Want to make creations as awesome as this one?

INFORMACIÓ PPO 2021 PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Transcript

ajuntament palau-solità i plegamans

plans d'ocupació 2021

PALAU AVANÇA

PRESENTACIÓ DELS PUNTS MÉS IMPORTANTS

ÍNDEX

1. PLACES

2. REQUISITS D'ACCÉS

3. TITULACIONS NECESSÀRIES

4. FUNCIONS DEL PERSONAL

5. soL.LICITUDS

6. PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS

7. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

8. DATES CLAU

9. entrevistes

10. contacte

11. PER A MÉS INFO

6 - 16 ABRILENTREGA DOCUMENTACIÓ

20 PLACES

PLACES PER PERSONES EN SITUACIÓ D'ATURPLAÇALLOC TREBALLCONTRACTEJORNADAINICI CONTRACTE1Auxiliar tècnic/a comunicació6 mesosJornada complertaMaig 20211Auxiliar tècnic/a comerç i turisme6 mesosJornada complertaMaig 20211Auxiliar tècnic/a coordinació PPO12 mesosMitja jornadaMaig 20211Auxiliar dinamitzador/a de biblioteca torn tarda12 mesosMitja jornadaMaig 20211Operari manteniment per a instal·lacions esportives municipals6 mesosJornada complertaMaig 20211Conserge manteniment escoles bressol6 mesosJornada complertaMaig 20211Peó de neteja urbana6 mesosJornada complertaMaig 20212Oficial d’electricitat torn tarda6 mesosJornada complerta1 contracte inici maig 2021, 1 contracte inici novembre-desembre 2021, per ordre de puntuació3Peó servei de brigades de manteniment i serveis: paleta6 mesosJornada complerta1 contracte inici abril-maig 2021, 2 contractes inici novembre-desembre 2021, per ordre de puntuació2Peó servei de brigades de manteniment i serveis: jardineria6 mesosJornada complerta1 contracte inici maig 2021, 1 contracte inici novembre-desembre 2021, per ordre de puntuacióPlaces per PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR amb valoració socio-econòmica1Conserge manteniment per a instal·lacions esportives municipals6 mesosJornada complertaMaig 20211Conserge manteniment escoles bressol6 mesosJornada complertaMaig 20211Peó de neteja urbana6 mesosJornada complertaMaig 20211Peó servei de brigades de manteniment i serveis: paleta6 mesosJornada complertaMaig 20212Peó servei de brigades de manteniment i serveis: jardineria6 mesosJornada complerta2 contractes inici maig 2021, per ordre de puntuació

CONTRACTES DE 6 MESOS A JORNADA COMPLERTA O 12 MESOS A MITJA JORNADA

REQUISITS D’ACCÉS

REQUISITS BÀSICS

- En situació d’atur i en recerca de feina. Cal acreditar-la mitjançant inscripció al Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC) i amb l’Informe de vida laboral. - No ser cotitzant de cap règim de la Seguretat Social

TOTS ELS REQUISITS

Nacionalitat: Tenir la nacionalitat espanyola o ser membre d'algun Estat de la Unió Europea o d'algun estat al qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la UE i ratificats per Espanya, li sigui aplicable la lliure circulació dels/les treballadors/es, sempre amb els termes i d'acord amb l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril. En el cas de persones estrangeres caldrà acreditar tenir vigent el permís de treball i residència tant en el moment de la convocatòria com, en el seu cas, en el de la contractació.Haver complert 16 anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa.Estar en possessió del títol específic per a cada procés selectiu. Les persones aspirants estrangeres hauran d'estar en possessió d'algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s'estableix a la normativa vigent en la matèria.No incórrer en cap causa d'incapacitatsegons la normativa vigent.Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions corresponents. Aquest compliment s’entén referit al fet de no patir cap malaltia o discapacitat que impedeixi l'exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir.No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni haver estat separat/da o acomiadat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques.Prioritàriament, no haver estat contractat/da en cap projecte de plans d’ocupació o de contractació per persones aturades, que hagi tingut una durada mínima de 6 mesos, en les convocatòries corresponents als dos exercicis anteriors, tant de Palau-solità i Plegamans com d’altres poblacions de la província de Barcelona. S’estableixen un sistema de puntuacions per garantir una justa selecció.En situació d’atur i en recerca de feina. Cal acreditar-la mitjançant inscripció al Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC) i amb l’Informe de vida laboral.No ser cotitzant de cap règim de la Seguretat Social

