Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ORIENTACIÓ ACADÈMICA

Xerrada famílies

1r BATXILLERAT

Març de 2022

LOGO AQUÍ

//continguts

Promoció a segon.
Permanència a primer.
Permanència a segon.
Titulació.

PROMOCIÓ I PERMANÈNCIA

01

00

03

02

//continguts

Promoció a segon.
Permanència a primer.
Permanència a segon.
Titulació.

PROMOCIÓ I PERMANÈNCIA

Estructura general.
Blocs.
Criteris de tria de matèries.

SEGON DE BATXILLERAT

01

00

03

02

//continguts

Promoció a segon.
Permanència a primer.
Permanència a segon.
Titulació.

PROMOCIÓ I PERMANÈNCIA

Estructura general.
Blocs.
Criteris de tria de matèries.

OPCIONS DE FUTUR

SEGON DE BATXILLERAT

Estudis de grau.
Formació professional.
Ensenyaments de règim especial.

01

00

03

02

// promoció i permanència

PROMOCIÓ A SEGON O PERMANÈNCIA

L'alumnat promocionarà a segon amb 0, 1 o 2 matèries suspeses.

01

TITULACIÓ

// promoció i permanència

PROMOCIÓ A SEGON O PERMANÈNCIA

L'alumnat promocionarà a segon amb 0, 1 o 2 matèries suspeses.

Per obtenir el títol, s'han d'aprovar totes les matèries?
L'alumnat amb 0 matèries suspeses titula.
L'alumnat amb 1 matèria suspesa podrà titular a la convocatòria extraordinària amb diferents condicionants.

01

TITULACIÓ

// promoció i permanència

PROMOCIÓ A SEGON O PERMANÈNCIA

L'alumnat promocionarà a segon amb 0, 1 o 2 matèries suspeses

Per obtenir el títol s'han d'aprovar totes les matèries?
L'alumnat amb 0 matèries suspeses titula.
L'alumnat amb 1 matèria suspesa podrà titular a la convocatòria extraordinària amb diferents condicionants.

01

PERMANÈNCIA A SEGON

En cas de no aprovar totes les matèries a segon es pot optar per repetir el curs en la seva totalitat, repetir només les matèries suspeses o repetir les suspeses i ampliar matrícula per pujar nota

//2n de Batxillerat

Ciències
Humanitats i ciències socials
Art

02

troncals

Història d’Espanya
Història de la filosofia
Llengua Castellana i Literatura II
Llengua Catalana i Literatura II
Primera llengua estrangera II (Anglès II)

3 hores


troncals

Matemàtiques II

Llatí II

Matemàtiques Aplicades II

Història d’Espanya
Història de la filosofia
Llengua Castellana i Literatura II
Llengua Catalana i Literatura II
Primera llengua estrangera II (Anglès II)

4 hores

troncals de modalitat

3 hores

ciències

humanitats i ciències socials

(1)

troncals

Matemàtiques II

Llatí II

Matemàtiques Aplicades II

Història d’Espanya
Història de la filosofia
Llengua Castellana i Literatura II
Llengua Catalana i Literatura II
Primera llengua estrangera II (Anglès II)

4 hores

troncals de modalitat

3 hores

ciències

humanitats i ciències socials

Biologia
Dibuix Tècnic II
Física
Geologia
Química

Economia de l'empresa
Geografia
Grec II
Història de l'art

troncals d'opció
(2)

4 hores

(1)

Alemany II
Biologia
Ciències de la Terra i del Medi Ambient
Cultura Audiovisual II
Dibuix Artístic II
Dibuix Tècnic II
Economia de l'Empresa
Física
Fonaments d'Administració i Gestió
Geografia
Geologia

específiques
(1)

4 hores


Grec II
Història de l'Art
Imatge i So
Llatí II
Matemàtiques II
Matemàtiques Aplicades a les CIències Socials II
Psicologia
Química
Religió II
Tecnologia Industrial II
Tecnologies de la Informació i la Comunicació II

