Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

novinaslovi

u školskoj knjižnici

Epilepsija je jedna od najstarijih i najučestalijih neuroloških bolesti obilježena specifičnom i raznolikom etiologijom te kompleksnom kliničkom fenomenologijom, koja stvara značajan medicinski i javnozdravstveni problem.

pročitajte više

Znanstvena monografijaEpilepsija - dijagnostički i terapijski pristup,autora Ž. Petelin Gadže, Z. Poljaković, S. Nanković i V. Šulentić te brojnih koautora, eksperta iz različitih interdisciplinarnih područja od stručnog i znanstvenog interesa za tematiku epilepsije, obuhvaća sve aspekte epilepsijske tematike (od nomenklature, klasifikacije, kliničke fenomenologije, neuropedijatrije, genetike, farmakologije i medikamentoznog liječenja, funkcionalne i elektrodijagnostike, neuroradioloških slikovnih dijagnostičkih tehnika, neuropatologije i neurokirurških metoda liječenja). I u formi i u meritumu stvari ovaj kvalitetni tekst, enciklopedijske širine i dosega, daleko premašuje razinu udžbenika i priručnika.

Knjiga daje sveobuhvatno i didaktički korektno koncipirane relevantne informacije o osnovama anatomije i fiziologije kralježnice i stopala, o pokretu i stvaranju motoričkoga programa (engrama).

pročitajte više

U knjizi je naglasak na važnosti ranog otkrivanja, dijagnosticiranja, prevencije i liječenja posturalnih problema u djece razvojne dobi, stoga ona ima svakodnevnu praktičnu i edukacijsku primjenu.• Sadržava četiri međusobno povezana poglavlja: Uvodna razmatranja, Postura, Najčešći posturalni problemi u djece razvojne dobi i Antropometrija. • Daje sveobuhvatno i didaktički korektno koncipirane relevantne informacije o osnovama anatomije i fiziologije kralježnice i stopala, o pokretu i stvaranju motoričkoga programa (engrama), o mehanizmima kontrole tjelesnog držanja, tehnikama i metodama procjene posture, o dijagnostičkim postupcima posturalnih stanja te o antropometriji kao važnoj sastavnici dijagnostičkih postupaka u praćenju posturalnih stanja.• Svako je poglavlje popraćeno primjerenim i opisanim metodama mjerenja, prikupljanja primarnih informacija, matematičkim algoritmima obrade podataka i interpretacijama.• Ono što ovu knjigu čini posebno vrijednom i zanimljivom jest obilje originalnih fotografija, crteža, tablica i grafikona.• Knjiga ima široku namjenu i svakome tko ima interes za posturalne probleme u djece i mladeži, a naročito studentima kineziologije, fizioterapije, medicinarima pa i ortopedima može biti izrazito korisna.

„Ortopedska propedeutika“ dugo je očekivani udžbenik iz ortopedije u hrvatskoj medicini. Udžbenik proistječe iz dugogodišnjega kliničkog iskustva autorâ u radu s bolesnicima i iz njihova dugogodišnjeg sudjelovanja u svim oblicima nastave iz područja ortopedije i traumatologije lokomotornoga sustava.

pročitajte više

Knjiga je nazvana „Ortopedska propedeutika“ jer riječ propedeutika znači prethodna pouka, prvi nauk, pripravno obučavanje, prednaobrazba, uvod u neki nauk, a u knjizi opisani klinički testovi služe upravo svladavanju vještine pregleda i postavljanja točne dijagnoze u ortopediji. U knjizi su opisani brojni klinički testovi, a tekstualni dio ilustriran je brojnim fotografijama i crtežima. Preciznost, sistematičnost te logički slijed i postupnost izlaganja čine djelo lako čitljivim i posve razumljivim. Lijepim, zanimljivim i dobro odabranim slikama i crtežima autori su učinili knjigu atraktivnom i cjelovitom. Napisani udžbenik sadržava 9 poglavlja, 763 fotografije i 293 crteža (ukupno 1056 ilustracija), koji prikazuju izvođenje kliničkih testova te 258 literaturnih navoda. Na kraju knjige čitatelj se može jednostavno i točno koristiti kazalom pojmova i literaturom.U uvodnom dijelu knjige opisana su opća načela kliničkog pregleda lokomotornoga sustava, a u specijalnom dijelu sustavno su opisani i ilustrirani najčešće primjenjivani klinički testovi u ortopediji, i to na temelju spoznaja iz svjetske medicinske literature i iskustva autora ove knjige. Štivo je pisano jednostavnim, suvremenim načinom koji omogućava lako razumijevanje i pamćenje informacija.

