Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

MENTAL HEALTH DAY

Horizontal infographics

FRIDA KAHLO

Horizontal infographics

FAMILIAR TALES RETOLD

Horizontal infographics

VIOLA DAVIS

Horizontal infographics

LOGOS

Horizontal infographics

DWAYNE THE ROCK JOHNSON

Horizontal infographics

Transcript

Ja - EKObohaterski Mistrz Pióra!

konkurs na wiersz o tematyce ekologicznej

1

Cele

2

Zasady ogólne

3

Kryteria oceny prac

4

Termin składania prac

Pobierz zgodę

.

Cele konkursu:•upowszechnienie wiedzy o tematyce ekologii iśrodowiska;•dostrzeganie piękna otaczającej przyrody; • pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej;• promowanie młodych twórców;•kształtowanie postawy odpowiedzialności za stanśrodowiska.

Organizatorem konkursu "Ja - EKObohaterski Mistrz Pióra" jest Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.Konkurs powstał w ramach realizacji dzielnicowego projektu "Eko z Twoją Wolą" i skierowany jest do uczniów klas 4 - 8 wszystkich szkółpodstawowych z dzielnicy Wola. REGULAMIN1. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie jednego wiersza o tematyce ekologicznej.2. Nadesłany wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.3. Wiersz wraz z wypełnioną zgodą na przetwarzanie danych z podpisem opiekuna prawnego należy przesłać na adres: konkurs_poetycki_sp25@onet.plWiersz wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać w jednej wiadomości mailowej.Wiersz i zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać jako załączniki; nazwa pliku zawierającego utwór poetycki musi składać się z imienia i nazwiska autora (np. jankowalski.doc).W temacie wiadomości mailowej należy wpisać imię i nazwisko uczestnika.Wymagania:Formatpracy: dokument programu Word (doc lub docx)Utwór poetycki opatrzony metryczką zawierającą:• imię i nazwisko autora; • klasę;• imię i nazwisko opiekuna literackiego;• nazwę i adres placówki wraz z telefonem oraz adresem e-mail;• tytuł wiersza.4.Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 kwietnia 2021 r.5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora: szkola25.waw.pl/ 10 maja 2021 r. z podaniem danych osobowych laureatów (imię, nazwisko, klasa, szkoła).6. Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną przesłane pocztą na adres szkoły.7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowi integralną część regulaminu.8. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celu rozwijania uzdolnień i promocji osiągnięć jego uczestników oraz promocji działalności Szkoły Podstawowej nr 25 im. KEN w Warszawie.9. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.

Kryteria oceny prac:•zgodnośćtreści z tematykąkonkursu; •oryginalnośći pomysłowość; •kompozycja;•styl;•estetyka pracy;•spełnienie ogólnych zasad konkursu.

Termin wysyłania prac drogą mailową na adres: konkurs_poetycki_sp25@onet.pl upływa dnia 30 kwietnia 2021 r.We wszelkich sprawach związanych z konkursem "Ja - EKObohaterski Mistrz Pióra" należy kontaktować się z koordynatorem konkursu - p. Aleksandrą Stefaniuk (tel. 22 624 33 58).