Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

¡Apuesta por nuestro barrio, apuesta por el euskera!

Aukeratu gure auzoa, aukeratu euskara!

HARREMANAKContacto

METODOLOGIA AKTIBOAKMetodologías Activas

EUSKARAZ BIZIVivir en Euskera

ONGIZATEA HELBURU

ESKOLA ETAPAK

Etapas educativas

El bienestar como objetivo

NORTASUN EZAUGARRIAKCaracterísticas

APYMA

GURASO ELKARTEA

HAUR HEZKUNTZAEducación Infantil

Un día en la escuela

EGUN BAT ESKOLAN

AURKIBIDEA Índice

Haur Hezkuntza 2. Zikloa (3 – 6 urte/años) 2º Ciclo Educación Infantil Lehen Hezkuntza (6 – 12 urte/años)Educación Primaria

PATXI LARRAINZAR

ESKOLA ETAPAKEtapas Educativas

BERRITZAILEAInnovadora

AUZOKOADel barrio

HEZKIDETZAILEACoeducadora

EUSKALDUNAModelo D

Características

ONGIZATEABienestar

JASANGARRIASostenible

ELEANITZAMultilingüe

NORTASUN EZAUGARRIAK

INKLUSIBOAInclusiva

Nuestro objetivo es formar a alumnos y alumnas euskaldunes plurilingües, centrándonos en el euskera y la cultura vasca, posibilitando la adquisición del resto de culturas y lenguas.

Euskara eta euskal kultura ardatza izanik ikasle euskaldun eleanitzak heztea dugu helburu, gainerako kultura eta hizkuntzak ere bereganatzeko aukera emanez.

EUSKALDUNAModelo D

Priorizamos propuestas educativas que tengan como objetivo la inclusión real de todo el alumnado. El Servicio de Orientación y la Unidad de Apoyo Educativo permite cubrir las necesidades educativas de todos y todas.

Ikasle guztien egiazko inklusioa xede duten hezkuntza proposamenak lehenesten ditugu. Orientazio Zerbitzua eta Hezkuntza Laguntza Unitateari esker ikasle guztien hezkuntza beharrak erantzuten ditugu.

INKLUSIBOA Inclusiva

GUZTIONTZAKOPara todas y todos

GUZTIONADe todos y todas

Colaboramos con nuestro barrio, Rotxapea, para llevar a cabo diferentes proyectos. Fomentamos la colaboración entre nuestro centro y otros centros, entidades locales, sociales, culturales, laborales,…. para enriquecer nuestra actividad educativa.

AUZOKO ESKOLA PUBLIKOAEscuela pública del barrio

Arrotxapea auzoarekin elkarlanean aritzen gara zenbait proiektu aurrera eramanez. Gure ikastetxea eta beste ikastetxe, toki-erakunde, elkarte sozial, kultural, lan-arlo…. arteko lankidetza sustatzen dugu, gure hezkuntza jarduera aberasteko.

Educamos a nuestro alumnado en el respeto a los derechos humanos, valores éticos y libertades para evitar comportamientos discriminatorios por razón de género, raza o religión. Para que no tengan prejuicios sobre el origen social, el género y el pensamiento de las demás personas, y las acepten como son.

HEZKIDETZAILEACoeducadora

Genero, arraza, edo erlijioaren araberako bazterketa-jokabideak ekiditeko gure ikasleak giza eskubide, balio etiko eta askatasunen errespetuan hezten ditugu. Ikasleek, besteen jatorri sozialaz, generoaz, eta pentsaeraz aurreiritzirik izan gabe besteak diren bezala onar ditzaten.

Educamos a nuestro alumnado en el respeto a los derechos humanos, valores éticos y libertades para evitar comportamientos discriminatorios por razón de género, raza o religión. Para que no tengan prejuicios sobre el origen social, el género y el pensamiento de las demás personas, y las acepten como son.

HEZKIDETZAILEACoeducadora

Genero, arraza, edo erlijioaren araberako bazterketa-jokabideak ekiditeko gure ikasleak giza eskubide, balio etiko eta askatasunen errespetuan hezten ditugu. Ikasleek, besteen jatorri sozialaz, generoaz, eta pentsaeraz aurreiritzirik izan gabe besteak diren bezala onar ditzaten.

