Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

INGRÉS I ACCÉS ENSENYANCES ELEMENTALS

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA "JOSEP CLIMENT" D'OLIVA

11 Gràcies

9 Publicació dels resultats

8 Com és la prova d'accés a altres cursos (2n, 3r i 4t)?

7 Com és la prova d'ingrés a primer curs?

2 Com accedir?

10 Calendari

6 Documentació

5 Majors de 12 anys?

4 Menors de 8 anys?

3 Qui es pot presentar?

1 Que puc aprendre al conservatori de música?

ÍndEX

ÍNDEX

Percussió

Tuba/Bombardí

Trompeta

Trompa

Trombó

Guitarra

Contrabaix

Violoncel

Viola

Violí

Piano

Oboè

Saxòfon

Fagot

Flauta

O1

Corda

Clarinet

Vent fusta

Vent metall i percussió

Tecla

Que puc estudiar al conservatori de música?

ÍNDEX

Es podrà accedir a cada curs (2n, 3r i 4t) de les ensenyances elementals sense haver superat els anteriors, sempre que, a través d'una prova, l'aspirant demostre posseir els coneixements tècnics, instrumentals i teoricopràctics necessaris per a seguir amb aprofitament les ensenyances corresponents, valorant-se l'edat idònia.Es realitzarà una única convocatòria durant el mes de setembre.

accés a 2n, 3r. 4t.

COM ACCEDIR?

O2

Per a iniciar els estudis de primer curs de les ensenyances elementals serà necessari realitzar una prova, mitjantçant la qual es valoraran les aptituds de l'aspirant per a cursar les dites ensenyances. Es realitzarà una única convocatòria en el mes de setembre.

Ingrés a 1r. curs

El concepte d'edat idònia s'estableix per afavorir la coordinació i les convalidacions futures que es pogueren donar amb les ensenyances generals.

11 anys

10 anys

9 anys

quart

tercer

segon

8 anys

EDAT IDÒNIA

CURS

Qualsevol persona dins l'edat ordinària (de 8 a 12 anys), encara que la legislació estableix una edad idònia per cursar els ensenyaments professionals (Ordre 49/2015).

qui es pot presentar?

O3

primer

ÍNDEX

ÍNDEX

-un escrit de motius.-certificat d'estudis previs de música, si en té.-fotocòpia del llibre de família.-informe que acredite la condició d'excepcionalitat en música.

Necessita una autorització del Consell Escolar del Centre per poder presentar-se a la prova. L'autorització serà sol·licitada pel pare/mare/tutor/-a i serà remesa, segons el model que figura a l'annex II, entre l'1 de febrer i el 30 d'abril de l'any de realització de les proves. S'ha d'aportar:

MENORS DE 8 ANYS?

O4

En tot cas, els aspirants majors de l'edat ordinària concorreran en llistes separades a l'alumnat amb edat ordinària, i quedaran sempre per sota en l'ordre d'adjudicació de les places vacants.

S'ha d'aportar: - escrit de motius.- certificat d'estudis previs de música, si en té.- fotocòpia del llibre de família.- documentació addicional si cal

Necessita una autorització del Consell Escolar del Centre per poder presentar-se a la prova. La sol·licitud serà tramesa, segons el model que figura a l'annex III, davant la direcció del centre, entre l'1 de febrer i el 30 d'abril de l'any de realització de les proves.

majORS DE 12 ANYS?

O5

ÍNDEX

  • Autorització del Consell Escolar per a menors i majors de l'edat idònia.
  • Títol de família nombrosa

I si es dóna el cas:

La inscripció a les proves es fa de manera telemàtica i té una taxa de 27,57 € (preu 2021). feta la inscripció, cal pagar les taxes segons el model 046 i presentar en la secretaria del centre la següent documentació:

documentació?

O6

ÍNDEX

  • Imprés d'inscripció.
  • DNI o document acreditatiu.
  • Resguard del pagament taxes.

O7

ÍNDEX

Info

com és la prova d'ingrés a primer curs?

La prova de capacitat auditiva inclou quatre exercicis de 10 ítems cadascun.L'aspirant marcarà les respostes, a la plantilla, amb creus.Tots els exercicis s'escoltaran al piano.Es qualifica de 0 a 10, amb un decimal si fos necessari.La Comissió de Coordinació Pedagògica (COCOPE) del CPM Oliva va acordar en la reunió celebrada el 18 de maig del 2015 establir la baremació següent:Es bonificarà l'alumne que tinga l'edat idònia, és a dir, huit anys complit l'any natural, amb 1 punt.

ÍNDEX

- Cal que l'aspirant porte el DNI i el resguard del pagament.- És necessari que porte per al tribunal tres còpies de les obres instrumentals.- Les proves són obertes al públic.

Les proves específiques d'accés a 2n, 3r i 4t curs dels ensenyaments elementals de totes les especialitats instrumentals de música es realitzaran d'acord al currículum del curs anterior i constaran dels següents exercicis:Part A) Pràctica instrumental.Part B) Capacitat auditiva i de coneixements teòric-pràctics del llenguatge musical.

QUART CURS

Info

Info

Info

TERCER CURS

SEGON CURS

COM ÉS LA PROVA D'ACCÉS A ALTRES CURSOS?

O8

Els resultats provisionals de la prova es publicaran en el tauler d'anuncis com a màxim dos dies després de la seua realització en una llista ordenada de major a menor nota obtinguda pels aspirants. En el cas dels aspirants amb edat major de la considerada ordinària, les seues qualificacions seran publicades en un llistat a part.

Les persones interessades podran interposar una reclamació contra el llistat provisional en el termini de 3 dies hàbils des de l'endemà de la publicació, mitjançant un escrit dirigit a la direcció del centre. Una vegada resoltes les reclamacions, el conservatori publicarà el llistat definitiu d'aspirants.Si l'aspirant supera la prova però no arriba a obtenir plaça, quedarà en llista d'espera per si es produeixen baixes o renúncies de matrícula. Aquestes llistes d'espera caduquen el 31 de desembre de l'any de la realització de la prova.

ÍNDEX

O9

PUBLICACIÓ DELS RESULTATS

ÍNDEX

https://portal.edu.gva.es/conservatorioliva/

10

CALENDARI

Els terminis d'inscripció i calendari de proves es publicarà pròximament en el tauler d'anuncis del conservatori i en la pàgina web:

ÍNDEX

Tutorial amb caràcter informatiu. Per a qualsevol dubte consultar normativa vigent.

11

GRÀCIES