Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Sistemes Microinformàtics i xarxes

Institut Lluís Companyshttps://www.institutlluiscompanys.cat/

DUAL

Sistemaeducatiu

Vies d'accés als diferents estudis

ESO

Batxillerat

PAU

CFGS

Universitat

CGFM

PFI

CFGM (Cicle Formatiu de Grau Mitjà)Els dos cursos acadèmics que realitzareu us acreditaran per obtenir el títol de tècnic informàtic. Aquest títol us donarà accés a diferents cicles de grau superior com:Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX)Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM)Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW)

CFGS (Cicle Formatiu de Grau Superior)Un cop tingueu el títol de Tècnic Informàtic amb el CFGM, podreu matricular-vos de:Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX). Conté una possible especialització de Ciberseguretat.Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM). Conté una possible especialització aplicada a la Logística i una a Videojocs i Oci Digital.Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW). Conté una possible especialització en Bioinformàtica.Per accedir-hi es té en compte la nota obtinguda en el CFGM.

UniversitatSi voleu cursar un grau universitari relacionat amb el món informàtic no haureu de realitzar cap prova de selectivitat (PAU) i, a més a més, algunes de les assignatures del grau que escolliu podran ser convalidades per alguns mòduls estudiats en el CFGS.

Competència general

Aquests estudis post-obligatoris us capaciten per instal·lar i mantenir serveis informàtics.

Xarxes de dades

Disseny, configuració, manteniment i monitorització de xarxes de dades informàtiques que poden ser fixes i/o mòbils. Ús de routers, switchs, punts d'accés Wi-Fi i implementació de mesures de seguretat activa i passiva.

Serveis d'Internet

Muntatge i manteniment d'equips informàtics a nivell de hardware (maquinari) i instal·lació i configuració de sistemes operatius propietaris i lliures monolloc i en xarxa.

Sistemes informàtics

Instal·lar, configurar i mantenir serveis de DNS, DHCP, servidors web i proxys, accés a sistemes remots, gestors de continguts i disseny web.

Suport a l'usuari

Atenció i assessorament a nivell informàtic al client en una empresa on es comercialitzin dispositius informàtics de tot tipus (ordinadors, portàtils, perifèrics, tablets, mòbils, etc.)

22

+ Més informació del títol

La competència general es reparteix en 14 mòduls

Aplicacions ofimàtiques

Síntesi

Aplicacions web

FCT

Muntatge i manteniment d'equips

Serveis en xarxa

Anglès tècnic

Sistemes operatius monolloc

Xarxes locals

Seguretat informàtica

Introducció a la programació

Sistemes operatius en xarxa

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

Competència general

Muntatge i manteniment d'equipsUF1: electricitat a l'ordinador.UF2: components d'un equip microinformàtic.UF3: muntatge d'un equip microinformàtic.UF4: noves tendències de muntatge.UF5: manteniment d'equips microinformàtics.UF6: instal·lació de programari.

Sistemes operatius monollocUF1: introducció als sistemes operatius.UF2: sistemes operatius propietaris (windows).UF3: sistemes operatius lliures (linux).

Sistemes operatius en xarxaUF1: sistemes operatius propietaris (windows) en xarxa.UF2: sistemes operatius lliures (linux) en xarxa.UF3: compartició de recursos i seguretat.UF4: integració de sistemes operatius.

Xarxes localsUF1: introducció a les xarxes locals.UF2: configuració de commutadors (switchs) i encaminadors (routers).UF3: resolució d'incidències en xarxes locals.

Seguretat informàticaUF1: seguretat passiva.UF2: còpies de seguretat.UF3: legislació de seguretat i protecció de dades.UF4: seguretat activa.UF5: tallafocs i monitoratge de xarxes.

Serveis en xarxaUF1: configuració de la xarxa (DNS i DHCP).UF2: correu electrònic i transmissió d'arxius.UF3: servidor web i servidor intermediari (proxy).UF4: accés a sistemes remots.

Aplicacions ofimàtiquesUF1: aplicacions ofimàtiques i atenció a l'usuari.UF2: el correu i l'agenda electrònica.UF3: processadors de text.UF4: fulls de càlcul.UF5: bases de dades.UF6: imatge i vídeo - presentacions.

Aplicacions webUF1: ofimàtica i eines web.UF2: gestors d'arxius web.UF3: gestors de continguts (WP, WIX, JOOMLA)UF4: portals web d'aprenentatge.UF5: fonaments d'HTML i fulls d'estils (CSS).

Formació i orientació laboral *UF1: incorporació al treball.UF2: prevenció de riscos laborals.*Mòdul que es realitza a tots els cicles formatius i que és convalidable.

Anglès tècnic *UF1: anglès tècnic (anglès especialitzat en termes i llenguatge tecnològic)*Mòdul que es realitza a tots els cicles formatius i que és convalidable i que es convalidable en cicles tècnics.

Síntesi *UF1:síntesis (treball final on cal demostrar tots els coneixements adquirits durant els dos cursos del cicle)*Mòdul que es realitza a tots els cicles formatius.

FCT (Formació en Centres de Treball) *UF1: formació en centres de treball. (pràctiques no remunerades en empreses del sector)*Mòdul que es realitza a tots els cicles formatius.

Introducció a la programació *UF1: introducció a la programació. (adquirir conceptes bàsics que poden ser útils per seguir en cicles de grau superior i per entrar en el món laboral més fàcilment.)*Mòdul específic creat pel crentre.

Empresa i iniciativa emprenedora *UF1: empresa i iniciativa emprenedora (realització pla d'empresa)*Mòdul que es realitza a tots els cicles formatius i que és convalidable.

Marchorari

L'horari és diferent entre primer i segon

HorariPRIMER CURS

HorariSEGON CURS

les classes es duran a terme de dilluns a divendres de 8:00 h a 14:30 h.

Ja que al segon curs es faran les pràctiques en empresa, durant unes hores lectives, anireu a l'empresa en comptes de l'institut.

Especificacions tècniques portàtil 2n

2on curs

1er curs

Característiques mínimes del portàtil: 16 GB de memòria RAM.Processador compatible amb VT-X o AMD-V, mínim 4 nuclis: Core i5, i7, ...o similar de la família AMD. Disc dur SSD. La capacitat de la targeta gràfica no és important pel que fem en tots els cicles.

Sempre cal portar:2 bolígrafs (blau i negre)1 llapis i goma.1 llibretaL'alumne ha de tenir connexió a internet a casa, així com un ordinador per poder treballar des de casa.En cas d'haver de comprar un portàtil, tingueu en compte els requisits del portàtil per 2n SMX.

Sempre cal portar: 2 bolígrafs (blau i negre)1 llapis i goma.1 llibretaA segon és obligatori: Ordinador portàtil segons especificacions tècniques.Connexió a internet a casa.

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

Mòduls

Els cicles no funcionen per trimestre sino per mòduls. Cada mòdul té unes hores concretes assignades.

Notes

Els butlletins de notes s'entregaran cada trimestre i constaran de notes orientatives i notes definitives.

Festius

Període de NadalSetmana SantaFesta local: 11 de maig (Sant Ponç)Finalització de classes (mitjans de maig de 2021)

FCT

Al Maig es fan 100 hores de Formació en Centres de Treball (FCT). Imprescindible haver-ho superat tot.

Segona convocatòria

Es destina a tot aquell alumnat que no ha superat satisfactòriament les diferents UF (unitats formatives) durant la realizació del curs normal de setembre a maig.

FCT / DUAL

El juliol es destinarà a realitzar pràctiques a l'empresa en format FCT o DUAL (pràctiques remunerades a l'empresa).

Calendaricicles

Per matricular-se a segon cal haver superat un 60% de les hores de primer

2a

Les assignatures passen a ser mòduls que tenen un conjunt d'hores assignades que es reparteixen en diferents Unitats Formatives (UF) i, donat que cada UF té unes hores o altres assignades, mai coincidirà l'acabament d'aquestes UF amb els teòrics trimestres que es fan a l'ESO.

Les notes de les UF, degut a que cadascuna té unes hores assignades, podran ser definitives, quan ja s'hagin fet totes les hores corresponents, o orientatives quan encara s'estigui realitzant la UF a l'hora d'emetre els butlletins de notes.

FCT = Formació en Centres de Treball.Realització de pràctiques en el món empresarial real.

La segona convocatòria es destina a tot aquell alumnat que no ha superat satisfactòriament les diferents UF (unitats formatives) durant la realizació del curs normal de setembre a maig.

El juliol es destinarà a realitzar pràctiques a l'empresa en format FCT o DUAL (pràctiques remunerades a l'empresa)

Sortides previstes

Com ens podeulocalitzar

Diferents formes de posar-vos en contacte amb nosaltres

info@inslc.cat

937 650 822

Joan Maragall s/n - Tordera

https://www.institutlluiscompanys.cat/

Instagram i Facebook@ciclesformatiustordera

Vídeo instal·lacions

Instal·lacions i característiques del centre educatiu

Vídeo 1a promoció

1a promoció de Sistemes Microinformàtics i Xarxes de l'Institut Lluís Companys