elsimprescindibles

tITULACIONS NECESSÀRIES

Auxiliar tècnic/a comunicació

Auxiliar tècnic/a comerç i turisme

Auxiliar tècnic/a coordinació PPO

Auxiliar-Dinamitzador/a de biblioteca torn tarda

Peons de brigades de manteniment i serveis: jardineria i paleteria, consergemanteniment d’escoles bressol, peó de neteja urbana i conserge mantenimentper a instal·lacions esportives municipals

Oficial d’electricitat i operari manteniment espai esportiu

Auxiliar tècnic/a comerç i turismeCFGM o GFGS o FP de la branca Administrativa. Cal que tingui habilitats en el tracte amb la gent, habilitats TIC i de xarxes socials, correcte domini d’ortografia en català

Auxiliar tècnic/a comunicacióGraduats de l’àmbit de la comunicació i/o CFGS: comunicació audiovisual – imatge / so – màrqueting – publicitat- desenvolupament d’aplicacions informàtiques i/o experiència contrastada de l’àmbit de la comunicació audiovisual correcte, domini d’ortografia en català

Auxiliar tècnic/a coordinació PPOGrau Pedagogia, Psicologia o similars de la branca d’humanitats i/o CFGS de la branca Serveis socioculturals i a la comunitat o amb un CFGM i experiència acreditada amb el treball d’orientació i/o inserció. Competències iniciativa, proactiva, treball en equip, correcte domini d’ortografia en català.

Auxiliar-Dinamitzador/a de biblioteca torn tardaFormació relacionada amb biblioteques, museus, escoles, educadors socials o bé professionals d’altres àmbits amb ganes de treballar en biblioteques, sempre amb mínim titulació de graduat escolar. Domini de les eines informàtiques, correcte domini d’ortografia en català

Peons de brigades de manteniment i serveis: jardineria i paleteria, consergemanteniment d’escoles bressol, peó de neteja urbana i conserge mantenimentper a instal·lacions esportives municipalsCertificat d'estudis primaris o equivalent. Carnet de conduir obligatori per peons de brigades i jardineria, exceptuant les places de persones en risc d’exclusió social.Cal no tenir antecedents penals per delictes sexuals en les places de conserge manteniment de les escoles bressol i acreditar coneixements de nivell de suficiència de català.

Oficial d’electricitat i operari manteniment espai esportiuGraduat escolar, de formació professional de primer grau o equivalents i/o experiència contrastada amb informe de vida laboral. Carnet de conduir obligatori.

FUNCIONS DE CADASCUNA DE LES PLACES

Auxiliar tècnic/a comunicació

Auxiliar tècnic/a comerç i turisme

Auxiliar tècnic/a coordinació PPO

Auxiliar-Dinamitzador/a de biblioteca torn tarda

Auxiliar tècnic/a comerç i turismeActualització continuada de la base de dades de comerços i serveis, desplaçar-se als comerços de la vila per informar de campanyes i detectar necessitats, donar suport en les accions a dur a terme amb comerços (acompanyament a Marketplace, acompanyament a tràmits electrònics...) i tasques administratives de suport a l’àrea de comerç i turisme. Ordre i arxiu. Cal un esforç marginal propi del treball d’oficina i cal desplaçar-se pel municipi.

