Want to make creations as awesome as this one?

wyrażenia algebraiczne,wartość wyrażenia algebraicznego, nazwa wyrażenia algebraicznego, suma lagebraiczna, redukcja wyrazów podobnych

More creations to inspire you

Transcript

WYRAŻENIE ALGEBRAICZNEto zapis jednego lub kilku działań,który oprócz konkretnych liczb może zawierać również litery zastępujące liczby. Najprostszym wyrażeniem jest liczba lub litera.

Znak mnożenia można pominąć: - przed symbolem zmiennej: - przed nawiasem:

Zapis- x oznacza liczbę przeciwną dox. Nie zawsze jest ona ujemna!

WYRAŻENIE ALGEBRAICZNEto zapis jednego lub kilku działań,który oprócz konkretnych liczb może zawierać również litery zastępujące liczby. Najprostszym wyrażeniem jest liczba lub litera.

Sumę, w której występują zarówno liczby, jak i zmienne, nazywamysumą algebraiczną.Składniki sumy nazywamywyrazami

Wyrazy, które zawierają te same zmienne w tych samych potęgach, nazywamywyrazami podobnymi.

Dodawanie wyrazów podobnych nazywamy redukcją wyrazów podobnych.Mówimy, że redukujemy wyrazy podobne.

Jeśli przed nawiasem jest znak minus, to opuszczając nawias,należy zmienić znak na przeciwny.

Aby pomnożyć sumę algebraiczną przez liczbę, należy pomnożyćkażdy wyraz sumy przez tę liczbę.

Nazwa wyrażenia algebraicznego pochodzi od nazwy działania, które przy obliczaniu wartości wyrażenia wykonujemy jako ostatnie.