Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

SzkołaPodstawowaNr 8im. Karola Wojtyły

41-200 SosnowiecTeatralna 8

Spis treści

Zapraszamy

Film o szkole

Prace uczniów

Plakaty uczniów

Przyjaciele

Facebook

Dyrekcja

Pytania

Strona www

ZAPRASZAMY

PLAKATY UCZNIÓW

DYREKCJA

film o szkole

przyjaciele SZKOŁY

RADA RODZICÓW

ABSOLWENCI

TU ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI

Najczęściej zadawane pytaniaCzy można zapisać Dziecko do Szkoły w sekretariacie?W roku szkolnym 2021/22 zapisy i rekrutacja dzieci do klas pierwszych przeprowadzane będą elektronicznie poprzez wypełnienie zgłoszenia (dzieci z obwodu szkoły) lub wniosku (dzieci spoza obwodu szkoły) na stronie: https://sp-sosnowiec.nabory.pl. System będzie aktywny od 1 marca 2021 roku. Rodzice zobowiązani są również do dostarczenia do szkoły dokumentów w wersji papierowej.Pracownicy naszej szkoły w razie potrzeby będą udzielali pomocy w wypełnianiu zgłoszeń i wniosków, w dniach 1, 2, 3 marca w godz. 9.00 – 17.00 oraz w dniach04 – 19 marca w godz. 9.00 – 14.30.Rodzice składają od 1 marca wnioski przez system https://sp-sosnowiec.nabory.pl/Na stronie głównej systemu jest informacja z opisem zasad rekrutacji, w tym również, że wniosek należy wydrukować i dostarczyć do szkoły. Informacja taka pojawi się również w części podsumowania po wypełnieniu i zatwierdzeniu wniosku przez rodzica.W jakim terminie należy zapisać dziecko do szkoły?Składanie wniosków przez rodziców możliwe będzie przez elektroniczny serwis rekrutacyjny od 1 marca 2021 r. do dnia 19 marca 2021 r. do godz. 15.00.Nie mam dostępu do internetu / do drukarki / dziecko nie posiada numeru PESEL - jak mogę zapisać dziecko do szkoły?Rodzice / opiekunowie prawni niemający dostępu do Internetu oraz rodzice dzieci nie posiadających numeru PESEL będą mogli zwrócić się do szkoły obwodowej lub szkoły pierwszego wyboru o pomoc, w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez Dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną. W przypadku braku dostępu do drukarki formularz można pobrać ze szkoły i wypełnić ręcznie lub można poprosić szkołę o pomoc w jego wydrukowaniu.Czy moje dziecko może się nie dostać do wybranej szkoły?Wszystkie dzieci zamieszkałe w Sosnowcu mają zapewnione miejsca w szkołach obwodowych.W przypadku wyboru przez rodzica szkoły obwodowej, po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacji zostanie wygenerowane zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022. Zgłoszenie należy wydrukować i dostarczyć do szkoły obwodowej w terminie do 19.03.2021 do godz. 15.00. Złożenie zgłoszenia we wskazanym terminie gwarantuje zakwalifikowanie dziecka do klasy I szkoły obwodowej.Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. W takim przypadku po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacyjnym wygeneruje się Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkoły 2021/2022. Wniosek ten należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz w wymaganymi dokumentami do szkoły wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszego wyboru w terminie do 19.03.2021 do godz. 15.00.. W takim przypadku dziecko weźmie udział w rekrutacji na wolne miejsca pozostałe po zakwalifikowaniu dzieci z obwodu szkoły. W przypadku niezakwalifikowania dziecka do żadnej z wybranych szkół z powodu braku wolnych miejsc, dziecko będzie miało zapewnione miejsce w szkole obwodowej w obwodzie której mieszka.Jak wygląda organizacja świetlicy?Świetlica jest czynna od 7:00 do 16:30.Jak mogę zapisać dziecko do świetlicy?Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy).Zgłoszenia do świetlicy na bieżący rok szkolny dokonują rodzice/opiekunowie prawni w terminie do 10 września danego roku szkolnego.Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić dziecko do świetlicy w późniejszym terminie w przypadku wolnych miejsc.Karty uczestników są pobierane u nauczycieli świetlicy.W jakim wieku dziecko może być zapisane na świetlicę?Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas I- IV.W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje zawodowo i rodzin niepełnych oraz dojeżdżających do szkoły.Czy w szkole jest możliwość wykupienia obiadów?Tak, szkoła posiada stołówkę.Gdzie i kiedy mogę zapisać dziecko na obiad?Dziecko może być zapisane w dowolnym momencie roku szkolnego. W tym celu należy pobrać w świetlicy kartę zgłoszenia.Jaki jest koszt obiadu?Koszt jednego posiłku to 4 zł.Koszt niewykorzystanych posiłków w danym miesiącu może zostać odliczony w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeżeli Rodzic/opiekun dziecka zgłosił nieobecność dziecka jeden dzień przed nieobecnością z wyjątkiem poniedziałku, gdzie nieobecność zgłasza się do godziny 8.00.Czy pierwszoklasista uzyska pomoc podczas obiadów?Tak. Z uwagi na bezpieczeństwo - uczniowie klas 1 jedzą obiady poza przerwami obiadowymi i mają podawane posiłki do stolików przez nauczycieli.Czy uczniowie mogą zostawić podręczniki w szkole?Tak mogą. Odbywa się to na zasadach ustalonych z nauczycielami.Czy wszystkie klasy chodzą do Szkoły "na rano"?W naszej szkole obowiązuje system dwuzmianowy dla uczniów klas I-III.Czy szkoła zapewnia zajęcia pozalekcyjne?Tak, zgodne z zainteresowaniami uczniów.Czy szkoła oferuje zajęcia specjalistyczne?Szkoła zapewnia pomoc pedagoga, psychologa, logopedy, surdopedagoga i oligofreopedagoga w formie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, zajęć o charakterze terapeutycznym, zajęć rozwijających kompetencje społeczno - emocjonalne, zajęć rewalidacyjnych, terapii logopedycznej, a także rozmów wspierających z uczniami oraz konsultacji i szkoleń dla rodziców i opiekunów.Jak liczebne są klasy?Maksymalnie 25 uczniów.Czy uczniowie mogą używać w szkole telefonów komórkowych?Nie. Uczniowie nie mogą w szkole używać żadnych prywatnych sprzętów multimedialnych.Czy rodzice mogą wejść do szkoły?W związku z sytuacją epidemiologiczną, rodzice nie wchodzą na teren budynku podczas przyprowadzania i odprowadzania uczniów.Czy w szkole jest dziennik elektroniczny?Tak. Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego VULCAN.W jaki sposób rodzice kontaktują się z nauczycielami?Rodzice kontaktują się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny VULCAN moduł wiadomości.Na jakiej platformie pracuje szkoła podczas nauczania zdalnego?Szkoła pracuje na platformie Miscrosoft Teams.Czy szkoła zapewnia podręczniki?Tak, szkoła zapewnia wszystkim uczniom darmowe podręczniki i materiały edukacyjne czyli zeszyty ćwiczeń.Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o szkole?http://www.sp8.sosnowiec.pl/https://www.facebook.com/sp8.sosnowiecJak szkoła dba o rozwój kulturalny uczniów?Nauczyciele organizują liczne wyjścia do kina oraz teatru. Uczniowie biorą udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek.Czy szkoła promuje postawy ekologiczne?Tak realizowane są różne projekty, w tym Tydzień Edukacji Globalnej. Uczniowie angażują się w akcje sprzątania świata, segregacji śmieci oraz zbierania nakrętek, baterii oraz makulatury.Czy w szkole realizowane są formy pracy wspierające dzieci nie tyko w sferzedydaktycznej?Tak w szkole działa tutoring. Jest to metoda pracy z uczniem (zwanym podopiecznym, tutikiem lub tutkiem) polegająca na cyklu spotkań i rozmów. Ich celem jest rozwój młodego człowieka w różnych obszarach jego życia, takich jak: umiejętności, zainteresowania, intelekt, potencjał (talenty, zdolności, mocne strony), kompetencje społeczne, kompetencje zawodowe, osobowość, charakter, postawy, wartości i przekonania. Procesy tutorskie wzmacniają poczucie własnej wartości podopiecznych, podnoszą ich samoocenę, pomagają odkryć ukryty potencjał i drzemiące możliwości.W szkole działa również grupa socjoterapeutyczna "Fajniacy", realizująca zadania przez prowadzenie działalności socjoterapeutycznej, wychowawczej i profilaktycznej wśród dzieci. Celem zajęć socjoterapeutycznych jest pomoc dzieciom w stworzeniu bezpiecznego środowiska. Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w domu i poza nim. Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez wzmacnianie mocnych stron dziecka. Nauka akceptacji i swobodnego wyrażania uczuć. Nauka planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka. Alternatywa spędzania wolnego czasu oraz wdrażanie do samodzielności.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Najczęściej zadawane pytaniaCzy można zapisać Dziecko do Szkoły w sekretariacie?W roku szkolnym 2021/22 zapisy i rekrutacja dzieci do klas pierwszych przeprowadzane będą elektronicznie poprzez wypełnienie zgłoszenia (dzieci z obwodu szkoły) lub wniosku (dzieci spoza obwodu szkoły) na stronie: https://sp-sosnowiec.nabory.pl. System będzie aktywny od 1 marca 2021 roku. Rodzice zobowiązani są również do dostarczenia do szkoły dokumentów w wersji papierowej.Pracownicy naszej szkoły w razie potrzeby będą udzielali pomocy w wypełnianiu zgłoszeń i wniosków, w dniach 1, 2, 3 marca w godz. 9.00 – 17.00 oraz w dniach04 – 19 marca w godz. 9.00 – 14.30.Rodzice składają od 1 marca wnioski przez system https://sp-sosnowiec.nabory.pl/Na stronie głównej systemu jest informacja z opisem zasad rekrutacji, w tym również, że wniosek należy wydrukować i dostarczyć do szkoły. Informacja taka pojawi się również w części podsumowania po wypełnieniu i zatwierdzeniu wniosku przez rodzica.W jakim terminie należy zapisać dziecko do szkoły?Składanie wniosków przez rodziców możliwe będzie przez elektroniczny serwis rekrutacyjny od 1 marca 2021 r. do dnia 19 marca 2021 r. do godz. 15.00.Nie mam dostępu do internetu / do drukarki / dziecko nie posiada numeru PESEL - jak mogę zapisać dziecko do szkoły?Rodzice / opiekunowie prawni niemający dostępu do Internetu oraz rodzice dzieci nie posiadających numeru PESEL będą mogli zwrócić się do szkoły obwodowej lub szkoły pierwszego wyboru o pomoc, w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez Dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną. W przypadku braku dostępu do drukarki formularz można pobrać ze szkoły i wypełnić ręcznie lub można poprosić szkołę o pomoc w jego wydrukowaniu.Czy moje dziecko może się nie dostać do wybranej szkoły?Wszystkie dzieci zamieszkałe w Sosnowcu mają zapewnione miejsca w szkołach obwodowych.W przypadku wyboru przez rodzica szkoły obwodowej, po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacji zostanie wygenerowane zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022. Zgłoszenie należy wydrukować i dostarczyć do szkoły obwodowej w terminie do 19.03.2021 do godz. 15.00. Złożenie zgłoszenia we wskazanym terminie gwarantuje zakwalifikowanie dziecka do klasy I szkoły obwodowej.Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. W takim przypadku po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacyjnym wygeneruje się Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkoły 2021/2022. Wniosek ten należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz w wymaganymi dokumentami do szkoły wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszego wyboru w terminie do 19.03.2021 do godz. 15.00.. W takim przypadku dziecko weźmie udział w rekrutacji na wolne miejsca pozostałe po zakwalifikowaniu dzieci z obwodu szkoły. W przypadku niezakwalifikowania dziecka do żadnej z wybranych szkół z powodu braku wolnych miejsc, dziecko będzie miało zapewnione miejsce w szkole obwodowej w obwodzie której mieszka.Jak wygląda organizacja świetlicy?Świetlica jest czynna od 7:00 do 16:30.Jak mogę zapisać dziecko do świetlicy?Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy).Zgłoszenia do świetlicy na bieżący rok szkolny dokonują rodzice/opiekunowie prawni w terminie do 10 września danego roku szkolnego.Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić dziecko do świetlicy w późniejszym terminie w przypadku wolnych miejsc.Karty uczestników są pobierane u nauczycieli świetlicy.W jakim wieku dziecko może być zapisane na świetlicę?Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas I- IV.W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje zawodowo i rodzin niepełnych oraz dojeżdżających do szkoły.Czy w szkole jest możliwość wykupienia obiadów?Tak, szkoła posiada stołówkę.Gdzie i kiedy mogę zapisać dziecko na obiad?Dziecko może być zapisane w dowolnym momencie roku szkolnego. W tym celu należy pobrać w świetlicy kartę zgłoszenia.Jaki jest koszt obiadu?Koszt jednego posiłku to 4 zł.Koszt niewykorzystanych posiłków w danym miesiącu może zostać odliczony w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeżeli Rodzic/opiekun dziecka zgłosił nieobecność dziecka jeden dzień przed nieobecnością z wyjątkiem poniedziałku, gdzie nieobecność zgłasza się do godziny 8.00.Czy pierwszoklasista uzyska pomoc podczas obiadów?Tak. Z uwagi na bezpieczeństwo - uczniowie klas 1 jedzą obiady poza przerwami obiadowymi i mają podawane posiłki do stolików przez nauczycieli.Czy uczniowie mogą zostawić podręczniki w szkole?Tak mogą. Odbywa się to na zasadach ustalonych z nauczycielami.Czy wszystkie klasy chodzą do Szkoły "na rano"?W naszej szkole obowiązuje system dwuzmianowy dla uczniów klas I-III.Czy szkoła zapewnia zajęcia pozalekcyjne?Tak, zgodne z zainteresowaniami uczniów.Czy szkoła oferuje zajęcia specjalistyczne?Szkoła zapewnia pomoc pedagoga, psychologa, logopedy, surdopedagoga i oligofreopedagoga w formie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, zajęć o charakterze terapeutycznym, zajęć rozwijających kompetencje społeczno - emocjonalne, zajęć rewalidacyjnych, terapii logopedycznej, a także rozmów wspierających z uczniami oraz konsultacji i szkoleń dla rodziców i opiekunów.Jak liczebne są klasy?Maksymalnie 25 uczniów.Czy uczniowie mogą używać w szkole telefonów komórkowych?Nie. Uczniowie nie mogą w szkole używać żadnych prywatnych sprzętów multimedialnych.Czy rodzice mogą wejść do szkoły?W związku z sytuacją epidemiologiczną, rodzice nie wchodzą na teren budynku podczas przyprowadzania i odprowadzania uczniów.Czy w szkole jest dziennik elektroniczny?Tak. Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego VULCAN.W jaki sposób rodzice kontaktują się z nauczycielami?Rodzice kontaktują się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny VULCAN moduł wiadomości.Na jakiej platformie pracuje szkoła podczas nauczania zdalnego?Szkoła pracuje na platformie Miscrosoft Teams.Czy szkoła zapewnia podręczniki?Tak, szkoła zapewnia wszystkim uczniom darmowe podręczniki i materiały edukacyjne czyli zeszyty ćwiczeń.Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o szkole?http://www.sp8.sosnowiec.pl/https://www.facebook.com/sp8.sosnowiecJak szkoła dba o rozwój kulturalny uczniów?Nauczyciele organizują liczne wyjścia do kina oraz teatru. Uczniowie biorą udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek.Czy szkoła promuje postawy ekologiczne?Tak realizowane są różne projekty, w tym Tydzień Edukacji Globalnej. Uczniowie angażują się w akcje sprzątania świata, segregacji śmieci oraz zbierania nakrętek, baterii oraz makulatury.Czy w szkole realizowane są formy pracy wspierające dzieci nie tyko w sferzedydaktycznej?Tak w szkole działa tutoring. Jest to metoda pracy z uczniem (zwanym podopiecznym, tutikiem lub tutkiem) polegająca na cyklu spotkań i rozmów. Ich celem jest rozwój młodego człowieka w różnych obszarach jego życia, takich jak: umiejętności, zainteresowania, intelekt, potencjał (talenty, zdolności, mocne strony), kompetencje społeczne, kompetencje zawodowe, osobowość, charakter, postawy, wartości i przekonania. Procesy tutorskie wzmacniają poczucie własnej wartości podopiecznych, podnoszą ich samoocenę, pomagają odkryć ukryty potencjał i drzemiące możliwości.W szkole działa również grupa socjoterapeutyczna "Fajniacy", realizująca zadania przez prowadzenie działalności socjoterapeutycznej, wychowawczej i profilaktycznej wśród dzieci. Celem zajęć socjoterapeutycznych jest pomoc dzieciom w stworzeniu bezpiecznego środowiska. Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w domu i poza nim. Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez wzmacnianie mocnych stron dziecka. Nauka akceptacji i swobodnego wyrażania uczuć. Nauka planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka. Alternatywa spędzania wolnego czasu oraz wdrażanie do samodzielności.

