Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Światowy Dzień Wody

22 marca

Co my wiemy o wodzie???

Ciągle słyszymy o jej oszczędzaniu...

Czy wiesz do czego nam służy? Gdzie ją znajdziemy?

Z okazji DNIA WODY kropla informacji o wodzie.....

Przecież żyjemy na BŁĘKITNEJ PLANECIE ... więc chyba nie ma problemu?

Na Ziemi żyje 7 mld ludzi, a prawie miliard z nich nie ma dostępu do wody pitnej. Jak prognozuje ONZ, sytuacja będzie się pogarszać. Do roku 2025 prawie 2 mld ludzi nie będą miały co pić.

Budowa wody

22 marca

Obieg wody

Zasoby wody

Czy wszędzie jest równy dostęp do wody - film

Ciekawostki

Woda - podstawa wszelkiego życia

Zadania interaktywne

Oszczędzanie wody

Wyszukaliśmy dla Was informacje o .....

Wstęp

Stany skupienia wody

Skąd sie biora zanieczyszczenia wód?

Uwaga - problem!!!

Czy Polsce grozi susza?

Zdziwisz sie do czego jest używana woda! - film

Koniec

Ideą obchodów jest uświadomienie jak ogromną rolę pełni w naszym życiu i jaki jest dostęp do zasobów wodnych na świecie.

Woda jest substancją zbudowaną z cząsteczek. Każdą cząsteczkę tworzą dwa atomy wodoru połączone z jednym atomem tlenu.

Budowa cząsteczki wody

Tylko chemicznie czysta woda nie ma barwy, smaku i zapachu. Woda spotykana w przyrodzie nie jest jednak związkiem chemicznie czystym, lecz jest rozcieńczonym roztworem różnych soli, których skład zmienia się w zależności od jej pochodzenia.Woda morska jest szczególnie bogata w sole sodowe i magnezowe.Woda rzek i źródeł zawiera jako najważniejsze składniki kwaśne węglany wapnia i magnezu, które nadają jej pewne charakterystyczne cechy zwane twardością.Woda źródeł mineralnych może zawierać także rzadko spotykane sole litu, arsenu lub inne.Z reguły w wodzie znajdują się pewne ilości związków żelaza i magnezu, które przy większej zawartości nadają żółtawe zabarwienie i niemiły smak.Inne domieszki wody to gazy w niej rozpuszczone: azot, tlen oraz dwutlenek węgla, który szczególnie obficie występuje w niektórych źródłach mineralnych. Oprócz związków rozpuszczalnych woda surowa zawiera substancje organiczne pod postacią zawiesin oraz drobnoustroje. Co do barwy,to – pomijając zabarwienie pochodzące od rozpuszczonych w niej substancji czy zanieczyszczeń – w cienkich warstwach woda jest bezbarwna, a w grubszych ma odcień niebieskawy wskutek absorpcji pewnej ilości promieniowania czerwonego.

Pozostała część wody jest uwięziona w: lodowcach, tworzy rzeki i zbiorniki wodne, znajduje się w wodach podziemnych, glebie, powietrzu oraz jest składnikiem organizmów żywych.

Powierzchnia Ziemi jest prawie w 71% pokryta wodą. Z tego aż 97% to woda mórz i oceanów.

Zasoby wody

Woda jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych substancji na Ziemi.

Woda jest niezwykłą substancją. Jako jedyna występuje na Ziemi w trzech stanach skupienia.

W ciele stałym drobiny substancji są położone blisko siebie i nie przemieszczają się. W cieczy drobiny znajdują się w większych odległościach od siebie, poruszają się i zderzają się ze sobą bardzo często. Gdy substancja jest w stanie gazowym, jej drobiny znajdują się daleko od siebie, przemieszczają a z uwagi na dostępną wolną przestrzeń rzadziej zderzają się niż w stanie ciekłym.

