Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pierwsza nowoczesna konstytucja w Europie - jak doszło do jej uchwalenia

Rękopisy i pierwsze publikacje Konstytucji 3 maja

Pierewsze polskie i obce druki

Księga faksymilowo-reprintowa w Sali Chorągwianej Pałacu Prezydenckim od 2013 roku.

Przeczytaj ustawę rządową z 1791 roku

Posłuchaj Konstytucji 3 Maja z 1791 roku

Konstytucja 3 Maja 1971 roku

Pierwsza nowoczesna ustawa zasadnicza w Europie i druga na świecie była dziełem oświeceniowych reformatorów, których celem było ratowanie pogrążonej w chaosie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Stanowi jedno z najdonioślejszych dokonań polskiego parlamentaryzmu. Została uchwalona przez aklamację 3 maja w 1791 roku w wyniku obrad Sejmu Wielkiego (6 X 1788 - 29 V 1792) w Zamku Królewskim w Warszawie. Choć państwo polskie zniknęło z mapy Europy zaledwie cztery lata po jej uchwaleniu, dla Polaków stała się symbolem rozpaczliwej próby naprawy swojego kraju. Konstytucja obowiązywała w okresie 5 maja 1791 - 24 lipca 1792 roku

Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości- Jan Paweł II

Prezentacja oryginału Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja 1791 roku - historia, znaczenie i upamiętnienie

slajdy

Oryginalny rękopis Konstytucji wszyty jest w jedną z trzech zawierających oryginalny zbiór uchwał i konstytucji Sejmu Wielkiego z lat 1788 – 1792 i przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Księga zawierająca rękopis Konstytucji ma wymiary 40 na 25 cm, oprawiona jest w czerwony safian, zdobiony na przedniej i tylnej okładce geometrycznymi bordiurami. Dokumenty sejmowe są spisane na oddzielnych kartach, które zostały zebrane i oprawione w księgę liczącą 852 strony, z czego Konstytucja liczy 11 stron.

Pieczęć majestatowa Stanisława Augusta

Wykaz sajdów:

 1. Konstytucja 3 Maja 1791 roku - historia, znaczenie i upamiętnienie.
 2. Sejm Czteroletni zwany Wielkim 6 X 1788 - 29 V 1792.
 3. Twórcy Konstytucji 3 Maja - uczestnicy tajnych spotkań, na których opracowywano projekt Konstytucji 3 Maja w okresie XII 1790-V 1791.
 4. Konstytucja 3 Maja 1791 roku - najważniejsze postanowienia.
 5. Materiały o Konstytucji 3 Maja w okresie jej obowiązywania w latach 1791-1792.
 6. Ustawy okołokonstytucyjne dopełniające Konstytucję 3 Maja 1791 roku.
 7. Konstytucja 3 Maja w sztuce.
 8. Obraz Jana Matejki Konstytucja 3 Maja 1791 roku - tematyka obrazu, zabawy, quizy, puzzle, testy.
 9. Materiały pomocnicze do nauczania.
 10. Ku czci Konstytucji 3 Maja 1791 roku.

Geneza Sejmu Wielkiego, stronnictwa, pierwsze lata obrad, czarna procesja, teksty źródłowe, unikalne mapy oraz ilustracje

Sejm Wielki na tle polskiej tradycji parlamentarnej.Konfederacja sejmowa - wypowiedź dr. Roberta Kołodzieja

Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja

Sejm Czteroletni zwany Wielkim 6 X 1788 - 29 V 1792

3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja

W jakich okolicznościach doszło do uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja? - dr Anna Rosner, historyk z Uniwerstytetu Warszawskiego

Konstytucja 3 Maja- Wirualny Sztetl

Konstytucja 3 Maja - najważniejsza z konstytucji - Michał Szukała

Ciekawostki o Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 maja - dzieło oświeconych monarchistów

Sejm Wielki 1788-1792 - komentuje prof.dr.hab.Jacek Staszewski

Sejm Czteroletni zwany Wielkim

Stanisław Kostka Potocki (1755-1821), polityk, generał, kolekcjoner

Stanisław Małachowski (1736-1809), Marszałek Sejmu Wielkiego

Adam Tadeusz Stanisław Naruszewicz (1733-1796)