Auxiliar tècnic/a comunicacióOrganitzar el repositori dels continguts en imatge i vídeo de l’Ajuntament, organitzar el canal de YouTube de l’Ajuntament i desenvolupar un pla per llançar un canal de continguts audiovisuals de l’Ajuntament i, altres tasques pròpies del càrrec que li siguin encomanades. Cal un esforç marginal propi del treball d’oficina.

Auxiliar tècnic/a coordinació PPOCoordinació del projecte de PPO 2021: seguiment del personal que s’incorpora als diferents departaments, resolució d’incidències, ajust de tasques i necessitats si s’escau, anàlisi i recerca de propostes formatives pels diferents perfils, coordinació amb el servei per a la realització de les formacions, seguiment i avaluació de les persones de PPO en la formació, realització i implementació d’itinerari personalitzat d’inserció, seguiment acurat des de la finalització dels contractes del personal de PPO per a augmentar les seves possibilitats de trobar feina, recerca de possibles places o ofertes laborals per ajudar a trobar feina a les persones del PPO, recollida d’indicadors per a la gestió de la subvenció i la justificació, realització d’informes i memòries necessàries pel seguiment i la justificació del projecte i, altres tasques pròpies del càrrec que li siguin encomanades. Cal un esforç marginal propi del treball d’oficina.

Auxiliar-Dinamitzador/a de biblioteca torn tardaGestió de la biblioteca tant en l’àmbit d’atenció d’usuari, gestió sala infantil i d’estudi. Reforç en les activitats de clubs de lectura, hores del conte, visites escolars... gestió de préstecs i retorns de llibres i, altres tasques pròpies del càrrec que li siguin encomanades. Cal un esforç marginal propi del treball d’oficina.

FUNCIONS DE CADASCUNA DE LES PLACES

Consergemanteniment d’escoles bressol

Operari manteniment espai esportiu

Conserge mantenimentper a instal·lacions esportives municipals

Peons de brigades de manteniment i serveis: jardineria i paleteria

Oficial d’electricitat

Peons de neteja urbana

Consergemanteniment d’escoles bressolRealitzar tasques bàsiques de manteniment i conservació de la instal·lació, realitzant tasques de petit manteniment (fontaneria, electricitat, fusteria, pintura, paleta...), donar comptes de les anomalies i incidències observades, tant a la direcció del centre com al tècnic responsable de l'Ajuntament, seguir les directrius del coordinador de les brigades i les direccions del centres i, altres tasques pròpies del càrrec que li siguin encomanades. Cal un esforç físic moderat pel trasllat de material i amb posició de treball d’estar dret.

Oficial d’electricitatRealitzar treballs vinculats al muntatge, reparació i manteniment de les instal·lacions elèctriques i telefonia, automatització i programació d’instal·lacions d’electricitat, verificar i supervisar instal·lacions existents, interpretar esquemes d’instal·lacions, fer servir eines manuals i mecàniques, conduir el vehicle de brigades, tenir cura d’ordre i neteja del lloc de treball i altres tasques pròpies del càrrec que li siguin encomanades. Cal un esforç moderat amb posició de treball d’estar dret i a la intempèrie.

Operari manteniment espai esportiu Control i inspecció de treballs sobre les instal·lacions i equipaments municipals que li siguin assignats, tenir cura dels materials i eines vinculats amb el lloc de treball (transport, emmagatzematge, dipòsit, destrucció de residus, etc.), supervisar ocasionalment la tasca de personal adscrit directament o indirectament a l’àmbit de treball, vetllar per la seguretat laboral pròpia, dels altres operaris i dels usuaris i qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda dintre de la seva categoria professional. Cal un esforç físic moderat pel trasllat de material i amb posició de treball d’estar dret.

