Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

GOOGLE - SEARCH TIPS

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

VIOLA DAVIS

Horizontal infographics

Transcript

konkurs dzielnicowy

W poszukiwaniu w i o s n y...

CELE

Zasady ogólne

Kryteria

Termin

podsumowanie

realizacja projektu dzielnicowego Eko z Twoją Wolą

Pobierz zgodę

Cele konkursu:- budzenie zainteresowań przyrodą;- rozwijanie wrażliwości artystycznej;- kształtowanie idei fotografowania jako formy spędzania czasu wolnego;- wyzwalanie kreatywności i ekspresji twórczej;- kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią;- uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w fotografii.

Termin wysyłania prac drogą mailową na adres: konkurs_fotograficzny_sp25@onet.pl upływa dnia30 kwietnia 2021 r.We wszelkich sprawach związanych z konkursem "W poszukiwaniu wiosny" należy kontaktować się z koordynatorem konkursu -p. Katarzyną Dymko (tel. 22 624 33 58).

Kryteria oceny prac:•zgodnośćtreści z tematykąkonkursu; •oryginalnośći pomysłowość; •odpowiednia ostrość zdjęcia;•spełnienie ogólnych zasad konkursu.

Organizatorem konkursu "W poszukiwaniu wiosny" jest Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.Konkurs powstał w ramach realizacji dzielnicowego projektu "Eko z Twoją Wolą" i skierowany jest do uczniów klas 4 - 8 wszystkich szkółpodstawowych z dzielnicy Wola. REGULAMIN1. Przedmiotem konkursu są fotografie autorskie, których tematyka związana jest z wiosną.2. Każdy uczestnik wysyła jedno zdjęcie, które nie było wcześniej publikowane ani nagradzane.3. Fotografię wraz z wypełnioną zgodą na przetwarzanie danych z podpisem opiekuna prawnego należy przesyłać na adres: konkurs_fotograficzny_sp25@onet.plZdjęcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać w jednej wiadomości mailowej.Zdjęcie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać jako załączniki; nazwa pliku zawierającego fotografię musi składać się z imienia i nazwiska autora (np. jankowalski).W temacie wiadomości mailowej należy wpisać imię i nazwisko uczestnika.Wymagania:Formatpracy: JPGTreść wiadomości mailowej składa się z metryczki zawierającej:• imię i nazwisko autora;• klasę;• nazwę i adres placówki wraz z telefonem oraz adresem e-mail; • tytuł zdjęcia wraz z krótkim opisem, gdzie zostało ono zrobione.4.Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 kwietnia 2021 r.5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora: szkola25.waw.pl/ 10 maja 2021 r. z podaniem danych osobowych laureatów (imię, nazwisko, klasa, szkoła).6. Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną przesłane pocztą na adres szkoły.7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowi integralną część regulaminu.8. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celu rozwijania uzdolnień i promocji osiągnięć jego uczestników oraz promocji działalności Szkoły Podstawowej nr 25 im. KEN w Warszawie.9. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.