Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Criteris per al disseny d'activitats de llengua i literatura en cada fase de la seqüència didàctica

Joan Marc Ramos

COMENCEM

1

ANÀLISI DEL TÍTOL

Criteris per al disseny d'activitats de llengua i literatura en cada fase de la seqüència didàctica

1

2

3

4

Massa ambiciósMostra de les coses que he fetFormació basada en la idea de compartir

Importància dels materials didàctics:Fixen idees i permeten pensar en un usuari més ampli.Exploració d'allò que és possible.Per al professorat, tan important és el dissenycom la selecció.

Les fases clàssiques serien tres: contextualització, descontextualització i recontextualització.

Diapositiva següent.

Seguint l'Escola de Ginebra

La seqüència didàctica es pot definir com un conjunt organitzat d’activitats d’ensenyament i aprenentatge, centrat al voltant d’una tasca precisa de producció oral o escrita, tot acompanyant els alumnes a apropiar-se d’un “objecte” determinat.

Quadre adaptat d'Ambròs i Ramos (2018)

PUNT DE PARTIDA

2

2

El domini de la matèria en facilita l'organització.

LA PARAULA DEL PROFESSOR

1

El professor organitza allò que succeeix a classe.

ECLECTICISME

5

Cal ser flexible en una canal cada cop més hibrid.

importància dels processos

4

Materials didàctics que fomenten l'acompanyament.

importància dels sabers

3

Cal posicionar-se didàcticament.

ANAR EN CONTRA o anar més enllà

Continguts

Gramàtica

Memòria

Sabers literaris

Avaluació de l'aprenentatge

Aplicació de regles

Competències

Producció escrita

Resolució de problemes

Gust per la lectura

Avaluació per a l'aprenentatge

Metacognició

Més enllà de... per arribar a...

REPTE

El professor domina els processos que condueixen aquest anar més enllà.

COM GENEREM ACTIVITATS QUE ACOMPANYIN EN ELS PROCESSOSI FOMENTIN L'AUTONOMIA(MÉS ENLLÀ DEL CONDUCTISME)

TRES FUNCIONS DE LES ACTIVITATS ≠ FASES

cONSTRUCCIÓ CONEIXEMENT

EXERCITACIÓ SABERS

MOBILITzACIÓ SABERS

Propostes 1-5

Propostes 6-9

Propostes 10-11

Propostes 12-13

Propostes 14-18

Propostes 18-20

CONSTRUCCIÓ DELS SABERS

LES LECTURES

EXERCITACIÓ SABERS

EXÀMENS

MOBILITZACIÓ SABERS

PROJECTES

SIS MIRADES

cONSTRUCCIÓ CONEIXEMENT

exercitació dels sabers

MOBILITzACIÓ SABERS

3

presentació de materials

1. EXPLORACIÓ DE CONEIXEMENTS PREVIS

Primera activitat d'una SD sobre la llegenda. Busquem que l'alumnat es qüestioni la realitat i la ficció en la llegenda.Projecte Eines, 2n d'ESO

2. cOM CARACTERITZEM UN GÈNERE DISCURSIU?

Aquesta presentació forma part d'un taller de formació destinat a identificar les característiques pròpies d'un gènene discursiu a partir d'una bateria de preguntes. L'objectiu és seleccionar, a continuació, els trets que orientaran la nostra acció didàctica.Adaptació teories Karl Canvat

+ info

+ info

3. apunts incomplets

Activitat que combina teoria incompleta i exercicis d'exercitació i reflexió.1r de BatxilleratBasat en una idea de Joan Busquets Gasulla

4. Presentacions digitals

Presentacions on s'exposen les característiques lingüístiques d'un determinat text. El format H5P permet, a més a més, automatitzar interaccions per guiar el procés de construcció dels coneixements.Àmbit: CRE (Curs en línia de català per a joves residents a l'estranger)

+ info CRE

Presentació locutada

5. recerca guiada d'informació

Buscar informació a la xarxa és molt complicat i, per tant, cal acompanyar l'alumnat en aquest procés per tal que esdevingui eficient i crític.Activitat de reflexió sobre fonts d'informació. 4t d'ESO.

