Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Doordacht digitaal

Online Seminarie Onderwijskunde 11 mei 2021

"Technology will never replace great teachers,but technology in the hands of great teachers is transformational.”

Parallelsessie 2:Video-annotatie als feedbacktool

Video-annotatie is een didactische werkvorm die ingezet wordt om competenties over bepaalde gesprekstechnieken te versterken. Het kan dus gebruikt worden voor heel wat uiteenlopende opleidingen waarbij specifieke gesprekstechnieken aangeleerd worden. Concreet bestaat video-annotatie uit drie stappen. Vooreerst maakt de student een video-opname van een realistische situatie die in een beroepscontext later ook kan voorkomen, bijvoorbeeld een motiveringsgesprek. Vervolgens wordt er feedback gegeven a.d.h.v. video-annotaties. Tot slot reflecteert de student over de praktijk ervaring. In deze sessie worden deze praktische stappen geïllustreerd aan de hand van een praktijkvoorbeeld en wordt er eveneens dieper ingegaan op de sterktes en zwaktes van deze werkvorm.---Charlotte Maeneis onderwijsassistent aan de Universiteit Gent. Ze is verbonden aan de vakgroep Sociologie.

Charlotte Maene(UGent)

Parallelsessie 3:User experience copywriting: hoe maak je leermateriaal binnen online leeromgevingen gebruiksvriendelijk?

Een van de basisvoorwaarden voor succesvol leren is gestructureerdleermateriaal hebben om van te leren. Net daarom verkiezen de meesten vanons nog steeds het gebruiksvriendelijke handboek. Maar studenten die vooralonline leren hebben vaak geen boek meer als houvast. Ze moeten zich een weg zoekendoorheen verschillende online content-elementen (video, artikel, tekst,lesopname, …) Ze pikken daardoor minder gemakkelijk de samenhang optussen de verschillende elementen. In deze sessie staan we stil bij enkeleprincipes van copywriting, UX en de online customer journey die inspirerendzijn bij het creëren van online lesmateriaal.---Annelies Vaneechoutte – docent communicatiemanagement en journalistiek Arteveldehogeschool. Als ex-eindredacteur van een magazine en online content marketeer gaat Annelies op zoek naar manieren om haar online leermateriaal als een magazine- of boekervaring tot bij haar studenten te krijgen.

Annelies Van Eechoutte (Arteveldehogeschool)

Slot met creatieve afsluiter

Davy Verbeke(UGent)

Paralellsessie 5:Digitaal doceren met impact

Digitaal doceren is niet hetzelfde als lesgeven in een aula. De virtuele les brengt heel wat uitdagingen met zich mee, nieuwe regels om rekening mee te houden.Maar binnen uitdagingen liggen ook opportuniteiten! In deze sessie ontdek je wat de ‘new rules of virtual engagement’ zijn en hoe je ze in je voordeel gebruikt. Zo maak jij impact bij je studenten en haal je zelf voldoening uit je lessen. Je krijgt praktische tips rond storytelling, engagement en interactie. Zo kan je deze meteen meenemen in je volgende lessen.---Wie authentiek, boeiend en overtuigend kan spreken, zal sneller doelen bereiken en ambities realiseren. Met Kill your darlings leert spreektrainer Lien Vandeputte je hoe ook jij kan spreken met de juiste impact. Via individuele of groepstraining leert ze je praktische handvaten en technieken om je spreek- en communicatievaardigheid een boost te geven. Met Kill your darlings gaf Lien o.a. al trainingen bij Vrouw en Maatschappij en Thomas More hogeschool.

Lien Vandeputte(Kill your darlings)

Parallelsessie 1:Hoe laat ik het leerpad voor mij werken ??

De studenten van de opleiding Verpleegkunde(HOGENT) studeren al drie jaar het opleidingsonderdeel Anatomie en Fysiologie met behulp van een leerpad. Wat zijn de voor- en nadelen van werken met een leerpad? Wat vinden de studenten hier zelf van? Hoe kan je een leerpad dynamisch maken? Wat zijn de valkuilen wanneer je als lector een leerpad moet maken? En wat is de weerslag op je opdracht? Kom het te weten tijdens deze sessie!---Michèle Vergoteis docente aan HOGENT waar ze vak Anatomie en Fysiologie doceert.Ze is is verbonden aan de vakgroep Biomedische Wetenschappen en geeft les binnen 5 verschillende opleidingen.Ze is zelf apotheker van opleiding en schreef het boek'Tot op het bot'.

Michèle Vergote(HOGENT)

Parallelsessie 6:Digitale geletterdheid in het curriculum integreren?Van theorie naar praktijk

De impact van digitale media en het internet op de samenleving is onmiskenbaar groot. De huidige digitale revolutie beïnvloedt ons begrip van de wereld door de nieuwe wijzes waarop we kennis vergaren, interpreteren en met elkaar delen. Ook onderwijspraktijken moeten mee-evolueren, maar er duiken in de praktijk heel wat obstakels op.In deze sessie vertrekt Davy Verbeke van een aantal veelvoorkomende digitale drempels bij opleidingen, lesgevers én studenten: de nood aan expertise, ‘digifobie’, tijdstekort, ‘digi-appendicitis’ of het black box fenomeen. Davy licht toe hoe onderwijsinnovatieprojecten aan de faculteit Letteren & Wijsbegeerte deze drempels concreet proberen te verlagen. Doorheen de sessie wordt een ding duidelijk: samenwerking is dé sleutel.---Davy Verbeke is historicus (UGent, 2011), letterkundige Engels (VUB, 2014) en heeft een pedagogisch diploma (CVO Kisp, 2013). Hij is onderwijsbegeleider aan de vakgroep Geschiedenis van de UGent en wetenschappelijk medewerker aan het Ghent Centre for Digital Humanities. Vanuit deze combinatie verkent Davy nieuwe vormen van digitaal geïnspireerd onderwijs. In verschillende onderwijsinnovatieprojecten zet hij digitale tools en methodes in om onderwijspraktijken te verrijken.

