Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Основи наукових досліджень : навч. посіб. / О. В. Колесников. – 2-ге вид., виправ. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 143 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 87–88. – ISBN 978-611-01-0164-6.

Інженерія програмного забезпечення : навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 204 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 202–204. – ISBN 978-611-01-1232-1.

001 K60

004 Б83

Колесников О. В.

Бородкіна І. Л.

Наукові дослідження є необхідною дисципліною при формуванні знань майбутніх спеціалістів любої галузі. У посібнику надані основи методології, етапи, напрямки наукової творчості та логіки наукових досліджень. Навчальний посібник містить систематизований виклад основних положень з наукових та дослідницьких питань, які відповідають робочої програми з цієї дисципліни, а також розрахований на наукових спеціалістів, аспірантів та докторантів.

В посібнику надано систематичний виклад принципів, моделей, методів і метрик, які використовуються в інженерному циклі створення складних програмних систем. Викладено основи як класичних, так і гнучких методів розробки, розглянуто питання менеджменту класичних і гнучких програмних проектів. Велика увага приділена останнім науковим та практичним досягненням, що характеризують динаміку розвитку галузі. Як програмні засоби. що підтримуються цілісний процес розробки ПЗ, розглядається технологія компанії Microsoft – Visual Studio Team Systems (VSTS) з акцентом на Team Foundation Server (TFS). Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів.

Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / І. В. Кривов’язюк ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ : Кондор, 2020. – 394 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7939-25-1.

Менеджмент організацій: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, С. В. Білоус ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : SBA-Print, 2020. – 188 с. : табл. – Бібліогр.: с. 180–188. – ISBN 978-617-7594-11-5.

Менеджмент організацій : підручник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – Київ : Кондор, 2020. – 677 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 665–677. – ISBN 978-966-351-292-1.

005 K82

005 M21

005 O-75

Кривов`язюк І. В.

Мальська М. П.

Осовська Г. В.

В навчальному посібнику розкрито місце, роль та особливості різних видів кризових явищ в діяльності підприємства, визначено їх зв’язок з концепцією його життєвого циклу, сформовано теоретичні та прикладні засади сучасного антикризового управління підприємством, зокрема розкриті методологія діагностики кризових явищ і фактори розвитку антикризового управління, механізми та стратегічні підходи в управлінні подоланням кризових явищ на підприємстві, антикризове управління підприємством в умовах глобальних катастроф.

Доповнює зміст навчального курсу перелік ключових понять, словник термінів, законодавчо-нормативна база, перелік питань до самоперевірки, навчальний практикум, список використаних джерел, що подані до кожного розділу.

Дане видання стане настільною книгою та найкращим порадником у навчальному процесі як для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, так і для викладачів, працівників бізнес-структур, інших зацікавлених осіб, які виявляють інтерес до антикризової тематики.

Успіх підприємства багато в чому залежить від здатності менеджера-керівника передбачити можливі ситуації на підприємстві і на цій основі змінювати структуру виробництва й управління, вводити у виробництво нові види продукції і правильно планувати їхні обсяги, інвестиції і прибуток для досягнення найбільшого ефекту. Тому в підручнику особлива увага приділена системному управлінню організацією, конкурентній політиці організації та її діагностиці.

Підручник підготовлений відповідно до програми курсу «Менеджмент організацій», яка затверджена науково-методичною комісією з менеджменту Міністерства освіти і науки України.

На основі опрацювання значного обсягу інформаційних і літературних джерел у стислій формі висвітлено головні теоретичні і практичні аспекти сучасного менеджменту організацій.

Посібник укладено відповідно до навчальної програми викладання дисципліни «Менеджмент організації» підготовки спеціалістів за спеціальністю «Туризм». Особливу увагу звернено на питання антикризового управління конкурентної політики та ризикозахищеності підприємства.

Философия физики и науки : избр. труды / В. П. Леонов. – Харьков : Город. типография, 2020. – 338 с. : рис., табл. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – Предм. указ.: с. 331–335. – ISBN 978-617-619-241-1.

Політологія міжнародних відносин : навч. посіб. / С. О. Шергін. – 2-ге вид., виправ. і допов. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 256 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-673-868-8.

16 Л47

327 Ш49

Шергін С. О.

Леонов В. П.

