Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

S

P

13

W

I

T

A

Zapraszamy
do odwiedzenia naszej szkoły!
By wejść do środka, kliknij w drzwi.

Witaj w SP13!

Jesteśmy kameralną szkołą położoną na obrzeżach dzielnicy Mały Kack w sąsiedztwie lasu i rzeki Kaczej. Nasza kameralność pozwala nam na bardzo indywidualne podejście do każdego Ucznia
oraz stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków do nauki i zabawy. Każdy znajdzie u nas miejsce, spotka się z akceptacją i życzliwością. Obecnie w naszej szkole uczy się 360 uczniów w 17 oddziałach klasowych, w tym integracyjnych. Zapraszamy wszystkich młodych poszukiwaczy przygód i kolekcjonerów najpiękniejszych wspomnień. Dołącz do nas!


Do zobaczenia!
Społeczność SP13

POWRÓT

POWRÓT

Rekrutacja

Edykacja wczesnoszkolna

Oddział przedszkolny

Zaspół
humanistyczny

Zespół
matematyczno-przyrodniczy

integracja

Świetlica

Gwiazdy z 13-stki

wychowanie fizyczne

POWRÓT

ZEJŚCIE DO SZATNI

Oddział przedszkolny

Edukacja wczesnoszkolna

Zespół humanistyczny

Zespół matematyczno-przyrodniczy

Zespół języków obcych

Zespół ds. integracji

Zespół wychowania fizycznego

Gwiazdy z 13stki

Świetlica

Samorząd uczniowski

Rekrutacja

GABINET PANI DYREKTOR

główny korytarz

Idź za drogowskazami
lub wybierz drogę
na skróty i kliknij
w interesujący Cię temat z tablicy.

Rekrutacja

WIZJA I MISJA NASZEJ SZKOŁY

Z Panią Dyrektor Jolantą Matulewicz można spotkać się
w każdy poniedziałek
od 13:30 do 14:30.

POWRÓT

W rekrutacji przygotowanej dla mieszkańców Gdyni, dzieci i rodzice mogą skorzystać z oferty 45 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 28 szkołach podstawowych.


Rodzice mogą wybrać dla dziecka od jednej do trzech placówek. We wnioskach określają przy tym, która z placówek jest pierwszym wyborem, a które biorą pod uwagę w drugiej i trzeciej kolejności.


O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów. W pierwszej kolejności w rekrutacji decydują kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym, w drugiej te ustalone przez samorząd.


W tegorocznej rekrutacji po raz pierwszy pojawi się kryterium odbycia przez dziecko obowiązkowych szczepień (chyba że jest z nich zwolnione ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza).


Rekrutacja zostanie przeprowadzona na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja


Jak wygląda harmonogram rekrutacji?


5 marca 2021 r. o godz. 10.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja

8 marca od godz. 10.00 do 19 marca 2021 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

7 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 12 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

14 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


Postępowanie uzupełniające:

21 maja 2021 r. o godz. 10.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

od 24 maja od godz. 10.00 do 28 maja 2021 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

7 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 10 czerwca 2021 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

15 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

Jakie dzieci będą przyjęte do placówek w pierwszej kolejności?


W pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe (łącznie), określone w ustawie Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku. Jest ich siedem i obowiązują w całym kraju:


1. wielodzietność rodziny kandydata

2. niepełnosprawność kandydata

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą


Kryteria mają jednakową wartość, która zostanie określona 5 marca 2021 r., wraz z uruchomieniem rekrutacji.


W drugiej kolejności pod uwagę brane są kryteria określone przez samorząd Gdyni, dodatkowo punktowane gdy:


1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt. ;


2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.;


3) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.;


4) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację

w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.;


5) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.;


6) przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – 1 pkt.


Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący, czyli samorząd są:


1) a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu) urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub

c) urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);


2) a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

b) zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

c) zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym,

d) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności

gospodarczej wraz z numerem NIP;


3) kopia karty szczepień lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu;

4) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;


5) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;


6) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).

