Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

SEVEN WONDERS INFOGRAPHIC

Horizontal infographics

7 CONTINENTS

Horizontal infographics

EUROPE PHYSICAL MAP

Horizontal infographics

A2 - ABENTEUER AUTOBAHN

Horizontal infographics

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

Transcript

Ja - EKObohaterski Mistrz Pióra!

konkurs na wiersz o tematyce ekologicznej

1

Cele

2

Zasady ogólne

3

Kryteria oceny prac

4

Termin składania prac

Pobierz zgodę

.

Cele konkursu:•upowszechnienie wiedzy o tematyce ekologii iśrodowiska;•dostrzeganie piękna otaczającej przyrody; • pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej;• promowanie młodych twórców;•kształtowanie postawy odpowiedzialności za stanśrodowiska.

Organizatorem konkursu "Ja - EKObohaterski Mistrz Pióra" jest Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.Konkurs powstał w ramach realizacji dzielnicowego projektu "Eko z Twoją Wolą" i skierowany jest do uczniów klas 4 - 8 wszystkich szkółpodstawowych z dzielnicy Wola. REGULAMIN1. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie jednego wiersza o tematyce ekologicznej.2. Nadesłany wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.3. Wiersz wraz z wypełnioną zgodą na przetwarzanie danych z podpisem opiekuna prawnego należy przesłać na adres: konkurs_poetycki_sp25@onet.plWiersz wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać w jednej wiadomości mailowej.Wiersz i zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać jako załączniki; nazwa pliku zawierającego utwór poetycki musi składać się z imienia i nazwiska autora (np. jankowalski.doc).W temacie wiadomości mailowej należy wpisać imię i nazwisko uczestnika.Wymagania:Formatpracy: dokument programu Word (doc lub docx)Utwór poetycki opatrzony metryczką zawierającą:• imię i nazwisko autora; • klasę;• imię i nazwisko opiekuna literackiego;• nazwę i adres placówki wraz z telefonem oraz adresem e-mail;• tytuł wiersza.4.Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 kwietnia 2021 r.5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora: szkola25.waw.pl/ 10 maja 2021 r. z podaniem danych osobowych laureatów (imię, nazwisko, klasa, szkoła).6. Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną przesłane pocztą na adres szkoły.7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowi integralną część regulaminu.8. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celu rozwijania uzdolnień i promocji osiągnięć jego uczestników oraz promocji działalności Szkoły Podstawowej nr 25 im. KEN w Warszawie.9. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.

Kryteria oceny prac:•zgodnośćtreści z tematykąkonkursu; •oryginalnośći pomysłowość; •kompozycja;•styl;•estetyka pracy;•spełnienie ogólnych zasad konkursu.

Termin wysyłania prac drogą mailową na adres: konkurs_poetycki_sp25@onet.pl upływa dnia 30 kwietnia 2021 r.We wszelkich sprawach związanych z konkursem "Ja - EKObohaterski Mistrz Pióra" należy kontaktować się z koordynatorem konkursu - p. Aleksandrą Stefaniuk (tel. 22 624 33 58).