Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Jak zapisać dziecko do naszej szkoły?Rekrutacja w 7 krokach

Krok 1Sprawdźobwódszkoły

Krok 2Terminy

Krok 3Kolejność przyjmowaniadzieci

Krok 4Kryteriatylko dla dziecispoza obwodu

Krok 5Termin ogłoszenialisty kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Krok 6Potwierdzenie woli

Krok 7 - METATermin podania do wiadomości list kandydatów przyjętych do szkoły

Dokumenty

01 ObwódSzkoły Podstawowej Nr 58

Dzieci z obwodu przyjmowane są na podstawie zgłoszenia

Dzieci spoza obwodu przyjmowane są na podstawie wniosku

Tu po 10 kwietnia 2021znajdziesz wzory pism

Dokumenty składamy w dniach:12 - 30 kwietnia 2021wysyłając skan na adressp58@wp.pl

02 Terminy

Dzieci z obwodu szkoły

W pierwszej kolejności do pierwszej klasy przyjmowane są dzieci z obwodu tj. miejsc zamieszkania przynależnych do rejonu obsługiwanego przez szkołę.Kandydaci z obwodu nie podlegają kryteriom rekrutacji.

Dzieci, których rodzice zapiszą je do szkoły poza miejscem zamieszkania, będą podlegać wymogom kryteriów procesu rekrutacji.

Dzieci spoza obwodu szkoły

03 Kolejność przyjmowania dzieci

1. Zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznań – 65 pkt;

2. Uczęszczanie przez kandydata, w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia naukiw klasie pierwszej, do przedszkola w danym zespole szkół – 50 pkt.Kryterium stosuje sięrównież w odniesieniu do kandydatów uczęszczających do przedszkoli prowadzonychprzez Miasto Poznań mających siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkołapodstawowa oraz do oddziałów przedszkolnych w danej szkole podstawowej;

04 Kryteria uchwalone przez Radę Miasta Poznania (tylko dla kandydatów spoza obwodu szkoły):

3. Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dana szkoła podstawowa – 30 pkt;

4. Oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznychza miniony rok w gminie Poznań – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekunaprawnego samotnie wychowującego dziecko – 80 pkt;

5. Wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt;

04 Kryteria uchwalone przez Radę Miasta Poznania: (tylko dla kandydatów spoza obwodu szkoły):

6. Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej – 5 pkt.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanychi kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 11 maja 2021

05

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenianastąpi w dniach od 11 majado 13 maja 2021.Dotyczy tylko kandydatów spoza obwodu szkoły.

06

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętychnastąpi 17 maja 2021 o godzinie 12:00

07