Want to make creations as awesome as this one?

Presentació interactiva per donar a conèixer el nostre centre i facilitar el procés d'escolarització a totes les famílies interessades.

Transcript

PROCÉSD'ESCOLARITZACIÓ

2021-2022

CEIP PARE BARTOMEU POU

INICI

INICI

Procés d'admissió

Període de matrícula

3

4

Dades del centre

Calendari Escolarització

Horaris i serveis

1

5

6

Transport Escolar

Servei de Menjador

7

8

Projectes de Centre

Eines de comunicació

Educació Primària

Serveis Complementaris

Visita virtual

Educació Infantil

9

12

13

10

14

11

Procés d'adscripció

2

Info Covid-19

CALENDARIPROCÉSESCOLARITZACIÓ

1

INICI

2

PROCÉS D'ADSCRIPCIÓ

PROCÉS D'ADMISSIÓ

A QUI VA DESTINAT AQUEST PROCÉS

ALUMNAT QUE HA DE CURSAR L'ESO A L'IES LLUCMAJOR. PASSES A SEGUIR:

ALUMNAT QUE VOL DE CURSAR L'ESO EN UN ALTRE CENTRE. HA DE FER EL PROCÉS D'ADMISSIÓ.

WEB CEIP

INICI

WEB IES

En el cas del nostre centre, en aquest procés només hi participen els alumnes de 6è d'Educació Primària, els quals tenen adscripció directa al centre de destí:IES Llucmajor.Obtenen plaça en aquest centre sense haver de presentar cap sol·licitud.

Tràmit REALITZAT pel CENTRETots els alumnes de 6è tenen PLAÇA RESERVADA a l'IES LLUCMAJOR.Les FAMÍLIESNOMÉS haureu d’anar a l’IES Llucmajor a formalitzar la matrícula dins els terminis establerts. Consultau la seva pàgina web.CalendariPERÍODE DE MATRÍCULAESO: Del 24 de juny al 2 de juliol.

3

PROCÉS D'ADMISSIÓ

PROCÉS D'ADMISSIÓ

A QUI VA DESTINAT AQUEST PROCÉS

INICI

QUAN?

ON?

Teniu dubtes?

COM?

Previsió de Vacants

És un procés obert a:Alumnat que desitja un canvi de centre.Alumnat que s'ha d'incorporar al sistema educatiu: 4t d'Educació Infantil (nascuts l'any 2018).Alumnat procedent de centres privats o estranger.

Presentació de Sol·licituds: Del 3 al 14 de MAIGLlistats Provisionals: 1 de JUNYReclamacions: Del 2 al 4 de JUNYLlistats Definitius: 17 de JUNYCALENDARI ESCOLARITZACIÓ:

OPCIONS:1. TRÀMIT TELEMÀTIC(opció PRIORITÀRIA) A LAWEB D'ESCOLARITZACIÓ:2. A LA SECRETARIA O SERVEIS ADMINISTRATIUS DEL CENTRE:Amb CITA PRÈVIA.NOMÉS en casos EXCEPCIONALS.

Per resoldre DUBTESo per qualsevol tipus d'AJUDA per realitzar el TRÀMIT TELEMÀTICpodeu fer-ho de les següents maneres:1. Veure laINFORMACIÓ ÚTILi les PREGUNTES FREQÜENTSdel Servei d'Escolarització.2. Escriure un correu electrònic a ceipparebartomeupou@educaib.eu3. Telefonar al centre: 971665348(Horari d'atenció de 9h a 15h).

De moment aquestes DADES NO ESTAN DISPONIBLES. Les dades de vacants només són una previsió, pot haver-hi modificacions al llarg del procés.En disposar de les dades s'actualitzarà aquest apartat.

INICI

PASSES A SEGUIR

PASSESPRÈVIES

COM FER EL TRÀMIT DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ?