Twórcy Konstytucji 3 Maja - uczestnicy tajnych spotkań, na których opracowywano projekt Konstytucji 3 Maja w okresie grudzień 1790 - maj 1791

KRÓL Stanisław August Poniatowski (1732-1798), inicjator prac nad projektem reform rządowych w okresie XII 1790-2 V 1791

Andrzej Hieronim Zamoyski (1716-1792), kanclerz wielki koronny

Hugo Kołłątaj (1750-1812) - kontrowersyjny twórca Konstytucji 3 maja

Ignacy Potocki. Człowiek kompromisu

Ignacy Potocki (1750-1809)– jeden z twórców Konstytucji 3 Maja 1791

Stanisław Warzyniec Staszic (1755-1826), pisarz, polityk

Julian Ursyn Niemcewicz (1758-1841) poseł na sejm, publicysta, pisarz i uczony. Jeden z wybitnych przedstawicieli polskiego oświecenia

Stanisław Adam Krasiński(1714-1800), biskup Kamieniecki, polityk, senator Sejmu Wielkiego

Scipione Piattoli (1749-1809 włoski prawik związany z polskim dworem królewskim, zwolennik reform w Polsce

Tadeusz Wiktoryn Matuszewicz (1765-1819), polski mówca, publicysta, tłumacz, poeta, polityk

Konstytucja 3 Maja 1791 roku - najważniejsze postanowienia

Konstytucja (od łac.constituo „urządzać, ustanawiać, regulować”) - akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, która zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie. Mówi o prawach i obowiązkach obywateli oraz jak są wybierane władze.

 • Uchwała o niepodzielności ziem polskich.
 • Zniesienie podziału na Polskę i Litwę ustanawiając jednolite państwo – Rzeczpospolita Polska, nazwa została użyta w Zaręczeniu Wzajemnym Obojga Narodów z października 1791 r. (przepisy wykonawcze do konstytucji).
 • Możliwość zmian zapisu praw w Konstytucji co 25 lat na powołanym Sejmie Konstytucyjnym.

 • Zmiana ustroju państwa z monarchii elekcyjnej na monarchię dziedziczną.
 • Wprowadzenie trójstopniowego ustroju politycznego - władzy ustawodawczej (dwuizbowy parlament), sądowniczej (trybunały i niezawisłe sądy), wykonawczej (Straż Praw z królem na czele).

 • Zastąpienie liberum veto głosowaniem większościowym.
 • Ustanowienie katolicyzmu religią panującą z zapewnieniem swobody wyznań.
 • Potwierdzenie praw o sejmikach - ograniczenie znacząco demokracji szlacheckiej poprzez odebranie prawa głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie).

 • Wprowadzenie sądów ziemskich i wiejskich (chłopi zostali objęci ochroną prawną państwa co łagodziło nadużycia pańszczyzny).
 • Możliwość zwołania sejmu nadzwyczajnego (w razie potrzeby) zamiast co dwuletniej sesji.

 • Posłowie reprezentantami całego narodu.
 • Potwierdzenie przywilejów mieszczańskich z ustawy z kwietnia 1791 r.
 • Prawo miast do wysyłania na Sejm dwudziestu czterech plenipotentów jako swoich przedstawicieli, którzy mieli głos w sprawach dotyczących miast.

Jedna noc z konstytucją - o Stanisławie Kostce Potockim z Pałacu w Wilanowie

Konstytucja 3 maja - historia prosto z Zamku Królewskiego w Warszawie

Konstytucja w Polsce - jak powstała? opowiada dr hab. Urszula Kosińska z Zamku Królewskiego w Warszawie

Wojna w obronie Konstytucji 3 Maja - 1792 rok

Historia Konstytucji 3 maja - prof. Maciej Forycki

Konstytucja 3 maja - sytuacja w Polsce, postanowienia uchwalonej Konstytucji, jej twórcy

Krótka prezentacja w formie słuchowiska z obrazami

Materiały o Konstytucji 3 Maja w okresie jej obowiązywania w latach 1791-1792

Twórcy Konstytucji 3 Maja określili ją jako „ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”. Konstytucja obowiązywała do 24 lipca 1792 r., do czasu, gdy król Stanisław August Poniatowski, wcześniej inicjator reform, przyłączył do przeciwników Konstytucji - konfederacji targowickiej. Po przegranej wojnie polsko-rosyjskiej została Konstytucja unieważniona przez armie rosyjską i magnatów polskich z konfederacji. http://www.spgorapulawska.pl/3%20maja.pdf

