Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

GUIA D'ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

GRANOLLERS

Si necessites més informació d'altres estudis, visita el web del
FIRA GUIA'T

- Instal·lació i Manteniment

FAMÍLIES PROFESSIONALS A GRANOLLERS

- Comerç i Màrqueting

- Electricitat i Electrònica

- Administració i Gestió

- Energia i Aigua

- Fabricació Mecànica

- Hoteleria i Turisme

- Imatge Personal

- Informàtica i Comunicació

- Química

- Sanitat

- Serveis Socioculturals

- Transport i Manteniment

de vehicles

- Arts Escèniques

- Ensenyaments Esportius

PFI

Administració i Gestió

- Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals

AUXILIAR EN ACTIVITATS D'OFICINA I EN SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALSFormació professional: Programes de formació e inserció

Família Professional: Administració i gestió
Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en l'àmbit de l'administració i gestió, així com l'enregistrament i la verificació de dades i documents.


Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.


Centres on es pot cursar:


CFGM

- Gestió Administrativa

GESTIÓ ADMINISTRATIVA


Formació professional: Grau Mitjà

Família professional: Administració i gestió

Àmbit professional: Administració i oficina


Aquests estudis capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades.


La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.


Aquest estudi substitueix el cicle Gestió Administrativa (LOGSE).


Centres on es pot cursar:


CFGS

- Administració i Finances

ADMINISTRACIÓ I FINANCES


Formació professional: Grau superior

Família professional: Administració i gestió

Àmbit professional: Administració i oficina


Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d'una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.


Aquest estudi substitueix el cicle Administració i Finances (LOGSE).

Centres on es pot cursar:

PFI

Comerç i Màrqueting

- Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic

AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLICFormació professional: Programes de formació e inserció

Família Professional: Comerç i màrqueting

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars de comercialització, marxandatge i emmagatzematge de productes i mercaderies, així com organitzar els procediments administratius d'aquesta activitat.


Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.Centres on es pot cursar:CFGM

- Activitats Comercials

ACTIVITATS COMERCIALSFormació professional: Grau Mitjà

Família professional: Comerç i màrqueting

Àmbit professional: Econòmic i empresarial


Aquests estudis capaciten per desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis i gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Comerç (LOGSE).


Centres on es pot cursar:


CFGS

- Comerç Internacional

COMERÇ INTERNACIONALFormació professional: Grau Superior

Família professional: Comerç i màrqueting

Àmbit professional: Econòmic i empresarialAquests estudis capaciten per planificar i gestionar els processos d'importació-exportació i introducció-expedició de mercaderies, d'acord amb la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments que s'han establert.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Comerç Internacional (LOGSE).Centres on es pot cursar:


- Gestió de Vendes i Espais Comercials

GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALSFormació professional: Grau Superior

Família professional: Comerç i màrquetingAquests estudis capaciten per gestionar les operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació d'espais comercials segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos, d'acord amb la normativa vigent.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.


Aquest estudi substitueix el cicle Gestió Comercial i Màrqueting (LOGSE).


Centres on es pot cursar:


- Màrqueting i Publicitat

MÀRQUETING I PUBLICITATFormació professional: Grau Superior

Família professional: Comerç i màrquetingAquests estudis capaciten per definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i a promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publicitaris i promocionals i necessaris.


La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.


Centres on es pot cursar:


- Transport i Logística

TRANSPORT I LOGÍSTICAFormació professional: Grau Superior

Família professional: Comerç i màrqueting

Àmbit professional: Transport; Econòmic i empresarial


Aquests estudis capaciten per organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l'àmbit nacional i internacional, i per planificar i gestionar les activitats logístiques d'una empresa, d'acord amb la normativa vigent i els objectius establerts per la direcció de l'empresa, en el marc de la qualitat, seguretat i respecte pel medi ambient.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Gestió del Transport (LOGSE).