Najczęściej zadawane pytaniaCzy można zapisać Dziecko do Szkoły w sekretariacie?W roku szkolnym 2021/22 zapisy i rekrutacja dzieci do klas pierwszych przeprowadzane będą elektronicznie poprzez wypełnienie zgłoszenia (dzieci z obwodu szkoły) lub wniosku (dzieci spoza obwodu szkoły) na stronie: https://sp-sosnowiec.nabory.pl. System będzie aktywny od 1 marca 2021 roku. Rodzice zobowiązani są również do dostarczenia do szkoły dokumentów w wersji papierowej.Pracownicy naszej szkoły w razie potrzeby będą udzielali pomocy w wypełnianiu zgłoszeń i wniosków, w dniach 1, 2, 3 marca w godz. 9.00 – 17.00 oraz w dniach04 – 19 marca w godz. 9.00 – 14.30.Rodzice składają od 1 marca wnioski przez system https://sp-sosnowiec.nabory.pl/Na stronie głównej systemu jest informacja z opisem zasad rekrutacji, w tym również, że wniosek należy wydrukować i dostarczyć do szkoły. Informacja taka pojawi się również w części podsumowania po wypełnieniu i zatwierdzeniu wniosku przez rodzica.W jakim terminie należy zapisać dziecko do szkoły?Składanie wniosków przez rodziców możliwe będzie przez elektroniczny serwis rekrutacyjny od 1 marca 2021 r. do dnia 19 marca 2021 r. do godz. 15.00.Nie mam dostępu do internetu / do drukarki / dziecko nie posiada numeru PESEL - jak mogę zapisać dziecko do szkoły?Rodzice / opiekunowie prawni niemający dostępu do Internetu oraz rodzice dzieci nie posiadających numeru PESEL będą mogli zwrócić się do szkoły obwodowej lub szkoły pierwszego wyboru o pomoc, w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez Dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną. W przypadku braku dostępu do drukarki formularz można pobrać ze szkoły i wypełnić ręcznie lub można poprosić szkołę o pomoc w jego wydrukowaniu.Czy moje dziecko może się nie dostać do wybranej szkoły?Wszystkie dzieci zamieszkałe w Sosnowcu mają zapewnione miejsca w szkołach obwodowych.W przypadku wyboru przez rodzica szkoły obwodowej, po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacji zostanie wygenerowane zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022. Zgłoszenie należy wydrukować i dostarczyć do szkoły obwodowej w terminie do 19.03.2021 do godz. 15.00. Złożenie zgłoszenia we wskazanym terminie gwarantuje zakwalifikowanie dziecka do klasy I szkoły obwodowej.Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. W takim przypadku po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacyjnym wygeneruje się Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkoły 2021/2022. Wniosek ten należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz w wymaganymi dokumentami do szkoły wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszego wyboru w terminie do 19.03.2021 do godz. 15.00.. W takim przypadku dziecko weźmie udział w rekrutacji na wolne miejsca pozostałe po zakwalifikowaniu dzieci z obwodu szkoły. W przypadku niezakwalifikowania dziecka do żadnej z wybranych szkół z powodu braku wolnych miejsc, dziecko będzie miało zapewnione miejsce w szkole obwodowej w obwodzie której mieszka.Jak wygląda organizacja świetlicy?Świetlica jest czynna od 7:00 do 16:30.Jak mogę zapisać dziecko do świetlicy?Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy).Zgłoszenia do świetlicy na bieżący rok szkolny dokonują rodzice/opiekunowie prawni w terminie do 10 września danego roku szkolnego.Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić dziecko do świetlicy w późniejszym terminie w przypadku wolnych miejsc.Karty uczestników są pobierane u nauczycieli świetlicy.W jakim wieku dziecko może być zapisane na świetlicę?Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas I- IV.W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje zawodowo i rodzin niepełnych oraz dojeżdżających do szkoły.Czy w szkole jest możliwość wykupienia obiadów?Tak, szkoła posiada stołówkę.Gdzie i kiedy mogę zapisać dziecko na obiad?Dziecko może być zapisane w dowolnym momencie roku szkolnego. W tym celu należy pobrać w świetlicy kartę zgłoszenia.Jaki jest koszt obiadu?Koszt jednego posiłku to 4 zł.Koszt niewykorzystanych posiłków w danym miesiącu może zostać odliczony w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeżeli Rodzic/opiekun dziecka zgłosił nieobecność dziecka jeden dzień przed nieobecnością z wyjątkiem poniedziałku, gdzie nieobecność zgłasza się do godziny 8.00.Czy pierwszoklasista uzyska pomoc podczas obiadów?Tak. Z uwagi na bezpieczeństwo - uczniowie klas 1 jedzą obiady poza przerwami obiadowymi i mają podawane posiłki do stolików przez nauczycieli.Czy uczniowie mogą zostawić podręczniki w szkole?Tak mogą. Odbywa się to na zasadach ustalonych z nauczycielami.Czy wszystkie klasy chodzą do Szkoły "na rano"?W naszej szkole obowiązuje system dwuzmianowy dla uczniów klas I-III.Czy szkoła zapewnia zajęcia pozalekcyjne?Tak, zgodne z zainteresowaniami uczniów.Czy szkoła oferuje zajęcia specjalistyczne?Szkoła zapewnia pomoc pedagoga, psychologa, logopedy, surdopedagoga i oligofreopedagoga w formie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, zajęć o charakterze terapeutycznym, zajęć rozwijających kompetencje społeczno - emocjonalne, zajęć rewalidacyjnych, terapii logopedycznej, a także rozmów wspierających z uczniami oraz konsultacji i szkoleń dla rodziców i opiekunów.Jak liczebne są klasy?Maksymalnie 25 uczniów.Czy uczniowie mogą używać w szkole telefonów komórkowych?Nie. Uczniowie nie mogą w szkole używać żadnych prywatnych sprzętów multimedialnych.Czy rodzice mogą wejść do szkoły?W związku z sytuacją epidemiologiczną, rodzice nie wchodzą na teren budynku podczas przyprowadzania i odprowadzania uczniów.Czy w szkole jest dziennik elektroniczny?Tak. Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego VULCAN.W jaki sposób rodzice kontaktują się z nauczycielami?Rodzice kontaktują się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny VULCAN moduł wiadomości.Na jakiej platformie pracuje szkoła podczas nauczania zdalnego?Szkoła pracuje na platformie Miscrosoft Teams.Czy szkoła zapewnia podręczniki?Tak, szkoła zapewnia wszystkim uczniom darmowe podręczniki i materiały edukacyjne czyli zeszyty ćwiczeń.Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o szkole?http://www.sp8.sosnowiec.pl/https://www.facebook.com/sp8.sosnowiecJak szkoła dba o rozwój kulturalny uczniów?Nauczyciele organizują liczne wyjścia do kina oraz teatru. Uczniowie biorą udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek.Czy szkoła promuje postawy ekologiczne?Tak realizowane są różne projekty, w tym Tydzień Edukacji Globalnej. Uczniowie angażują się w akcje sprzątania świata, segregacji śmieci oraz zbierania nakrętek, baterii oraz makulatury.Czy w szkole realizowane są formy pracy wspierające dzieci nie tyko w sferzedydaktycznej?Tak w szkole działa tutoring. Jest to metoda pracy z uczniem (zwanym podopiecznym, tutikiem lub tutkiem) polegająca na cyklu spotkań i rozmów. Ich celem jest rozwój młodego człowieka w różnych obszarach jego życia, takich jak: umiejętności, zainteresowania, intelekt, potencjał (talenty, zdolności, mocne strony), kompetencje społeczne, kompetencje zawodowe, osobowość, charakter, postawy, wartości i przekonania. Procesy tutorskie wzmacniają poczucie własnej wartości podopiecznych, podnoszą ich samoocenę, pomagają odkryć ukryty potencjał i drzemiące możliwości.W szkole działa również grupa socjoterapeutyczna "Fajniacy", realizująca zadania przez prowadzenie działalności socjoterapeutycznej, wychowawczej i profilaktycznej wśród dzieci. Celem zajęć socjoterapeutycznych jest pomoc dzieciom w stworzeniu bezpiecznego środowiska. Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w domu i poza nim. Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez wzmacnianie mocnych stron dziecka. Nauka akceptacji i swobodnego wyrażania uczuć. Nauka planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka. Alternatywa spędzania wolnego czasu oraz wdrażanie do samodzielności.

