Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PROCÉS ESCOLARITZACIÓ CURS 22-23

IMPORTANT

  • La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer prioritàriament telemàtica.
  • A l'hora d'accedir al tràmit telemàtic per a realitzar la sol·licitud, us podreu identificar mitjançant usuari i contrasenya GestIB o Cl@ve (usuari identificat electrònicament). També es pot accedir de forma anònima amb número de DNI o NIE i el número de telèfon mòbil (usuari no identificat electrònicament).
  • Si s'ha fet un tràmit autenticat (GestIB o Cl@ve) només s'haurà d'anar al centre si s'ha d'aportar documentació que no pugui ser consultada telemàticament, cosa que tendreu indicada a la vostra sol·licitud.
  • Si el tràmit és anònim heu d'acudir amb total seguretat, per a signar el justificant de sol·licitud (així com entregar la documentació que no pugui ser consultada).

Si teniu dubtes o dificultats durant el procés podeu telefonar al 971785353

PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ CURS 22-23

RELACIÓ DE CRITERIS DE BAREM

1. Hi ha germans matriculats al centre o al centre adscrit.


4. Pares, mares o tutors legals que treballen al centre.


7. Família monoparental.

10. Violència de gènera o terrorisme.

2. Ubicació del domicili familiar o del lloc de feina del treball del pare/mare/tutor.


5. Familia nombrosa.


8. Acolliment de l'alumne

3. Renda per càpita de la unitat familiar, exercici fiscal 2021.

6. Alumnat nascut de part múltiple.

9. Concurrència de discapacitat en l'alumne o en el pare, mare o algun germà.

.

Criteris prioritaris

11. Alumnes esportistes d'alt nivell

RELACIÓ DE CRITERIS DE BAREM

12 Malatia crònica de l'alumne/a.

15. Famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat.

13. Mobilitat forçosa de la família.


16. Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial.

14. Famílies en risc social.

Criteris complementaris

17. Criteri de centre -escoletes-.

En cas d'empat es compararà la puntuació dels criteris prioritaris, comparant-los un a un i en l'ordre establert. En darrer cas per sorteig de lletra.


ADMISSIÓ

Procés d'admissió: és un procés obert a tots els alumnes que desitgin un canvi de centre, la incorporació al sistema educatiu (4t d'Educació Infantil, infants nascuts l'any 2018) o a la xarxa de centres sostinguts amb fons públics (alumnes procedents de centres privats o estrangers).

MATRÍCULA

EDUCACIÓ INFANTIL del 23 al 28 de juny
EDUCACIÓ PRIMÀRIA del 24 al 30 de juny

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

LLISTES PROVISIONALS

INFANTIL, PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

INFANTIL, PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

INFANTIL, PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

RECLAMACIONS

7 de juny

del 9 al 20 de maig

del 8 al 10 de juny

INFANTIL, PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

22 de juny

LLISTES DEFINITIVES