Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Rzeczpospolita

Obojga Narodów
krajem tolerancji religijnej

Wydawnictwo Jedność, kl. 7. Temat: 40

Przypomnijmy...

Kliknij na obrazek

Na zdjęciach widzimy papieża Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka podczas spotkań z przedstawicielami różnych wyznań i religii. Uczestnicy tych spotkań podejmowali starania o pokój na świecie, aby nie dochodziło do rozlewu krwi, na przykład podczas spotkania w Asyżu.

Religie świata

Od początku swoich dziejów człowiek poszukiwał Pana Boga. W ten sposób powstały religie, które są wyrazem tęsknoty człowieka za Nim.

Chrześcijaństwo – religia tych, którzy wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa; opiera się na Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu.

Judaizm – religia narodu izraelskiego, oparta na księgach Starego Testamentu.

Islam (muzułmanizm) – religia założona przez Mahometa; opiera się na Koranie.

Buddyzm – religia założona przez Buddę, popularna w Indiach Wschodnich.

Hinduizm – religia wyznawana w Indiach.

Podział Chrześcijaństwa

Polska w 966 r. przyjmuje chrzest. Niedługo po rozpoczęciu chrystianizacji Polski miały miejsce wydarzenia, które zaważyły o losach wielu chrześcijan. W 1054 r. doszło do tzw. schizmy wschodniej, która podzieliła Kościół w Europie na prawosławny (grecki, wschodni) oraz katolicki (łaciński, zachodni). W 1517 r. miała miejsce reformacja, w wyniku której powstały kościoły protestanckie. W ten sposób uformowały się główne gałęzie chrześcijaństwa: katolicyzm, prawosławie i protestantyzm. W ich obrębie ukształtowały się również mniejsze grupy, które nazywamy wyznaniami.

Protestantyzm


W nurcie protestantyzmu powstało wiele różnych wyznań znajdujących zwolenników w całej Europie:

1. Luteranizm
2. Anglikanizm
3. Kalwinizm
4. Arianizm
5. Hugenoci
6. Bracia czescy

Nietolerancja Religijna

Relacje pomiędzy wyznawcami poszczególnych religii nie zawsze układały się właściwie. Szczególnie w XVI w. na terenie Europy dochodziło do wielu przejawów nietolerancji.

1

2

3

4

5

W Anglii król Henryk VIII użył wojsk przeciwko ludowi, sprzeciwiającemu się usunięciu religii katolickiej (kilka powstań w latach 30. XVI w.).

W połowie XVI w. król duński skazał na karę śmierci mieszkańców Islandii, którzy nie chcieli przyjąć protestantyzmu.

W Genewie Kalwin nakazał przyjęcie swojej nauki pod groźbą śmierci.

We Francji miała miejsce „Noc św. Bartłomieja”, czyli rzeź hugenotów dokonana w nocy z 23 na 24 sierpnia 1572 r. w Paryżu.

W Niemczech doszło do wojny trzydziestoletniej. Trwała ona w latach 1618–1648.

Rzeczpospolita krajem

Tolerancji religijnej

Przeczytaj uważnie tekst na str. 130-131 w podręczniku i odpowiedz na pytania:

1. Jakie religie i wyznania funkcjonowały w Rzeczypospolitej?

2. Jak nazywamy dokument, który gwarantował tolerancję religijną w Polsce? Kiedy został wydany?

Religie i wyznania w Polsce

Czasy współczesne

  1. katolicyzm – 86,9%
  2. prawosławie – 1,31%
  3. protestantyzm – 0,38%
  4. Świadkowie Jehowy – 0,34%
  5. buddyzm – ok. 0,04%
  6. islam – 0,013%
  7. judaizm – 0,004%

Tolerancja Religijna Polega na....

– poznawaniu własnej religii,

– poznawaniu innych religii,
– współdziałaniu na rzecz pokoju i sprawiedliwości,
– szacunku wobec wyznawców innych religii.
Szacunek do wyznawców innych religii i wyznań prowadzi do zgody i harmonijnego współżycia między ludźmi. Tylko wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć prawdziwy pokój. Ale jedynie dobra znajomość swojej wiary kształtuje w człowieku szacunek do wyznawców innych religii.

„Wszystko co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie” (Mt 7,12).

„Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie!” (Łk 6,31).

„Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22, 39). „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem” (J 13, 34)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Szczęść Boże!