Centres on es pot cursar:CGFM

Electricitat i Electrònica

- Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICAFormació professional: Grau Mitjà

Família professional: Electricitat i electrònica

Àmbit professional: Tècnic i tecnològic


Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en un centre educatiu i 317 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Equips i Instal·lacions Electrotècniques (LOGSE)Centres on es pot cursar:CFGS

- Automatització i robòtica industrial

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIALFormació professional: Grau Superior

Família professional: Electricitat i electrònica

Àmbit professional: Tècnic i tecnològicAquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d'instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i posada en marxa d'aquests sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Sistemes de Regulació i Control Automàtics (LOGSE).

Centres on es pot cursar:
Energia i Aigua

CFGM

- Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües

XARXES I ESTACIONS DE TRACTAMENT D'AIGÜES


Formació professional: Grau Mitjà

Família professional: Energia i aigua


Aquests estudis post obligatoris capaciten per portar a terme el muntatge, les operacions i el manteniment de xarxes d'aigua així com l'operació i el manteniment dels equips i les instal·lacions d'estacions de tractament d'aigües, tot aplicant la normativa vigent, els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals establerts, i assegurant la seva funcionalitat i el respecte al medi ambient.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Centres on es pot cursar:


PFI

Fabricació Mecànica

- Auxiliar de Fabricació Mecànica i d’Instal·lacions Elèctriques

AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA I D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUESFormació professional: Programes de formació e inserció

Família Professional: Fabricació mecànica


Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars en els processos de mecanització, muntatge per a la fabricació mecànica, així com per a la instal·lació i manteniment d'elements de xarxes elèctriques.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Centres on es pot cursar:


CFGM

- Mecanització

MECANITZACIÓ


Formació professional: Grau Mitjà

Família professional: Fabricació mecànica

Àmbit professional: Tècnic i tecnològic


Aquests estudis postobligatoris capaciten per determinar processos de mecanització a partir de la informació tècnica, preparar màquines i sistemes, programar màquines eines de control numèric, robots i manipuladors, verificar productes mecanitzats, fer el manteniment de primer nivell en màquines i equips de mecanització i aplicar procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i mediambientals.

Tenen una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.617 lectives en un centre educatiu i 383 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Mecanització (LOGSE).


Centres on es pot cursar:


CFGS

- Disseny en Fabricació Mecànica

DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICAFormació professional: Grau Superior

Família professional: Fabricació mecànica

Àmbit professional: Tècnic i tecnològicAquests estudis postobligatoris capaciten per dissenyar productes de fabricació mecànica, fosa, forja, estampació i pulverimetal·lúrgia, utillatge de processament de xapa i motlles i models per a polímers, assegurant-ne la qualitat i segons la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Desenvolupament de Projectes Mecànics (LOGSE).


Centres on es pot cursar:


- Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA


Formació professional: Grau Superior

Família professional: Fabricació mecànica

Àmbit professional: Tècnic i tecnològicAquests estudis postobligatoris capaciten per planificar, programar i controlar la fabricació per mecanització i el muntatge de béns d’equipament de manera que es garanteixi la qualitat de la gestió del procés i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció i riscos laborals i de protecció ambiental.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Producció per Mecanització (LOGSE).


Centres on es pot cursar:
PFI

Hoteleria i Turisme

- Auxiliar d’Hoteleria: Cuina i Serveis de Restauració

AUXILIAR D'HOTELERIA: CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ
Formació professional: Programes de formació e inserció

Família Professional: Hoteleria i turisme


Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions bàsiques de preparació i conservació d'elaboracions culinàries senzilles, així com les operacions de preparació i presentació d'aliments i begudes en establiments de restauració, assistint en els processos de servei i atenció al client.


Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic


Centres on es pot cursar:

PFI

Imatge Personal

- Auxiliar en Imatge Personal: Perruqueria i Estètica

AUXILIAR EN IMATGE PERSONAL: PERRUQUERIA I ESTÈTICAFormació professional: Programes de formació e inserció

Família Professional: Imatge personalAquests estudis capaciten per dur a terme tasques bàsiques de neteja, canvis de forma i color del cabell, així com tècniques bàsiques de maquillatge, depilació, manicura i pedicura, atenent al client i preparant els equips, materials i àrees de treball.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Centres on es pot cursar:CFGM

- Estètica i Bellesa

ESTÈTICA I BELLESA


Formació professional: Grau Mitjà

Família professional: Imatge personal

Àmbit professional: Artístic


Aquests estudis capaciten per aplicar tècniques d'embelliment personal i comercialitzar serveis d'estètica, cosmètics i perfums, tot complint els procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental establerts en la normativa vigent.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Estètica Personal Decorativa (LOGSE).

Centres on es pot cursar:CFGS

- Assessoria d’Imatge i Corporativa

ASSESSORIA D'IMATGE I CORPORATIVA


Formació professional: Grau Superior

Família professional: Imatge personal

Àmbit professional: Artístic


Aquests estudis capaciten per dissenyar i organitzar projectes d'assessorament en imatge personal, empresarial i institucional; organitzar esdeveniments i planificar els processos d'entrenament personal en habilitats de comunicació, protocol i usos socials, tot respectant criteris de qualitat, seguretat, respecte al medi ambient i disseny per a tots.

La duració és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Assessoria d'Imatge Personal (LOGSE).


Centres on es pot cursar:


- Perruqueria i cosmètica Capil·lar

PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR


Formació professional: Grau Mitjà

Família professional: Imatge personal

Àmbit professional: ArtísticAquests estudis capaciten per fer la cura i l'embelliment del cabell, l'estètica de mans i peus i l'estilisme masculí, així com comercialitzar serveis i venda de cosmètics, complint els protocols de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Tenen una dura de de 2.000 horas (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Perruqueria (LOGSE).

Centres on es pot cursar:
- Caracterització i Maquillatge Professional

CARACTERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONALFormació professional: Grau Superior

Família professional: Imatge personal

Àmbit professional: ArtísticAquests estudis capaciten per planificar i realitzar el muntatge de projectes de caracterització per mitjans audiovisuals i escènics, així com dissenyar i realitzar pròtesis, perruques i maquillatges socials, professionals i artístics, coordinant els mitjans tècnics i humans i respectant els criteris de qualitat, seguretat, protecció mediambiental i disseny per a tots.

La durada és de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Centres on es pot cursar:


- Estilisme i Direcció de Perruqueria

ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIAFormació professional: Grau Superior

Família professional: Imatge personalAquests estudis capaciten per dirigir i supervisar el desenvolupament dels serveis de perruqueria, planificar i portar a terme tractaments capil·lars estètics i dissenyar estilismes de canvi d'imatge, respectant criteris de qualitat, seguretat, respecte al medi ambient i disseny per a tots.

La duració és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Centres on es pot cursar:- Estètica Integral i Benestar

ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTARFormació professional: Grau Superior

Família professional: Imatge personal

Àmbit professional: ArtísticAquests estudis capaciten per dirigir i organitzar el desenvolupament dels serveis estètics, planificar i realitzar tractaments estètics relacionats amb la imatge i el benestar i aplicar tècniques estètiques hidrotermals, depilació i implantació de pigments, tot assegurant la qualitat, la prevenció de riscs laborals i la gestió ambiental.

La duració és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Estètica (LOGSE).

Centres on es pot cursar:


PFI

Informàtica i Comunicacions

- Auxiliar de Muntatge i Manteniment d’Equips Informàtics

AUXILIAR EN MUNTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICSFormació professional: Programes de formació e inserció

Família Professional: Informàtica i comunicacionsAquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.


Centres on es pot cursar:CFGM

- Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX)

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES (SMX)Formació professional: Grau Mitjà

Família professional: Informàtica i comunicacions

Àmbit professional: Tecnologies de la informacióAquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries.

enen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Explotació de Sistemes Informàtics (LOGSE).

Centres on es pot cursar:


CFGS

- Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX)

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA
Formació professional: Grau Superior

Família professional: Informàtica i comunicacions

Àmbit professional: Tecnologies de la informació


Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics i per garantir la funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema. Garanteixen la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Administració de Sistemes Informàtics (LOGSE).