Konstytucja 3 maja - prof. Krzysztof Mikulski, historyk z Uniwersytetu Wrocławskiego

Ogłoszenie Konstytucji 3 maja 1791, olej na płótnie

Konfederacja targowicka - symbol zdrady narodowej

Historia Polski - podpisanie akty Konfederacji targowickiej. Komentarz historyka prof. Jacka Staszewskiego. Wybierz audio

Przystąpienie króla Stanisława Augusta do targowicy. Wybierz audio

Wieszanie zdrajców, Jan Piotr Norblin, 1794

Konstytucja 3 maja - dr Andrzej Kompa historyk z Uniwersytetu Łódzkiego

Polska łagodna rewolucja. Konstytucja 3 Maja - prof. Zofia Zielińska (wykład SPJN)

O tym, jak 3 maja powstał naród wolny z Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum

Sejm Wielki Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję wtedy, gdy na sali nieobecni byli posłowie sprzeciwiający się wprowadzeniu ustawy, większość nie wróciła do stolicy po świętach wielkanocnych. Po burzliwych, siedmiogodzinnych obradach Sejm zatwierdził Konstytucję, a król Stanisław August Poniatowski ją podpisał. Król przemawiał trzy razy, wskazując pilną konieczność naprawienia dawnego ustroju. Gdy podniósł rękę na znak chęci zabrania głosu po raz czwarty, odebrano ten gest przypadkiem jako wezwanie do przyjęcia projektu przez aklamację. 30 ciekawostek o Konstytucji 3 maja | Ciekawostki „Wezwany zgodnym okrzykiem stu dziesięciu posłów, olbrzymiej większości arbitrów i całego wojska, Stanisław August zaprzysiągł czytany już tekst konstytucji. Zaraz też ruszył do katedry św. Jana, powtórzyć to przed ołtarzem. Wielki tłum kłębił się za królem” – audycja „Konstytucja 3 maja – narodziny nowoczesnego narodu. (PR, 1998)https://www.polskieradio.pl/402

Ustawy okołokonstytucyjne dopełniające Konstytucję 3 Maja 1791 roku

Ustawa okołokonstytucyjna oznacza ustawę wydaną w związku z ustawą zasadniczą, a więc z konstytucją, w celu jej uściślenia lub wykonania. Ustaw okołokonstytucyjnych Sejmu Wielkiego 1788-1792 było w sumie dwadzieścia cztery i stanowiły one w całości wyjątkowy dorobek ustawodawczy zasługujący na analizę, a zarazem na podziw i szacunek. Dopełniają wielkiego dzieła ustawodawczego, na jakie zdobyła się upadająca I Rzeczpospolita. https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2013/Tom-6-Zeszyt-3-2013/art/2289/

Prawo o miastach królewskich z 18 kwietnia 1791 r.

Prawo o sejmikach z 24 marca 1791r.

Prawo pt. Sejm konstytucyjny extraordynaryjny z 28 maja 1791 r.

Prawa kardynalne niewzruszone z 8 stycznia 1791 r.

Deklaracja stanów zgromadzonych z 5 maja 1791 r.

Ustawa pt. Sejmy z 28 maja 1791 r.

Ustawa pt. Sądy sejmowe z 28 maja 1791 .r.

Ustawa o prawie łaski z 31 maja 1791 r.

Ustawa o Straży Praw z 6 czerwca 1791 r.

Ustawa o Komisji Policji z 21 czerwca 1791 r.

Ustawa o Komisji Skarbowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów z 29 października 1791 r.

Ustawa o Komisji Wojskowej Obojga Narodów z 31 maja 1792 r.

Ustawę pt. Urządzenie wewnętrzne miast wolnych Rzeczypospolitej w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim z 21 czerwca 1791 r.

Ustawy o komisjach porządkowych w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim uchwalone 14 listopada 1789 r.

Ustawa rządowa rozdz. VIII pt. Władza sądownicza z 3 maja 1791 r.