Udžbenik obiluje velikim brojem informacija, opisa, vještina i spoznaja iz područja fizioterapije i radne terapije. Udžbenik je namijenjen učenicima trećeg razreda medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege.

pročitajte više

Radna terapija, koju provodi radni terapeut, proces je koji uključuje procjenu utjecaja oštećenja i okoline na izvođenje aktivnosti dnevnog života. Radna terapija je namijenjena osobama čije su sposobnosti obavljanja aktivnosti osobne njege, produktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena ugrožene ili oštećene razvojem, fizičkom ozljedom ili bolešću, starenjem, psihološki, socijalno ili kulturalno, ili kombinacijom svih tih čimbenika. Svako poglavlje udžbenika počinje ishodima koje bi učenik trebao usvojiti, a završava pitanjima za ponavljanje. Uz sve to, u pojedinim su poglavljima istaknute neke zanimljivosti koje bi trebale poslužiti kao dodatni motiv razumijevanju fizioterapije i radne terapije.

Novo stoljeće bilježi golem razvoj znanosti. Dok čovjek nastoji saznati kako produžiti život, pojavnost brojnih neizlječivih bolesti ostavlja ga i dalje nemoćnim. Ciljevi sestrinstva usko se povezuju s globalnim ciljevima održivog razvoja u promoviranju zdravlja, općeg blagostanja, obrazovanja i unaprjeđenja kvalitete života svih ljudi.

pročitajte više

Sadržaj publikacije pojašnjava osnovnu terminologiju u palijativnoj skrbi, osnovna načela, filozofiju, teorijske koncepte i specifičnosti palijativne zdravstvene njege, pojavnost boli i neugodnih simptoma te psiholoških reakcija u suočavanju s neizlječivom bolesti. Poseban naglasak stavlja se na komunikacijske vještine i etičke aspekte, a podrška sudionicima u palijativnoj skrbi istaknuta je kao značajan segment u dosezanju visokih standarda i kvalitete usluga.Uloga sestrinstva izrazito je naglašena u stanjima kad izlječenje nije moguće, kad se nastoji ublažiti bol i patnja, stvoriti osjećaj povezanosti, očuvati dostojanstvo te pozitivno utjecati na kvalitetu života, posebice u posljednjim trenucima čovjekova postojanja. S tom vodiljom, palijativna zdravstvena njega kao autonomna i samostalna djelatnost medicinskih sestara u palijativnoj skrbi, usmjerena je ne samo na provođenje sestrinskih i sestrinsko-medicinskih intervencija nego i na cjelovitu dobrobit za čovjeka.

Sadržaj publikacije pojašnjava osnovnu terminologiju u palijativnoj skrbi, osnovna načela, filozofiju, teorijske koncepte i specifičnosti palijativne zdravstvene njege, pojavnost boli i neugodnih simptoma te psiholoških reakcija u suočavanju s neizlječivom bolesti. Poseban naglasak stavlja se na komunikacijske vještine i etičke aspekte, a podrška sudionicima u palijativnoj skrbi istaknuta je kao značajan segment u dosezanju visokih standarda i kvalitete usluga. Uloga sestrinstva izrazito je naglašena u stanjima kad izlječenje nije moguće, kad se nastoji ublažiti bol i patnja, stvoriti osjećaj povezanosti, očuvati dostojanstvo te pozitivno utjecati na kvalitetu života, posebice u posljednjim trenucima čovjekova postojanja. S tom vodiljom, palijativna zdravstvena njega kao autonomna i samostalna djelatnost medicinskih sestara u palijativnoj skrbi, usmjerena je ne samo na provođenje sestrinskih i sestrinsko-medicinskih intervencija nego i na cjelovitu dobrobit za čovjeka.

Njegovanje je u središtu onoga što rade medicinske sestre i drugi zdravstveni stručnjaci. Njegovanje obuhvaća više od jednostavne brige za potrebe tjelesnog zdravlja ljudi. Ljudi koji trebaju bilo kakvu zdravstvenu uslugu imat će psihološke potrebe koje utječu na njihove osjećaje, misli i ponašanje. Dobra psihološka njega može čak pomoći u poboljšavanju ishoda tjelesnog zdravlja.

PROČITAJTE VIŠE

Uvod u psihološku njegu u sestrinstvu i drugim zdravstvenim strukama objašnjava i promovira važnost psihološke njege ljudi kad se tjelesno razbole, dajući temeljitu teorijsku bazu kako bi se osiguralo da ta njega bude utemeljena na dokazima. Ohrabruje čitatelja da razmišlja o učincima koje bolest i nesposobnost imaju na pacijenta i da shvati što se može napraviti kako bi se identificirale i otklonile sve poteškoće koje bi mogli doživljavati u ovim područjima.Poglavlja obrađuju:značenje i elemente njege i holističke njege;model psihološke njege u praksi;osobne kvalitete i vještine njegovatelja koje najbolje podupiru pružanje psihološke njege i kako se one mogu poboljšati;znanje potrebno za učinkovito pružanje psihološke njege;kako bi se psihološka njega mogla prakticirati u različitim okruženjima zdravstvene zaštite.

Sestrinske dijagnoze predstavljaju standardizirani sestrinski jezik – sestrinsku terminologiju i omogućavaju definiranje područja zdravstvene njege, definiranje sestrinske prakse takvom kakva jest i omogućavaju razlikovanje zdravstvene njege od medicine. Dijagnoze u zdravstvenoj njezi olakšavaju komunikaciju, potiču dokumentiranje zdravstvene njege i razvoj sestrinske profesije.

pROČITAJTE VIŠE

S prijevodom Sestrinskih dijagnoza – definicije i klasifikacija 2018.-2020. po prvi put u Hrvatskoj je medicinskim sestrama na hrvatskom jeziku u cijelosti dostupna klasifikacija sestrinskih dijagnoza. U ovom, 11. izdanju taksonomija donosi sve 244 dijagnoze. Pojedine dijagnoze već su nam odavno poznate, a s pojedinima se prvi put susrećemo jer se u klasifikaciji nalazi 17 novih dijagnoza. Neke od dijagnoza nisu prikladne za primjenu u našoj sestrinskoj praksi jer nadilaze naše kompetencije, no kako su sastavni dio klasifikacije, prevedene su i prenesene kako bi medicinske sestre bile upoznate s djelokrugom sestrinske prakse na globalnoj razini, jer to može s vremenom doprinijeti razvoju sestrinske prakse i u Hrvatskoj.Knjiga Sestrinske dijagnoze – definicije i klasifikacija 2018.-2020. ne donosi samo popis sestrinskih dijagnoza već pruža i teorijsku podlogu za primjenu dijagnoza prilikom učenja i rada u svakodnevnoj sestrinskoj praksi. U knjizi je ukratko prikazan proces zdravstvene njege, te je naglasak stavljen na procjenu stanja i kliničko promišljanje.

Autori ovog proširenog i dopunjenog izdanja pokušali su sabrati svoja dosadašnja iskustva u pisanju nastavnih tekstova iz područja zdravstvene psihologije i uobličiti ih u novi tekst osuvremenjen recentnim istraživanjima i novim praktičnim pristupima.

pročitajte više

U vrijeme početaka zdravstvene psihologije, krajem 1970-ih godina, njena uloga bila je određena uglavnom kroz praktičnu primjenu psihologije u zdravstvu, tj. kao doprinos psihologije očuvanju i unapređenju zdravlja i sprječavanju i liječenju bolesti. Danas je ona kudikamo više od same primjene psiholoških teorija i metoda na probleme tjelesnog zdravlja i bolesti i spada u interdisciplinarno područje znanosti utemeljeno na načelima cjelovitosti tjelesnog, psihičkog i socijalnog funkcioniranja pojedinca, a posvećeno boljem razumijevanju odnosa između zdravlja, bolesti i pratećih psihosocijalnih stanja.Ovaj udžbenik namijenjen je prije svega studentima zdravstvenih studija i studentima psihologije, ali i svima drugima koji će se u svojoj struci susretati sa psihosocijalnim pojavnostima zdravlja i bolesti.

Ovo novo izdanje Rječnika u znantnoj je mjeri izmijenjeno i dopunjeno i to u više aspekata. Sadrži više natuknica, posebice u područjima psihologije koja su se u posljednje vrijeme najviše razvijala, poput biološke psihologije, kognitivne psihologije, kliničke psihologije kao i drugih područja u kojima se pojavio veći broj novih pojmova i teorija.

pročitajte više

Ovo novo izdanje Rječnika u znatnoj je mjeri izmijenjeno i dopunjeno i to u više aspekata. Prvo, on sadrži mnogo novih natuknica, posebice u područjima psihologije koja su se u posljednje vrijeme najviše razvijala, poput biološke psihologije, kognitivne psihologije, kliničke psihologije kao i drugih područja u kojima se pojavio veći broj novih pojmova i teorija. Drugo, rječnik sada pokriva i područja koja su u prvom izdanju bila zanemarena, poput traumatske psihologije. Domovinski rat, a osobito uključenost psihologa u pružanje psihosocijalne pomoći, potakli su nas da se uputimo u područje traumatske psihologije, što se odrazilo i u nizu novih natuknica. Treće, u posljednjih desetak godina posebno je postala izražena uloga računalnog pristupa pojedinim problemima u znanosti općenito, pa tako i u psihologiji, te je i taj dio razvoja trebalo uključiti u Rječnik. Tamo gdje nam se to učinilo potrebnim, nastojali smo osuvremeni