Trochę chemii

W temperaturze poniżej 0°C woda ma postać lodu. W tej temperaturze lód ma mniejsza gęstość niż woda. Ilość wody w butelce przez cały czas trwania eksperymentu nie zmieniła się.Na skutek regularnego ułożenia drobin lód ma mniejszą gęstość niż ciekła woda

Ilość wody na kuli ziemskiej jest stała, choć woda jest w ciągłym ruchu. Przemieszczanie się wody jest wywołane przez dwa czynniki – Słońce i grawitację. Energia słoneczna powoduje parowanie wody, a siła przyciągania ziemskiego – opadanie kropli wody z atmosfery na powierzchnię Ziemi, a następnie jej spływanie i przesiąkanie do mórz oraz oceanów

OBIEG WODY

W przyrodzie wodastale krążypomiędzy zbiornikami wodnymi, atmosferą i powierzchnią lądów. Główne znaczenie dla tego zjawiska mają oceany. Ich powierzchnia stale paruje, a unosząca się do góry para wodna jest transportowana przez wiatr. Gdy powietrze się ochładza, para wodna skrapla się i powstają z niej chmury. Gdy drobne kropelki wody zawarte w chmurach połączą się w większe krople, spadają w postaci opadów atmosferycznych, które zasilają m.in. lądy. Woda opadowa częściowo wsiąka w glebę, a częściowo spływa do strumieni i rzek. Rzeki niosą ją do mórz i oceanów, skąd ponownie wyparuje.Parowanie zachodzi także na lądach. Część wody opadowej gromadzi się w zbiornikach wody słodkiej, część nawilża glebę i jest pobierana przez rośliny. One także tracą wodę w procesie transpiracji, zwiększając wilgotność powietrza. Część wody opadowej wsiąka w grunt i gromadzi się w podziemnych ciekach na głębokości od kilku do kilkudziesięciu metrów. Woda ta przenikając przez warstwy skał, ulega samooczyszczeniu ze skażeń biologicznych, co oznacza, że nie zawiera na przykład bakterii. Takie wody, położone co najmniej na głębokości 3‑4 m, zasilają na przykład ujęcia wody pitnej.

Woda jako podstawa wszelkiego życia!

Woda jest środowiskiem, w którym przebiega większość procesów życiowych i rozpuszczalnikiem dla wielu związków chemicznych.

Umożliwia regulację temperatury ciała, ma wpływ na wymiary i kształt komórek.

Zarodki zwierząt rozwijają się w środowisku wodnym, które zapewnia im stałą temperaturę i wilgotność.

Organizm ludzki wytrzyma bez wody tylko kilka dni. Człowiek nie ma możliwości gromadzenia wody w organizmie (wielbłądy mają w tym względzie nad nami olbrzymią przewagę) i musi codziennie na nowo się w nią zaopatrywać - powinniśmy dziennie przyjmować ok. 2 litrów wody (pijąc i jedząc).

Człowiek a woda!!!

Skąd się biorą zanieczyszczenia wód?

Również w morzach zachodzą drastyczne zmiany. Zdrowe koralowce zostały skażone i straciły kolor.

Woda jest niezbędna dla naszego organizmu i każdej formy życia na Ziemi. Dlatego trzeba dbać o jej zasoby. Nie chodzi o to, aby odmawiać sobie dostępu do wody i przyjemności korzystania z niej, ale o kontrolowanie jej zużycia podczas wykonywania codziennych czynności.

Ze względu na to, że 1/3 ludności świata mieszka na terenach objętych deficytem wody, a 11% populacji nie ma zapewnionego dostępu do czystej wody pitnej, oszczędzanie wody wydaje się być bardzo uzasadnionym działaniem.

!!!

Stale słyszymy o konieczności oszczędzania wody z powodu kurczących się jej zasobów. Tymczasem woda pokrywa większą część powierzchni naszej planety. Więc jak to możliwe, że jej brakuje?