1

2

3

4

OPCIONSDE CENTRE

POSSIBLE DOCUMENTACIÓA ENTREGAR

SIGNATURADELS DOS TUTORS LEGALS

CONSULTAR LLISTES

6

5

CRITERISDE BÀREM

ACCEDIR AL TRÀMIT TELEMÀTIC

INTRODUIR LES DADES SOL·LICITADES

7

AMBPASSAPORTNO ES POT FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC. CONTACTAR AMB EL CENTRE.

1. Per iniciar una sol·licitud s'ha d'emprar un sistema d'identificació, per tant abans d'iniciar el procés d'admissió es recomanable tenir activat un d'aquests sistemes d'identificació electrònica:Codi d’usuari del GESTIB o usuari CAIB. Per disposar d'un usuari GESTIB, ho heu de demanar al centre on teniu actualment escolaritzat, si és el cas, el vostre fill/a. Instruccions d'ajuda per entrar al GESTIB:Sistema d’identitat electrònica Cl@ve. Instruccions de com obtenir identificació per aquesta via:Accedir de forma anònima amb número de DNI o NIE i el número de telèfon mòbil. Haureu de dur imprès al centre de primera opció, demanant CITA PRÈVIA (ceipparebartomeupou@educaib.eu). També us haureu d'identificar i aportar la documentació que no es pugui consultar de forma telemàtica. Amb PASSAPORT NO es pot fer el tràmit telemàtic (contactar amb el centre).2. En el cas de ser residents al municipi d'ALGAIDA i no estar-hi empadronats, és recomanable empadronar-se abans d'iniciar-se el procés d'escolarització. El nostre centre és l'únic del municipi, per aquesta raó tot aquell alumne que estigui empadronat al municipi d'Algaida té dret a obtenir una plaça al CEIP PARE BARTOMEU POU.

En el nostre centre, els CRITERIS DE BAREM per norma general no solen tenir rellevància per obtenir un plaça, de totes formes al realitzar la SOL·LICITUD heu d'emplenar de forma correcta aquest apartat per si es donés el cas que haguessin de tenir-se en compte algunes BAREMACIONS.Per això, abans d'entrar al TRÀMIT TELEMÀTIC és recomanable consultar quins són elsCRITERIS DE BAREMque vos corresponen i la documentació que ho justifiqui.

Seguir les INDICACIONS del TRÀMIT TELEMÀTIC, introduint de manera correcta totes les dades sol·licitades:Dades personals de l'ALUMNE sol·licitant.Dades personals delPARE, MAREi/oTUTOR LEGAL.CURS sol·licitat i CENTRE escollit en PRIMERA OPCIÓ.Indicar els CRITERIS DE BAREMque voleu que es tenguin en compte. Aquests s'ha de poder justificar amb la documentació pertinent.

Una vegada s'ha fet el tràmit, la SOL·LICITUD s'enviarà al centre de PRIMERA OPCIÓ de forma automàtica. només podeu REGISTRAR la sol·licitud a un centre com a primera opció. És a dir, si es fan dues sol·licituds diferents (amb centres de primera opció diferents) quedareu exclosos.Per tant, heu de REGISTRAR una sol·licitud amb UN CENTRE com a PRIMERA OPCIÓ i, si voleu o necessitau, opcions successives d’altres centres.En el cas, posar el nostre centre com a PRIMERA OPCIÓ, si estau empadronats al municipi d'ALGAIDA no fa falta que poseu altres OPCIONS.

Es podria donar el cas que una vegada acabat el TRÀMIT TELEMÀTIC, el sistema vos indiqui que heu d’entregar documentació que no s'ha pogut consultar telemàticament.Aquests DOCUMENTS s’entregaran al CENTRE de PRIMERA OPCIÓ, sol·licitant CITA PRÈVIA(ceipparebartomeupou@educaib.eu).Els usuaris hauran de presentar tota ladocumentació relativa al procés dins el termini establert de presentació de sol·licituds (del 3 al 14 de MAIG).