Conserge manteniment per a instal·lacions esportives municipalsVetllar pel correcte funcionament i manteniment de les instal·lacions del centre o equipament, controlar l’accés de persones al centre o equipaments que es custodiï, encarregar-se de la recepció i atenció al públic en el centre o equipament, donar suport complementari al personal del centre o equipaments, vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. Cal un esforç físic moderat pel trasllat de material i amb posició de treball d’estar dret.

Peons de brigades de manteniment i serveis: jardineria i paleteriaRealitzar treballs de suport als oficials de 1ª en el muntatge, reparació i manteniment de les instal·lacions d’obra o jardineria, manteniment d’espais verds, utilitzar eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament dels treballs encomanats, cura de la utilització i manteniment del material, muntatge i desmuntatge d’infraestructures pel desenvolupament d’activitats i festes, conduir vehicles de la brigada, transport de material necessari per realitzar la seva tasca i altres tasques pròpies del càrrec que li siguin encomanades. Cal un esforç moderat pel trasllat de material, amb posició de treball d’estar dret i a la intempèrie.

Peons de neteja urbanaOperacions d'escombrada de voreres i calçades, retirada minuciosa de residus i de males herbes en passejos, places, calçades, voreres i zones d'ús públic i, en general, en qualsevol altra part de la xarxa viària objecte d'aquest tractament per mitjans exclusivament manuals. Aquesta operació inclou també el buidatge de papereres. Cal un esforç moderat pel trasllat de material, amb posició de treball d’estar dret i a la intempèrie.

SOL.LICITUDS

Les persones intereSsades poden optar a un màxim de 2 places.

En cas de que no s’esculli plaça, el personal tècnic d’Ocupació i Empresa, derivarà a la persona a la selecció del lloc de treball més adient segons el seu perfil

obligatori indicar per quina plaça s’opta

Si és una plaça amb valoració socioeconòmica, entregar tota la documentació sol·licitada

entregar només una sol·licitud per totes les places a què s’opta

Presentar sol·licitud de participació emplenada i signada, preferentment permitjans electrònics, a través del tràmit en la seu electrònica municipal

suport per a realitzar el tràmit electrònic a través de la OAC 360º

93 864 96 93 DE 8-20H DE DILLUNS A DIVENDRES.

sol·licitud presencial Oficines d’Assistència en Matèria de Registre de l’Ajuntament, sol·licitant cita prèvia al web municipal, des d’aquest enllaç Cita prèvia per presentació documentació o trucant al Servei d’Atenció Ciutadana al 93 864 80 56.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

OAMR AjuntamentPlaça de la Vila, 193 864 80 56Horari: de dilluns a divendres de 8:30 a 14hOAMR Serveis SocialsC/ Anselm Clavé, 1193 864 30 12Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13h

1

SOL·LICITUD EMPLENADA

2

APORTAR NIF, NIE O PASSAPORT ORIGINAL EN VIGOR

3

CURRICULUM VITAE DE LA PERSONA INTERESSADA

100K

Lorem

105K

Lorem

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER TOTES LES PLACES

4

INSTÀNCIA TRÀMIT WEB

DOCUMENTACIÓ ADICIONAL PER LES PLACES PER A PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR AMB VALORACIÓ SÒCIO-ECONÒMICA

Respecte a la unitat de convivènciaS’entén per càrregues familiars; tenir fills/ biològics, acollits/des, adoptats/des i/o amb tutela legal, menors de 18 anys o majors de 18 anys amb dependència econòmica.- Fotocòpia del DNI/NIE de tots els membres de la unitat de convivència. En cas de menors sense document d’identitat, fotocòpia del llibre de família.- Tots els membres de la unitat de convivència que estiguin inactius/ves, hauran de presentar la següent documentació: Si es tenen ingressos:Certificat del SEPE (antic INEM) indicant el tipus de prestació o subsidi, l’import i el període reconegut o certificat de l’INSS (Seguretat Social) indicant el tipus de prestació o pensió, l’import i el període reconegut o certificat Generalitat en el cas de que els ingressos siguin de pensions o prestacionsSi no es tenen ingressos:Certificat del SEPE (antic INEM) indicant que no s’és perceptor/a de prestacions i subsidis o certificat de l’INSS (Seguretat Social) indicant que no s’és perceptor/a de cap pensió ni prestació.-Tots els membres de la unitat de convivència que estiguin actiu/ves, hauran de presentar la següent documentació: Fotocòpia de les 3 darreres nòmines o, en el cas de ser treballadors/es autònoms/es, la darrera declaració trimestral de l’IVA-Ingressos econòmics d’altra naturalesa-Declaració responsable en els casos en el que els ingressos no estiguin declarats i/o no justificats