Konstytucja o gotowości do obrony pospolitej z 17 kwietnia 1792 r.

Ustawa pt. Księstwa Kurlandii i Semigalii oblatowana 31 maja 1792 r.

Ustawa o sądach ziemiańskich z 10 stycznia 1792 r.

Ustawa o Trybunale koronnym z 21 stycznia 1792 r.

Ustawa o Trybunale litewskim z 21 stycznia 1792 r.

Zaręczenie wzajemne Obojga Narodów z 22 października 1791 r.

Ustawa o podziale terytorialnym kraju i siedzibach sejmików ziemskich z 20 listopada 1791 r. pt. Rozkład województw, ziem i powiatów, z oznaczeniem miast, a w nich miejsc konstytucyjnych dla sejmików w prowincjach Koronnych i Wielkiego Księstwa Litewskiego

Ustawa pt. Urządzenie sądów miejskich i asesorii z 6 października 1791 r.

Uchwalenie Konstytucji 3 maja, obraz Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 r., Muzeum Narodowe w Warszawie

Sejm Czteroletni 1788–1792,Stanisław August zaprzysięga Konstytucję 3 maja, rys. J.F. Bolta według G. Taubera

Powrót posłaJuliana Ursyna Niemcewicza, akt I scena 2 rozmowa Starosty z Pokomorzym

Komedia polityczna Juliana Ursyna Niemcewicza „Powrót posła”. Utwór powstał w roku 1790 podczas prac Sejmu Wielkiego. Autor chciał przekonać czytelników i widzów do reform. W tym celu skonfrontował postawy bohaterów, dzieląc ich na patriotów – popierających reformy i zwolenników starego porządku. https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/powrot-posla.html

Konstytucja 3 Maja 1791 roku, obraz Jana Matejki z 1891 r., Muzeum Narodowe w Warszawie

Konstytucja 3 maja - obraz Jana Matejki powstawał od stycznia do października 1891. W maju prace nad nim były jednak tak zaawansowane, iż możliwe było pokazanie płótna na jubileuszowej wystawie w Sukiennicach z okazji 100 rocznicy uchwalenia konstytucji. Obraz ma wymiary 247 × 446 cm. Znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie.

Zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja 1791 w Sali Senatorskiej, rysunek Jana Piotra Norblin (1745-1830), Biblioteka Narodowa w Warszawie

Alegoria Konstytucji 3 Maja 1791 r., rycina Daniela Mikołaja Chodowieckiego z 1792 r.

Konstytucja 3 Maja w sztuce

Koncert Jankiela na cymbałach. Pan Tadeusz– świat przedstawiony

Mazurek 3 maja - pieśń historyczna

"Witaj majowa jutrzneko" zwana Mazurkiem 3 maja, Trzeci Maj-pieśń w okresie 40 rocznicę uchwalenia Konstytucji w czasie powstania listopadowego

Witaj, majowa jutrzenko, znana też jako: Mazurek 3 Maja, Trzeci Maj, Trzeci maj Litwina – jedna z piękniejszych pieśni patriotycznych, inspirowana wierszem Rajnolda Suchodolskiego, stała się pamiątką ustanowienia w 1791 r. Konstytucji 3 Maja Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Dwa dni później - 5 maja dzień ten został uznany świętem.

Polonez 3 Maja -najstarsza pieśń autorstwa I. Krasickiego, F. Bohomolca, F. D. Kniaźnina

Najstarszą pieśnią związaną z faktem uchwalenia Konstytucji jest Polonez 3 Maja. Autorem tekstu do tego utworu byli między innymi Franciszek Dionizy Kniaźnin, bp Ignacy Krasicki, czy Franciszek Bohomolec. Muzykę do tekstu skomponował Aleksander Radowski. Pierwsze wykonanie tej pieśni miało miejsce już ósmego maja 1791 roku w dniu urodzin króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zgoda Sejmu to sprawiłaŻe nam wolność przywróciłaWiwat! Krzyczcie wszystkie stanyNiechaj żyje Król kochany!

