Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Agata KornDoradca zawodowy

REKRUTACJANA ROK SZKOLNY 2021/2022

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJSpecjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

ul. Łukasińskiego 40Tel.: 34 361 93 92; 533 377 180Godziny pracy:pon.- czw. 7.30-18.00pt.: 7.30- 15.30

http://ciz.ids.czest.pl/ciz/news.php

ciz@edukacja.czestochowa.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI NAROK SZKOLNY 2021/2022

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Termin złożenia wnioskuo przyjęciedo szkoły ponadpodstawowejwraz z dokumentami.

17.05. -21.06.2021 r.Wniosek składamy do godziny 15.00.Podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego.

Termin uzupełnienia wnioskuo przyjęcie do szkoły ponadpodstawowejo świadectwo ukończenia szkoły podstawoweji o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

25.06 -14.07. 2021 r.

Termin podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listykandydatów zakwalifikowanychi kandydatów niezakwalifikowanych.

22.07.2021 r.

Termin wydania przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe(technikum, BS I stopnia) skierowania na badania lekarskie

17.05. 2021 r. - 26. 07. 2021 r.Termin wydania przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe(technikum, BS I stopnia) skierowania na badania lekarskie zakwalifikowanemu kandydatowi, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze danej szkoły

Termin złożenia potwierdzenia przez rodzica kandydata/pełnoletniego kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły

od 23.07- 30. 07 2021 r. do godz. 15.00Termin złożenia potwierdzenia przez rodzica kandydata/pełnoletniego kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone) oraz zaświadczenia lekarskiego (dot. technikum i BSI stopnia) zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listykandydatów przyjętychi kandydatów nieprzyjętych

2.08.2021 r.

Termin postępowania uzupełniającego

3-6.08. 2021 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjnąlisty kandydatówprzyjętych ikandydatów nieprzyjętych23.08.2021 r.

DOKUMENTACJA SKŁADANA W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie

umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcyo zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego od 1 września 2021 r.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej(podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego),pobranyi wydrukowany ze strony naboru elektronicznego do szkół ponadpodstawowych.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej zawierające informacje o ewentualnych następujących osiągnięciach ucznia:ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursach wiedzy organizowanych na poziomie ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przez Kuratorów Oświaty,osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym,aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególnościw formie wolontariatu

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazańzdrowotnych do kształceniaw wybranym zawodzie– w przypadku wyboru przez ucznia technikumlub i/lub branżowej szkoły I stopnia

Umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego od 1 września 2021 r. – w przypadku wyboru przez ucznia, przyszłego pracownika młodocianego, nauki zawodu

DOKUMENTACJA SKŁADANA W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w szkole lub oddziale wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej– w przypadku wyboru przez ucznia klasy sportowej lub szkoły mistrzostwa sportowego oraz pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do takiej szkoły lub oddziału.

orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej:

Opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinia lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza – w przypadku wyboru przez ucznia klasy sportowej lub szkoły mistrzostwa sportowego

W szczególnych przypadkach

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działającyw poradni psychologiczno-pedagogicznej – dotyczy uczniówz niepełnosprawnością

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnianie młodocianego w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu – dotyczy uczniów, którzy nie ukończą 15 lat przed 1 stycznia 2022 r.i wybierają kontynuowanie nauki w szkole branżowej I stopnia oraz naukę u pracodawcy

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w sprawie pierwszeństwa przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymiograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – dotyczy uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.Inne opinie z poradnipsychologiczno-pedagogicznej.

4

5

3

LiceumOgólno-kształcącącym

Technikum

Branżowej Szkołe I Stopnia

Absolwentci szkoły podstawowej mogą podjąć naukę w :

SZKOŁYPONADPODSTAWOWE

KANDYDAT

Kandydat, wybiera maksymalnietrzy szkoły ponadpodstawowe,a w nich dowolną liczbę klas (oddziałów)We wniosku, określa się kolejność wybranych w publicznych szkołach klas w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

1

Szkoła pierwszego wyboru

3

Szkoła trzeciego wyboru

2

Szkoła drugiego wyboru

Dowolna liczba klas.

Dowolna liczba klas.

Dowolna liczba klas

PRZYKŁAD:

Kandydat, jest zainteresowany kontynuacją nauki w klasie z rozszerzoną biologią i chemią.

1

1. biologia, chemia,j. angielski2. biologia, chemia matematyka3. biologia, chemia, fizyka

3

1. biologia, chemia, fizyka2. biologia, chemia, matematyka

2

1. biologia, chemia, fizyka2. biologia, chemia,j. angielski

Kandydat, wybrał 3 klasy.

Kandydat, wybrał 2 klasy.

Kandydat, wybrał 2 klasy.

Kandydat, łącznie wybrał 7 klas.

WAŻNE:

Kandydat, zostaje przyjęty do pierwszego oddziału z samodzielnie utworzonej listy preferencji, do którego umożliwia mu to punktacja obliczonaw procesie rekrutacji.

Jeśli zgromadzona przez niego liczba punktów będzie niewystarczająca, system będzie próbował przydzielić go do drugiej w kolejności klasyitd..

Kandydat, powinien postarać się tak zhierarchizować klasy,by znalazły się też tam takie, które będą jego „wyjściem awaryjnym”.

Jeśli kandydat, wybierze małą liczbę oddziałów lub wyłącznie oddziały cieszące się dużą popularnością, czy też od lat przyjmujące uczniów wyłącznie z wysoką punktacją, może zmniejszyć swoje szanse.