La resta de documentació que es demana a les bases, només caldrà entregar-la si la persona surt seleccionada per la contractació

dates clau

Inici de presentació de sol·licituds

6abril

22 abril

Llista provisional de persones admeses i excloses

Entrevistes i proves

a partir 3 maig

16 abril

Data màxima de presentació sol.licituds

30 abril

Llista definitiva de persones admeses i excloses i dia entrevista

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur

ENTREVISTES: QUÈ ES VALORA?

7

2

1

4

3

5

6

COMPETÈNCIES PER TOTS ELS LLOCS TREBALL

1-Capacitat de treball en equip2-Relació interpersonal3-Aprenentatge i utilització de coneixements4-Flexibilitat i gestió del canvi

Competències valorades per als perfils auxiliars tècnics

Capacitat de treball en equipcapacitat d' integrar-se i de col·laborar de forma activa en la consecució d'objectius comuns amb altres persones, àrees i organitzacions.

Relació interpersonalCapacitat i habilitats per relacionar-se amb els /les companys/es de feina i altres professionals de l’entorn laboral de manera satisfactòria mantenint una actitud assertiva i constructiva.

Aprenentatge i utilització de coneixementsAprenentatge i utilització de coneixements implica la inquietud i curiositat constant per aprendre o saber-ne més. Seleccionar i transferir coneixements, capacitats, habilitats i actituds adquirits en experiències prèvies i a qualsevol àmbit de la vida, al context laboral. Mostrar disposició a aprendre dels/de les altres i amb els/les altres. Valorar els coneixements i experiència del/de les companys/es de feina.

Flexibilitat i gestió del canviHabilitat d'adaptar-se i treballar eficaçment en diferents i variades situacions i amb persones o grups diversos. Suposa entendre i valorar postures o punts de vista diferents, o bé adaptar el propi enfocament a mesura que la situació ho requereixi. També canviar o acceptar sense problemes els canvis en la pròpia Organització o en les responsabilitats del lloc de treball. Afrontar els imprevistos cercant respostes eficaces que permetin assolir els objectius amb la qualitat i els recursos previstos

Competències TICCapacitat per utilitzar les eines, programes, aplicacions i recursos informàtics i tecnològics requerits pel desenvolupament de la feina i per cercar, seleccionar, registrar, processar i comunicar la informació amb una actitud crítica i reflexiva.

Competències iniciativa-autonomiaCapacitat d’anticipar i afrontar les situacions laborals amb una visió a curt, mig i llarg termini, sense supervisió permanent i prenent decisions, creant oportunitats, generant propostes o projectes i abordant els problemes potencials amb confiança, responsabilitat, seguretat, creativitat i sentit crític

Competències organitzativesTenir una visió clara de les funcions i tasques del lloc de feina i executar-les amb eficàcia i eficiència. Planificar, prioritzar i dur - les a terme de manera autònoma preveient possibles obstacles

contacte

palau avança

Servei Municipal d'Ocupació i Empresa Carrer Folch i Torres, 88-90 Tel: 93.864.53.16 A/e: ocupacioempresa@palauplegamans.cat Horari d'atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14h.

PER A MÉS INFORMACIÓ

CLIQUEU AQUI I DESCARREGUEU-VOS LES BASES