У навчальному посібнику розглянуто парадигмально-концептуальні та праксеологічні аспекти міжнародних відносин і світової політики в контексті еволюційного розвитку вітчизняної та зарубіжної політології. Основну увагу приділено аналізу та методології дослідження міжнародних відносин, національної і міжнародної безпеки, глобалізації, міжнародного та світового порядку. Розглянуто основні тенденції та напрями розвитку вітчизняної та зарубіжної міжнародно-політичної науки. Досліджено питання ролі та місця України в процесах глобальних трансформацій. Видання призначено студентам і аспірантам, які навчаються за програмою спеціальностей «Політологія», «Міжнародні відносини, соціальні комунікації та регіональні студії», «Публічне управління та адміністрування», а також навчальних дисциплін, у межах яких вивчаються політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. Адресовано також науковцям, фахівцям у галузі міжнародних відносин і зовнішньої політики та практикуючим аналітикам.


У збірнику праць Вячеслава Леонова, українського філософа, публіциста, винахідника, вченого широкого кола наукових інтересів, вміщено праці з філософії фізики та науки. В окремих статтях розглядаються дослідження філософського трактування понять руху і розвитку, інтерпретації фізичних процесів, теоретичних питань побудови класифікацій та систематик, методики складання мапи науки та створення на її основі наочної бібліотечної класифікації. У низці праць розглядається дослідження електрохемілюмінесценції. Наведено також публіцистичні праці з низки актуальних питань суспільного життя.

Книга буде цікава філософам, фізикам, соціологам.

Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / Ю. О. Нестерчук, С. Ю. Соколюк, О. В. Жарун, О. А. Непочатенко ; М-во освіти і науки України, Уман. нац. ун-т садівництва. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 271 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 269–271. – ISBN 978-617-673-819-0.

Теоретичні та прикладні аспекти сталого розвитку: функціональний, галузевий і регіональний вектори : монографія / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т ; під заг. ред. С. М. Шкарлета. – Київ : Кондор, 2020. – 314 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7278-46-6.

330.5 T33

330 T33

Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для підготовки студентів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальностями: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Навчальний посібник спрямований на підвищення рівня засвоєння теоретичного матеріалу, формування і закріплення навичок із методології та практики організації аналітичної роботи суб’єктів господарювання.

Монографія присвячена дослідженню теоретичних основ забезпечення сталого розвитку національної економіки, пошуку шляхів ефективного використання наявних можливостей розвитку країни та її регіонів у сучасних умовах. Досліджено об’єктивні передумови та сучасні тенденції регіонального розвитку в Україні. Зокрема, здійснено оцінку можливостей трансформації потенціалу регіонів у контексті парадигми сталого розвитку, сформульовано концептуальні засади сталого розвитку регіону та можливостей підвищення його фінансової самодостатності. Детально розглянуто еколого-економічні аспекти сталого розвитку, проблеми накопичення забруднень, викидів автомобільного транспорту, еколого-економічний механізм розвитку органічного сільськогосподарського виробництва, раціональне та стійке землекористування та проблеми розвитку сільських територій. Монографія розрахована на фахівців у галузі економіки, державного управління, науковців, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів. Матеріали монографії представлено у авторській редакції.

Охорона праці : практикум = Occupational Safety and Health : practical / О. В. Войналович, С. М. Голопура ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 448 с. : рис., табл. – Текст англ. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-611-01-1234-5.

Сталий розвиток сільських територій = Sustainable Development of Rural Areas : монографія / Житомир. нац. агроекол. ун-т, Клайпед. ун-т, Ун-т Вітаутаса Магнуса «С.-г. акад.», ГО «Наук. горизонти» ; ред.: Т. Зінчук, Ю. Раманаускас. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 421 с. : рис., табл. – Парал. тит. арк. та передмова англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-609-481-021-3. – ISBN 978-617-673-841-1

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства : навч. посіб. / М. П. Денисенко, В. А. Панченко, О. І. Шапоренко, В. І. Федорак. – Київ : Кондор, 2020. – 382 с. : табл. – Бібліогр.: с. 376–382. – ISBN 978-617-7841-65-3.

332 C76

339 Y67

331 B65

Войналович О. В.

У навчальному посібнику представлено зміст і порядок виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни «Основи охорони праці». Детально описано методики проведення робіт, що стосуються навчання з питань охорони праці, розслідування нещасних випадків на виробництві; виявлення і визначення шкідливих і небезпечних виробничих чинників та заходи щодо зниження їх несприятливого впливу на організм працівника. Представлено описи лабораторно-практичних робіт, короткі теоретичні відомості, розрахункові формули, витяги з довідкових матеріалів, враховано вимоги чинних нормативно-правових актів з охорони праці. Посібник сформовано у стислій формі, ілюстровано фотографіями, рисунками та блок-схемами, в яких представлено порядок виконання заходів з охорони праці. Рекомендовано для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» технологічних, інженерних та економічних спеціальностей вищих аграрних закладів, які вивчають дисципліну англійською мовою.