Wzory dokumentów oraz informacje uzupełniające znajdą Państwo na stronie szkoły:


Wizja szkoły to wyobrażenie tego, jak szkoła będzie funkcjonować za kilka lat. Określenie wizji rozwoju szkoły ułatwia wprowadzenie pożądanych zmian. Wizja SP 13 opiera się na jej funkcjonowaniu jako placówki przyjaznej uczniom, otwartej na inicjatywy nauczycieli, uczniów i rodziców oraz szkoły kreatywnej. Celem przedsięwzięć jest podnoszenie jakości funkcjonowania i pracy szkoły, optymalizacja warunków nauki
i pracy w ramach istniejących możliwości lokalowych, organizacyjnych i finansowych.

Jesteśmy szkołą bezpieczną, otwartą, przyjazną dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Dzięki wspólnej pracy nasz absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej
i wśród dorosłych. Celem szkoły są działania nakierowane na to, aby: nasi uczniowie byli dobrze przygotowani do dalszej nauki i życia w zmieniającym się świecie, rodzice darzyli szkołę zaufaniem, pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy, szkoła cieszyła się uznaniem środowiska.

Nauczyciele, uczniowie i rodzice w drodze współpracy dążą do tego, aby nasz absolwent: zdobywał jak najlepsze wyniki w nauce w każdym etapie edukacyjnym, posiadał umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu, okazywał szacunek i życzliwość wszystkim ludziom, utożsamiał się ze swoim miastem, regionem, ojczyzną oraz szanował tradycje regionalne i narodowe, miał poczucie przynależności do Europy, posiadał podstawową wiedzę o integracji europejskiej, dbał o bezpieczeństwo swoje i innych, był przygotowany do odbioru podstawowych form kultury, rozwijał zainteresowania otaczającym go światem, żył w zgodzie z zasadami ekologii, potrafił wybrać bezpieczną i zdrową drogę swojego rozwoju, charakteryzował się wrażliwością, dociekliwością i uporem w dążeniu do celu, potrafił dokonać rzetelnej samooceny, znał języki obce, sprawnie posługiwał się technologią informacyjną.

POWRÓT

główny hol

Zespół

ds. integracji

POWRÓT

POWRÓT

DROGOWSKAZY

Witamy w SP 13!

Poznaj naszą szkołę!
Spaceruj jej korytarzami, zaglądaj do sal i pomieszczeń. Rozgość się i klikaj swobodnie. Życzymy udanej zabawy!

Żarówki zawierają ciekawostki i wskazówki. Wystarczy na nie najechać kursorem.

Odważnie klikaj w ruchome elementy!

Rączka skłania do klikania!

Drogowskazy wskażą Ci drogę:)

Ten znaczek zawsze przeniesie Cię do głównej strony.

Ten przycisk cofnie Cię zawsze o jeden krok.

Takie przyciski pozwalają nawigować wewnątrz prezentacji.

POWRÓT

szatnie

POWRÓT

W LEWO - GŁÓWNY HOL
SCHODAMI W GÓRĘ - GÓRNY HOL
SCHODAMI W DÓŁ - STOŁÓWKA
I SZATNIE
HMMM.... ILE MOŻLIWOŚCI!

górny hol

POWRÓT

sTOŁÓWKA
I SZATNIE

główny hol

Ciekawe
co dziś jest
na obiad?

stołówka

szatnie

schody

Obiady w naszej szkole gotowane są na miejscu.

Posiłki są zawsze świeże i prawidłowo zbilansowane. Składają się na nie: zupa, drugie danie oraz kompot. Koszt jednego obiadu to jedyne 3,50 zł.

Nasza szkoła co roku bierze udział w ogólnopolskich programach "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole". Dzięki tym programom nasi podopieczni otrzymują zdrowe i pożywne przekąski w postaci produktów mlecznych oraz świeżych owoców i warzyw.

Mmm, mniam!
Ale było dobre!
Pani Intendentka dba
o zdrowe odżywianie!