//2n de Batxillerat

Blocs

02

curs 21-22

//2n de Batxillerat

Criteris de tria

02

Estructura de la PBAU

Criteris

Exemple de càlcul de les notes PBAU

Algunes dades

BLOC D'ACCÉS

Llengua i Literatura Castellana II
Llengua i Literatura Catalana II
Primera Llengua Estrangera II
Història d'Espanya
Troncal d'opció

ESTRUCTURA DE LA PBAU

BLOC D'ACCÉS

Llengua i Literatura Castellana II
Llengua i Literatura Catalana II
Primera Llengua Estrangera II
Història d'Espanya
Troncal d'opció:

ESTRUCTURA DE LA PBAU

Batx. Artístic: Fonaments de l'Art II
Batx. Científic: Matemàtiques II
Batx. Humanístic: Llatí II
Batx. Social: Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II

BLOC D'ACCÉS

ESTRUCTURA DE LA PBAU

≥4
Nota d'accés:
Nota Batxillerat x 0,60 + Nota Bloc Accés x 0,40
Apte si ≥5
Màxim 10

BLOC D'ADMISSIÓ

ESTRUCTURA DE LA PBAU

Matèries ponderables:
Alemany II
Arts Escèniques
Biologia
Cultura Audiovisual II
Dibuix Tècnic II
Disseny
Economia de l'Empresa
Física
Fonaments de l'Art II
Francès II

Geografia

Geologia
Grec II
Història de l'Art
Història de la filosofia
Llatí II
Matemàtiques II
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II
Química

BLOC D'ADMISSIÓ

ESTRUCTURA DE LA PBAU

Matrícula Màxima: 3 matèries
Ponderacions segons el grau i la universitat
x 0,1 o x 0,2
Puntuen les dues més favorables
Nota màxima d'admissió: 14

BLOC D'ADMISSIÓ

ESTRUCTURA DE LA PBAU

Matrícula Màxima: 3 matèries
Ponderacions segons el grau i la universitat
x 0,1 o x 0,2
Puntuen les dues més favorables
Nota màxima d'admissió: 14

Càlcul de la nota d'admissió:
Nota d'accés +
Nota matèria ponderable 1 x ponderació 1 + Nota matèria ponderable 2 x Ponderació 2

EXEMPLE

EXEMPLE

Taules de ponderació UIB 2021-22

Notes de tall Catalunya

Taules de ponderació Catalunya 2022

ALGUNES DADES

1- S’ha de seguir amb la mateixa modalitat i el mateix itinerari (si ho voleu canviar, consulteu-nos).


CRITERIS

1- S’ha de seguir amb la mateixa modalitat i el mateix itinerari (si ho voleu canviar, consulteu-nos).


2- S’han de fer mínim dues troncals d’opció.

CRITERIS

1- S’ha de seguir amb la mateixa modalitat i el mateix itinerari (si ho voleu canviar, consulteu-nos).


3- Alerta amb les matèries amb continuïtat.

2- S’han de fer mínim dues troncals d’opció.

CRITERIS

1- S’ha de seguir amb la mateixa modalitat i el mateix itinerari (si ho voleu canviar, consulteu-nos).


4- Es poden fer matèries a distància si el centre no les oferta.

3- Alerta amb les matèries amb continuïtat.

2- S’han de fer mínim dues troncals d’opció.

CRITERIS

1- S’ha de seguir amb la mateixa modalitat i el mateix itinerari (si ho voleu canviar, consulteu-nos).


5- Altres criteris: Escollir les matèries que més m’agraden, o les matèries que m’ajudin a obtenir un millor expedient acadèmic de batxillerat i les matèries que formin part de la PBAU i/o ponderin a les universitats que m’interessen.

4- Es poden fer matèries a distància si el centre no les oferta.

3- Alerta amb les matèries amb continuïtat.

2- S’han de fer mínim dues troncals d’opció.

CRITERIS

//opcions de futur

ESTUDIS DE GRAU

03

//opcions de futur

ESTUDIS DE GRAU

FORMACIÓ PROFESSIONAL

03

//opcions de futur

ESTUDIS DE GRAU

FORMACIÓ PROFESSIONAL

03

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL

//gràcies