Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

Transcript

Ja - EKObohaterski Mistrz Pióra!

konkurs na wiersz o tematyce ekologicznej

1

Cele

2

Zasady ogólne

3

Kryteria oceny prac

4

Termin składania prac

Pobierz zgodę

.

Cele konkursu:

upowszechnienie wiedzy o tematyce ekologii i środowiska;

dostrzeganie piękna otaczającej przyrody;

pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej;

promowanie młodych twórców;

kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska.

Organizatorem konkursu "Ja - EKObohaterski Mistrz Pióra" jest Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.

Konkurs powstał w ramach realizacji dzielnicowego projektu "Eko z Twoją Wolą" i skierowany jest do uczniów klas 4 - 8 wszystkich szkół podstawowych z dzielnicy Wola.


REGULAMIN


1. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie jednego wiersza o tematyce ekologicznej.

2. Nadesłany wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.

3. Wiersz wraz z wypełnioną zgodą na przetwarzanie danych z podpisem opiekuna prawnego należy przesłać na adres: konkurs_poetycki_sp25@onet.pl

  • Wiersz wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać w jednej wiadomości mailowej.
  • Wiersz i zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać jako załączniki; nazwa pliku zawierającego utwór poetycki musi składać się z imienia i nazwiska autora (np. jankowalski.doc).
  • W temacie wiadomości mailowej należy wpisać imię i nazwisko uczestnika.

Wymagania:

  • Format pracy: dokument programu Word (doc lub docx)
  • Utwór poetycki opatrzony metryczką zawierającą:
  • • imię i nazwisko autora;
  • • klasę;
  • • imię i nazwisko opiekuna literackiego;
  • • nazwę i adres placówki wraz z telefonem oraz adresem e-mail;
  • tytuł wiersza.

4. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 kwietnia 2021 r.

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora: szkola25.waw.pl/ 10 maja 2021 r. z podaniem danych osobowych laureatów (imię, nazwisko, klasa, szkoła).

6. Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną przesłane pocztą na adres szkoły.

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowi integralną część regulaminu.

8. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celu rozwijania uzdolnień i promocji osiągnięć jego uczestników oraz promocji działalności Szkoły Podstawowej nr 25 im. KEN w Warszawie.

9. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.


Kryteria oceny prac:

zgodność treści z tematyką konkursu;

oryginalność i pomysłowość;

kompozycja;

styl;

estetyka pracy;

spełnienie ogólnych zasad konkursu.

Termin wysyłania prac drogą mailową na adres: konkurs_poetycki_sp25@onet.pl upływa dnia 30 kwietnia 2021 r.


We wszelkich sprawach związanych z konkursem "Ja - EKObohaterski Mistrz Pióra" należy kontaktować się z koordynatorem konkursu - p. Aleksandrą Stefaniuk (tel. 22 624 33 58).