Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

La nostra locaitat queda dividida en dos zones; l'avinguda de Josep Ortiz fa de limitació entre una i l'altra zona.

Admissió i matrícula

curs 2021/22

ZONES ESCOLARS

CRITERIS DE PUNTUACIÓ

TELEMATRÍCULA

Documentació a aportar

reclamació i recursos

CALENDARI

Els veïns i veïnes de la mar queden dins de la zona 1.Si volen obtenir la beca de Transport, cal que sol·liciten plaça al CEIP REGINA VIOLANT, en cas de renunciar a la beca, poden sol·licitar plaça en la resta de centres amb igualtat de condicions.

PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRÍCULA

Informació sobre el procés

SISTEMES DE VERIFICACIÓ D'IDENTITAT

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

formalització de la matrícula

DECRET 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.ORDRE 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.LLEI 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021.Resultat del sorteig davant notari a què fa referència l'article 38 del decret 40/2016, que regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021-2022. RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es dicten instruccions res- pecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els cen- tres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obliga- tòria i Batxillerat per al curs 2021-2022

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obliga- tòria i Batxillerat per al curs 2021-2022. 5. Per a poder realitzar la sol·licitud serà necessari obtenir la «clau d’admissió» des de la pàgina web de la Conselleria, prèvia verificació de la identitat de la persona sol·licitant. La clau d’admissió estarà composta d’un identificador personal i una contrasenyaque haurà de ser conservada per a presentar reclamació, si fora necessari; i, en el cas d’Educació Infantil i Primària, també per a consultar els resultats de l’adjudicació. La persona interessada obtindrà una única clau d’admissió per a totes les sol·licituds que presente als ensenyaments d’Educació Infantil o Primària. En el cas de sol·licituds als ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat, s’obtindrà una clau d’admissió per a cada sol·licitud. 6.La clau d’admissió es podrà obtenir mitjançant algun dels següents sistemes de verificació d’identitat: a) Si la persona sol·licitant disposa de DNI, s’obtindrà mitjançant la següent combinació: – Número de DNI– Número de suport (identificat com IDESP en els models antics) – Data de naixement b) Si la persona sol·licitant disposa de NIE, targeta d’estranger o permís de residència, s’obtindrà mitjançant la següent combinació: – NIE – Número de suport (identificat com IXESP en els models antics de NIE) – Data de naixement c) Si la persona sol·licitant disposa decertificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, s’obtindrà mitjançant la següent combinació: – NIE – Número del certificat precedit per la lletra C– Data de naixementd) Qualsevol altre mitjà electrònic de verificació d’identitat previsten la disposició addicional tercera de la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat 2021. e) Les persones sol·licitants de nacionalitat estrangera que únicament disposen de passaport o un altre document diferent del NIE, targeta d’estranger, permís de residència o certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea com a document d’identificació, hauran d’acudiral centre en què sol·licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d’atenció als usuaris. 7. Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d’atenció als usuaris. En aquests punts, a través de la corresponent aplicació informàtica, es generarà una clau d’admissió que permetrà, al col·lectiu citat en l’apartatei a aquelles persones sol·licitants que no tinguen la possibilitat d’accés a mitjans electrònics, la participació en el procediment en les mateixes condicions que la resta de sol·licitants.

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021-2022.Normativa aplicablePer al curs 2021-2022, la normativa a aplicar en el procediment d’admissió de l’alumnat és la següent:RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2021-2022 Decret 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, modificat pel Decret 35/2020, de 13 de març (DOGV 30 de març), i pel Decret 39/2020, de 20 de març (DOGV 8 d’abril), que regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat, d’ara endavant Decret 40/2016.Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, modificada per l’Ordre 5/2020, de 13 de març (DOGV 1 d’abril), per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Batxillerat, d’ara endavant Ordre 7/2016.Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat 2021 (DOGV 31.12.2020), que estableix en la seua disposició addicional tercera les mesures extraordinàries i específiques que s’han de tenir en compte en el procediment d’admissió de l’alumnat i inici de curs 2021-2022, d’ara endavant Llei 3/2020.Sisé. Accés al procediment1. D’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 3/2020, el procediment d’admissió als ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat es tramitarà de manera electrònica.En tant que el procediment d’admissió per al curs 2021-2022 es tramita íntegrament de manera electrònica, el format vàlid i oficial de tota la documentació serà únicament el que estiga disponible en l’espai habilitat per a l’admissió de l’alumnat en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.2. Les persones sol·licitants que no tinguenla possibilitat d’accés a mitjans electrònics, han d’acudir al centre en què se sol·licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d’atenció als usuaris. Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d’atenció als usuaris.3. La direcció general de Centres Docents publicarà una resolució per la qual es dicten les instruccions necessàries respecte al procediment d’admissió en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Primària Secundària Obligatòria i Batxillerat, que es publicarà en el DOGV i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

