Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zanieczyszczenia

komunalne

PREzentacja

start

Wszystkie sekcje

Wstęp

Odzysk i unieszkodliwienie

Miejsce składowania

Zdjęcie

Oczyszczalnie ścieków

Dane statystyczne

ZESPÓŁ

Podziękowania

Zanieczyszczenia co wchodzi w skład?

Zanieczyszczenia komunalne - wytwarzane przez mieszkańców miast i wsi (śmieci oraz ścieki).

Wstęp

Odpady komunalne składuje się na wysypiskach, gdzie są zabezpieczenia przed przenikaniem szkodliwych substancji do gruntu oraz wód podziemnych.

Coraz większego znaczenia nabiera w Polsce segregacja śmieci, która umożliwia wykorzystanie surowców wtórnych.
Od 2010 roku niewiele, lecz spada ilość śmieci wytworzonych przez 1 mieszkańca. Wpływ na taką sytuację ma m. in.

 • polityka państwa, która motywuje mieszkańców do właściwej segregacji śmieci np. poprzez wzrost opłat za wywóz nieczystości,

 • większa świadomość społeczeństwa odnośnie zanieczyszczeń środowiska.

Zanieczyszczenia

Selektywne zbieranie odpadów

komunalnych

W 2019 r. funkcjonowało 2190 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Usługę odbierania odpadów komunalnych świadczyły 1352 przedsiębiorstwa.

Unieszkodliwienie 5 665, 7 tys. ton (44,4%), w tym:

 • przez przekształcenie termiczne bez odzysku energii – 178,6 tys. ton (1,4%),

 • przez składowanie – 5 487,2 tys. ton (43,0%).

Odzysk i unieszkodliwienie

Odzysk – 7 087,0 tys. ton (55,6%), w tym:

 • recykling – 3 192,1 tys. ton (25,0%),

 • biologiczne procesy przetwarzania (kompostowanie lub fermentacja) – 1 153,2 tys. ton (9,0%),

 • przekształcenie termiczne z odzyskiem energii – 2 741,8 tys. ton (21,5%).

Zebrane odpady komunalne w 2019 r. zostały skierowane do następujących procesów:

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków obsługują 74% ludności kraju (w UE ponad 80%).

Dane statystyczne

 • 1 573 100 ton w województwie mazowieckim
 • 915 100 ton w województwie śląskim
 • 994 400 ton w województwie dolnośląskim

Ilość zebranych odpadów według województw (rok 2010)

 • 915 100 ton w województwie wielkopolskim
 • 328 200 ton w województwie warmińsko-mazurskim
 • 297 100 ton w województwie lubuskim

 • 260 100 ton w województwie opolskim
 • 242 900 ton w województwie podlaskim
 • 199 500 ton w województwie świętokrzyskim.

Zdjęcia

Zespół

Napisanie całego tekstu

MAGDALENA

Oprawa graficzna

emilia

Przygotowanie zdjęć do całego projektu

hanna

Oprawa graficzna

Dominika

Dziękujemy!