Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

WIĘCEJ NIŻ CIEŚLA...

CIEŃ OJCA ...

''Mateusz i Łukasz, dwaj ewangeliści, którzy ukazali jego postać, niewiele mówią, ale wystarczająco dużo, aby zrozumieć, jakim był ojcem oraz misję powierzoną mu przez Opatrzność".

Franciszek, Patris corde

Obejrzyj film, a będzie jasne o kim mowa. Zapamiętaj to imię.

ZDRUZGOTANE MARZENIE
I POMOC OD BOGA

A gdyby...

Twoje piękne marzenia o miłości legły w gruzach,

projekty na życie ktoś poprzestawiał?

plany na przyszłość zostały przekreślone?

Co byś zrobił???

Czy byłoby jeszcze miejsce na wiarę, na zaufanie Najwyższemu?

Jeśli nie wiesz...

To pójdź dziś za Józefem, on pokaże Ci, jak przyjąć pomoc Boga...


Zeskanuj kody QR, aby dowiedzieć się, co Ewangelie mówią o Józefie. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Józef - świadek wielkich spraw

narodzenie

ofiarowanie

pokłon pasterzy

odnalezienie
w światyni

pokłon Mędrców

kliknij i sprawdź

Przesuwając napisy, przyporządkuj wydarzenie z życia Józefa do zdjęcia.

1. ofiarowanie

2. pokłon Mędrców

3. narodzenie

4. pokłon pasterzy

5. odnalezienie w świątyni

1

4

2

3

kliknij w SNY

Tak jak Bóg uczynił to z Maryją, gdy objawił Jej swój plan zbawienia, podobnie objawił swoje plany Józefowi poprzez sny, które w Biblii, jak i u wszystkich ludów starożytnych, były uważane za jeden ze środków, za pomocą których Bóg ujawnia swoją wolę.

W pierwszym śnie anioł pomaga mu rozwiązać jego poważny dylemat:

„Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1, 20-21).

Jego reakcja była natychmiastowa:

„Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański” (Mt 1, 24).

Dzięki posłuszeństwu przezwyciężył swój dramat i ocalił Maryję.

W drugim śnie anioł nakazuje Józefowi:

„Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem;

bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić” (Mt 2, 13).

Józef nie wahał się, był posłuszny, nie zastanawiając się nad trudnościami, które napotka:

„Wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda” (Mt 2, 14-15).

W Egipcie Józef ufnie i cierpliwie oczekiwał od anioła obiecanego powiadomienia, by powrócić do swojego kraju.

Gdy tylko Boży posłaniec, w trzecim śnie, poinformowawszy go,

że ci, którzy usiłowali zabić Dziecię, nie żyją, kazał mu wstać, zabrać ze sobą Dziecię i Matkę,

i wrócić do ziemi Izraela (por. Mt 2, 19-20),

po raz kolejny był bez wahania posłuszny:

„Wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela” (Mt 2, 21).

Jednak w drodze powrotnej, „gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego Heroda, bał się tam iść.

Otrzymawszy zaś we śnie nakaz

– a to zdarza się już po raz czwarty –

udał się w strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł” (Mt 2, 22-23).

3 RZECZY,
KTÓRYCH MOŻESZ NIE WIEDZIEĆ O ŚW. JÓZEFIE

Zapisz je
w zeszycie:
1.
2.
3.

kliknij
w śrubę

Śpij syneczku mój
Miej pogodne sny
Ten świat zaczeka jeszcze chwilę
Dziś spokojnie śpij
To niezwykłe jak majestat nieba
Mieści się w ramionach mych
Co za szczęście być dla Ciebie tatą
Przez tych parę chwilUsiądź i posłuchaj

Muzyczny kącik

TGD, Kołysanka Józefa (fragm.)

Cud czy tylko pobożna ciekawostka?

czas na QUIZ:)

kliknij w młotek

Modlitwa poranna

O ustanie pandemii

O wiarę

Za rodzinę

O dobrą żonę

O pracę

O dobrą śmierć

O dobrego męża

Modlitwa papieża Franciszka o ustanie epidemii koronawirusa na świecie

Strzeż, święty Opiekunie, naszego kraju.

Oświecaj odpowiedzialnych za dobro wspólne, aby wiedzieli – jak Ty – jak zatroszczyć się o osoby powierzone ich odpowiedzialności.

Udziel mądrości naukowcom i tym, którzy poszukują odpowiednich środków służących zdrowiu i dobru fizycznemu braci. Podtrzymuj tych, którzy dbają o potrzebujących: wolontariuszy, pielęgniarki i pielęgniarzy, lekarzy, którzy pozostają na pierwszej linii troski o chorych, także za cenę własnego bezpieczeństwa.

Towarzysz, św. Józefie, rodzinom: swoją cichą modlitwą buduj harmonię pomiędzy rodzicami i dziećmi, szczególnie pamiętaj o najmłodszych.

Zachowaj starszych od samotności: spraw, aby nikt nie był pozostawiony w rozpaczy opuszczenia i zniechęcenia.

Pociesz tego, kto jest najsłabszy, dodaj odwagi temu, kto się chwieje, wstawiaj się za ubogimi.

Razem z Dziewicą Maryją błagaj Pana, aby uwolnił świat z wszelkiej formy pandemii. Amen.

