Want to make creations as awesome as this one?

אוכלוסיות של חנ''מ

Transcript

למד"ן

מרכז ללמידה מותאמת דיגיטלית ונגישה בשאנן

סביבות למידה דיגיטליות של סגל המרצים

פרופ' אבי לויד’’ר אסתר כלפוןד’’ר קולושי-מינסקר ענבלד"ר מירה טנצרד"ר קרני שירד’’ר יניב ביטוןד"ר כרמית גל גב' מרים דהב

למד"ן

מרכז ללמידה מותאמת דיגיטלית ונגישה בשאנן

הדרכות וסדנאות

רשימת הדרכות וסדנאות

כנס חינוך מיוחד תשפ"א

אקלים חברתי בכיתה משלבת

מחקר איכותני

סדנת כתיבה

מאריתמטיקה לאלגברה

היבטים נוירופיזיולוגיים

מחקר כמותי

פדגוגיה מתקדמת בלמידה דיגיטלית

מתמטיקה וסטטיסטיקה

רוצחות וקורבנות

מארז אתרים למורים להיסטוריה בחמ"ד

משטרים טוטליטריים

יום עיון לקראת יום השואה תשפ"א

חי וצומח

שימור זיכרון השואה והגבורה

דור שני

אדם וסביבה

הוראה מתקנת בקריאה וכתיבה

הוראה מתקנת בקריאה וכתיבה

התפתחות המושגים המתמטיים

ד’’ר סטלה גידלביץ

תזונה בגיל הרך

תזונה בגיל הרך

דידקטיקה א

הפרעות שפה בבי"ס יסודי

דוקטורנטית

Methodology B

דוקטורנטית

מבוא לעת החדשה המוקדמת

תחביר, הבעה וטקסט ב'

דוקטורנטית

חינוך בגיל הרך בעולם דיגיטלי

דוקטורנטית

תפקוד ומערכות חוש בילדות

מתמטיקה

התנסות אסתטית רב-חושית באומנויות

סמינריון שילוב והכלה במערכות חינוך

ד"ר ענבל קולושי-מינסקר, ד"ר זהבה ביגמן,ד"ר רונן קספרסקי גב' אושרת און,גב' גרניט בובליל וד"ר עדי אלימלך