Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Woda

„Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu, nie można ciebie opisać, pije się ciebie, nie znając ciebie. Nie jesteś niezbędną do życia: jesteś samym życiem (...)”~ Tales z Miletu ~

Woda, tlenek wodoru - jeden z najszerzej rozpowszechnionych w przyrodzie związków chemicznych, o wzorze H₂O. Tlenek wodoru to najtrwalszy tlenek spośród wszystkich tlenowców.

Właściwości wody

 • Jest przezroczysta
 • Bez kształtu
 • Nie ma zapachu
 • Bez smaku
 • Jest substancją jednorodną
 • Ma swoją gęstość (1g/cm3)
 • Ma określony ciężar
 • Woda jest dobrym rozpuszczalnym składnikiem
 • Woda paruje w każdej temperaturze
 • Woda występuje w trzech stanach skupienia
 • Temperaturowa wrzenia w stopniu Celsjusza
 • Zamarzanie wody oraz topienie lodu zachodzą w stałej temperaturze 0 stopni Celsjusza
 • Woda, zamarzając zwiększa swoją objętość
 • Lód jest lżejszy niż woda
 • Woda jest dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego.

Rozpowszechnienie wody

Woda należy do substancji najbardziej rozpowszechnionych w przyrodzie. Występuje ona na naszym globie w trzech stanach skupienia: ciekłym, stałym i gazowym. Z ogólnej powierzchni kuli ziemskiej, wynoszącej 510 mln km2, przeszło 2/3 pokrywa woda. Woda oceanów, mórz, jezior i rzek oraz woda zawarta w glebie i organizmach żywych wyparowuje do atmosfery, gdzie gromadzi się w postaci pary lub mgły. Duże ilości wody zawierają organizmy żywe ---- zarówno zwierzęce, jak i roślinne. Woda występująca w przyrodzie nie jest substancją chemicznie czystą, gdyż zawiera różne domieszki, które znajdują się w niej w postaci zawiesin, jak cząstki rozdrobnionej gliny, lub w postaci rozpuszczonych substancji, np. różnych soli czy gazów.

Rodzaje wody

Wodę zawierają większe ilości rozpuszczonych soli wapniowych, magnezowych i żelazawych nazywamy wodą twardą; wodę nie zawierającą tych soli lub zawierające znikome ich ilości nazywamy wodą miękką. Wody szczególnie zasobne w rozpuszczalne związki nieorganiczne nazywamy wodami mineralnymi. Większość z nich ma określone właściwości lecznicze. Z wód mineralnych mających duże znaczenie lecznicze wymienimy tu kilka najważniejszych.

Rodzaje wody mineralnej

a) Szczawy ---- zasobne w dwutlenek węgla i węglany metali alkalicznych . b) Solanki ---- zawierające większe ilości soli kuchennej (Ciechocinek, Inowrocław, Wiesbaden). c) Wody siarkowe ---- bogate w siarkowodór (H2S). Rozpuszczone sole tego kwasu nazywamy siarczkami. Źródła tych wód występują m.in. w Lądku Zdroju, Krynicy, Busku, Solcu. d) Wody żelaziste ---- zawierające żelazo w postaci rozpuszczonych soli żelazowych. Źródła tych wód występują w Krynicy, Żegiestowie, Nałęczowie, Dusznikach Zdroju, Kudowie. e) Wody radioaktywne ---- odznaczające się większą promieniotwórczością od normalnych wód. Źródła tych wód występują m.in. w Świeradowie Zdroju, Czerniawie Zdroju, Cieplicach.

Sporty wodne

• pływanie • skoki do wody • piłka wodna

1.uprawiane w wodzie

• nurkowanie • freediving - nurkowanie na wstrzymanym oddechu. Podczas zanurzenia nurek nie używa akwalungu, przez co freediving często jest błędnie nazywany nurkowaniem bezsprzętowym. • hokej podwodny • rugby podwodne

2.Uprawiane pod wodą

• stand up paddle surfing (SUP) • kitesurfing • flyboarding

3.Sporty wodne powierzchniowe

Stand Up Paddle

Stand Up Paddle jest rodzajem wiosłowania w pozycji stojącej. Deska z wiosłem, daje nieograniczone możliwości zabawy i sportu zarazem. Otworem stoją akweny łatwe i przyjemne, jak jeziora, stawy czy zatoczki oraz trudniejsze, gdzie warunki są nieprzewidywalne jak rzeki, morza czy oceany.