Centres on es pot cursar:- Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX): perfil ciberseguretat

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA PERFIL CIBERSEGURETAT
Formació professional . Grau superior

Família professional: Informàtica i comunicacionsAquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint-ne la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

D’altra banda, aquest cicle formatiu, orientat a la ciberseguretat, permet formar un professional per ser capaç d’analitzar la seguretat i proposar solucions als ciberatacs detectats, reconeixent-ne l'origen i motius; definir i implementar un funcionament segur per als dispositius mòbils i d’altres (IoT), i assegurar els serveis de xarxa per garantir-ne la seguretat.

La durada és de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

Centres on es pot cursar:- Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM)

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA (DAM)Formació professional: Grau Superior

Família professional: Informàtica i comunicacions

Àmbit professional: Tecnologies de la informació


Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris de usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.


Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en un centre educatiu i 317 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.


Aquest estudi substitueix el cicle Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques (LOGSE).


Centres on es pot cursar:- Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma: perfil Videojocs i Oci Digital


DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA: PERFIL VIDEOJOCS I OCI DIGITALFormació professional: Grau Superior

Família professional: Informàtica i comunicacions

Àmbit professional: Tecnologies de la informacióAquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en un centre educatiu i 317 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Centres on es pot cursar:


- Desenvolupament d'Aplicacions Web

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEBFormació professional: Grau Superior

Família professional: Informàtica i comunicacions

Àmbit professional: Tecnologies de la informacióAquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en un centre educatiu i 317 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Centres on es pot cursar:


Instal·lació i Manteniment

CFGM

- Manteniment Electromecànic

MANTENIMENT ELECTROMECÀNICFormació professional: Grau Mitjà

Família professional: Instal·lació i manteniment

Àmbit professional: Tècnic i tecnològic; Seguretat i serveis de protecció


Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir maquinària i equips industrials i línies automatitzades de producció d'acord amb els reglaments i les normes establertes, seguint els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

Tenen una durada de 2.000 horas (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Instal·lació i Manteniment electromecànic de Maquinaria i Conducció de Línies (LOGSE).

Centres on es pot cursar:Química

CFGM

- Operacions de Laboratori

OPERACIONS DE LABORATORIFormació professional: Grau Mitjà

Família professional: QuímicaAquests estudis capaciten per realitzar assajos de materials, anàlisis fisicoquímiques, químiques i biològiques, mantenint operatius els equips i les instal·lacions de serveis auxiliars, complint les normes de qualitat i prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Laboratori (LOGSE).

Centres on es pot cursar:CFGS

- Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat

LABORATORI D'ANÀLISI I CONTROL DE QUALITATFormació professional: Grau Superior

Família professional: Química

Àmbit professional: Experimental i matemàtic


Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar i supervisar l'activitat d'un laboratori i per desenvolupar i aplicar tècniques d'assaig i anàlisis físiques, químiques i microbiològiques sobre matèries primeres i productes químics o alimentaris per a la investigació o el control de qualitat.

La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Anàlisi i Control (LOGSE).

Centres on es pot cursar:


Sanitat

- Cures Auxiliars d'infermeria

CURES AUXILIARS D'INFERMERIAFormació professional: Grau Mitjà

Família professional: Sanitat

Àmbit professional: SanitariAquests estudis postobligatoris capaciten per fer cures auxiliars d'infermeria, controlar les condicions sanitàries de l'entorn i del material o l'instrumental sanitari i portar a terme tasques relacionades amb l'instrumental d'equips de salut bucodental.

Tenen una durada és de 1.400 hores (990 lectives en un centre educatiu i 410 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en un curs acadèmic.

Centres on es pot cursar:


CFGM

- Emergències Sanitàries

EMERGÈNCIES SANITÀRIES
Formació professional: Grau Mitjà

Família professional: Sanitat

Àmbit professional: SanitariAquests estudis postobligatoris capaciten per traslladar pacients, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l’entorn prehospitalari, portar a terme teleassistència sanitària i col·laborar en l’organització i el desenvolupament de plans d’emergència, dispositius de riscos previsibles i de la logística sanitària davant d’una emergència individual o col·lectiva.