Najczęściej zadawane pytaniaCzy można zapisać Dziecko do Szkoły w sekretariacie?W roku szkolnym 2021/22 zapisy i rekrutacja dzieci do klas pierwszych przeprowadzane będą elektronicznie poprzez wypełnienie zgłoszenia (dzieci z obwodu szkoły) lub wniosku (dzieci spoza obwodu szkoły) na stronie: https://sp-sosnowiec.nabory.pl. System będzie aktywny od 1 marca 2021 roku. Rodzice zobowiązani są również do dostarczenia do szkoły dokumentów w wersji papierowej.Pracownicy naszej szkoły w razie potrzeby będą udzielali pomocy w wypełnianiu zgłoszeń i wniosków, w dniach 1, 2, 3 marca w godz. 9.00 – 17.00 oraz w dniach04 – 19 marca w godz. 9.00 – 14.30.Rodzice składają od 1 marca wnioski przez system https://sp-sosnowiec.nabory.pl/Na stronie głównej systemu jest informacja z opisem zasad rekrutacji, w tym również, że wniosek należy wydrukować i dostarczyć do szkoły. Informacja taka pojawi się również w części podsumowania po wypełnieniu i zatwierdzeniu wniosku przez rodzica.W jakim terminie należy zapisać dziecko do szkoły?Składanie wniosków przez rodziców możliwe będzie przez elektroniczny serwis rekrutacyjny od 1 marca 2021 r. do dnia 19 marca 2021 r. do godz. 15.00.Nie mam dostępu do internetu / do drukarki / dziecko nie posiada numeru PESEL - jak mogę zapisać dziecko do szkoły?Rodzice / opiekunowie prawni niemający dostępu do Internetu oraz rodzice dzieci nie posiadających numeru PESEL będą mogli zwrócić się do szkoły obwodowej lub szkoły pierwszego wyboru o pomoc, w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez Dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną. W przypadku braku dostępu do drukarki formularz można pobrać ze szkoły i wypełnić ręcznie lub można poprosić szkołę o pomoc w jego wydrukowaniu.Czy moje dziecko może się nie dostać do wybranej szkoły?Wszystkie dzieci zamieszkałe w Sosnowcu mają zapewnione miejsca w szkołach obwodowych.W przypadku wyboru przez rodzica szkoły obwodowej, po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacji zostanie wygenerowane zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022. Zgłoszenie należy wydrukować i dostarczyć do szkoły obwodowej w terminie do 19.03.2021 do godz. 15.00. Złożenie zgłoszenia we wskazanym terminie gwarantuje zakwalifikowanie dziecka do klasy I szkoły obwodowej.Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. W takim przypadku po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacyjnym wygeneruje się Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkoły 2021/2022. Wniosek ten należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz w wymaganymi dokumentami do szkoły wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszego wyboru w terminie do 19.03.2021 do godz. 15.00.. W takim przypadku dziecko weźmie udział w rekrutacji na wolne miejsca pozostałe po zakwalifikowaniu dzieci z obwodu szkoły. W przypadku niezakwalifikowania dziecka do żadnej z wybranych szkół z powodu braku wolnych miejsc, dziecko będzie miało zapewnione miejsce w szkole obwodowej w obwodzie której mieszka.Jak wygląda organizacja świetlicy?Świetlica jest czynna od 7:00 do 16:30.Jak mogę zapisać dziecko do świetlicy?Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy).Zgłoszenia do świetlicy na bieżący rok szkolny dokonują rodzice/opiekunowie prawni w terminie do 10 września danego roku szkolnego.Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić dziecko do świetlicy w późniejszym terminie w przypadku wolnych miejsc.Karty uczestników są pobierane u nauczycieli świetlicy.W jakim wieku dziecko może być zapisane na świetlicę?Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas I- IV.W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje zawodowo i rodzin niepełnych oraz dojeżdżających do szkoły.Czy w szkole jest możliwość wykupienia obiadów?Tak, szkoła posiada stołówkę.Gdzie i kiedy mogę zapisać dziecko na obiad?Dziecko może być zapisane w dowolnym momencie roku szkolnego. W tym celu należy pobrać w świetlicy kartę zgłoszenia.Jaki jest koszt obiadu?Koszt jednego posiłku to 4 zł.Koszt niewykorzystanych posiłków w danym miesiącu może zostać odliczony w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeżeli Rodzic/opiekun dziecka zgłosił nieobecność dziecka jeden dzień przed nieobecnością z wyjątkiem poniedziałku, gdzie nieobecność zgłasza się do godziny 8.00.Czy pierwszoklasista uzyska pomoc podczas obiadów?Tak. Z uwagi na bezpieczeństwo - uczniowie klas 1 jedzą obiady poza przerwami obiadowymi i mają podawane posiłki do stolików przez nauczycieli.Czy uczniowie mogą zostawić podręczniki w szkole?Tak mogą. Odbywa się to na zasadach ustalonych z nauczycielami.Czy wszystkie klasy chodzą do Szkoły "na rano"?W naszej szkole obowiązuje system dwuzmianowy dla uczniów klas I-III.Czy szkoła zapewnia zajęcia pozalekcyjne?Tak, zgodne z zainteresowaniami uczniów.Czy szkoła oferuje zajęcia specjalistyczne?Szkoła zapewnia pomoc pedagoga, psychologa, logopedy, surdopedagoga i oligofreopedagoga w formie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, zajęć o charakterze terapeutycznym, zajęć rozwijających kompetencje społeczno - emocjonalne, zajęć rewalidacyjnych, terapii logopedycznej, a także rozmów wspierających z uczniami oraz konsultacji i szkoleń dla rodziców i opiekunów.Jak liczebne są klasy?Maksymalnie 25 uczniów.Czy uczniowie mogą używać w szkole telefonów komórkowych?Nie. Uczniowie nie mogą w szkole używać żadnych prywatnych sprzętów multimedialnych.Czy rodzice mogą wejść do szkoły?W związku z sytuacją epidemiologiczną, rodzice nie wchodzą na teren budynku podczas przyprowadzania i odprowadzania uczniów.Czy w szkole jest dziennik elektroniczny?Tak. Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego VULCAN.W jaki sposób rodzice kontaktują się z nauczycielami?Rodzice kontaktują się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny VULCAN moduł wiadomości.Na jakiej platformie pracuje szkoła podczas nauczania zdalnego?Szkoła pracuje na platformie Miscrosoft Teams.Czy szkoła zapewnia podręczniki?Tak, szkoła zapewnia wszystkim uczniom darmowe podręczniki i materiały edukacyjne czyli zeszyty ćwiczeń.Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o szkole?http://www.sp8.sosnowiec.pl/https://www.facebook.com/sp8.sosnowiecJak szkoła dba o rozwój kulturalny uczniów?Nauczyciele organizują liczne wyjścia do kina oraz teatru. Uczniowie biorą udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek.Czy szkoła promuje postawy ekologiczne?Tak realizowane są różne projekty, w tym Tydzień Edukacji Globalnej. Uczniowie angażują się w akcje sprzątania świata, segregacji śmieci oraz zbierania nakrętek, baterii oraz makulatury.Czy w szkole realizowane są formy pracy wspierające dzieci nie tyko w sferzedydaktycznej?Tak w szkole działa tutoring. Jest to metoda pracy z uczniem (zwanym podopiecznym, tutikiem lub tutkiem) polegająca na cyklu spotkań i rozmów. Ich celem jest rozwój młodego człowieka w różnych obszarach jego życia, takich jak: umiejętności, zainteresowania, intelekt, potencjał (talenty, zdolności, mocne strony), kompetencje społeczne, kompetencje zawodowe, osobowość, charakter, postawy, wartości i przekonania. Procesy tutorskie wzmacniają poczucie własnej wartości podopiecznych, podnoszą ich samoocenę, pomagają odkryć ukryty potencjał i drzemiące możliwości.W szkole działa również grupa socjoterapeutyczna "Fajniacy", realizująca zadania przez prowadzenie działalności socjoterapeutycznej, wychowawczej i profilaktycznej wśród dzieci. Celem zajęć socjoterapeutycznych jest pomoc dzieciom w stworzeniu bezpiecznego środowiska. Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w domu i poza nim. Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez wzmacnianie mocnych stron dziecka. Nauka akceptacji i swobodnego wyrażania uczuć. Nauka planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka. Alternatywa spędzania wolnego czasu oraz wdrażanie do samodzielności.