+ info

CERCAR A INTERNET

TFM ALEIX TUGAS

+ info

6. Activitats de comprensió lectora

Activitats de comprensió lectora. A banda de diversificar estratègies, la importància rau a anticipar dificultats i generar activitats que acompanyin la comprensió, activitats d'aprenentatge.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

7. vídeo interactiu

+ info

Vídeo interactiu en el qual es busca que l'alumnat "escolti la forma" d'un sonet en anglès. Prèviament, ha llegit el text original i n'ha deduït aspectes formals. Estructura de joc repetitiu. Després n'analitarà el contingut a través de la traducció.Mòdul Literatura Universal GES (Educació en línia IOC)

+ info

8. el registre de lectura

Dinàmica de lectura per parts. Es busca que el lector s'adoni dels processos que fa mentre llegeix: anticipacions, formular i reformular hipòtesis, inferències...L'activitat conté una fitxa i la dinàmica sol tenir una sorpresa final molt interessant perquè abasta tots els nivells de lectura.

9. Cap al comentari de text

Per arribar a comentar textos calen molts anys d'exercitació trobant elements significatus dels textos i relacionant-los progressivament.A sota, una proposta de comentari en format audiovisual (Ambròs i Ramos)

+ info

Fem animacions amb poesia

10. EXERCITACIÓ DELS SABERS

+ info

Practicar el que s'ha après pot ser un exercici mecànic, però també un exercici reflexiu. La repetició pot ser una manera de consolidar aprenentatges.Selecció d'exercicis de molts nivells

Podeu consultar una sèrie d'exercicis semblants relatius als pronoms febles en l'activitat 14 deSagetes didàctiques.

11. gramàtica a punt

Recopilació d'activitats gramaticals. Es tracta d'un conjunt d'exercicis que cerca reprendre el que s'ha anat aprenent al llarg del curs.Exercici d'aprenentatge basat en les retroaccions. Curs de català per a joves residents a l'estranger.

+ info

TFM ALBERT MARTÍNEZ

+ ortografia

12. EXÀMENS DE CONTINGUTS LINGÜÍSTICS

L'examen no només pot ser reproductiu. Pot concombinar l'avaluació de l'aprenentatge amb l'avaluació per a l'aprenentatge.1r d'ESO(ortografia) i 4t d'ESO (gramàtica)

13. L'examen com a procés de reflexió

EXAMEN

activitat

Projecte d'escriptura conjunt, amb la matèria de Visual i Plàstica. Els alumnes visiten la residència d'avis veïna, es relacionen amb un avi o una àvia i el dibuixen. A llengua, en farem la descripció escrita.4t d'ESO

Activitat preparatòria, en petits grups, els alumnes analitzen la descripció que Baltasar Porcel va fer de Víctor Català.Ens fixem en la forma.Els alumnes fan la descripció a casa.

Examen. El dia que porten la redacció, han de fer un examen sobre la seva pròpia redacció. Presa de consciència dels errors i, si escau, reescriptura.

examen creatiu

Es tracta d'un examen de lectura de Terra Baixa amb una activitat única. Primer se sortegen els personatges principals, de manera que a cadascú li'n correspon un. Després, disposa d'una hora per escriure:Els personatges de Guimerà viuen immersos en conflictes tempestuosos però, a la vegada, són profundament religiosos. Has d'escriure el monòleg de ................. davant del confessor en què es narrin els fets que ha viscut i els pecats que ha comès. Si cal, demana perdó per tot plegat.Com que treballaven amb portafolis digital, un cop avaluat el control, havien de fer la locució de la confessió al suport digital.

14. consignes denses

Orientar la mobilització de sabers. Una consigna densa orienta l'alumnat i facilita l'avaluació del producte final.Infografia digital al Curs de Català per a joves residents a l'estrangerDescripció del carrer (activitat amb Maria del Mar Olivé, IPM)

MODELITZACIÓ

descripció

15. densificació del text

La densificació consisteix a formular consignes de revisió o de millora de les produccions abans que el professor la "corregeixi". L'autor torna al text i el millora, si escau.Projecte Eines 3r d'ESOSeguint una idea de Joan Busquets Gasulla

16. Tríptic procés d'escriptura

en castellà

Els alumnes elaboren un arbre genealògic de les llengües. Un cop l'han explicat als companys, converteixen un DN3 en un tríptic i, seguint els passos de la presentació, elaboren progressivament el text expositiu corresponent.