Tenen una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.617 lectives en un centre educatiu i 383 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Centres on es pot cursar:- Farmàcia i Parafàrmacia

FARMÀCIA I PARAFARMÀCIAFormació professional: Grau Mitjà

Família professional: Sanitat

Àmbit professional: SanitariAquests estudis postobligatoris capaciten per ajudar a elaborar i distribuir productes farmacèutics i afins; vendre productes parafarmacèutics i portar a terme tasques administratives i de control de magatzem.

Tenen una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Farmàcia (LOGSE).


Centres on es pot cursar:


CFGS

- Laboratori Clínic i Biomèdic

LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDICFormació professional: Grau Superior

Família professional: Sanitat

Àmbit professional: SanitariAquests estudis capaciten per realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l'evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.

La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Laboratori de Diagnòstic Clínic (LOGSE).

Centres on es pot cursar:Serveis Socioculturals i a la Comunitat

CFGS

- Educació Infantil

EDUCACIÓ INFANTILFormació professional: Grau Superior

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitats

Àmbit professional: Humanístic i social; Serveis socialsAquests estudis postobligatoris capaciten dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en el primer cicle d'educació infantil en l'àmbit formal, d'acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Educació Infantil (LOGSE).


Centres on es pot cursar:Transport i Manteniment de Vehicles

CFGS

- Automoció

AUTOMOCIÓFormació professional: Grau Superior

Família professional: Transport i manteniment de vehicles

Àmbit professional: AutomocióAquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar, programar i supervisar l'execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector d'automoció, amb l’orientació a vehicles industrials diagnosticant avaries en casos complexos, i garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.584 lectives en un centre educatiu i 416 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Automoció (LOGSE).


Centres on es pot cursar:

PFI

- Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

AUXILIAR DE REPARACIÓ I MANTENIMENT DE VEHICLES LLEUGERS


Família professional: Transport i manteniment de vehicles

Àmbit professional: Automoció


Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars de manteniment electromecànic i de carrosseria de vehicles lleugers (automòbils i motocicletes).

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmicCentres on es pot cursar:

Arts Escèniques

CFGS

- Tècniques d'Actuació Teatral

TÈCNIQUES D'ACTUACIÓ TEATRALFormació professional: Grau Superior

Família professional: Arts escèniquesAquests estudis capaciten per aplicar les tècniques d'interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per fer tasques de dinamització basades en l'actuació i per preparar en tècniques d'expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i de seguretat.

Tenen una durada de 2.000 hores.

Centres on es pot cursar:Ensenyaments Esportius

CFGM

- Futbol

FUTBOL


Formació professional: Grau Mitjà

Família professional: Futbol i Futbol Sala

Àmbit professional: Físic i esportiu

Futbol, juntament amb futbol sala, és una especialitat de la modalitat de futbol.

El primer nivell d'aquests estudis capacita per dur a terme activitats d'iniciació al futbol i de promoció de la modalitat esportiva en categories infantils i en categories inferiors d'adults. També capacita per acompanyar l'equip durant la pràctica esportiva.

Té una durada de 455 hores (305 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell de futbol.

El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar futbolistes. Té una durada de 565 hores (365 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball).

Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

Centres on es pot cursar:


CFGS

- Futbol

FUTBOLFormació professional: Grau superior

Família professional: Futbol i Futbol Sala

Àmbit professional: Físic i esportiu

Futbol, juntament amb futbol sala, és una especialitat de la modalitat de futbol.

Aquests estudis capaciten per planificar i dirigir l'entrenament de futbolistes i equips de futbol en competicions de nivell mitjà i alt, i per dirigir escoles de futbol.


Tenen una durada de 875 hores (675 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball), un curs acadèmic.Centres on es pot cursar: