Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Eb-ben a ház-ban él Tom és Jer-ry. Rég-ó-ta bosz-szant-ják egy-mást, de most ször-nyű do-log tör-tént.

Jer-ry most nem tu-dott el-me-ne-kül-ni. Tom el-kap-ta, és be-zár-ta.Se-gíts meg-ta-lál-ni! Min-den jó meg-ol-dá-sod u-tán kapsz egy szá-mot. Je-gyezd meg, mert ez a kód sza-ba-dít-ja ki Jer-ryt!

1.

2.

3.

4.

Ke-resd a szob-rot!

Me-lyik gyü-mölcs?

ka-lács

kif-li

na-rancs

Me-lyik ál-lat?

szil-va

o-rosz-lán

ce-ru-za

Me-lyi-ket hasz-ná-lod az is-ko-lá-ban?

fa-gyi

fa-zék

fü-zet

Ü-gyes vagy! Az el-ső szám a 3! Kat-tints Tom-ra!

Ke-resd a pál-mát!

Me-lyik szót le-het ösz-sze-rak-ni a szó-ta-gok-ból? -la -csin -ta pa

pi-zsa-ma

pa-la-csin-ta

pa-pucs

Me-lyik szót le-het ösz-sze-rak-ni a szó-ta-gok-ból? -le te -fon

te-le-fon

fog-ke-fe

te-tő

Me-lyik szót le-het ösz-sze-rak-ni a szó-ta-gok-ból? -gyo -ró mo

man-du-la

mo-tor

mo-gyo-ró

Ü-gyes vagy! A má-so-dik szám a 7. Kat-tints Tom-ra!

Ke-resd a für-dő-le-pe-dőt!

Ke-resd a pár-ját! ü-gyes

bá-tor

ü-gyet-len

szép

Ke-resd a pár-ját! gyá-va

bá-tor

jó-szí-vű

i-rigy

Ke-resd a pár-ját! szo-mo-rú

las-sú

vi-dám

Ü-gyes vagy! A har-ma-dik szám a 9! Kat-tints Tom-ra!

i-rigy

Ke-resd a bög-rét!

Me-lyik szó hi-ány-zik a mon-dat-ból?A zsem-lé-met ......... ke-nem meg.

sár-ral

víz-zel

vaj-jal

Me-lyik szó hi-ány-zik a mon-dat-ból?Sá-ri sze-ret so-kat .......

cso-bog-ni

fe-cseg-ni

re-cseg-ni

Me-lyik szó hi-ány-zik a mon-dat-ból?A fog-or-vos ............ gyó-gyít.

sze-me-ket

fü-le-ket

fo-ga-kat

Ü-gyes vagy! A ne-gye-dik szám a 6! Kat-tints Tom-ra!

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Üsd be az el-ső szá-mot!

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Üsd be a má-so-dik szá-mot!

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Üsd be a har-ma-dik szá-mot!

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Üsd be a ne-gye-dik szá-mot!

9

Si-ke-rült!

Nézd, hogy mi-lyen bol-dog!

ju-ta-lom