W szkolnej kuchni pracują wykwalifikowane kucharki, które od lat przygotowują dla naszych uczniów pyszne i pożywne posiłki. Panie kucharki serwują zarówno dania tradycyjne, takie jak pieczeń z ziemniakami i surówką, fasolka po bretońsku, czy gulasz z kaszą gryczaną, ale także mniej klasyczne dania, takie jak pierogi z makrelą albo o smaku pizzy, czy też zapiekanka z pieczarkami i serem. A gdy w stołówce pojawiają się naleśniki z truskawkami, to już nikt nie potrafi się im oprzeć!

wyjście

schody
do wyjścia

stołówka

PRZEZ NASZĄ SZATNIĘ PRZECHODZI OKOŁO 360 UCZNIÓW DZIENNIE - BO TYLU UCZNIÓW UCZĘSZCZA DO NASZEJ SZKOŁY. MAM NADZIEJĘ,
ŻE WKRÓTCE TY BĘDZIESZ JEDNYM Z NICH!

pokój nauczycielski

POWRÓT

sale lekcyjne

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W Trzynastce uczy

36 nauczycieli. Wszyscy są mili, mądrzy i weseli:)

KLIKNIJ

POWRÓT

GRONO PEDAGOGICZNE

pokój nauczycielski

schody

Szkoła
w kokursach

sale lekcyjne

Nasi uczniowie są
bardzo mądrzy i zdolni. Reprezentują szkołę
w licznych konkursach
i odnoszą sukcesy!

KLIKNIJ

W naszej szkole kierujemy się troską o środowisko. We wszystkich salach lekcyjnych oraz na korytarzach znajdują się pojemniki do segregacji odpadów. Nasi uczniowie od najmłodszych lat uczą się, jak dbać o przyrodę. Biorą udział w konkursach proekologicznych, uczestniczą w zbiórkach surowców wtórnych, uczestniczą w akcji sprzątania ziemi.schody

WF

główny hol

POKÓJ NAUCZYCIELSKI

GWIAZDY Z 13STKI

MATEMATYKA

I PRZYRODA

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

POWRÓT

MATEMATYKA I PRZYRODA
W KLASACH 4-8

POWRÓT

KLIKNIJ

POWRÓT

Kliknij
w poruszające
się obrazki

POWRÓT

Uwielbiamy zabawy

muzyczno-taneczne

na świeżym powietrzu

Uwielbiamy
zajęcia z
plastyki

Codziennie uczymy
się nowych
i ciekawych rzeczy

Plan Dnia

- zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
- śniadanie
-zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
- zajęcia ruchowe/ zajęcia na świeżym powietrzu
- obiad ( 1 danie)
- zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
- obiad ( 2 danie)
- zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

8:00- 13:30

SZATNIE WF

dziedziniec
I PLAC ZABAW

POWRÓT

SALA GIMNASTYCZNA

OTWÓRZ DRZWI

POWRÓT

POWRÓT


w SP 13

KLIKNIJ

ZAGRAJ


POWRÓT

POWRÓT

PLAC ZABAW

POWRÓT

NASI UCZNIOWIE UWIELBIAJĄ BAWIĆ SIĘ NA TYM PLACU ZABAW. PRZYCHODZĄ TU NA WFie, W CZASIE POBYTU W ŚWIETLICY
LUB PODCZAS SPECJALNYCH LEKCJI. GDY JEST CIEPŁO WYCHODZĄ NA PODWÓRKO PODCZAS PRZERW.

POWRÓT

ŚWIETLICA

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

POWRÓT

GÓRNY Hol

GABINET PSYCHOLOGA

I PEDAGOGA

TO JEDNA Z ULUBIONYCH SAL NASZYCH UCZNIÓW. MAMY TU PONAD 20 NOWOCZESNYCH KOMPUTERÓW I LAPTOPÓW.

POWRÓT

W naszej szkole realizujemy projekty związane z bezpieczeństwem w sieci. Od najmłodszych lat uczmy naszych podopiecznych, jak bezpiecznie poruszać się w wirtualnej przestrzeni i czerpać z niej to, co najlepsze!

Filmy poklatokowe

Podczas zajeć z informatyki uczymy się,jak
PROGRAMOWAĆ ROBOTY

nauka poprzez
zabawę

uczy
logicznego myslenia

rozwija zdolności matematyczne

POWRÓT

Świetlica to kolorowe
i przyjazne miejsce,
w którym nasi uczniowie bawią się, uczą się i miło spędzają czas.

KLIKNIJ

POWRÓT

Do pani Moniki
i pani Marioli można przyjść z każdym problemem -
na pewno wesprą
i pomogą!