Najczęściej zadawane pytaniaCzy można zapisać Dziecko do Szkoły w sekretariacie?W roku szkolnym 2021/22 zapisy i rekrutacja dzieci do klas pierwszych przeprowadzane będą elektronicznie poprzez wypełnienie zgłoszenia (dzieci z obwodu szkoły) lub wniosku (dzieci spoza obwodu szkoły) na stronie: https://sp-sosnowiec.nabory.pl. System będzie aktywny od 1 marca 2021 roku. Rodzice zobowiązani są również do dostarczenia do szkoły dokumentów w wersji papierowej.Pracownicy naszej szkoły w razie potrzeby będą udzielali pomocy w wypełnianiu zgłoszeń i wniosków, w dniach 1, 2, 3 marca w godz. 9.00 – 17.00 oraz w dniach04 – 19 marca w godz. 9.00 – 14.30.Rodzice składają od 1 marca wnioski przez system https://sp-sosnowiec.nabory.pl/Na stronie głównej systemu jest informacja z opisem zasad rekrutacji, w tym również, że wniosek należy wydrukować i dostarczyć do szkoły. Informacja taka pojawi się również w części podsumowania po wypełnieniu i zatwierdzeniu wniosku przez rodzica.W jakim terminie należy zapisać dziecko do szkoły?Składanie wniosków przez rodziców możliwe będzie przez elektroniczny serwis rekrutacyjny od 1 marca 2021 r. do dnia 19 marca 2021 r. do godz. 15.00.Nie mam dostępu do internetu / do drukarki / dziecko nie posiada numeru PESEL - jak mogę zapisać dziecko do szkoły?Rodzice / opiekunowie prawni niemający dostępu do Internetu oraz rodzice dzieci nie posiadających numeru PESEL będą mogli zwrócić się do szkoły obwodowej lub szkoły pierwszego wyboru o pomoc, w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez Dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną. W przypadku braku dostępu do drukarki formularz można pobrać ze szkoły i wypełnić ręcznie lub można poprosić szkołę o pomoc w jego wydrukowaniu.Czy moje dziecko może się nie dostać do wybranej szkoły?Wszystkie dzieci zamieszkałe w Sosnowcu mają zapewnione miejsca w szkołach obwodowych.W przypadku wyboru przez rodzica szkoły obwodowej, po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacji zostanie wygenerowane zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022. Zgłoszenie należy wydrukować i dostarczyć do szkoły obwodowej w terminie do 19.03.2021 do godz. 15.00. Złożenie zgłoszenia we wskazanym terminie gwarantuje zakwalifikowanie dziecka do klasy I szkoły obwodowej.Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. W takim przypadku po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacyjnym wygeneruje się Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkoły 2021/2022. Wniosek ten należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz w wymaganymi dokumentami do szkoły wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszego wyboru w terminie do 19.03.2021 do godz. 15.00.. W takim przypadku dziecko weźmie udział w rekrutacji na wolne miejsca pozostałe po zakwalifikowaniu dzieci z obwodu szkoły. W przypadku niezakwalifikowania dziecka do żadnej z wybranych szkół z powodu braku wolnych miejsc, dziecko będzie miało zapewnione miejsce w szkole obwodowej w obwodzie której mieszka.Jak wygląda organizacja świetlicy?Świetlica jest czynna od 7:00 do 16:30.Jak mogę zapisać dziecko do świetlicy?Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy).Zgłoszenia do świetlicy na bieżący rok szkolny dokonują rodzice/opiekunowie prawni w terminie do 10 września danego roku szkolnego.Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić dziecko do świetlicy w późniejszym terminie w przypadku wolnych miejsc.Karty uczestników są pobierane u nauczycieli świetlicy.W jakim wieku dziecko może być zapisane na świetlicę?Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas I- IV.W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje zawodowo i rodzin niepełnych oraz dojeżdżających do szkoły.Czy w szkole jest możliwość wykupienia obiadów?Tak, szkoła posiada stołówkę.Gdzie i kiedy mogę zapisać dziecko na obiad?Dziecko może być zapisane w dowolnym momencie roku szkolnego. W tym celu należy pobrać w świetlicy kartę zgłoszenia.Jaki jest koszt obiadu?Koszt jednego posiłku to 4 zł.Koszt niewykorzystanych posiłków w danym miesiącu może zostać odliczony w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeżeli Rodzic/opiekun dziecka zgłosił nieobecność dziecka jeden dzień przed nieobecnością z wyjątkiem poniedziałku, gdzie nieobecność zgłasza się do godziny 8.00.Czy pierwszoklasista uzyska pomoc podczas obiadów?Tak. Z uwagi na bezpieczeństwo - uczniowie klas 1 jedzą obiady poza przerwami obiadowymi i mają podawane posiłki do stolików przez nauczycieli.Czy uczniowie mogą zostawić podręczniki w szkole?Tak mogą. Odbywa się to na zasadach ustalonych z nauczycielami.Czy wszystkie klasy chodzą do Szkoły "na rano"?W naszej szkole obowiązuje system dwuzmianowy dla uczniów klas I-III.Czy szkoła zapewnia zajęcia pozalekcyjne?Tak, zgodne z zainteresowaniami uczniów.Czy szkoła oferuje zajęcia specjalistyczne?Szkoła zapewnia pomoc pedagoga, psychologa, logopedy, surdopedagoga i oligofreopedagoga w formie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, zajęć o charakterze terapeutycznym, zajęć rozwijających kompetencje społeczno - emocjonalne, zajęć rewalidacyjnych, terapii logopedycznej, a także rozmów wspierających z uczniami oraz konsultacji i szkoleń dla rodziców i opiekunów.Jak liczebne są klasy?Maksymalnie 25 uczniów.Czy uczniowie mogą używać w szkole telefonów komórkowych?Nie. Uczniowie nie mogą w szkole używać żadnych prywatnych sprzętów multimedialnych.Czy rodzice mogą wejść do szkoły?W związku z sytuacją epidemiologiczną, rodzice nie wchodzą na teren budynku podczas przyprowadzania i odprowadzania uczniów.Czy w szkole jest dziennik elektroniczny?Tak. Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego VULCAN.W jaki sposób rodzice kontaktują się z nauczycielami?Rodzice kontaktują się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny VULCAN moduł wiadomości.Na jakiej platformie pracuje szkoła podczas nauczania zdalnego?Szkoła pracuje na platformie Miscrosoft Teams.Czy szkoła zapewnia podręczniki?Tak, szkoła zapewnia wszystkim uczniom darmowe podręczniki i materiały edukacyjne czyli zeszyty ćwiczeń.Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o szkole?http://www.sp8.sosnowiec.pl/https://www.facebook.com/sp8.sosnowiecJak szkoła dba o rozwój kulturalny uczniów?Nauczyciele organizują liczne wyjścia do kina oraz teatru. Uczniowie biorą udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek.Czy szkoła promuje postawy ekologiczne?Tak realizowane są różne projekty, w tym Tydzień Edukacji Globalnej. Uczniowie angażują się w akcje sprzątania świata, segregacji śmieci oraz zbierania nakrętek, baterii oraz makulatury.Czy w szkole realizowane są formy pracy wspierające dzieci nie tyko w sferzedydaktycznej?Tak w szkole działa tutoring. Jest to metoda pracy z uczniem (zwanym podopiecznym, tutikiem lub tutkiem) polegająca na cyklu spotkań i rozmów. Ich celem jest rozwój młodego człowieka w różnych obszarach jego życia, takich jak: umiejętności, zainteresowania, intelekt, potencjał (talenty, zdolności, mocne strony), kompetencje społeczne, kompetencje zawodowe, osobowość, charakter, postawy, wartości i przekonania. Procesy tutorskie wzmacniają poczucie własnej wartości podopiecznych, podnoszą ich samoocenę, pomagają odkryć ukryty potencjał i drzemiące możliwości.W szkole działa również grupa socjoterapeutyczna "Fajniacy", realizująca zadania przez prowadzenie działalności socjoterapeutycznej, wychowawczej i profilaktycznej wśród dzieci. Celem zajęć socjoterapeutycznych jest pomoc dzieciom w stworzeniu bezpiecznego środowiska. Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w domu i poza nim. Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez wzmacnianie mocnych stron dziecka. Nauka akceptacji i swobodnego wyrażania uczuć. Nauka planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka. Alternatywa spędzania wolnego czasu oraz wdrażanie do samodzielności.