Welkom

Griet Lust (Howest)

Rudy Van Renterghem (Associatie UGent)

Interview

9u - 9u30

9u45 - 10u30

10u40 - 11u

11u15 - 12u

12u - 12u15

SCHRIJF JE HIER IN

Stijn De Paepe (huisdichter De Morgen, Arteveldehogeschool)

George Couros

De Stem van de Student

De coronapandemie deed docenten in het hoger onderwijs sneller schakelen naar online onderwijs. Hoe hebben studenten het online onderwijs ervaren en welke tips hebben ze om het digitaal leren doordacht in te zetten in de toekomst?---Aysema Poyraz is ondervoorzitter van de HOGENT studentenraad Revolte en neemt mandaten op in onder meer het Bestuurscollege en de Onderwijsraad. Migèl Smolders is voorzitter van de studentenraad van het departement Bedrijf en Organisatie HOGENT en tevens lid van de Departementsraad.

Annelies Raes (KUL)

Interview

Van dichotomie naar hybride formats van leren en instructie.Onderzoek naar en ervaringen met hybride synchroon onderwijs.

Vanaf 2016 werd binnen KU Leuven dankzij hetTECOL projectlater ook hetLecture+ projectgeïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling van de ‘hybride virtuele klas’ waar studenten zowel fysiek als remote synchroon les kunnen volgen. Hoewel deze leervorm initieel bedoeld was voor specifieke doelgroepen, werd het in maart 2020 plots voor iedereen de norm. Wat leert ons het onderzoek en de ervaringen van het voorbije jaar? Wat zouden we blijvend anders kunnen aanpakken? En wat hebben we gemist en willen we zo snel mogelijk terug? Welk onderwijs willen we bieden en welke rol zal technologie hierin spelen?----Annelies Raesbehaalde in 2008 haar Master in de Pedagogische Wetenschappen aan de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent waar ze ook haar doctoraat behaalde onder begeleiding van Prof. dr. Tammy Schellens. Momenteel is Annelies Raes Postdoctoraal Onderzoeker binnenItec, imec onderzoeksgroep binnen KU Leuvenwaar ze focust op de vraag hoe educatieve technologie betekenisvol kan ingezet worden binnen innovatieve leerruimtes om zowel docenten als studenten te ondersteunen. Sinds november 2020 is Annelies Raes eveneens verbonden aanUniversité de Lilleals Professeur Invité in het kader van de samenwerking tussen KU Leuven, campus Kulak Kortrijk en I-SITE, het excellentiesproject Université Lille Nord-Europe (ULNE). Daar ondersteunt ze het ‘Lille Learning Lab’ project dat inzet op de inrichting van innovatieve leerruimtes.

Parallelsessie 4:De meerwaarde van lesopnames

Studenten spreken zich erg tevreden uit over de beschikbaarheid van lesopnames en ander ondersteunende audiovisuele opnames. Zij zijn sterk vragende partij naar meer van dergelijke materialen. Docenten vrezen echter een leegloop van hoorcolleges, met een dalend studierendement tot gevolg. Maar is deze vrees terecht? Binnen de Arteveldehogeschool werd een onderzoek uitgevoerd om de impact van lesopnames beter in te schatten. Daarnaast leveren onderwijspraktijken waarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van audiovisuele opnames, inzicht in de meerwaarde van een dergelijke aanpak. Tijdens deze sessie zullen de mogelijkheden en de impact van lesopnames en andere ondersteunende audiovisuele opnames besproken worden. Daarnaast worden ervaringen en standpunten van studenten hierover gedeeld, en worden er tips gegeven om de (meer)waarde van dergelijk materiaal te verhogen.---Tommy Opgenhaffen (Arteveldehogeschool) is coördinator Onderwijsontwikkeling en digitaal leren voor het Expertisenetwerk Communicatie, Media en Design.Olaf Spittaels (Arteveldehogeschool) is Stafmedewerker Onderwijsbeleid.

Tommy Opgenhaffen & Olaf Spittaels(Arteveldehogeschool)

Ervaringen en tips over digitaal onderwijsDe meerwaarde voor het onderwijs van de toekomst

Doordacht digitaal - een concretisering naar de lespraktijkBelang van het opleidingsperspectief bij 'blended leren'

Doordacht digitaal, hoe pak je dit aan in de praktijk? Als stafmedewerker onderwijsontwikkeling & digitaal leren ondersteunt Griet Lust docenten in het vertalen van hun cursus naar een digitale of blended cursus. Een 9-tal tips zijn hier de kapstok om dit advies en deze professionalisering vorm te geven. Tijdens dit korte interview wordt ingegaan op deze tips en wordt toegelicht hoe deze concreet werden toegepast. Ook het belang van het opleidingsperspectief bij een ‘blended leren’- verhaal wordt verduidelijkt en geconcretiseerd. ---Griet Lust is verantwoordelijke digitaal leren, blended leren & onderwijsonderzoek binnen de Dienst onderwijs aanHogeschool West-Vlaanderen. Ze is ook lesgever onderzoeksvaardigheden in de opleiding Ergotherapie & Journalistiek.

Aysema Poyraz en Migèl Smolders (Revolte HOGENT)

Stijn De Paepe is huisdichter van de krant De Morgen, en publiceerde eerder al gedichten voor volwassenen. Hij is als docent Nederlands verbonden aan de Arteveldehogeschool in Gent.