Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Логістичний менеджмент : матеріал курсу = Logistics management : course material / О. Горбенко. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 149 p. : рис., табл. – Текст англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-289-406-6.

Стратегічне управління : навч. посіб. / М. М. Буднік, Г. С. Невертій, Н. М. Курилова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ. – Київ : Кондор, 2020. – 289 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці кейсів. – ISBN 978-617-7841-34-9.

Буднік М. М.

Горбенко О.

005 Б90

005 Г67

Навчальний посібник розроблено згідно програми дисципліни «Стратегічне управління» затвердженої Міністерством освіти і науки України для вищих навчальних закладів. Навчальний посібник «Стратегічне управління» призначений для вивчення проблем стратегічного управління на підприємствах та містить комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни.

Рекомендовано для студентів, слухачів і викладачів економічних вузів. Навчальний посібник буде корисним і для практиків, які займаються вирішенням питань стратегічного управління.

У книзі розкриваються основні поняття логістичної діяльності, представлені у п'яти розділах. Таким чином, читачі матимуть змогу зрозуміти основні функції логістики, дізнатися більше про закупівельну діяльність, наприклад, аналіз ABC-XYZ, модель EOQ, рівень замовлення, попит за час доставки, резервний та оборотний запас, а також інформацію про прогнозування збуту, наприклад, коротко-, довгострокове прогнозування збуту. Ви зможете орієнтуватися в методології прогнозування збуту для контролю запасів та обчислення рівня послуг та товарообігу. Крім того, приділяється увага складським приміщенням, типам складів, опису їх облаштування та діяльності, зображенню складського та вантажно-розвантажувального обладнання. Інформація, адаптована з друкованих матеріалів, зібрана для слухачів, зацікавлених у логістиці та управлінні ланцюгами поставок.

Емоційний інтелект в переговорах / Р. Фішер, Д. Шапіро. – Київ : Сварог, 2020. – 263 с. : табл. – Бібліогр.: с. 238–262. – ISBN 978-611-01-1677-0.

Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навч. посіб. / В. П. Кутішенко. – 2-ге вид. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 125 с. : табл. – Бібліогр.: с. 122–125. – ISBN 978-611-01-0062-5.

Фішер Р.

Кутішенко В. П.

005 Ф68

159.9 K59

У монографії висвітлено організаційно-методичні основи інтегрованої системи обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками. Розглянуто теоретичні засади діяльності та розкрито особливості заготівель сільськогосподарської продукції та сировини. Визначено вплив організаційних особливостей заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини на побудову обліку та контролю й розглянуто економічні засади формування результатів діяльності досліджуваних підприємств. Запропоновано систему обліку операцій з заготівель, сортування, первинної переробки та передпродажної підготовки і продажу сільськогосподарської продукції. Досліджено організацію обліку в діяльності ринків та розкрито методику обліку результатів їх діяльності. Розглянуто управлінську звітність результатів діяльності ринків. Досліджено організацію і методику внутрішнього контролю у системі управління діяльністю ринків. Запропоновано систему бюджетування як елемент внутрішнього контролю діяльності ринків.
Монографія може бути корисною для фахівців у галузі обліку, контролю, управління та економіки, здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників.

У бестселері «Переговори без поразки» знаменитий фахівець Роджер Фішер запропонував універсальний метод для проведення успішних переговорів – як особистих, так і ділових. Тепер він об’єднав свої зусилля з фахівцем по емоційним аспектам переговорів Даніелем Шапіро для створення своєї нової книги. У ній автори показують читачам, як використовувати емоції, щоб перетворювати труднощі – слабкі або істотні, особисті або професійні – в можливості для взаємовигідного рішення.

Розмовляєте ви зі злим босом, важким колегою або впертим підлітком – стимуляція необхідних емоцій в розмові зможе привести вас до бажаного результату. Це книга для широкої аудиторії – для всіх, хто веде особисті і ділові переговори.

Навчальний посібник включає курс лекцій з вікової та педагогічної психології за навчальною програмою, завдання для програмованого контролю знань, основні поняття, список рекомендованої та використаної літератури. Зміст посібника добирався з врахуванням сучасного стану психологічної науки. Він включає сім тем з вікової та три теми з педагогічної психології. У посібнику висвітлено підходи до означених проблем як зарубіжної, так і вітчизняної психологічної науки. Специфікою посібника є розгляд вікових особливостей особистості, яка розвивається, в процесі навчання і виховання. Посібник стане у нагоді студентам педагогічних спеціальностей при підготовці до семінарських занять, до державного іспиту та під час проходження педагогічної практики.

