Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

A2 - ABENTEUER AUTOBAHN

Horizontal infographics

EUROPE PHYSICAL MAP

Horizontal infographics

ABOUT AUSTRALIA

Horizontal infographics

SERVIER BULGARIA

Horizontal infographics

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

MARTIN LUTHER KING JR.

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

Transcript

konkurs dzielnicowy

W poszukiwaniu w i o s n y...

CELE

Zasady ogólne

Kryteria

Termin

podsumowanie

realizacja projektu dzielnicowego Eko z Twoją Wolą

Pobierz zgodę

Cele konkursu:- budzenie zainteresowań przyrodą;- rozwijanie wrażliwości artystycznej;- kształtowanie idei fotografowania jako formy spędzania czasu wolnego;- wyzwalanie kreatywności i ekspresji twórczej;- kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią;- uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w fotografii.

Termin wysyłania prac drogą mailową na adres: konkurs_fotograficzny_sp25@onet.pl upływa dnia30 kwietnia 2021 r.We wszelkich sprawach związanych z konkursem "W poszukiwaniu wiosny" należy kontaktować się z koordynatorem konkursu -p. Katarzyną Dymko (tel. 22 624 33 58).

Kryteria oceny prac:•zgodnośćtreści z tematykąkonkursu; •oryginalnośći pomysłowość; •odpowiednia ostrość zdjęcia;•spełnienie ogólnych zasad konkursu.

Organizatorem konkursu "W poszukiwaniu wiosny" jest Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.Konkurs powstał w ramach realizacji dzielnicowego projektu "Eko z Twoją Wolą" i skierowany jest do uczniów klas 4 - 8 wszystkich szkółpodstawowych z dzielnicy Wola. REGULAMIN1. Przedmiotem konkursu są fotografie autorskie, których tematyka związana jest z wiosną.2. Każdy uczestnik wysyła jedno zdjęcie, które nie było wcześniej publikowane ani nagradzane.3. Fotografię wraz z wypełnioną zgodą na przetwarzanie danych z podpisem opiekuna prawnego należy przesyłać na adres: konkurs_fotograficzny_sp25@onet.plZdjęcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać w jednej wiadomości mailowej.Zdjęcie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać jako załączniki; nazwa pliku zawierającego fotografię musi składać się z imienia i nazwiska autora (np. jankowalski).W temacie wiadomości mailowej należy wpisać imię i nazwisko uczestnika.Wymagania:Formatpracy: JPGTreść wiadomości mailowej składa się z metryczki zawierającej:• imię i nazwisko autora;• klasę;• nazwę i adres placówki wraz z telefonem oraz adresem e-mail; • tytuł zdjęcia wraz z krótkim opisem, gdzie zostało ono zrobione.4.Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 kwietnia 2021 r.5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora: szkola25.waw.pl/ 10 maja 2021 r. z podaniem danych osobowych laureatów (imię, nazwisko, klasa, szkoła).6. Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną przesłane pocztą na adres szkoły.7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowi integralną część regulaminu.8. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celu rozwijania uzdolnień i promocji osiągnięć jego uczestników oraz promocji działalności Szkoły Podstawowej nr 25 im. KEN w Warszawie.9. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.