Patriotyczne karaoke

Na dzień 3 Maja 1791 szczęśliwie doszłej Konstucji Krajowej -wiersz Franciszka Karpińskiego

Rzucajmy kwiat po drodze!Tędy przechodzić mająSzczęścia narodu wodze,Co nowy rząd składają.Weźmy weselne szaty!Dzień to kraju święcony.Jakże ten król nasz bogaty!…Skarb jego, serc miliony. Na dzień 3 maja - Franciszek Karpiński

Pamiętniki Juliana Ursyna Niemcewicza

Edmund Burke, irlandzki XVIII- wieczny konserwatywny myśliciel i mąż stanu, filozof, nazwał konstytucję najszlachetniejszym dobrem, otrzymanym kiedykolwiek przez jakikolwiek naród.

O polskiej konstytucji w świecie

Poezja Sejmu Wielkiego

Pan Tadeusz - epopeja narodowa Adama Mickiewicza

Brzmi Polonez Trzeciego Maja! – Skoczne dźwiękiRadością oddychają, radością słuch poją,Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją –Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły,W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posłyPo dniu Trzeciego Maja, w ratuszowej saliZgodzonego z narodem króla fetowali;Gdy przy tańcu śpiewano: „Wiwat Król kochany!Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!” "Pan Tadeusz" A. Mickiewicza, księga XII https://www.youtube.com/watch?v=ufvY7AOOf6Y

Konstytucja 3 maja w słowach i obrazach -Agnieszka Lichacz z Zamku Królewskiego w Warszawie

Zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja, Józef Peszka (1767-1831)po 1813

Sekrety powstania obrazu

Przedstawienie obrazu Konstytucja 3 Maja

Konstytucji 3 maja - quiz

Ruchomy obraz - Konstytucja 3 Maja

Postacie historyczne oraz tematyka obrazu

Konstytucja 3 maja. Sprawdź, co o niej wiesz?

Obraz Jana Matejki Konstytucja 3 Maja 1791 roku - tematyka obrazu, zabawy, quizy, puzzle, testy

Obraz Konstytucja 3 Maja 1791 roku Jana Matejki powstawał od stycznia do października 1891. W maju prace nad nim były jednak tak zaawansowane, iż możliwe było pokazanie płótna na jubileuszowej wystawie w Sukiennicach z okazji 100 rocznicy uchwalenia konstytucji. Obraz ma wymiary 247 × 446 cm. Znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie.

Prezentacja filmowa obrazuJana Matejki Konstytucja 3 Maja

Postacie z obrazu Jana Matejki

Prezentacja multimedialna Historia Konstytucji 3 Maja

Ciekawostki historyczne

Sprawdź swoją wiedzę o Konstytucji 3 Maja!

Gra o milion Konstytucja 3 Maja

Ułóż puzzle obrazu Jana Matejki

Quiz dla dzieci

Twórcy Konstytucji 3 Maja - do wizerunów dopasuj nazwiska

Puzzle obrazu o różnym stopniu trudności

Konstytucja 3 maja 1791 roku - Jan Matejko , obraz z 1891 r.

Lista postaci na obrazie

Test wiedzy o Konstytucji 3 Maja!

Dopasuj właściwe określenie do osoby

Ułóż w kolejności wydarzenia historycznewymieniane w koncercie Jankiela

Wymienione utwory muzyczne dopasuj do obrazów

Wymienione utwory muzyczne dopasuj do wydarzeń historycznych

Quiz o Konstytucji 3 maja

Konstytucja 3 Maja - test z wiedzy na temat historii Polski XVIII w.

Czy znasz Konstytucję 3 Maja? - quiz

Konstytucja 3 Maja - krzyżówka

Do postaci z obrazu dopasuj właściwe informacje o niej

Na obrazie historycy sztuki zidentyfikowali 37 postaci, w tym 35 osób z imienia i nazwiska.

Materiały pomocnicze do nauczania

Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja - lekcje historii dla kl. 6

Konstytucja 3 Maja w pigułce podana - prezentacja dla dzieci

Geneza Sejmu Wielkiego, stronnictwa, pierwsze lata obrad, czarna procesja, teksty źródłowe, unikalne mapy oraz ilustracje

Scenariusz lekcji dla klas 4-8 Konstytucja 3 maja w obrazach i sztuce

230 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - netografia w wyborze

Konstytucja 3 Maja 1791 roku według Matejki - wakelet

Sejm Czteroletni zwany Wielkim - lekcja w szkole podstawowej

Konstytucja 3 maja 1791 – 230. rocznica uchwalenia - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Namalowana historia - Konstytucja 3 Maja- prezezentacja dla dzieci młodszych m.in. Obraz J. Matejki, gra planszowa, puzzle, film