Najczęściej zadawane pytaniaCzy można zapisać Dziecko do Szkoły w sekretariacie?W roku szkolnym 2021/22 zapisy i rekrutacja dzieci do klas pierwszych przeprowadzane będą elektronicznie poprzez wypełnienie zgłoszenia (dzieci z obwodu szkoły) lub wniosku (dzieci spoza obwodu szkoły) na stronie: https://sp-sosnowiec.nabory.pl. System będzie aktywny od 1 marca 2021 roku. Rodzice zobowiązani są również do dostarczenia do szkoły dokumentów w wersji papierowej.Pracownicy naszej szkoły w razie potrzeby będą udzielali pomocy w wypełnianiu zgłoszeń i wniosków, w dniach 1, 2, 3 marca w godz. 9.00 – 17.00 oraz w dniach04 – 19 marca w godz. 9.00 – 14.30.Rodzice składają od 1 marca wnioski przez system https://sp-sosnowiec.nabory.pl/Na stronie głównej systemu jest informacja z opisem zasad rekrutacji, w tym również, że wniosek należy wydrukować i dostarczyć do szkoły. Informacja taka pojawi się również w części podsumowania po wypełnieniu i zatwierdzeniu wniosku przez rodzica.W jakim terminie należy zapisać dziecko do szkoły?Składanie wniosków przez rodziców możliwe będzie przez elektroniczny serwis rekrutacyjny od 1 marca 2021 r. do dnia 19 marca 2021 r. do godz. 15.00.Nie mam dostępu do internetu / do drukarki / dziecko nie posiada numeru PESEL - jak mogę zapisać dziecko do szkoły?Rodzice / opiekunowie prawni niemający dostępu do Internetu oraz rodzice dzieci nie posiadających numeru PESEL będą mogli zwrócić się do szkoły obwodowej lub szkoły pierwszego wyboru o pomoc, w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez Dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną. W przypadku braku dostępu do drukarki formularz można pobrać ze szkoły i wypełnić ręcznie lub można poprosić szkołę o pomoc w jego wydrukowaniu.Czy moje dziecko może się nie dostać do wybranej szkoły?Wszystkie dzieci zamieszkałe w Sosnowcu mają zapewnione miejsca w szkołach obwodowych.W przypadku wyboru przez rodzica szkoły obwodowej, po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacji zostanie wygenerowane zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022. Zgłoszenie należy wydrukować i dostarczyć do szkoły obwodowej w terminie do 19.03.2021 do godz. 15.00. Złożenie zgłoszenia we wskazanym terminie gwarantuje zakwalifikowanie dziecka do klasy I szkoły obwodowej.Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. W takim przypadku po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacyjnym wygeneruje się Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkoły 2021/2022. Wniosek ten należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz w wymaganymi dokumentami do szkoły wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszego wyboru w terminie do 19.03.2021 do godz. 15.00.. W takim przypadku dziecko weźmie udział w rekrutacji na wolne miejsca pozostałe po zakwalifikowaniu dzieci z obwodu szkoły. W przypadku niezakwalifikowania dziecka do żadnej z wybranych szkół z powodu braku wolnych miejsc, dziecko będzie miało zapewnione miejsce w szkole obwodowej w obwodzie której mieszka.Jak wygląda organizacja świetlicy?Świetlica jest czynna od 7:00 do 16:30.Jak mogę zapisać dziecko do świetlicy?Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy).Zgłoszenia do świetlicy na bieżący rok szkolny dokonują rodzice/opiekunowie prawni w terminie do 10 września danego roku szkolnego.Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić dziecko do świetlicy w późniejszym terminie w przypadku wolnych miejsc.Karty uczestników są pobierane u nauczycieli świetlicy.W jakim wieku dziecko może być zapisane na świetlicę?Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas I- IV.W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje zawodowo i rodzin niepełnych oraz dojeżdżających do szkoły.Czy w szkole jest możliwość wykupienia obiadów?Tak, szkoła posiada stołówkę.Gdzie i kiedy mogę zapisać dziecko na obiad?Dziecko może być zapisane w dowolnym momencie roku szkolnego. W tym celu należy pobrać w świetlicy kartę zgłoszenia.Jaki jest koszt obiadu?Koszt jednego posiłku to 4 zł.Koszt niewykorzystanych posiłków w danym miesiącu może zostać odliczony w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeżeli Rodzic/opiekun dziecka zgłosił nieobecność dziecka jeden dzień przed nieobecnością z wyjątkiem poniedziałku, gdzie nieobecność zgłasza się do godziny 8.00.Czy pierwszoklasista uzyska pomoc podczas obiadów?Tak. Z uwagi na bezpieczeństwo - uczniowie klas 1 jedzą obiady poza przerwami obiadowymi i mają podawane posiłki do stolików przez nauczycieli.Czy uczniowie mogą zostawić podręczniki w szkole?Tak mogą. Odbywa się to na zasadach ustalonych z nauczycielami.Czy wszystkie klasy chodzą do Szkoły "na rano"?W naszej szkole obowiązuje system dwuzmianowy dla uczniów klas I-III.Czy szkoła zapewnia zajęcia pozalekcyjne?Tak, zgodne z zainteresowaniami uczniów.Czy szkoła oferuje zajęcia specjalistyczne?Szkoła zapewnia pomoc pedagoga, psychologa, logopedy, surdopedagoga i oligofreopedagoga w formie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, zajęć o charakterze terapeutycznym, zajęć rozwijających kompetencje społeczno - emocjonalne, zajęć rewalidacyjnych, terapii logopedycznej, a także rozmów wspierających z uczniami oraz konsultacji i szkoleń dla rodziców i opiekunów.Jak liczebne są klasy?Maksymalnie 25 uczniów.Czy uczniowie mogą używać w szkole telefonów komórkowych?Nie. Uczniowie nie mogą w szkole używać żadnych prywatnych sprzętów multimedialnych.Czy rodzice mogą wejść do szkoły?W związku z sytuacją epidemiologiczną, rodzice nie wchodzą na teren budynku podczas przyprowadzania i odprowadzania uczniów.Czy w szkole jest dziennik elektroniczny?Tak. Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego VULCAN.W jaki sposób rodzice kontaktują się z nauczycielami?Rodzice kontaktują się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny VULCAN moduł wiadomości.Na jakiej platformie pracuje szkoła podczas nauczania zdalnego?Szkoła pracuje na platformie Miscrosoft Teams.Czy szkoła zapewnia podręczniki?Tak, szkoła zapewnia wszystkim uczniom darmowe podręczniki i materiały edukacyjne czyli zeszyty ćwiczeń.Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o szkole?http://www.sp8.sosnowiec.pl/https://www.facebook.com/sp8.sosnowiecJak szkoła dba o rozwój kulturalny uczniów?Nauczyciele organizują liczne wyjścia do kina oraz teatru. Uczniowie biorą udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek.Czy szkoła promuje postawy ekologiczne?Tak realizowane są różne projekty, w tym Tydzień Edukacji Globalnej. Uczniowie angażują się w akcje sprzątania świata, segregacji śmieci oraz zbierania nakrętek, baterii oraz makulatury.Czy w szkole realizowane są formy pracy wspierające dzieci nie tyko w sferzedydaktycznej?Tak w szkole działa tutoring. Jest to metoda pracy z uczniem (zwanym podopiecznym, tutikiem lub tutkiem) polegająca na cyklu spotkań i rozmów. Ich celem jest rozwój młodego człowieka w różnych obszarach jego życia, takich jak: umiejętności, zainteresowania, intelekt, potencjał (talenty, zdolności, mocne strony), kompetencje społeczne, kompetencje zawodowe, osobowość, charakter, postawy, wartości i przekonania. Procesy tutorskie wzmacniają poczucie własnej wartości podopiecznych, podnoszą ich samoocenę, pomagają odkryć ukryty potencjał i drzemiące możliwości.W szkole działa również grupa socjoterapeutyczna "Fajniacy", realizująca zadania przez prowadzenie działalności socjoterapeutycznej, wychowawczej i profilaktycznej wśród dzieci. Celem zajęć socjoterapeutycznych jest pomoc dzieciom w stworzeniu bezpiecznego środowiska. Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w domu i poza nim. Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez wzmacnianie mocnych stron dziecka. Nauka akceptacji i swobodnego wyrażania uczuć. Nauka planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka. Alternatywa spędzania wolnego czasu oraz wdrażanie do samodzielności.

PRACE UCZNIÓW

kARTKA DLA MEDYKA

PROFILAKTYKA

DZIEŃ ZIEMI

KLIKNIJ NA OBRAZ LUB NAPIS I ZOBACZ GALERIĘ

KLIKNIJ NA OBRAZ LUB NAPIS I ZOBACZ GALERIĘ

KLIKNIJ NA OBRAZ LUB NAPIS I ZOBACZ GALERIĘ

ŚWIAT WOKÓŁ NAS

MÓJ PRZYJACIEL MIŚ

kalendarz adwentowy

walentynki

KLIKNIJ NA OBRAZ LUB NAPIS I ZOBACZ GALERIĘ

KLIKNIJ NA OBRAZ LUB NAPIS I ZOBACZ GALERIĘ

KLIKNIJ NA OBRAZ LUB NAPIS I ZOBACZ GALERIĘ

KLIKNIJ NA OBRAZ LUB NAPIS I ZOBACZ GALERIĘ

do zobaczenia