Novo izdanje Rječnika sadrži mnoštvo novih natuknica, posebice u područjima psihologije koja su se u posljednje vrijeme najviše razvijala, poput biološke psihologije, kognitivne psihologije, kliničke psihologije kao i drugih područja u kojima se pojavio veći broj novih pojmova i teorija. Rječnik sada pokriva i područja koja su u prvom izdanju bila zanemarena, poput traumatske psihologije. Domovinski rat, a osobito uključenost psihologa u pružanje psihosocijalne pomoći, potakli su autore Rječnika da se upute u područje traumatske psihologije, što se odrazilo i u nizu novih natuknica. U posljednjih desetak godina posebno je postala izražena uloga računalnog pristupa pojedinim problemima u znanosti općenito, pa tako i u psihologiji te je i taj dio razvoja trebalo uključiti u Rječnik.

Najveći broj hitnih stanja u ordinacijama dentalne medicine može se, srećom, kontrolirati uobičajenim terapijskim postupcima, a takva stanja ne remete znakovito vitalne funkcije organizma u nekom kraćem periodu. Doduše, postoje i hitna stanja koja ne utječu odmah na vitalne funkcije organizma, ali, u pravilu, potrebna je terapija kako ne bi nastala ozbiljnija stanja kao u slučaju postojanja apscesa u području glave i vrata i sl.

pročitajte više

Hitna stanja u dentalnoj medicini su ona u kojima su oboljeli zubi, potporna tkiva zuba, parodont, oralna sluznica, mišići i kosti razlog za hitnu intervenciju od strane doktora dentalne medicine. Ipak, nema točne definicije hitnih stanja u dentalnoj medicini. Za razliku od toga, hitna medicinska stanja su akutna stanja koja čine neposrednu prijetnju životu osobe, njegovim ekstremitetima, vidu i dugotrajnom zdravlju. Iz toga razloga hitna stanja u dentalnoj medicini, osim iznimno, ne mogu se smatrati hitnim medicinskim stanjima. Često je zanimljivo kako postoji razlika u tome što se smatra hitnim stanjem u dentalnoj medicini vezano uz doktore i pacijente. Svakako je bitno da svaki specijalist dentalne medicine ili medicine ne gleda isključivo svoje područje pri pregledu pacijenta s boli. Iz tog razloga autori priručnika odlučili su podijeliti hitna stanja po granama stomatologije kako bi olakšali snalaženje u ovom priručniku i, posljedično, u radu s pacijentima.

Zubni karijes sadrži mnoštvo materijala o bolesti u svim njezinim različitostima, od nicanja prvih zuba do prevladavajućih oblika bolesti u starijih pacijenata. Istaknuta je ključna uloga kontrole karijesa u očuvanju dentalnog zdravlja.

pročitajte više

Knjiga je podijeljena na sedam dijelova, a kao logičan početak prikazane su kliničke manifestacije dentalnog karijesa. Dalje obrađuje kliničku epidemiologiju karijesa, dentalni karijes u biološkom kontekstu, nekiruršku terapiju, kirurške intervencije, kontrolu i predviđanje karijesa i stomatologiju u 21. stoljeću. Obuhvaćeno je i područje javnog zdravstva, prikazana praktičnost primjene znanstvenih spoznaja u zdravstvu, uključujući društva s niskim, srednjim i visokim prihodima. Moderni pojmovi o dentalnom karijesu mogu utjecati na organizaciju i strukturu stomatološke prakse u budućnosti.Zubni karijes je kompilacija doprinosa brojnih znanstvenika i kliničkih stručnjaka, pod vodstvom uredničkog odbora, koji su razvili sržne pojmove ove knjige metodologijom kliničkih istraživanja, epidemiologijom, kliničkom karijesologijom i mikrobiologijom.Čitatelj u rukama drži vodič kroz dentalni karijes koji sadrži uravnoteženu raspravu o karijesologiji kao znanosti i njezinom mjestu u modernoj stomatologiji.

Školska knjižnicaSrednja medicinska školaSlavonski Brod

Telefon: 035/411 402E-mail: knjiznica.sms@gmail.com

katalog školske knjižnice