Розглянуто і досліджено окремі аспекти формування виробничого, природного, людського, фінансового, інвестиційного капіталу в умовах глобалізаційних викликів. Розкрито позитивні риси новітніх підходів до створення сприятливих умов сільського розвитку як наслідків реформ та процесів децентралізації. Набули поглибленого змісту питання соціально-економічних, екологічних, інноваційних змін на сільських територіях, які відбуваються на мікро- та макрорівні. Ключове місце відведено ролі і функціям об’єднаних територіальних громад як носіям прогресивних змін на сільських територіях. Світовий досвід розкриває можливості і приклади окремих країн світу щодо удосконалення політики сільського розвитку на засадах сталості.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми курсу «Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства». Містить теоретичні знання і навички з питань управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в умовах ринкових відносин. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів інститутів післядипломної освіти, центрів підвищення кваліфікації за напрямом 6.030601 – «Менеджмент».

Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Л. М. Бостан, С. К. Бостан. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 729 с. : табл. – Бібліогр.: с. 713–721 та в кінці тем. – ISBN 978-966-364-713-5.

Державні політичні діячі: зарубіжний та вітчизняний досвід : навч. посіб. / Н. О. Армаш. – Київ : КНТ, 2020. – 162 с. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-783-6.

340 Б85

342 A83

Бостан Л. М.

Армаш Н. О.

Пропонована книга є другим, переробленим і доповненим, виданням опублікованого у 2004 р. навчального посібника, котрий призначався для забезпечення навчання з дисципліни Історія держави і права зарубіжних країн у вищих закладах юридичної освіти ІІІ-ІV рівня акредитації. Зберігаючи основні змістові характеристики попереднього видання (висвітлювання загальної історії держави і права на основі порівняльного та проблемно-хронологічного методів з урахуванням зв’язків з іншими навчальними дисциплінами, насамперед з теорією держави і права, застосування нових підходів до періодизації історичного процесу державо- і правотворення в зарубіжних країнах

Для викладачів,аспірантів і студентів вищих юридичних навчальних закладів.

Навчальний посібник містить поглиблений науковий аналіз питання правового статусу державних політичних діячів як різновиду публічних службовців, визначення ключових понять публічної служби в частині статусу державного політичного діяча, що дає змогу скласти уявлення про їх посади, побудувати основні алгоритми діяльності та відповідальності цієї категорії публічних службовців. Навчальний посібник може бути використаний при вивченні відповідних тем з дисциплін “Конституційне право України”, “Адміністративне право України”, “Сучасні проблеми організації діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування” та “Публічна служба”. Наукові питання та дискусійні положення, що викладені в посібнику будуть цікавими широкому колу правників, науковцям та практикам в сфері державного управління.

Забезпечення прав громадян на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади та євроінтеграції : монографія / Н. В. Камінська, К. Я. Сьох ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : КНТ, 2020. – 263 с. – Бібліогр.: с. 227–262. – ISBN 978-966-373-875-8.

Адміністративна деліктологія: сучасна модель відповідальності посадових осіб органів публічної влади : [навч. посіб. / С. В. Пєтков, Н. О. Армаш, Є. Ю. Соболь] ; під заг. ред. С. В. Пєткова. – Київ : КНТ, 2020. – 152 с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-794-2.

342 K18

342 II29

Камінська Н. В.

Пєтков С. В.

У навчальному посібнику розглянуто питання, пов’язані зі становленням адміністративної деліктології як науки про відповідальність посадових осіб органів публічної влади в сфері державного управління, яка розвивається відповідно до загальних правил (аксіом), доведених у римському праві та сформульованих у вигляді норм, принципів, презумпцій тощо в теорії права. Авторами пропонується нове бачення сутності адміністративної відповідальності та адміністративного деліктного законодавства.

Дискусійні питання, винесені на розгляд, будуть цікавими як для студентів-магістрів, так і для всіх, хто переймається питаннями вдосконалення адміністративної відповідальності посадових осіб в сфері державного управління.