Przydziału do poszczególnych klasdokonuje system, kandydat przyjmuje jego rozstrzygnięcie jako ostateczne.

Przy przyjmowaniu do szkół ponadpodstawowych w przypadkurównorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają :

Uczniowie z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznejw tym poradni specjalistycznej

Następnie uczniowiez rodzin, gdzie występuje:

wielodzietność rodziny kandydata

niepełnosprawność kandydata

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

samotne wychowywanie kandydataw rodzinie

objęcie kandydata pieczą zastępczą

W REKRUTACJI KANDYDAT ZADOBYWA PUNKTY

MAX. 200

EGZAMINY 100 pkt

OCENY i OSIĄGNIĘCIA 100 PKT

Język obcy

J. polski, matematyka

MAX.35 PKT

MAX.35 PKT

MAX.30 PKT

J.POLSKI MAX 18 PKT

INNe osiągnięcia28 pkt

oceny na Świadectwie72 pkt

ŚWIADECTWO z WYRÓŻNIENIEM 7 PKT

MATEMATYKA MAX 18 PKT

WOLONTARIAT3 PKT

1 PRZEDMIOT MAX 18 PKT

2 PRZEDMIOT MAX 18 PKT

INNE OSIĄGNIĘCIAMAX 18 PKT

Za uzyskanie wysokiego miejscaw zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych innych niż wcześniej wymienione organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły,na szczeblu:międzynarodowym – przyznaje się 4 pktkrajowym– przyznaje się 3 pktwojewódzkim– przyznaje się 2 pktpowiatowym – przyznaje się1 pktLink: https://tiny.pl/rlz2kRanga zawodówMiejsce uznane za wysokieMiędzynarodoweI, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIKrajoweI, II, III, IV, V, VIWojewódzkieI, II, IIIPowiatoweI, II, III

cd.Zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –7 pkt• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt•tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt

Zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt

Zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim.•tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 pkt• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

Wyniki egzaminu w% mnożymy przez 0.35.Wynik z j.polskiego100%to35 pktWynik zmatematyki100%to35 pkt

Wynik egzaminu w% mnożymy przez 0,3;Wynik z języka obcego nowożytnego 100%to30 pkt

Wyniki egzaminu w% mnożymy przez 0.35Wynik zmatematyki100%to35 pkt

Wyniki egzaminu w% mnożymy przez 0.35Wynik z j.polskiego100%to35 pkt.

Wynik egzaminu w% mnożymy przez 0,3;Wynik z języka obcego nowożytnego 100%to30 pkt

Liczba punktów możliwych do uzyskania za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max. 28 pktWykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły – rok szkolny 2020/2021 https://tiny.pl/rlbwq

Cztery przedmiotyZawsze j.polski i matematyka oraz dwa wybrane przez komisję rekrutacyjną w szkole ponadpodstawowej.MAX 72 pkt za ocenyPunkty za oceny:ocena 6 - 18 pktocena 5 - 17 pktocena 4 - 14 pktocena 3 - 8 pktocena 2 - 2 pkt•• język polski – max. 18 pkt• matematyka – max. 18 pkt• jeden przedmiot – max. 18 pkt• drugi przedmiot – max. 18 pkt

Cztery przedmiotyZawszej.polski i matematyka orazdwa wybrane przez komisję rekrutacyjną w szkole ponadpodstawowej.MAX 72 pkt za oceny.Punkty za oceny:ocena 6 - 18 pktocena 5 - 17 pktocena 4 - 14 pktocena 3 - 8 pktocena 2 - 2 pkt•• język polski – max. 18 pkt• matematyka – max. 18 pkt• jeden przedmiot – max. 18 pkt• drugi przedmiot – max. 18 pkt

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznychi sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblupowiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiejolimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lubponadwojewódzkim (Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięguwojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej)

KANDYDACI ZWOLNIENI Z OBOWIAZKU PRZYSTĄPIENIADO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1.Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub jego części, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły(art. 44zw ust.2 ustawy o systemie oświaty)2.W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty (art. 44zz ust.2 ustawy o systemie oświaty)

j. polski, matematyka

język obcy nowożytny

Za uzyskanie zjęzyka polskiegoi matematykioceny wyrażonejw stopniu:6 - przyznaje się 35 pkt,5 - przyznaje się 30 pkt,4- przyznaje się 25 pkt,3 - przyznaje się 15 pkt,2- przyznaje się10 pkt.

Za uzyskanie z wybranegojęzyka obcego nowożytnegooceny wyrażonejw stopniu:6- przyznaje się30 pkt,5 - przyznaje się 25pkt,4 - przyznaje się 20 pkt,3 - przyznaje się 10 pkt,2 - przyznaje się 5pkt.

LOGOWANIE

STRONA NABORU ELEKTRONICZNEGO

https://slaskie.edu.com.pl/

INFORMATOR

o kierunkach kształcenia planowanych w szkołach ponadpodstawowychw Częstochowie w roku szkolnym 2021/2022

https://tiny.pl/rnctw

LIMITY PUNKTOWE 2020

http://ciz.ids.czest.pl/ciz/dokumenty/2020/limity2020.pdf

KALKULATOR PUNKTÓW

https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/

Padlet DORADZTWO ZAWODOWE

NIEZBĘDNIK DLA ÓSMOKLASISTÓW

https://padlet.com/akornzppp/SzPodstawowa

Sukces nigdy nie jest wielkim krokiem w przyszłość, jest mnóstwem małych kroczków, które stawiasz w tej chwili.Jonatan Martensson