Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Zanieczyszczeniakomunalne

PREzentacja

start

Wszystkie sekcje

Wstęp

Odzysk i unieszkodliwienie

Miejsce składowania

ZdjęcieOczyszczalnie ścieków

Dane statystyczne

ZESPÓŁ

Podziękowania

Zanieczyszczenia co wchodzi w skład?

Zanieczyszczenia komunalne - wytwarzane przez mieszkańców miast i wsi (śmieci oraz ścieki).

Wstęp

Odpady komunalne składuje się na wysypiskach, gdzie są zabezpieczenia przed przenikaniem szkodliwych substancji do gruntu oraz wód podziemnych.

Coraz większego znaczenia nabiera w Polsce segregacja śmieci, która umożliwia wykorzystanie surowców wtórnych.Od 2010 roku niewiele, lecz spada ilość śmieci wytworzonych przez 1 mieszkańca. Wpływ na taką sytuację ma m. in.polityka państwa, która motywuje mieszkańców do właściwej segregacji śmieci np. poprzez wzrost opłat za wywóz nieczystości,większa świadomość społeczeństwa odnośnie zanieczyszczeń środowiska.

Zanieczyszczenia

Selektywne zbieranie odpadówkomunalnych

W 2019 r. funkcjonowało 2190 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Usługę odbierania odpadów komunalnych świadczyły 1352 przedsiębiorstwa.

Unieszkodliwienie 5 665, 7 tys. ton (44,4%), w tym:przez przekształcenie termiczne bez odzysku energii – 178,6 tys. ton (1,4%),przez składowanie – 5 487,2 tys. ton (43,0%).

Odzysk i unieszkodliwienie

Odzysk – 7 087,0 tys. ton (55,6%), w tym:recykling – 3 192,1 tys. ton (25,0%),biologiczne procesy przetwarzania (kompostowanie lub fermentacja) – 1 153,2 tys. ton (9,0%),przekształcenie termiczne z odzyskiem energii – 2 741,8 tys. ton (21,5%).

Zebrane odpady komunalne w 2019 r. zostały skierowane do następujących procesów:

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków obsługują 74% ludności kraju (w UE ponad 80%).

Dane statystyczne

1 573 100 ton w województwie mazowieckim915 100 ton w województwie śląskim994 400 ton w województwie dolnośląskim

Ilość zebranych odpadów według województw (rok 2010)

915 100 ton w województwie wielkopolskim328 200 ton w województwie warmińsko-mazurskim297 100 ton w województwie lubuskim

260 100 ton w województwie opolskim242 900 ton w województwie podlaskim199 500 ton w województwie świętokrzyskim.

Zdjęcia

Zespół

Napisanie całego tekstu

MAGDALENA

Oprawa graficzna

emilia

Przygotowanie zdjęć do całego projektu

hanna

Oprawa graficzna

Dominika

Dziękujemy!