Міжнародні організації : навч. посіб. / Т. В. Стройко ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Кондор, 2020. – 249 с. – Бібліогр.: с. 246–249. – ISBN 978-617-7278-19-0.

Становлення аграрної сфери в умовах інституціонального забезпечення розвитку ринку інновацій : монографія / М. А. Однорог ; М-во освіти і науки України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 485 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 443–485. – ISBN 978-611-01-1944-3.

Стройко Т. В.

Однорог М. А.

327 C86

330.3 O-43

Навчальний посібник містить інформацію про сутність, завдання та принципи діяльності міжнародних організацій, механізми їх функціонування. Детально розглянуто діяльність Організації Об’єднаних Націй, міжнародних організацій з регулювання світової торгівлі, міжнародних валютно-кредитних організацій. Особливу увагу приділено дослідженню участі України в міжнародних організаціях.

Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, викладачів, наукових співробітників.

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади становлення аграрної сфери в контексті методології інституціоналізму. Розглянуто характерні особливості функціонування аграрної сфери в структурі розвитку ринку інновацій. Розкрито організаційно-інституціональну побудову інноваційного процесу й інститутів ринку інновацій в аграрній сфері та тенденції змін під впливом інноваційно-інвестиційних процесів. Виявлено інституціональну складову забезпечення трансформаційних перетворень аграрної сфери економіки країни.

Проаналізовано особливості розвитку та функціонування основних інститутів аграрної сфери в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів. Запропоновано модельну схему інституціоналізації моніторингу ринку інновацій, в основі якої покладено технологію форсайт. Охарактеризовано чинники, що перешкоджають розвитку аграрної сфери з урахуванням особливостей економічної ситуації в Україні. Здійснено оцінку стану інституціоналізації аграрної сфери та перспективи розвитку на інноваційно-цифрових засадах. Обґрунтовано ефективність інституціоналізації та моніторинг інновацій у розвитку аграрного виробництва в умовах зближення з ЄС.

Видання рекомендовано для науковців, викладачів та студентів ВНЗ, практиків у сфері інноваційної діяльності, а також для широкого загалу читачів, які цікавляться проблемами формування, становлення і розвитку аграрної сфери в умовах інституціонального забезпечення розвитку ринку інновацій.

Грошово-кредитна політика НБУ : навч. посіб. для студентів спец. 072 «Фінанси, банк. справа та страхування» / Ю. М. Бездітко, О. М. Посаднєва ; Херсон. нац. техн. ун-т, Каф. фінансів банк. справи та страхування. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 189 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 185–189. – ISBN 978-966-289-303-8.

Бездітко Ю. М.

Кужелєв М. О.

Фінансові інструменти стимулювання регіонального розвитку: практика використання в Україні : монографія / М. О. Кужелєв, А. В. Нечипоренко ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 223 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 192–210. – ISBN 978-617-673-839-8.

336.1 K88

336.7 Б39

У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні положення та практичні аспекти грошово-кредитної політики центральних банків та, зокрема, Національного банку України, даються контрольні запитання та список рекомендованої літератури. Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників банківського сектора економіки

У монографії досліджено фінансові інструменти стимулювання регіонального розвитку в Україні. Розкрито сутність та представлено удосконалену класифікацію фінансових інструментів стимулювання регіонального розвитку. Значну увагу приділено аналізу фінансового забезпечення розвитку регіонів як основи, яка враховується при формуванні стратегічних напрямів регіональної політики та визначенні набору фінансових інструментів стимулювання регіонального розвитку. Запропоновано концептуальні підходи до реалізації регіональних інвестиційних програм, спрямованих на фінансове стимулювання регіонального розвитку.

Фактори модернізації економіки України : монографія / І. В. Барановська ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-користування України. – Київ : Кондор, 2020. – 317 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 255–275. – ISBN 978-617-7582-98-3.

Підприємництво як чинник розвитку інноваційної моделі економіки України та її регіонів : монографія / [І. В. Кривов'язюк, Л. Л. Ковальська, Н. В. Ковальчук та ін.] ; під заг. ред. І. В. Кривов'язюка ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Київ : Кондор, 2020. – 170 с. : рис., табл. – Авт. зазначено на с. 8. – Бібліогр.: с. 155–165. – ISBN 978-617-7841-59-2.