Konstytucja 3 maja, do pobrania bezpłatne scenariusze, filmy, karty do pracy z uczniem z Zamku Królewskiego w Warszawie

Święto Konstytucji 3 Maja – prezentacja pokazuje młodszym dzieciom

Konstytucja 3 maja - do nauki, pytania i odpowiedzi z możliwością wymowy

Scenariusz lekcji - Konstytucja 3 Maja

Sejm Wielki i uchwalenie Konstytucji 3 maja (kl. VI)

Scenariusze

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach poleca:

Sejm Wielki oraz uchwalenie Konstytucji 3 maja

Święto Konstytucji 3 Maja - program edukacyjny

Spotkanie z mistrzem - Jan Matejko Konstytucja 3 maja 1791- opowieść dla dzieci -z Zamku Królewskiego w Warszawie

Konstytucja 3 maja - Maja Kwiecińska z Muzeum Pana Tadeusza Ossolineum dla kl. VI

„Wtedy grały wszystkie dzwony...” Montaż poetycko-muzyczny

Święto Konstytucji 3 Maja - escape room

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja - prezentacja

Prezentacje audiowizualne

Scenariusze lekcji wychowawczych dla klas IV-VI

Sejm Wielki i jego reformy. Konstytucja 3 Maja. Drugi rozbiór Polski

Konstytucja 3 maja - scenariusz lekcji wychowawczej

Współczesna rekonstrukcja herbu Stanisława Augusta Poniatowskiego jako króla Polski. https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski#/media/Plik:Coat_of_Arms_of_Stanislaus_Augustus_as_king_of_Poland.svg

Ku czci Konstytucji 3 Maja 1791 roku

Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

Złożeniekamienia węgielnego pod budowę świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Warszawie

1919 - 1939

Ustawa z 29 kwietnia 1919 r. ustanawiająca "uroczyste święto po wieczne czasy".

1795 - 1919

"W okresie zaborów Polski celebrowanie rocznic Konstytucji 3 maja było zakazane przez wszystkich zaborców. Polacy, którzy odważyli się obchodzić publicznie to święto byli karani. Na przykład, za złożenie bukietu fiołków w rocznicę Konstytucji 3 maja, w 1892 r. tajna policja rosyjska aresztowała w Warszawie nauczyciela Stanisława Mieczyńskiego, po czym wysłano go za ten czyn na trzyletnią zsyłkę do Odessy. Obchody rocznicy Konstytucji 3 maja były organizowane także w skupiskach Polonii, m.in. w Chicago." https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Narodowe_Trzeciego_Maja

1916

Pierwsza od 1830 roku legalna manifestacja patriotyczna w Warszawie w 1916 roku.

1990

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. przywracająca Święto Narodowe Trzeciego Maja oraz wprowadzająca dzień wolny od pracy.

1924

Obchody mileniu chrztu Polski na Jasnej Górze z głównymi uroczystościami 3 maja 1966 r.

1940-1945

Zdegalizowane święto przez okupantów podczas II wojny światowej.

1946 - 1951

Po II wojnie światowej obchody święta Konstytucji 3 maja, bez zezwolenia władz komunistycznych, trwały od 1946 r. często przeradzając się w demonstracje. 1947 Rada Państwa znosi święto Konstytucji 3 Maja. Oficjalnie zabroniono w styczniu 1951 roku. Zastąpiono je obchodami 1 Maja.

1981 - 1989

Nieoficjalne przyzwolenie władz komunistycznych na obchody święta 3 maja od 1981 roku do 1989 roku, lecz często tłumione przez milicję. Dochodziło do protestów i demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych 1980 - odrodzenie tradycji niezależnego świętowania 3 Maja, demonstracja w Gdańsku1982 - manifestacja patriotyczna w Warszawie przeciwko stanowi wojennemu rozproszona przez milicję1987 - pochód w Krakowie rozbity przez organy bezpieczeństwa https://www.lodz.ap.gov.pl/art,50,tradycja-obchodow-swieta-trzeciego-maja

1792

Medale rocznicowe

Pamiątki (medale, plakaty, (cegiełki) związane z rocznicami Konstytucji 3 Maja w zbiorach Muzeum Niepodległości, od str. 11

Obchody stulecia uchwalenia Konstytucji 3 Maja w trzech zaborach i na emigracji

Parada 3 Maja w Warszawie w 1916 r.