Kitesurfing

Kitesurfing należy do grupy wodnych sportów ekstremalnych. Moda na kitesurfing przybyła do Polski zza oceanu, ale niemal od razu zyskała stale rosnącą grupę sympatyków i naśladowców, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Ważnym elementem przy wyborze miejsca do uprawiania kitesurfingu jest odpowiedni zbiornik wodny. Woda powinna być nie za głęboka – dla początkujących kitesurferów optymalna głębokość wynosi 1 metr.

Flyboarding

Flyboarding to nowa dyscyplina sportów wodnych, która od niedawna w błyskawicznym tempie podbija świat. Flyboard zasilane jest strumieniami wody, dzięki czemu można wznosić się w górę, zanurzać się, a następnie wzbijać w powietrze nawet na kilka metrów. Podstawowy napęd jest zamocowany na nogach, dodatkowo na rękach można zainstalować mniejsze rurki, które pomogą w sterowaniu maszyną.

Woda jest źródłem życia, oczyszczenia i ochrony, ale ma też swoją niebezpieczną stronę. Te cechy cznią ją doskonałym motywem, który był wykorzystywany przez artystów od setek lat. Innym jej walorem jest fakt, że przyjmuje ona różne fasycynujące formy. Ponadto każdy z nas postrzega ją w inny sposób o czym świadczy różnorodność jej przedstawień. Poza jej obecnością na obrazach na uwagę zasługują także pokazy fontann oraz lodowe rzeźby.

Woda w sztuce

Kształt wody - Baśń dla dorosłych, której akcja rozgrywa się u szczytu zimnej wojny, w Stanach Zjednoczonych około roku 1962. Elisa (nominowana do Oscara Sally Hawkins) wiedzie monotonną, samotną egzystencję, a całą noc pracuje w pilnie strzeżonym, sekretnym laboratorium rządowym. Jej życie zmienia się na zawsze, gdy wraz z koleżanką z pracy, Zeldą (nagrodzona Oscarem Octavia Spencer), odkrywa, że w laboratorium przeprowadzany jest otoczony ścisłą tajemnicą eksperyment, który zaważyć może na przyszłych losach świata.

Woda w Filmie

Zanieczyszczenia Wody

Zanieczyszczenie wód jest spowodowane głównie substancjami chemicznymi, bakteriami i innymi mikroorganizmami, obecnymi w wodach naturalnych w zwiększonej ilości. Substancje chemiczne, organiczne i nieorganiczne (mineralne) występują w postaci roztworów, roztworów koloidalnych i zawiesin. Skład chemiczny zanieczyszczeń jest kształtowany czynnikami naturalnymi, np. rozkładaniem substancji z gleb i skał, rozwojem i obumieraniem organizmów wodnych oraz czynnikami antropogenicznymi.

Zanieczyszczenia wody

Do najczęściej występujących antropogenicznych zanieczyszczeń wód powierzchniowych należą pestycydy, substancje powierzchniowo czynne, węglowodory ropopochodne, fenole, chlorowe pochodne bifenylu oraz metale ciężkie: ołów (Pb), miedź (Cu),chrom (Cr), kadm (Cd), rtęć (Hg) i cynk (Zn), a także wody podgrzane (zanieczyszczenie termiczne), które są szczególnie niebezpieczne dla wód powierzchniowych o małym przepływie lub wód stojących. Większość antropogenicznych zanieczyszczeń wód działa toksycznie na organizmy wodne.Zanieczyszczenia bardzo trwałe w środowisku wodnym i bardzo trudno ulegające chemicznym i biochemicznym procesom nazywa się substancjami refrakcyjnymi.

Zanieczyszczenia wody

PodziałZanieczyszczeń wody

Ze względu na pochodzenie

Zasolenie wód

Zanieczyszczenie związkami żelaza

Odpady pochodzące ze ścieków

Spływy z terenów rolniczych

Naturalne

Sztuczne

PodziałZanieczyszczeń wody

Ze względu na stopień szkodliwości

Fenole

kwas cyjanowodorowy

takie, które prowadzą do zmniejszenia ilości tlenu w wodzie poniżej poziomu niezbędnego do utrzymania przy życiu organizmów wodnych.

bezpośrednio szkodliwe

pośrednio szkodliwe

kwas siarkowy i siarczany

kwaśne deszcze

PodziałZanieczyszczeń wody

Ze względu trwałość zanieczyszczeń

zawierające substancje organiczne, potencjalnie trujące, lecz podlegające przemianom chemicznym do prostych związków nieorganicznych przy udziale bakterii (ścieki domowe)

zawierające substancje ulegające rozkładowi biologicznemu w niewielkim stopniu i pozostające w środowisku w niezmiennej formie przez długi okres (pestycydy, fenole, produkty destylacji ropy naftowej)