La sol·licitud telemàtica contindrà unadeclaració responsable sobre l'autorització per registrar aquest tràmit per part de l'altre progenitor o tutor del menor. És a dir, la sol·licitud ha d'estar signada (autoritzada) pels dos tutorsque ostenten la pàtria potestatde l'infant.EXCEPCIONS en les quals es permet una única signatura (autorització): - Familíes monoparentals. - La pàtria potestatnomés recaigui sobre un tutor. S'haurà de presentar al centre document justificatiu. -En el cas de progenitors divorciats o separats que una resolució judicial estableixi un règim específic al respecte i/o sobre l'escolarització dels fills. S'haurà d'aportar la documentació justificativa al centre. - Per altres casos, s'ha d'emplenar el document deDECLARACIÓ RESPONSABLE i entregar al centre.

4

PERÍODE DE MATRÍCULA

PROCÉS D'ADMISSIÓ

INICI

QUAN?

ON?

COM?

WEB

DOCUMENTACIÓ

SECRETARIA SERVEIS ADMINISTRATIUS

1. Veure els documents a entregar.2. Emplenar i signar els DOCUMENTS que siguin necessaris per a la vostra matrícula.3. Consultar a la pàgina web els horaris d'atenció per FORMALITZAR LA MATRÍCULA.3. Entregar a la secretaria o serveis administratius del centre els documents necessaris.4. Rebre informació post-matrícula per part del centre.

CALENDARI I HORARI D'ATENCIÓ DURANT EL PERÍODE DE MATRÍCULA:

DOCUMENTACIÓMATRÍCULA

FORMULARI DE MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓ COMÚ

DOCUMENTACIÓ EXTRA

FOTOGRAFIES MIDA CARNET

INICI

FULL D'AUTORITZACIONS GENERALS

SOL·LICITUD USUARI GESTIB

SOL·LICITUD AJUTS MENJADOR

SOL·LICITUD TRANSPORT ESCOLAR

AUTORITZACIÓ RECOLLIDA GERMÀ PETIT

INFORMACIÓ PARES SEPARATS

INFORMACIÓ SANITÀRIA

2 fotografies per Educació Primària.4 fotografies per Educació Infantil.

En el cas de no disposar d'USUARI GESTIB, presentar la següent sol·licitud:Sol·licitud USUARI GESTIB FAMÍLIES

Aquesta INFORMACIÓ encara no està disponible, ja que encara no s'ha publicat la CONVOCATÒRIA D'AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR pel curs 2021-2022.

Còpia de la SENTÈNCIA JUDICIAL i CUSTÒDIA de l'infant.

Fotocòpia de la TARGETA SANITÀRIA.Fotocòpia de la cartilla de VACUNES.

DADES DEL CENTRE

Aquestes dades són aproximades.

5

UBICACIÓ

INICI

HORARIS I SERVEIS

5

INICI

7

TRANSPORT ESCOLAR

INICI

RANDA

Per ser usuari del transport escolar s’ha de realitzar una sol·licitud a la secretaria del centre durant el període de matrícula.

ATURADES

PINA

SES MAIOLES

SOL·LICITUD

*Els horaris de les aturades han de ser aprovats pel Servei de Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i es poden veure modificats si l'aturada de randa no disposa d'usuaris.

EMPRESA RESPONSABLE:

HORA RECOLLIDA: 8’05 HHORA DEIXADA: 16’10 H

HORA RECOLLIDA: 8’15 HHORA DEIXADA: 16’30H

HORA RECOLLIDA: 8’45 HHORA DEIXADA: 16’45 H

MENJADOR ESCOLAR

INICI

EMPRESA RESPONSABLE:

PREU

HORARI

INSCRIPCIÓ INFORMACIÓ

COESMA SL

8

El preu del menú DIARI:5,55 € per a fixos6,10 € per a provisionals* Aquests són els preus establerts pel curs 2020-2021.

HORARI del MENJADOR:De les 14h a les 16h.

