa w Paczkowie

• Oleskie Muzeum Regionalne w Oleśnie

• Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi

• Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

• Muzeum Politechniki Opolskiej i Lamp Rentgenowskich

• Muzeum Sztuki Sakralnej w Ligocie Dolnej

• Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku

• Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu


6) Aplikacja jest bezpłatna dla użytkowników. Aplikacja może być instalowana na smartfonach, tabletach, urządzeniach mobilnych. Dostępna jest w sklepie GOOGLE PLAY oraz App Store.


7) Celem powstania aplikacji było: opracowanie, digitalizacja i cyfrowe udostępnienie najbardziej reprezentatywnych zasobów wszystkich muzeów z terenu województwa opolskiego. Dzięki stworzeniu aplikacji mobilnej „O!polskie muzea” zasoby cyfrowe zostały użyte w sposób niekomercyjny do celów popularyzujących dziedzictwo kulturowego Opolszczyzny. Aplikacja posiada formę przewodnika po muzeach Opolszczyzny. Zawiera informacje kontaktowe, odnośniki do stron internetowych i mediów społecznościowych danej instytucji, mapę określającą lokalizację instytucji oraz dni i godziny jej otwarcia. Aplikacja posiada także tryb kontrastu, będący ułatwieniem dla osób niedowidzących.


8) Zgodnie z intencją pomysłodawcy projektu, Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, aplikacja „O!polskie

muzea” w sposób znaczący wpłynie na wzrost uczestnictwa w kulturze i zwiększy realną liczbę zwiedzających każde z muzeów, biorących udział w przedsięwzięciu.


9) W ramach realizacji projektu zostały także zrealizowane dwa dodatkowe działania: lekcja edukacyjna on-line dotycząca nowych technologii w praktyce edukacji muzealnej oraz szkolenie z obsługi systemu CMS dla wszystkich uczestników projektu.Koła SBP w Regionie

Koło SBP w Kędzierzynie-Koźlu

Koło SBP w Namysłowie

Koło SBP w Nysie

Koło SBP w Strzelcach Opolskich

Zarząd Okręgu

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

45-017 Opole, ul. Minorytów 4

e-mail: opolski@sbp.pl

Dziękujemy!


Znajdziesz mnie w bibliotece