A partir de 2º de Educación Infantil

Educación Primaria

Modelo D, inmersión lingüistica

Lehen Hezkuntza

Haur Hezkuntza 2. mailatik aurrera

D eredua: Murgiltze eredua

GAZTELANIALengua Castellana

INGELESAInglés

EUSKARA

ELEANITZAPlurilingüe

A partir de 2º de Educación Infantil

Educación Primaria

Modelo D, inmersión lingüistica

Lehen Hezkuntza

Haur Hezkuntza 2. mailatik aurrera

D eredua: Murgiltze eredua

GAZTELANIALengua Castellana

INGELESAInglés

EUSKARA

ELEANITZAPlurilingüe

EUSKARAZ BIZIVivir en Euskera

PATXI LARRAINZAR KANTUZ

EUSKARAREN EGUNA EUSKARALDIA KORRIKA

EUSKARAZ MINTZABERTSOLARITZA ANTZERKIGINTZA

El profesorado está en continua formación para una educación inclusiva y para fomentar el éxito escolar. Participamos en el Programa Hezigarri-Proeducar para dar la mejor respuesta educativa a nuestro alumnado.Ofrecemos una educación basada en nuevas metodologias.

BERRITZAILEAInnovadora

Ikasle guztien hezkuntza-inklusioa eta eskola-arrakasta sustatzeko irakasleak etengabeko prestakuntzan aritzen gara. Hezigarri Programan parte hartzen dugu gure hezkuntza erantzuna hobetzen jarraitzeko.Metodologia berritzailetan oinarritzen den hezkuntza eskaintzen dugu.

Es un proyecto cooperativo que unirá la Comunidad Escolar. Nos une a la naturaleza y a sus ciclos. Nos acercamos a una conciencia ecológica y saludable. La investigación y la búsqueda de información se trabajan de forma lúdica.

Eskola Komunitatea lotuko duen proiektu kooperatiboa da. Natura eta bere zikloekin lotzen gaitu. Kontzientzia ekologiko eta osasuntsua izatera hurbiltzen gara. Ikerketa eta informazioa bilatzea modu ludiko baten bidez lantzen da.

JASANGARRIASostenible

Trabajamos la inteligencia emocional

EL PROFESORADO estamos en constante formación.

Uno de nuestros objetivos es el bienestar del alumnado.

ONGIZATEA HELBURU El bienestar como objetivo

ADIMEN EMOZIONALA lantzen dugu.

IRAKASLEAK etengabeko prestakuntzan ari gara.

Gure helburuetako bat ikasleen ongizatea da.

Tertulias dialógicas

TERTULIA DIALOGIKOAK

PROIEKTUAKProyectos

IKASKUNTZA ZIENTIFIKOAAprendizaje Científico

IKASKUNTZA ESANGURATSUAAprendizaje Significativo

Aprendizaje Cooperativo

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA

TICs

Rincones

Estaciones

ESTAZIOAK

IKTak

TXOKOAK

METODOLOGIA AKTIBOAK Metodologías Activas

Uno de nuestros objetivos es que el alumnado además de aprender los contenidos escolares sepa trabajar en equipo. Para ello utilizamos la metodología de cooperación y aprendizaje cooperativo.

Gure xedeetako bat ikasleek eskolako edukiak ikasteaz gain, taldean lan egiten jakitea da. Horretarako, Ikasteko Kooperatu eta Kooperatzen Ikasi (IKKI) metodologia erabiltzen dugu.

LANKIDETZAKO IKASKUNTZAAprendizaje Cooperativo

El alumnado de Educación Infantil experimenta a través de la luz. Uno de los principales retos del proyecto es el fomento del trabajo cooperativo entre iguales, en el que el profesorado colabora y el niño/a es el o la protagonista. Por otro lado, es un proyecto que impulsa la reflexión a través del método científico.

Haur Hezkuntzako ikasleak argiaren bidez esperimentatzen aritzen dira. Irakasleok bidelagun garelarik eta haurra protagonista izanik, berdinen arteko lan kooperatiboa sustatzea da proiektuaren erronka nagusietako bat. Bestetik, metodo zientifikoaren bidez hausnarketara bultzatzen duen proiektua da.