Zasoby wody słodkiej na kuli ziemskiej rozmieszczone są bardzo nierównomiernie. Istnieją regiony deficytu i nadwyżki wody. Obszary nadwyżek zasobów wodnych są niewielkie i występują w klimacie równikowym (np. Amazonia, Kongo, Kamerun), wilgotnym monsunowym (np. Assain, Bangladesz) oraz wilgotnym, umiarkowanym, chłodnym (np. Norwegia).Obszary z deficytem wody lub poważnie nim zagrożone stanowią większość.

Problem z brakiem wody narasta - mapa przedstawia globalne ryzyko suszy na naszej planecie!

Czy Polsce grozi susza?

Polska jest w Europie jednym z najuboższych w wodę krajów. W latach 1946-2016 średnia roczna zasobów wodnych przypadająca w Europie na głowę mieszkańca wynosiła 5000 m3 wody, natomiast w Polsce tylko 1800 m3. Dlatego eksperci niepokoją się o ilości zasobów wody w Polsce. Z tego powodu w przyszłości Polska będzie musiała przeciwdziałać niedoborom wody w wodociągach i walczyć z coraz częstszymi suszami, wysychaniem rzek i obniżaniem się poziomu wód gruntowych.

Prawie połowa polskich rzek zawiera wody o niezadowalającej jakości. Woda jest zasobem odnawialnym, podlega samooczyszczeniu, ale proces ten wymaga długiego czasu. Dlatego ilość dostępnej czystej wody stale się kurczy. Proces oczyszczania wody można przyspieszyć, np. poprzez wykorzystanie oczyszczalni ścieków. Woda po oczyszczeniu w oczyszczalniach może być ponownie wykorzystywana w przemyśle i gospodarstwach domowych.

Największy niedobór wody występuje w pasie nizin środkowej Polski. Rzeki płynące przez te tereny mają bardzo zmienny poziom wody. To oraz niewielka liczba zbiorników retencyjnych (sztucznych zbiorników gromadzących wodę) sprawia, że nasz kraj nawiedzają powodzie i susze.

Polska - wielkość zasobów wodnych stawia nas na 26 miejscu (ostatnie miejsca) w Europie. Zużycie wody w Polsce z roku na rok rośnie. Woda wykorzystywana jest głównie przez przemysł (ok.67%), gospodarkę k.21%) oraz rolnictwo i leśnictwo (ok.12%). Powoduje to ciągły wzrost ilości ścieków przemysłowych i komunalnych, co z kolei stanowi podstawowe zagrożenie dla wód powierzchniowych. Bardzo istotne jest więc mądre wykorzystywanie, nie marnowanie i oczyszczanie zużytej wody.

Nie wszędzie dostęp do wody jest równy!

Lód ma mniejszą gęstość niż woda ciekła i dlatego unosi się na jej powierzchni

Ciekawostki!

Niska w stosunku do gęstości ciekłej wody, gęstość lodu ma bardzo ważne znaczenie dla istnienia życia wodnego na Ziemi. Lód, który tworzy się na powierzchni wody, izoluje jej głębsze warstwy i chroni je przed zamarzaniem. Umożliwia w ten sposób egzystencję organizmom wodnym w czasie mrozów.

Słodka ? Słona?

Zobacz do czego zużywamy wodę! Niektóre przykłady będa dla nas zaskoczeniem.

Czy znasz wszystkie odpowiedzi?

Play

... Żyjąc w naszej rzeczywistości nie dostrzegamy braku wody, odkręcamy kran ... i jest.......ale patrzeć trzeba z myślą o przyszłych pokoleniach...

W ciągu zaledwie 20 lat poziom wody w argentyńskim jeziorze Laguna Mar Chiquita zmniejszył się o 25%.

Materiały przygotowały uczennice z Koła "BIO-logicznie": Marcelina BorowskaLilianna KubalewskaAnna KrollWiktoria Schmidtpod kierunkiem Marzeny Kieca

Dziękujemyza uwagę!!!

Prezentacja powstała w oparciu o:- zasoby Internentu- treści i zdjęcia z podreczników różnych wydawnictw- inrormacje PAH i Fundacji Nasza Ziemia