Modlitwa w intencji rodziny

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin,

Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę.

Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny.

Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzam Co moje dzieci (moich rodziców). Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen.

Modlitwa poranna

Święty Józefie, mój najmilszy Opiekunie, w poranek dzisiejszego dnia oddaję się pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i w spełnianiu moich obowiązków, broń od grzechu, uproś mi potrzebne cnoty, zachowaj od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Błagam Cię, święty Józefie, czuwaj nade mną, abym zawsze szedł drogą cnoty, a nigdy nie zbaczał na drogi występku. Niech za Twoim przykładem ukocham Boga ponad wszystko, pełniąc dzisiaj i zawsze Jego święte przykazania i niech przy Twojej pomocy przyczynię się do zbawienia moich bliźnich. Amen.

Modlitwa o silną wiarę

O szczęśliwy, błogi św. Józefie, spadkobierco wiary wszystkich Patriarchów, wyjednaj mi tę piękną i drogocenną cnotę. Pomnóż we mnie silną wiarę fundament wszelkiej świętości, taką wiarę, bez której nikt nie może się podobać Bogu. Wyjednaj mi taką wiarę, która triumfuje nad wszystkimi pokusami świata i przezwycięża ludzkie bł ędy, która nie może być naruszona przez nikogo i która jest zwrócona jedynie ku Bogu. Spraw, abym, za Twoim przykładem, żył wiarą, otworzył swe serce i rozum na Boga, bym pewnego dnia mógł ujrzeć w niebie to, w co teraz niezachwianie wierzę na ziemi.

Modlitwa o dobrą żonę

Święty Józefie, przeczysty Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi, Bóg -uczynił Cię najszczęśliwszym małżonkiem, dając Ci za towarzyszkę życia Najświętszą i Niepokalaną Dziewicę, Matkę samego Boga. Przez piękno i świętość Twojego życia stałeś się Patronem wszystkich małżonków. Proszę Cię o szczęśliwy wybór i łaskę dobrej, wiernej, roztropnej i świętej żony, której mógłbym powierzyć moje życie i złączyć się z nią mocą łaski sakramentalnej małżeństwa. Uproś jej mądrość życia, szerokość serca, pobożność, aby promieniowała dobrocią i kształtowała życie rodziny według zamysłu Przedwiecznego. Amen.

Święty Józefie, Tyś pomógł już tak wielu ludziom,
przychodzę więc do Ciebie z wielką ufnością.

Ty widzisz w Bożym świetle to, czego mi brakuje,
znasz moje troski, trudności i boleści.

Polecam Twej ojcowskiej trosce
moje starania o znalezienie pracy.
Składam je w Twoje ręce, które ocaliły Dzieciątko Jezus.

Ale przede wszystkim błagam Cię o łaskę,
bym nigdy nie rozłączył się z Jezusem
przez grzech śmiertelny,
bym Go poznawał i kochał Go coraz bardziej,
podobnie jak i Jego Świętą Matkę.
Proszę Cię też o łaskę,
bym mógł zawsze żyć w obecności Boga,
bym mógł wszystko robić dla Jego chwały i dobra dusz
oraz by dane mi było zaznać błogosławionej wizji Boga,
abym mógł wraz Tobą głosić Jego chwałę na wieki wieków.

Amen.

Modlitwa o dobrego męża

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy! Na progu dojrzałego i samodzielnego życia zwracam się do Ciebie o pomoc w podjęciu trudnej decyzji małżeństwa i wyboru odpowiedniego męża. Świadomość, że sama Najświętsza Maryja Panna - Matka Syna Bożego, znalazła w Tobie najlepszego towarzysza życia i wiernego Oblubieńca, sprowadza mnie dziś w tej sprawie do Ciebie. Proszę Cię o łaskę dobrego męża, wiernego towarzysza życia, z którym mogłabym się związać węzłem sakramentalnej łaski, założyć rodzinę Bogiem silną, dzielić losy w powodzeniu i niedoli, we wzajemnym zrozumieniu, szacunku, miłości i poświęceniu oraz budować szczęście życia rodzinnego na zasadach Ewangelii. Amen.

Modlitwa o dobrą śmierć

Święty Józefie, pociecho cierpiących i umierających, mój dobry Ojcze! Ty otrzymałeś dar przebywania na ziemi aż do końca swoich dni w towarzystwie Jezusa i Jego Matki i zasłużyłeś na tę łaskę, że umarłeś w Ich objęciach. Proszę Cię, niech twoje wstawiennictwo wyjedna mi łaskę dobrej śmierci, abym - podobnie jak ty - oddał mego ducha przy Jezusie i Maryi. W ciągu ziemskiego życia bądź mi wzorem i pomocą, abym w godzinę śmierci, ze świadomością dobrze wypełnionego powołania, z czystym sercem i w pokoju szedł na spotkanie z Ojcem. Amen.

W każdej książeczce do nabożeństwa można znaleźć jakąś modlitwę do św. Józefa.

Szczególne wezwania kierowane są do niego w każdą środę,

a zwłaszcza przez cały marzec, miesiąc tradycyjnie jemu poświęcony.

Święty Józefie, módl się za nami

Dziękuję

przygotowanie: s. Katarzyna Frątczak MChR