Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PROCÉS ESCOLARITZACIÓ CURS 22-23

PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ CURS 22-23

Si teniu dubtes o dificultats durant el procés podeu telefonar al 971785353

  • La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer prioritàriament telemàtica.
  • A l'hora d'accedir al tràmit telemàtic per a realitzar la sol·licitud, us podreu identificar mitjançant usuari i contrasenya GestIB o Cl@ve (usuari identificat electrònicament). També es pot accedir de forma anònima amb número de DNI o NIE i el número de telèfon mòbil (usuari no identificat electrònicament).
  • Si s'ha fet un tràmit autenticat (GestIB o Cl@ve) només s'haurà d'anar al centre si s'ha d'aportar documentació que no pugui ser consultada telemàticament, cosa que tendreu indicada a la vostra sol·licitud.
  • Si el tràmit és anònim heu d'acudir amb total seguretat, per a signar el justificant de sol·licitud (així com entregar la documentació que no pugui ser consultada).

IMPORTANT

11. Alumnes esportistes d'alt nivell

Criteris prioritaris

9. Concurrència de discapacitat en l'alumne o en el pare, mare o algun germà..

6. Alumnat nascut de part múltiple.

3. Renda per càpita de la unitat familiar, exercici fiscal 2021.

8. Acolliment de l'alumne

5. Familia nombrosa.

2. Ubicació del domicili familiar o del lloc de feina del treball del pare/mare/tutor.

10. Violència de gènera o terrorisme.

7. Família monoparental.

4. Pares, mares o tutors legals que treballen al centre.

1. Hi ha germans matriculats al centre o al centre adscrit.

RELACIÓ DE CRITERIS DE BAREM

En cas d'empat es compararà la puntuació dels criteris prioritaris, comparant-los un a un i en l'ordre establert. En darrer cas per sorteig de lletra.

17. Criteri de centre -escoletes-.

Criteris complementaris

14. Famílies en risc social.

16. Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial.

13. Mobilitat forçosa de la família.

15. Famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat.

12 Malatia crònica de l'alumne/a.

RELACIÓ DE CRITERIS DE BAREM

LLISTES DEFINITIVES

22 de juny

INFANTIL, PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

del 8 al 10 de juny

del 9 al 20 de maig

7 de juny

RECLAMACIONS

INFANTIL, PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

INFANTIL, PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

INFANTIL, PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

LLISTES PROVISIONALS

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

MATRÍCULAEDUCACIÓ INFANTIL del 23 al 28 de junyEDUCACIÓ PRIMÀRIA del 24 al 30 de juny

ADMISSIÓ