ORDRE 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.CAPÍTOL XIIIMatrículaArticle 54. Documentació1. Per a la formalització de la matrícula, a més de la sol·licitud presentada s’aportaran:[Caldrà presentar al centre tant la fotocòpia com l'original]a)El llibre de famíliao, a falta d’això, una certificació de la inscripció de naixement lliurada pel Registre Civil.Aquesta documentació haurà d’acreditar que l’alumne compleix els requisits d’edat establits en els articles 12, 16 i 22 de la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació. A aquest efecte es comprovarà que l’alumne compleix o complirà el requisit de l’edat exigida, abans que finalitze l’any natural en què s’inicia el curs acadèmic a què pretén accedir.b) Quan es tracted’alumnat procedent d’un altre centrepresentaran la certificació debaixa del centre anterior amb expressió de la seua situació acadèmica.La documentació aportada haurà d’acreditar que l’alumne o alumna compleix els requisits acadèmics exigits per l’ordenament jurídic vigent per al nivell educatiu i curs a què pretén accedir. Aquesta certificació s’ajustarà al model vigent i hi constaran els estudis que realitza o ha realitzat l’alumne en aquest any acadèmic.c) Eldocument sanitari obligatoriper a inici d’etapa educativa establerta per la conselleria competent en matèria de sanitat o, a falta d’això, còpia de la sol·licitud. En tot cas haurà d’entregar el certificat amb anterioritat a l’inici de les activitats lectives.Aquest document es facilitarà en els centres sanitaris i serà omplit gratuïtament pel facultatiu que tinga a càrrec seu el control sanitari de l’alumne o alumna.2. Quan el canvi de centre es produïsca sense procés d’admissió, la documentació a què es refereix l’apartat anterior es remetrà d’ofici d’un centre a l’altre.

No s'ha publicat encara la corresponent al curs 2021/2022

LLEI 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat 2021Tercera. Mesures extraordinàries i específiques del procediment d’admissió de l’alumnat i inici de curs 2021-20222. El procediment d’admissió als ensenyaments d’educació infantil, educació primària, Educació Secundària Obligatòria, batxillerat, formació professional bàsica, formació professional de grau mitjà i formació professional de grau superior per al curs 2021-2022, es tramitarà de forma electrònica. L’administració educativa habilitarà punts d’atenció a l’usuari per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics.2.1. Cada persona sol·licitant formularà una única sol·licitud, que contindrà una declaració responsable de cadascuna de les circumstàncies requerides per a l’admissió.2.2. En el moment de formular la sol·licitud no es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.2.3. Els resultats en els processos d’admissió en els centres docents sostinguts amb fons públics es comunicaran a través de la seu electrònica de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.2.4. La formulació de reclamacions al resultat provisional i definitiud’admissió de l’alumnat es realitzarà per mitjans electrònics.2.5. En el procediment d’admissió als centres docents sostinguts amb fons públics les persones interessades podran fer servir elssegüents sistemes de verificació d’identitata fi de formular la sol·licitud d’admissió:a) Certificat digital emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat (ACCV). INFO VÍDEOSb) Sistema d’identitat electrònica per a les administracionsCl@ve. INFOc) eDNI, amb el seu respectiu lector. INFOd) Combinació del DNI i IDESPo número de suport, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior. INFOe) Combinació del NIE i IXESP, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior. INFOf) Número de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, precedit per la lletra C, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior. INFO

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021-2022.Desé. Reclamacions al resultat provisional i al definitiuLa publicació dels resultats provisional i definitiu es realitzarà en els terminis que figuren en els annexos d’aquesta resolució.La formulació de reclamacions, al resultat provisional i al definitiu, es realitzarà per mitjans electrònics, accedint a l’aplicació informàtica disponible en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, seguint el procediment establit a aquest efecte, dins dels terminis que figuren en els annexos d’aquesta resolució.[...]Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà presentar, potestativament, recurs d’alçada o bé plantejar directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:1. El recurs d’alçada s’haurà d’interposar davant del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació.2. El recurs contenciós administratiu haurà d’interposar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació.Tot això conforme amb el que s’estableix en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que s’utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021-2022.Onzé. Formalització de la matrícula1.L’alumnat admés en el procediment d’admissió regulat a aquest efectehaurà de formalitzar la matrícula en les dates establides en els annexos inclosos en aquesta resolució.Admissió a Ed. Infantil i Ed. Primària:de l'1 al 16 de juliol.Alumnat adscrit de centres d'ED. Primària a centres d'ESO:del 25 de juny al 8 de juliol.Admissió a ESO/Batxillerat:Del 26 al 29 de juliol.2. La matrícula de l’alumnat que no requereix procés d’admissió per canvi de curs, cicle, etapa o nivell educatiu, dins del mateix centre i fins a la finalització de l’educació bàsica, serà organitzada de manera pròpia per cadascun dels centres docents, d’acord amb el principi d’autonomia en la gestió, sempre que no es conculque el dret a l’escolarització de l’alumnat en etapes obligatòries.En el cas dels centres que imparteixen Educació Infantil i Primària aquest procés es realitzarà abans del 30 de juny. En els centres que imparteixen ESO, Batxillerat, així com Formació Professional Bàsica, aquest procés es realitzarà fins al 8 de juliol.3. Els centres educatius han d’introduir les dades relatives a l’alumnat matriculat abans del 30 de setembre de 2021, d’acord amb l’article 55.2 de l’Ordre 7/2016. Per a això utilitzaran l’aplicació informàtica ITACA.