Барановська І. В.

338.2 II32

338.2 Б24

У монографії розкрито особливості модернізації як процесу об’єктивно обумовленої трансформації суспільства, узагальнено концептуальні засади та підходи до побудови моделей модернізації. За результатами досліджень виокремлено основні групи факторів модернізації економіки та обґрунтовано доцільність врахуванням їх взаємодоповнюючого впливу при формуванні модернізаційної моделі реформування національної економіки відповідно до критеріїв розумного, сталого та інклюзивного зростання. Визначення особливостей чинників модернізаційних процесів дозволило визначити основні напрями створення умов для модернізації національної економіки, розробити підходи до формування політики модернізації економіки та пропозиції щодо механізму її реалізації.

Для фахівців у сфері економіки та державного управління, науковців, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також широкого кола читачів, які цікавляться питаннями економічного розвитку України.

Монографія розкриває нове вирішення важливого науково-прикладного завдання, що полягає у поглибленні існуючих, розробленні й обґрунтуванні нових науково-методичних положень щодо формування інноваційної моделі розвитку України та її регіонів на основі реалізації підприємницького чиннику – активізації підприємницької ініціативи, розвитку інноваційної активності на регіональному рівні, підтримки розвитку підприємництва шляхом підвищення ефективності державної інноваційної політики.

Поглиблено теоретичні засади концепцій інноватики та підприємництва, методологію дослідження підприємництва в контексті формування інноваційної моделі економіки України та її регіонів. Проаналізовано розвиток підприємництва та інноваційних процесів у регіонах України. Запропоновано комплекс рішень з активізації підприємницької ініціативи та розвитку інноваційної моделі економіки України та її регіонів.

Видання розраховане на наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів у сфері національної та регіональної економіки.

338.4 C83

Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад: проекти, реалії та європейські перспективи для України : монографія / М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; за ред. Т. О. Зінчук. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 352 с. : рис., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1672-5.

Маркетингова цінова політика : підручник / М. А. Окландер, О. П. Чукурна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 283 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 282–283. – ISBN 978-611-01-1885-9.

Окландер М. А

338.5 O-50

Колективна монографія присвячена проблемам процесу децентралізації у сфері місцевого самоврядування, в основу якого закладені нові механізми створення ОТГ, що забезпечують її спроможність при значному розширенні повноважень. Аналізуються та оцінюються позитивні зміни, які відбувалися протягом останніх років в структурі громад та досягнення сільських територій в економічному зростанні на принципах інклюзії.

Книга розрахована на широке коло читачів. Читачами можуть стати усі зацікавлені в результатах та перспективах процесу децентралізації особи, зокрема, науковці, докторанти, аспіранти, студенти, представники органів місцевого самоврядування та бізнесу, населення громад, тощо.

У підручнику запропоновано теоретичні та методичні засади маркетингової цінової політики. Сформовано методологію оцінки впливу основних чинників на процес ціноутворення. Розглянуто математичні методи, які дозволяють оптимізувати ціни, визначити еластичність попиту від ціни, виявити вплив ціни на прибуток. Розкрито прямий та непрямий вплив держаного регулювання ціноутворення. Показано значення антиінфляційної політики держави. Розглянуто світовий досвід державного регулювання ціноутворення.

Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців.

Кримінальна відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням : монографія / Т. Є Леоненко, Д. С. Шиян, О. Ю. Шиян ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 225 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-673-843-5.

Боротьба зі злочинами у сфері грального бізнесу: оперативно-розшуковий аспект : [монографія] / В. А. Некрасов, Є. В. Айдемський ; Держ. фіскал. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : КНТ, 2020. – 163 с. – (Проблеми оперативно-розшукової діяльності). – Бібліогр.: с. 144–163. – ISBN 978-966-373-787-4.

Леонтенко Т. Є.

Некрасов В. А.

343 Л47

343 Н48

Монографія присвячена комплексному правовому дослідженню кримінальної відповідальності за нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням.

