Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

2

3

4

5

ERIARSTI LÄHTETOETUS

1

1

1 Mis on eriarsti lähtetoetus?

Lähtetoetuse eesmärgiks on motiveerida alustavaid eriarste sh perearste valima oma karjäärikohaks Eesti piirkonnad, kuhu kvalifitseeritud arstide leidmine on praktikas osutunud keeruliseks.

Lähtetoetusega luuakse toetusmeede eriarstidele, kes alustavad viie aasta jooksul residentuuri lõpetamisest töötamist üld-, kohalikus või keskhaiglas või alustavad tegutsemist nimistuga perearstina väljaspool Tallinna ja Tartu tõmbekeskuseid ning nendega piirnevaid alasid.
Lähtetoetusega seonduvat reguleerib tervishoiuteenuste korraldamise seadus.

2

3

4

5

1

Rohkem infot tervishoiuteenuste korraldamise seaduses

2

2 Kes saab taotleda?

Lähtetoetust võib taotleda arst, kes:

1. on lõpetanud residentuuri ning omandanud peremeditsiini eriala või tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõike 4 alusel kehtestatud haigla liikide nõuete kohaselt kesk-, üld- või kohalikus haiglas kohustuslikult osutatava tervishoiuteenuse osutamiseks nõutava eriarstiabi eriala. Lähtetoetuse saamiseks peab tööle asuma:haigla pidaja juures, kes ei pea haiglat Tallinna või Tartu linnas;
2. asub viie aasta jooksul residentuuri lõpetamisest arvates omandatud erialal tööle või tegutsema eriarstina
3. töötab eriarstina töökoormusega vähemalt 30 tundi nädalas.

2

3

4

5

1

Vaata, kas Sulle laieneb eriarsti lähtetoetus

3

3 Taotlemine ja suurus

Taotlus tuleb esitada 3 kuu jooksul peale tööle asumist. Lähtetoetust saab taotleda, toetuse andmise otsustada ja välja maksta jooksvalt. Sotsiaalministeerium otsustab lähtetoetuste andmise 2 kuu jooksul peale taotluse esitamisest. Lähtetoetus makstakse arsti pangakontole ühe kuu jooksul otsuse tegemist.


Lähtetoetuse suurus on 15 000 eurot olenemata taotlejate arvust. Lähtetoetuselt peetakse tulumaksuseaduse § 9 lõike 3 punkti 3 alusel kinni tulumaks, sest toetus on seotud töösuhte või ettevõtlusega.Eriarsti lähtetoetuse väljamaksmisega seonduv on sätestatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-des 541 ja 542 ning sotsiaalministri 26.08.2013. aasta määruses nr 28 „Eriarsti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord“. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

2

3

4

5

1

Esita taotlus õigeaegselt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

4

4 Taotluses tuleb märkida

taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, tel. ja pangakonto number; residentuuri lõpetamise aasta ja omandatud eriarstiabi eriala;

taotleja tervishoiutöötajana registreerimise tõendi number;
eriarstiabi erialal tööle või tegutsema asumise kuupäev või kuupäevad;
taotleja nõusolek ministeeriumile lähtetoetuse taotlemise ja kasutamise aluseks olevate asjaolude kontrollimiseks kolmandatelt isikutelt andmete saamiseks;
taotleja e-posti aadress ja märge lähtetoetuse andmise või lähtetoetuse andmisest keeldumise otsuse elektroonilise kättetoimetamisega nõustumise kohta, kui taotleja nõustub otsuse kättetoimetamisega elektrooniliselt.

2

3

4

5

1

Kontolli, et andmed oleksid korrektsed

5

5 Avalduse esitamine

Avaldusi lähtetoetuse saamiseks võtab vastu Sotsiaalministeerium. Avalduse saab saata või tuua aadressil Gonsiori 29 15027 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil info@sm.ee.


Täiendavate küsimustega saab pöörduda Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna peaspetsialisti Ülle Jordani poole: ulle.jordan@sm.ee; 626 9139.

2

3

4

5

1

Küsimuste korral võta julgesti ühendust!

5

5 Avalduse esitamine

Avaldusi lähtetoetuse saamiseks võtab vastu Sotsiaalministeerium. Avalduse saab saata või tuua aadressil Gonsiori 29 15027 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil info@sm.ee.


Täiendavate küsimustega saab pöörduda Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna peaspetsialisti Ülle Jordani poole: ulle.jordan@sm.ee; 626 9139.

2

3

4

5

1

Küsimuste korral võta julgesti ühendust!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.