KLIKNIJ

POWRÓT

biblioteka

języki obce

gabinet medyczny

POWRÓT

górny korytarz

Patronem SP 13 jest Lucjan Cylkowski - człowiek, który swoje życie poświęcił dzieciom i młodzieży, jednocząc ich w szeregach harcerskich.

Trzy razy w tygodniu w naszej szkole pełni dyżur pani mgr Diana Marciniak - wykwalifikowana pielęgniarka, która realizując różnorodne programy profilaktyczne, dba o zdrowie naszych podopiecznych.

"Trzynastka" należy do najstarszych szkół gdyńskich. Usytuowana jest w Małym Kacku, który przez Stefana Żeromskiego został określony jako "cicha dolina", przez którą przepływa Kaczy strumień i gdzie słychać "daleki odgłos morza" [Stefan Żeromski, Wiatr od morza, Warszawa 1961, s. 108]. Choć od napisania tych słów minęło wiele lat, Mały Kack nadal jest zieloną i pełną uroku enklawą, a szkoła mocno wrosła w krajobraz dzielnicy. Nasza szkoła ma długie i dobre tradycje, przez ponad 80 lat swojego istnienia nawiązała przyjazne stosunki z lokalną społecznością.


"KTO CZYTA KSIĄŻKI,
ŻYJE PODWÓJNIE"
UMBERTO ECO

POWRÓT

biblioteka multimedialna

W naszej szkole dbamy o rozwój czytelnictwa. Zachęcamy uczniów do aktywnego korzystania z zasobów biblioteki, które są co roku aktualizowane. Organizujemy i koordynujemy konkursy czytelnicze. W II semestrze każdego roku szkolnego w bibliotece odbywa się konkurs pięknego czytania, a od 2018 uczniowie naszej szkoły rywalizują w ogólnopolskim konkursie "Wielki maraton czytelniczy".

POWRÓT

W bibliotece multimedialnej uczniowie mogą swobodnie korzystać z komputerów i laptopów.

Uczniowie Trzynastki uczą się języka angielskiego
i języka francuskiego.

POWRÓT

POWRÓT

INNOWACJA

Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KL. 1-2

ZAJĘCIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO KL. 7-8

KLIKNIJ

KLIKNIJ

POWRÓT

Lekcje języka francuskiego
w Szkole Podstawowej nr 13

POWRÓT

Spotkania ze znanymi i ciekawymi gośćmi

Na lekcjach pojawiają się znane i ciekawe osoby związane z Francją i jej kulturą, które dzielą się z uczniami swoimi doświadczeniami i przenoszą ich w piękny trójkolorowy świat.

POWRÓT

Święta i tradycje francuskie

Wraz z uczniami poznajemy francuskie święta i związane z nimi tradycje, takie jak Święto Trzech Króli oraz dzień naleśnika. Uczniowie nie tylko zapoznają się ze związanymi z nimi ciekawostkami, lecz sami mogą spróbować związanych z nimi specjałów.

POWRÓT

Jasełka

Uczniowie uczący się języka francuskiego mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju przedstawieniach takich jak jasełka, w których mają możliwość wykorzystania zdobytych podczas zajęć umiejętności językowych.

POWRÓT

Regionalny Konkurs Piosenki Francuskiej

Od trzech lat co roku w naszej szkole organizowany jest Regionalny Konkurs Piosenki Francuskiej, w którym biorą udział uczniowie z całego regionu, prezentując swoje interpretacje popularnych francuskich przebojów.

POWRÓT

BLOK HUMANISTYCZNY

EDUKCJA WCZESNOSZKOLNA

POWRÓT

KORYTARZ 1-3

Górny hol

Istnieje możliwość wynajęcia szafki szkolnej.


POWRÓT

NA WSZYSTKICH KORYTARZACH NASZEJ SZKOŁY ZNAJDUJĄ SIĘ STOŁY DO TENISA STOŁOWEGO

DZIĘKI TEMU NASI UCZNIOWIE ODNOSZĄ SUKCESY
W ZAWODACH TENISA STOŁOWEGO.

POWRÓT


KLIKNIJ

KLIKNIJ

KLIKNIJ

POWRÓTPOWRÓT