Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Perfil competencial de sortida

OBERTA, capaç de preguntar-se sobre el sentit de la vida mitjançant l’educació de la interioritat, la descoberta dels valors evangèlics i la integració de la dimensió transcendent per construir així un projecte de vida amb criteris de bondat i plenitud.

RESOLUTIVA, capaç de resoldre, argumentar i raonar situacions i problemes quotidians basant-se en el domini del càlcul i aplicant models matemàtics de pensament lògic i espacial i de representació, essent fidel a la veritat i cercant d’avaluar-ne la seva validesa.

COMUNICATIVA, capaç de comunicar-se de forma verbal i visual en situacions diverses i plurilingües, fent ús de totes les possibilitats pragmàtiques, discursives i iconogràfiques amb la finalitat d’adaptar la seva comunicació als requisits de la situació de manera efectiva i socialment positiva tot i apreciant la diversitat cultural.

CREATIVA, capaç de comprendre, gaudir i valorar críticament les manifestacions culturals i artístiques i de produir amb tota mena de materials, suports i eines, de manera individual o col·lectiva, representacions creatives per tal d’enriquir l’expressió d’idees i sentiments. Els educadors de les escoles salesianes ens comprometem a treballar des de l’estil educatiu.

ENGINYOSA, capaç d’observar i fer experiència dels elements naturals i humans i de comprendre els canvis causats per l’activitat humana mitjançant el rigor de la metodologia científica i l’ús d’eines i processos tecnològics per tal de prendre decisions responsables amb la salut, els recursos i el medi ambient.

COMPROMESA, capaç d’actuar amb criteris de justícia i solidaritat segons els principis i valors de l’evangeli i mitjançant el coneixement de la dinàmica històrica per esdevenir una persona compromesa amb els altres i disposada a treballar de manera empàtica, assertiva i constructiva per a la millora de la societat.

CRÍTICA, capaç de buscar, obtenir, seleccionar i tractar la informació per transformar-la en coneixement mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació, l’accés als serveis basats en internet i la participació en xarxes col·laboratives amb una actitud crítica i reflexiva tant en el tractament de la informació disponible com en l’ús segur i responsable de les tecnologies.

COL·LABORADORA, capaç de cooperar i treballar en equip aplicant les habilitats socials, les eines de gestió de conflictes i de negociació, així com la gestió del canvi, l’estrès i la frustració en la seva relació amb els altres, per tal d’esdevenir una persona tolerant i segura de si mateixa. Perfil competencial de sortida dels alumnes

RESILIENT, capaç de conèixer-se, acceptar-se i d’estimar-se a si mateix i els altres, mitjançant la pràctica d’hàbits saludables i gestió de les emocions, per tal de desenvolupar la seva autoestima i esdevenir una persona equilibrada, resilient i feliç preparada per desenvolupar al màxim el seu talent personal i establir amb els altres unes relacions plenes.

RESPONSABLE, capaç de participar d’una manera eficaç i constructiva en la vida social i professional mitjançant la comprensió de les normes de convivència en la societat i entorns laborals així com els conceptes bàsics relatius a l’individu, el grup, l’organització del treball, la igualtat, les dimensions multiculturals i socioeconòmiques de la societat i la identitat cultural per tal de generar una participació compromesa i responsable.

EMPRENEDORA, capaç de transformar les idees en objectius i plans d’acció mitjançant la comprensió del funcionament de la nostra societat, la identificació dels punts forts i febles propis, l’anàlisi de les oportunitats de l’entorn i el desenvolupament d’habilitats de planificació, organització, lideratge, negociació i treball en equip amb la finalitat de ser un agent emprenedor de canvi social.

AUTÒNOMA, capaç d’organitzar el seu aprenentatge, avaluar-ne el procés i cercar el suport necessari per superar els obstacles mitjançant l’ús conscient de les estratègies d’aprenentatge idònies i la reflexió crítica sobre el propi procés, construint-se així com una persona perseverant, autònoma i motivada per aprendre al llarg de la vida.