Rozkładalne

trwałe

zawierające substancje nie ulegające większym przemianom chemicznym i nie atakowane przez drobnoustroje (sole, metale ciężkie)

nierozkładalne

PodziałZanieczyszczeń wody

Ze względu na źródło

ścieki odprowadzane w zorganizowany sposób systemami kanalizacyjnymi, pochodzące głównie z zakładów przemysłowych i z aglomeracji miejskich

zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego, wytwarzane przez środki transportu i spłukiwane z powierzchni dróg lub torowisk oraz pochodzące z rurociągów, gazociągów, kanałów ściekowych, osadowych

źródła punktowe

zanieczyszczenia ze źródeł liniowych lub pasmowych

zanieczyszczenia spłukiwane opadami atmosferycznymi z terenów zurbanizowanych nie posiadających systemów kanalizacyjnych oraz z obszarów rolnych i leśnych

zanieczyszczenia powierzchniowe lub obszarowe

DEFICYT WODY NA ŚWIECIE

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, w której prawo do czystej wody oraz sanitariatów uznano za jedno z podstawowych praw człowieka. Dlatego szokujący wydaje się fakt, że 1,1 mld ludzi, a więc co szósty mieszkaniec Ziemi, nie ma dostępu do czystej wody. Z tego powodu, co minutę umiera sześcioro dzieci. Przyczyną wzrastającego deficytu wody są nie tylko zmiany klimatu, ale i działania ludzi. W ciągu najbliższych 40 lat zużycie wody w samym rolnictwie zwiększy się o 20 %. Jednocześnie szacuje się, że do 2050 roku jedna czwarta ludzi będzie żyła w krajach dotkniętych chronicznym lub powtarzającym się niedoborem wody.

DEFICYT WODY w Polsce

W Polsce nasila się problem deficytu wody. Utrudniony dostęp do niej oraz susze w rolnictwie pokazują, że staje się ona coraz cenniejszym zasobem. Średnia roczna zasobów wodnych przypadająca na jednego mieszkańca Polski wynosi tylko 1800 m3, gdy średnia Europejczyka to aż 5000 m3 wody. Zmiany klimatu pogarszają tę sytuację. Koniecznością jest zwiększanie retencji i oszczędne gospodarowanie wodą. W ostatnim czasie podjęto już pewne działania w tym kierunku, wiele jest też planowanych.

Oszczędzanie wody

W związku z wyraźnym deficytem wody na świecie bycie eko to nie moda czy chwilowy trend, ale konieczność. Wbrew pozorom taka postawa wcale nie musi się wiązać z radykalną zmianą swojego stylu życia. Proste zasady można naturalnie wprowadzić do swojej codzienności.

Oszczędzaj wodę w trakcie kąpieli: - Zamień wannę na prysznic. - Zakręcaj wodę podczas namydlania ciała. - Skróć czas kąpieli. - Kup słuchawkę pozwalającą na regulację przepływu wody.

Oszczędzaj na zmywaniu: - Włącz zmywarkę dopiero, gdy jest załadowana do pełna. - Zrezygnuj z wstępnego płukania naczyń. - Ustaw program oszczędnościowy. - Jeśli nie masz zmywarki, napełnij zlew wodą.

Oszczędzaj w trakcie podlewania roślin: - Zbieraj deszczówkę i wykorzystuj ją do podlewania roślin. - Podlewaj ogród konewką lub wężem z zamontowaną dyszą natryskową. - Pamiętaj, że najlepszą porą na podlewanie jest poranek.

O tym ile naprawdę zużywamy wody mówi nam ślad wodny. Określa on sumę wody zużytej przez nas bezpośrednio i pośrednio (woda wirtualna). Bezpośrednio zużywamy wodę do picia, mycia, prania, czy sprzątania — możemy łatwo określić jej ilość, ponieważ widzimy, kiedy ją zużywamy. Pośrednio zużywamy wodę wirtualną, która również pochodzi z globalnych, wyczerpywalnych zasobów słodkiej wody. Produkcja każdej rzeczy, której używamy, którą nosimy na sobie, którą kupujemy, sprzedajemy i konsumujemy wymaga użycia wody, to właśnie ta woda, użyta w procesie produkcji, jest wodą wirtualną. Ślad wodny mierzy ilość wody użytej do produkcji każdego dobra i każdej usługi, z których korzystamy i może zostać wyliczony dla indywidualnej osoby, społeczności, miasta,kraju, czy całej ludzkości.

Ślad Wodny

Dziękujemy za uwagę!