Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

פסח

חושפים פרטים חדשים

זרקור על

בשל''ח

? מצה על שום מה

? פירמידות, האומנם

?מתי הפכנו לעם

2

3

4

ארבע כוסות, יין, מסורות

6

1

?האם הגדה לפסח יש יותר מאחת

5

? מה לאזוב ולחג הפסח

? מצה על שום מה

? פירמידות, האומנם

? מתי הפכנו לעם

2

3

4

ארבע כוסות, יין, מסורות

6

1

?האם הגדה לפסח יש יותר מאחת

חושפים פרטים חדשים

?הגדה לפסח, יש יותר מאחת

5

? מה לאזוב ולחג הפסח

הטקסטים בהגדה חוברו בתקופות שונות: טקסטים מהמקרא, מתקופת המשנה והתלמוד (מאות 1-7) ומימי הביניים,כבר במשנה ובתלמוד היו מחלוקות רבות סביב מבנה ההגדהכשבעת החדשה החל שינוי

מה קורה שם בהגדה? איזה שינויים הכניסו? מה החדש אותו חשפתם

צפו, קראו, דברו על זה וביחד צרו תוצר אותו תעבירו במליאה

מידע ומגוון - הגדות לפסחהגדה של פסחהגדה קיבוצית לפסחהגדת העליות והזהויות בחברה הישראליתמבחר אגדות לא מסורתיות

? מצה על שום מה

? פירמידות, האומנם

? מתי הפכנו לעם

2

3

4

ארבע כוסות, יין, מסורות

6

1

?האם הגדה לפסח יש יותר מאחת

חושפים פרטים חדשים

?מתי הפכנו לעם

? במצרים ? במדבר סיני ? בארץ ישראל

5

? מה לאזוב ולחג הפסח

ההיסטוריה של עם ישראל משתרעת על פני אלפי שנים, מאז העת העתיקה ועד ימינואך האם אתם יודעים מהי נקודת הזמן בה הפכנו לעם

צפו, קראו, ונסו לנסח לעצמכם היכן הכל התחיל

? מצה על שום מה

? פירמידות, האומנם

? מתי הפכנו לעם

2

3

4

ארבע כוסות, יין, מסורות

6

1

?האם הגדה לפסח יש יותר מאחת

חושפים פרטים חדשים

?מתי הפכנו לעם

5

? מה לאזוב ולחג הפסח

בארץ ישראל

במצרים

במעמדהר סיני

מוזמנים לאתר חומר נוסף ברשת איתו אתם מזדהים ולהוסיפו לסיכום שלכם

זרקור -היכן התגבש עם ישראלבראי המחקרמידע מתוך ויקיפדיה (כותרת "על פי המחקר")סרטון (צפו עד 8:47)מבלבל מה?

זרקור עלקיום עם ישראל כבר במצריםלפי המקראשמות פרק א פסוק טשמות פרק א' תקצירמידע אותות התגבשות העם לפי המקרא(כותרת "לפי המקרא")סרטון - שימו לב איך מכנה הקריינית את בני ישראלמבלבל מה?

זרקור על מעמד הר סיני לפי המקראמידע על מעמד הר סיניסרטון,שימו לב לפסוקים המופיעים בסרטון, היכן מופיעה המילה "עם" ואיזה מילים אחרות מופיעותמבלבל מה?

? מצה על שום מה

? פירמידות, האומנם

? מתי הפכנו לעם

2

3

4

ארבע כוסות, יין, מסורות

6

1

?האם הגדה לפסח יש יותר מאחת

חושפים פרטים חדשים

?פירמידות, האומנם

5

? מה לאזוב ולחג הפסח

הפירמידות במצרים הן אחד הסמלים המזוהים ביותר עםמצרים העתיקהמי בנה אותן? האם היו אלה אבותנו

חישפו מי הם אותם אנשים מסתוריים שבנו אותן

צפו, קראו, דברו על זה ווספרו לנו מה גילתם

? מצה על שום מה

? פירמידות, האומנם

? מתי הפכנו לעם

2

3

4

ארבע כוסות, יין, מסורות

6

1

?האם הגדה לפסח יש יותר מאחת

חושפים פרטים חדשים

? מצה על שום מה

מה כל כך מיוחד במצה אותה אנו אוכלים? אחרי הכל היא עשוייה ממים וקמח נטו

5

? מה לאזוב ולחג הפסח

?למה אוכלים אותן? מה מיוחד בהן? ואיך מכינים אותן

קראו, צפו נראה מה תחשפו

? מצה על שום מה

? פירמידות, האומנם

? מתי הפכנו לעם

2

3

4

ארבע כוסות, יין, מסורות

6

1

?האם הגדה לפסח יש יותר מאחת

חושפים פרטים חדשים

? מה לאזוב ולחג הפסח

האזוב המצוי נפוץ בארצנו ומשמש בתחום הרפואה ובתחום הקולינאריה (המזון)

5

?מה לאזוב ולחג הפסח

איך האזוב קשור אלינו וליציאת מצרים

קראו, צפו ושתפו אותנו בידע שחשפתם

איך קשור האזוב לחג הפסחשמות פרק י''ב פסוק כ''טוגם כאןוכאןובסרטון

? מצה על שום מה

? פירמידות, האומנם

? מתי הפכנו לעם

2

3

4

ארבע כוסות, יין, מסורות

6

1

?הגדות לפסח האם יש יותר מאחת

חושפים פרטים חדשים

גפן, ייו, מסורות

היין זוכה ליחס של כבוד עוד מתקופת התנ''ךהוא משקה חגיגי מסורתי, כזה שמשמש לקידוש מועדים ולציון מאורעות חגיגיים

5

? מה לאזוב ולחג הפסח

מדוע אנו מצווים לשתות 4 כוסות בפסח? כיצד נתפס היין במסורת היהודית? ואיך ייצרו בעבר ומייצרים היום אותו

צפו, קראו ושתפו איזה מידע חשפתם אודות היין

ייצור יין בעברייצור יין היום