Монографія присвячена теоретико-правовим і організаційно-тактичним засадам запобігання злочинам у сфері грального бізнесу, їх виявлення та припинення.
В роботі надано оперативно-розшукову характеристику злочинів у сфері грального бізнесу, встановлено та класифіковано пошукові ознаки таких злочинів у взаємозв’язку з технологіями злочинної діяльності. Запропоновано алгоритм документування злочинів у сфері грального бізнесу через визначення алгоритмічної матриці дій спеціальних робочих груп з відпрацюванням інформації, яка надходить до оперативних підрозділів.
Висвітлено авторське бачення сутності, специфіки впливу й перспектив подальшої трансформації системи законодавчих і підзаконних актів на суспільні відносини, що виникають у зв’язку з припиненням протиправної діяльності з організації та проведення азартних ігор.
Окреслено способи підвищення ефективності діяльності ОВС та ПМ із запобігання злочинам у сфері грального бізнесу, а також підходи щодо розуміння оперативної обстановки у сфері грального бізнесу, структурної будови характеру взаємозв’язків між підрозділами ПЗуСЕ та податкової міліції в системі протидії злочинам у сфері грального бізнесу. Визначено форми та напрями впливу злочинних угруповань на сферу грального бізнесу.
Для працівників оперативних підрозділів, викладачів, науковців, слухачів і курсантів вищих навчальних закладів правоохоронних органів, що готують оперативних ппанівників.

Концептуальні основи системогенезу професійної діяльності державних службовців в Україні : монографія / О. О. Акімов ; М-во освіти і науки України, ПАТ «Міжрегіон. акад. упр. персоналом». – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 371 с. – Бібліогр.: с. 323–366 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1673-2.

Реалізація державної інформаційної політики України у сфері оборони : монографія / Ю. В. Турченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Військовий ін-т. – Київ : Кондор, 2020. – 145 с. – Бібліогр.: с. 131–145 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7729-29-6.

Акімов О. О.

Турченко Ю. В.

351 A38

355 T89

У посібнику досліджено проблему концептуальних основ системогенезу професійної діяльності державних службовців України.

Рекомендується керівникам органів державного управління та місцевого самоврядування, державним службовцям та керівникам освітніх закладів з підготовки фахівців у сфері державного управління.

Монографію присвячено висвітленню процесів інституціоналізації державної інформаційної політики України у сфері оборони. Особливу увагу надано визначенню суб’єктів її реалізації. Цінністю роботи виступає забезпечення інформаційної відкритості сфери оборони, за участю державних та недержавних суб’єктів її здійснення.

Для широкого кола науковців, викладачів, політиків, а також тих, хто цікавиться проблемами формування та реалізації державної інформаційної політики України.

Теорії та концепції дизайну : навч. посіб. / О. П. Олійник ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 255 с. : рис. – Бібліогр.: с. 245–248. – ISBN 978-966-289-401-1.

Стратегічний маркетинг : конспект лекцій / Л. В. Кислюк. – 2-ге вид. – Київ : Кондор, 2020. – 171 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 170–171. – ISBN 978-617-7939-14-5.

Кислюк Л. В.

Олійник О. П.

658 K44

72 O-53

У монографії висвітлено організаційно-методичні основи інтегрованої системи обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками. Розглянуто теоретичні засади діяльності та розкрито особливості заготівель сільськогосподарської продукції та сировини. Визначено вплив організаційних особливостей заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини на побудову обліку та контролю й розглянуто економічні засади формування результатів діяльності досліджуваних підприємств. Запропоновано систему обліку операцій з заготівель, сортування, первинної переробки та передпродажної підготовки і продажу сільськогосподарської продукції. Досліджено організацію обліку в діяльності ринків та розкрито методику обліку результатів їх діяльності. Розглянуто управлінську звітність результатів діяльності ринків. Досліджено організацію і методику внутрішнього контролю у системі управління діяльністю ринків. Запропоновано систему бюджетування як елемент внутрішнього контролю діяльності ринків.
Монографія може бути корисною для фахівців у галузі обліку, контролю, управління та економіки, здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників.

Пропонований конспект лекцій містить короткий виклад навчальної дисципліни «Стратегічний маркетинг».

Конспект лекцій розрахований на студентів економічних спеціальностей.

У посібнику викладено основні теоретичні концепції дизайну ХХ ст. та надано коротку історію формування стилів. Для оволодіння навичками концептуального проектування і ознайомлення із стилем кожного дизайнера студентам запропоновано розроблення стилізацій і проектних завдань, різних за складністю і призначенням. Посібник ілюстровано великою кількістю наочних прикладів.

Для студентів вищих навчальних закладів.