IKASKUNTZA ZIENTIFIKOA Aprendizaje Científico

Txokoetan, haurrek, banaka edo talde txikitan, ikaskuntza-jarduerak egiten dituzte aldi berean. Hauek dira txokoka lan egitearen helburuak:

 • Haurrei beren alderdi guztiak garatzeko aukera ematea
 • Haur bakoitzaren ikaskuntza-erritmoa errespetatzea.
 • Arrazoibide logikoa eta dedukzioa estimulatzea Esperimentazioa.
 • Problema bat konpontzeko hainbat irtenbide aurkitzea.
 • Zereginak egitean autonomia handiagoa lortzea.

En los rincones los niños y niñas, individualmente o en pequeños grupos, realizan simultáneamente diferentes actividades de aprendizajes. Estos son los objetivos de trabajar por rincones:

 • Dar la posibilidad a los niños de desarrollar todas sus facetas intelectuales, afectivas y sociales.
 • Respetar el ritmo de aprendizaje de cada niño.
 • Estimular el razonamiento lógico y la deducción a partir de la experimentación.
 • Encontrar diferentes soluciones para resolver un problema.
 • Conseguir más autonomía en la realización de las tareas.

TXOKOAKRincones

En las estaciones, los alumnos y alumnas se distribuyen en grupos heterogéneos de trabajo. Los objetivos del trabajo por estaciones son:

 • Promover la autonomía del alumnado.
 • Respetar el ritmo de cada alumno o alumna.
 • Mejorar la respuesta al nivel de competencia de cada alumno o alumna..

Estazioetan, ikasleak talde heterogeneoetan lan egiteko banatzen dira. Hauek dira estazioka lan egitearen helburuak:

 • Ikasleen autonomia sustatzea.
 • Ikasle bakoitzaren erritmoa errespetatzea.
 • Ikasle bakoitzaren gaitasun mailari hobeki erantzutea.

ESTAZIOAKEstaciones

En el curso 2016-2017 fue considerado por el Departamento de Educación como Proyecto de Innovación Educativa. Los objetivos principales del proyecto Elkartrukean son los siguientes:

 • Fomentar el uso del euskera en un ambiente más informal.
 • Favorecer las relaciones entre alumnado de diferentes edades.
 • Tener la oportunidad de exponer de forma lúdica temas trabajados en el aula.

2016/17 ikasturtean, Hezkuntza Departamentuak Elkartrukean Berrikuntza Proiektu gisa onartu zigun. Hiru dira Elkartrukea Proiektuak dituen helburu nagusienak:

 • Euskararen erabilera sustatzea.
 • Adin ezberdinen arteko harremanak bultzatzea.
 • Gelan landutakoa, modu ludiko batean adierazteko aukera izatea.

PROIEKTUAKProyectos

Formamos a nuestro alumnado en las TICs, desarrollando la competencia digital. En Educación Primaria utilizamos nuestro PatxiTxokoa y las diferentes herramientas Google (Gmail, Clasroom, Drive...). El profesorado está en constante formación.

Gure ikasleak teknologia berrietan trebatzen ditugu, konpetentzia digitala garatuz. Lehen Hezkuntzan gure PatxiTxokoa eta Google tresnak (Gmail, Clasroom, Drive...) erabiltzen ditugu. Irakasleak etengabeko prestakuntzan gaude.

IKTakTICs

HAUR HEZKUNTZAEducación Infantil

+ info

Actividades extraescolares

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK

Siesta

LO KULUXKA

Comedor

JANTOKIA

Servicio de madrugadoras

GOIZTIAR ZERBITZUA

FAMILIEK ANTOLATUTAKO EKINTZAKActividades oganizadas por las familias

Para nosotras y nosotros es muy importante la relación con las familias.

Llama al: 948383874

Idatzi Escribepatxilarrainzar@educacion.navarra.es

Deitu 948383874 telefonora eta hitz ordua hartu.

Eskolarekin harreman estua izatea oso garrantzitsua da guretzako.

PATXI LARRAINZAR I.P. Agur Maria Zeharkalea z/g 31014 IRUÑEA

JAR ZAITEZ GUREKIN HARREMANETANContacta con nosotras y nosotros

+ info

+ info