SERVEIS COMPLEMENTARIS

GESTIONA:

ORGANITZA:

INICI

HORARI: De les 15 a les 17 hores.

9

ESCOLA MATINERA

HORARI: De les 7 a les 9 hores.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

*Els horaris i el funcionament de les activitats extraescolars i l'escola matinera estaran condicionats per les mesures de prevenció COVID-19 que s'estableixin pel curs 2021-2022.

PLA D'INNOVACIÓ PEDAGÒGICA 2018-2020CREAM LECTORS I ESCRIPTORS PER A TOTA LA VIDAÀMBIT LINGÜÍSTICINTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL APLICADA A L'AULAPENSAMENT COMPUTACIONAL I ROBÒTICA EDUCATIVAPLA DIGITALITZACIÓ

PROJECTES DE CENTRE

10

INICI

INICI

EDUCACIÓINFANTIL

11

ORGANITZACIÓI ACTIVITATS

* L'organització i algunes de les activitats que es duen a terme a Educació Infantil es poden veure condicionades per les mesures de prevenció COVID-19 que es puguin implantar pel curs 2021-2022.

INICI

ORGANITZACIÓ

PERÍODE D’ADAPTACIÓ (3 anys)L’INFANT PROTAGONISTA (3 anys)SORPRESA (4 anys)NOTÍCIA (5 anys)FILOSOFIAPLÀSTICAESPAIS D’AULATALLERS INTERCICLEPROJECTES DE TREBALL/CENTRE D’INTERÈSPLA LECTOR I LECTURA DE CONTESINFANT CONTACONTESHORT ESCOLARJOCS DE PATI (MINIMONS, CONSTRUCCIONS, BICICLETES...)EDUCACIÓ VIAL

ACTIVITATSEDUCACIÓ INFANTIL

ASSEMBLEALECTOESCRIPTURAGRAFOMOTRICTAT I MOTRICITAT FINAESTRATÈGIES I TIPOLOGIES TEXTUALSBÚSTIAMATEMÀTIQUES MANIPULATIVES I PENSAMENT COMPUTACIONALEL JOCEDUCACIÓ EMOCIONALFESTES I TRADICIONSPSICOMOTRICITATANGLÈSTALLERS DE CONSCIÈNCIA FONOLÒGICAMÚSICAHABILITATS SOCIALSMANIPULACIÓ I EXPLERIMENTACIÓ

INICI

INICI

EDUCACIÓPRIMÀRIA

12

ORGANITZACIÓI ACTIVITATS

* L'organització d'algunes activitats que es duen a terme a Educació Primària es poden veure condicionades per les mesures de prevenció COVID-19 que es puguin implantar pel curs 2021-2022.

INICI

ORGANITZACIÓ

PLA LECTORTIPOLOGIES TEXTUALSESTRATÈGIES LECTORESDIARI LECTORTALLERS DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMESEDUCACIÓ EMOCIONAL I COHESIÓ DE GRUPJOCS DE PATILUDOTECARACONS D’ÀMBIT LINGÜÍSTIC

ACTIVITATSEDUCACIÓ PRIMÀRIA

ROBÒTICA EDUCATIVAPENSAMENT COMPUTACIONALTICCHROMEBOOKSSPEAKINGAUXILIAR DE CONVERSA (ENGLISH)EDUCACIÓ FÍSICA I COOPEDAGOGIA MOTRIUMÚSICAEDUCACIÓ VIAL

INICI

INICI

13

VISITAVIRTUAL

INICI

EINES DE COMUNICACIÓ

TWITTER

GESTIBfamìlies

CORREU ELECTRÒNIC

PÀGINA WEB

14

INSTAGRAM

YOUTUBE

+ info

EINES GOOGLE

971 66 53 48

ceipparebartomeupou@educaib.eu

CLASSROOMGOOGLE MEETCORREU ELECTRÒNICSITE D'AULAGOOGLE DRIVE

INICI

GRÀCIES!

Fins aviat!