Монографія представляє собою комплексне дослідження забезпечення прав громадян на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування. Підкреслено особливості їх реалізації в сучасних умовах децентралізації влади та євроінтеграції України, низки інших зарубіжних держав. При цьому важливе місце відводиться гарантіям реалізації прав громадян на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування, існуючих міжнародно-правових і європейських стандартів у цій сфері, потребі гармонізації національного законодавства тощо.

Менеджмент у державному управлінні: особлива частина : навч. посіб. / [В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, Л. Р. Наливайко, О. Г. Комісаров] ; під заг. ред. В. П. Пєткова ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2020. – 214 с. : рис. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 178–194. – ISBN 978-966-373-672-3.

Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / В. В. Каплінський. – Київ : КНТ, 2020. – 224 с. : рис. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-373-825-3.

35 M50

37 K20

Каплінський В. В.

У навчальному посібнику «Менеджмент у державному управлінні. Особлива частина. Навчальний посібник» – Пєтков С.В., Наливайко Л.Р., Комісаров О.Г. системно висвітлено основні положення курсу «Менеджмент у державному управлінні»: питання іміджу державного службовця, моделі поведінки у суспільстві, мотивації державного службовця, засоби впливу на персонал державної служби, службовий етикет державного службовця, прийом ведення переговорів, шляхи попередження конфліктів в органах державного управління.

Рекомендовано студентам, слухачам магістратур, аспірантам, широкого кола фахівцям-практикам, усім, хто цікавиться питаннями менеджменту в державному управлінні.

У навчальному посібнику лаконічно й системно викладено теоретико-методичні основи методики викладання у вищій школі. Рекомендовано студентам магістратури спеціальності «Педагогіка вищої школи», викладачам вищих навчальних закладів та вчителям-предметникам.


Облікова політика підприємства : навч. посіб. / В. А. Кулик, З. М. Левченко. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 237 с. : табл. – Бібліогр.: с. 148. – ISBN 978-611-01-1511-7.

Аудит зовнішньоекономічної діяльності : монографія / О. Е. Лубенченко. – Київ : Кондор, 2020. – 305 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 285–305. – ISBN 978-617-7278-59-6.

Надихай своєю мовою : 23 правила сторітеллінга від кращих спікерів TED Talks / Акаш Каріа. – Київ : Сварог, 2020. – 97 с. – Бібліогр.: с. 91–94. – ISBN 978-611-01-1710-4.

657 K90

657 Л82

8 K21

Кулик В. А.

Лубенченко О. Е.

Каріа А.

У навчальному посібнику висвітлено законодавче та нормативно-правове забезпечення формування облікової політики підприємств, зокрема, підприємств аграрного сектору економіки. Зазначені мета та завдання облікової політики. Визначено місце в організації бухгалтерського обліку та формуванні фінансової звітності підприємств, вимоги і принципи формування облікової політики, основні методологічні підходи та наведені приклади розрахунків.

До кожної теми запропоновані методичні рекомендації для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи. Навчальний посібник призначений для вивчення методики формування облікової політики підприємства студентами економічних спеціальностей. Він також буде корисний практикуючим фахівцям з бухгалтерського обліку та оподаткування.

У монографії всебічно розглянуті зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання як об’єкт аудиту; нормативно-правові основи, базові положення методології аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємств; удосконалено механізм побудови взаємовідносин суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності і суб’єктів аудиторської діяльності; процес організації консалтингового супроводження зовнішньоекономічної діяльності підприємств аудиторами, консультування аудитором суб’єкта господарювання щодо укладання зовнішньоекономічних контрактів і особливостей відображення інформації в системі бухгалтерського обліку, організацію і методику перевірки аудитором розрахункових операцій, операцій з давальницькою сировиною у сфері зовнішньоекономічної діяльності; експортно-імпортних операцій, запропонована концепція надання супутніх аудиторських послуг. Рекомендується для студентів, аспірантів, практичним робітникам служб внутрішнього аудиту підприємств, зовнішнім аудиторам.

Ви коли-небудь проводили презентацію або навчання? Пам’ятайте, як аудиторія поставилася до вашого виступу? Чи не все вийшло так, як ви планували, чи не так? Хороша новина: вимовляти надихаючу промову під силу кожному. Головне – вчитися у кращих. Ця книга являє собою просунутий майстер-клас від всесвітньо відомих спікерів – лекторів конференції TED. Прочитавши її, ви навчитеся говорити так, щоб вас слухали.