17. la fitxa de metacognició

En acabar una seqüència didàctica podem potenciar que els alumnes reflexionin sobre què han fet, com ho han fet i què han après. En el cas que presentem, s'hi incorpora la reflexió sobre el treball en grup.Elaborada amb Maria del Mar Olivé per a 1r d'ESO (IPM)

18. La metacognició del perfil lector

consigna

+ info

En el perfil lector, l'alumnat produeix una infografia que el presenta com a lector, tot creant un text multimodal. Quan acaba, ha de realitzar un text escrit explicant el procés que ha seguit per fer la infografia, des de la idea inicial fins al muntatge.Exemple alumna Màster de Recerca.

consigna

19. Un projecte multimodal

Exposició d'infografies digitals. Cada alumne participa amb una infografia sobre un insult triat per ell mateix: l'il·lustra, l'explica, escriu un poema que el contingui, recita el poema i organitza la infografia.4t d'ESO

20. de rutes literàries

Ruta d'espais literaturitzats elaborada pels alumnes de l'Institut Premià de Mar. Cada grup escriu una llegenda per a un lloc de la seva vila que considera digne de tenir una llegenda.2n d'ESO

+ info

Ruta literària elaborada amb Maria del Mar Olivé a partir de textos de Marià Manent i Guerau de Liost. Els alumnes elaboren el web a partir de l'experiència.4t d'ESO

4

idees finals

CONSTRUCCIÓ DELS SABERS

LES LECTURES

EXERCITACIÓ SABERS

EXÀMENS

MOBILITZACIÓ SABERS

PROJECTES

SIS MIRADES AMB CRITERI

Primera aproximació, òbviament, revisable a partir de noves aportacions

Fomenta l'activació dels coneixements previs.Ajuda a qüestionar-se el que no se sapOrganitza correctament els contingutsTria els sabers pertinentsFomenta el paper actiu de l'alumnat (interacció)ModelitzaRelaciona llengua i comunicacióAcompanya en la cerca i la construcció dels sabers

Ajusta les activitats als reptes textuals concretsProposa activitats diverses per fomentar la comprensióAvança la comprensió de la formaL'activitat acompanya en la lecturaGenera conflictes de comprensió a l'alumnat per tal que els resolguiFomenta l'enllaç, la relació, la unió d'ideesAjuda a entendre el procés de lectura

Diversifica activitatCombina repetició amb reflexióProposa reptesIncorpora un feedback enfocat i ajustatDona eines per a assolir l'autonomiaAnticipa l'ús competencial

Culmina l'exercitació dels sabers anteriorsÉs una activitat per a l'aprenentatgePresenta activitats relacionades o encadenadesProposa activitats sorprenentsProposa activitats creativesObliga a rumiar a banda de reproduirÉs fiable (avalua els objectius previstos)Contempla un temps d'adaptació[entenent el desprestigi de la paraula examen, recomano la lectura d'aquesta presentació de De Ketele, que integra perfectament el paper de l'examen i dels sabers en les dinàmiques competencials]

Redacta consignes densesRelaciona aquestes consignes amb la resta de la seqüència didàctica i l'avaluacióTé en compte tots els moments del procés de produccióPlanifica la intervenció del professorat (modelització, densificació)Preveu la supervivència del professoratAcompanya la metacognició del procésPreveu la creativitat generant reptes sense topall

Preveu i ajusta el treball cooperatiuContempla l'ús pertinent de les competències digitalsReflexiona sobre la difusió dels resultats al contextIntegra competències de diverses dimensionsAssegura una avaluació fiablePreveu la supervivència del professor (és moderat)

Didàctica, el meu bloc personal (una mica aturat)

PER SEGUIR NAVEGANT...

Sagetes didàctiques, una mostra d'exàmens i d'exercicis

Riguem a la catalana, un web amb reflexions sobre programació i seqüències didàctiques d'alumnes del Màster

Portafolis d'un professor, recull d'activitats (un pèl caòtic) empreat amb alumnes de 3r i 4t d'ESO

Bloc del Projecte Eines

“Una gran quantitat d’estudis mostren que els professors milloren durant els cinc primers anys de professió. Després de cinc anys, però, la corba de progressió és plana i, un professor que té vint anys d’experiència (com a mitjana) no és ni millor ni pitjor que un professor que en té deu. Sembla que la majoria de professors intenten millorar els seus mètodes fins que superen un llindar i els suposa molta més feina.”“Si ho pensem bé, com progressarem si ningú no avalua el que hem fet? Sense l’opinió dels altres, no sabríem què canviar per millorar.” “És molt interessant que una altra persona analitzi la nostra classe amb una altra mirada.”

Daniel T. Willingham: “Per què als nens no els agrada anar a l’escola?” Editorial Graó

grÀciEs

joanmarcramos@gmail.com