Świętowanie 3 Maja w II RP

Ustanowienie przez papieża Piusa XI święta Matki Bożej Królowej Polski dla upamiętnienia Konstytucji 3 Maja 1791 roku

Konstytucja 3 maja w medalierstwie - ze zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie

Srebny medal z 2011 r. (zamieszczony w prezentacji na stronie 6)

Kraków -3 maja 1946 r.

1951 - 1981

Oficjalnie zabroniono w styczniu 1951 roku obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, a próby manifestowania były często tłumione przez milicję. Ponowne nieoficjalne świętowanie rozpoczęto po 1981 roku.

1986 r. - scenariusz obchodów

1985 r. - plakat świętowania

1891

1966

1966 r. - Lublin

Park Konstytucji 3 Maja w Suwałkach

Pomnik ku czci uchwalenia konstytucji odsłonięty w Lublinie w 1916 r.

Kamień upamiętniający Konstytucję 3 maja w Warszawie

Kolumna 3 Maja w Leonpolu

Kolumna 3 Maja została ufundowana przez Jana Nikodema Łopacińskiego wkrótce po ustanowieniu Konstytucji. Właściciel dóbr leonpolskich wystawił ją ku pokrzepieniu serc rodaków, zwłaszcza tych, których od Rzeczypospolitej odcięła granica I rozbioru. Kolumna znajduje się przy biegnącej rzeką Dźwiną granicy Białorusi i Łotwy.

Kolumny i kapliczki ku czci 3 Maja na Białorusi

"Jednymi z bardziej poruszających poloniców na terenie dzisiejszej Białorusi są kolumny i kapliczki ku czci Konstytucji 3 maja. Ustawiano je pod koniec XVIII w. najczęściej przy traktach, brodach lub na wzgórzach. Niekiedy także w pamiątkowych miejscach bitew i potyczek po I oraz II rozbiorze. Staraniem Ambasady RP w Mińsku udało się zlokalizować i zdokumentować 17 takich obiektów. Szacuje się, że na tamtym terenie może być ich nawet 300." https://niezalezna.pl/201288-kolumny-ku-czci-konstytucji-3-maja http://www.wilnoteka.lt/artykul/prezentacja-katalogu-kolumn-ku-czci-konstytucji-3-maja

Wirtualne świętowanie w czasie pandemii

Pierwsze uroczyste obchody święta 3 maja 1990 r.w Warszawie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbywały się w obecności prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.

Pierwsze uroczyste obchody święta 3 maja w Warszawie na Placu Zamkowym w 1990 odbywały się w obecności prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego. .

Hymn Konstytucji 3 Maja. Marian Waśkiewicz - muzyka Zofia Pietrzyk - tekst

Święto Konstytucji 3 maja w dobie pandemii

1791 - 1793

"W okresie zaborów Polski celebrowanie rocznic Konstytucji 3 maja było zakazane przez wszystkich zaborców. Polacy, którzy odważyli się obchodzić publicznie to święto byli karani. Na przykład, za złożenie bukietu fiołków w rocznicę Konstytucji 3 maja, w 1892 r. tajna policja rosyjska aresztowała w Warszawie nauczyciela Stanisława Mieczyńskiego, po czym wysłano go za ten czyn na trzyletnią zsyłkę do Odessy. Obchody rocznicy Konstytucji 3 maja były organizowane także w skupiskach Polonii, m.in. w Chicago." https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Narodowe_Trzeciego_Maja

Medal wybity w 1791 r. z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Medal 3 Maja ustanowiony został uchwałą Prezydium Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1925 r. jako nagroda wydajnej pracy w każdej dziedzinie oraz za wybitną pracę na niwie sportowej i wyniki sportowe. http://www.polskiinternet.com/polishhistory/konstytucja3majamedal.shtml

Defilada Wojska Polskiegoz okazji dnia 3 maja, Warszawa, 1939 r.