Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Ma-gas he-gyek mö-gött,

hol a ten-ger hu-pi-kék,

ott lak-nak ők, a tör-pi-kék.


De a tör-pök é-le-te

nem csak já-ték és me-se...

Hal-lot-tál már a go-nosz-ról?

A csúf, ko-pasz Hó-kusz-pók-ról?

Hó-kusz-pók i-ri-gyel-te a tör-pök bol-dog-sá-gát.
El-ha-tá-roz-ta, hogy el-ra-bol-ja Tör-pil-lát. Eb-ben
a terv-ben go-nosz macs-ká-ja is se-gí-tett ne-ki.

Se-gíts ne-künk ki-sza-
ba-dí-ta-ni Tör-pil-lát!

Csak ak-kor jut-hatsz el
Hó-kusz-pók há-zá-hoz,
ha ü-gye-sen szá-molsz.

Egy tá-lon 14 kör-te van és 6-tal ke-ve-sebb al-ma. Hány al-ma van a tá-lon?

14+6=20

Nem jó!

14-6=8

Nó-ri-nak 13 cso-ki-ja volt. Eb-ből 4-et Pe-ti-nek, 3-at Li-li-nek a-dott. Hány cso-ki-ja ma-radt?

13-4+3=12

Nem jó!

13-4-3=6

13+4+3=20

Nem jó!

Zsó-fi mat-ri-cá-kat gyűjt. A 12 mat-ri-cá-ból
5-öt Pan-ká-nak a-dott, de ka-pott 6-ot Ve-rá-tól. Hány mat-ri-cá-ja lett így?

12-5-6=1

Nem jó!

12+5-6=11

Nem jó!

12-5+6=13

A nyu-szi kert-jé-ben 14 ká-posz-ta volt. Hét-főn
meg-e-vett 7-et, ked-den 4-et. Meny-nyi ká-posz-tá-ja ma-radt?

14-7-4=3

14-7+4=11

Nem jó!

14+7-4=17

Nem jó!

Már csak egy a-ka-
dály van, hogy el-érj
a ka-pu-ig.

13

Nem jó!

12

14

Nem jó!

7+5

Szá-molj ü-gye-sen!

A te-le-fon-nal ke-resd az e-red-ményt!

Kat-tints rá!

13

Nem jó!

12

Nem jó!

14

Nem jó!

11

8+3

11

Nem jó!

13

Nem jó!

12

Nem jó!

14

9+5

11

Nem jó!

13

12

Nem jó!

14

Nem jó!

7+6

Meg-ér-kez-tél.

Lépj be a ka-pun!

Kat-tints rá!

Csak ak-kor en-ge-dem el, ha a ki-vo-ná-so-kat is ki-szá-mo-lod.

12-4

8

9

Nem jó!

13-7

7

Nem jó!

6

14-9

6

Nem jó!

5

13-8

5

6

Nem jó!

Ü-gyes vagy!

jutalom