Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

DESPRÉS DE L'ESO QUÈ?

AJUDA'M A DECIDIR...... A SOMIAR.....

2

1

4

1

QUÈ HAIG DE CONÈIXER PER PODER DECIDIR?

L'ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL REQUEREIX EL CONEIXEMENT DE.....

AUTOCONEIXEMENT

OFERTA ACADÈMICA

MÓN LABORAL

PersonalitatHabilitatCompetènciesValorsInteressos

ProfessionsExpectativesPerfil professional

Sistema educatiuItineraris formatius

2

QUÈ INFLUEIX A L'HORA DE PRENDRE UNA DECISIÓ SOBRE EL FUTUR ACADÈMIC?

FACTORS EN LA PRESA DE DECISIONS

ECONÒMICS

SOCIALS

FAMILIARS

EDUCATIUS

PERSONALS I PSICOLÒGICS

-La situació econòmica familiar i/o personal.-El lloc i el tipus de centre escollit.-La durada del estudis i el preu.-La perspectiva de la professió:remuneració, situació, atur...

-L’edat.-El gènere.-Les capacitats físiques.-La personalitat.-Les aspiracions.-La maduresa.

-Les professions de lafamília (simpatia o antipatia).-Les expectatives dels pares(possibles pressions).

-La moda i els estereotips.-L’opinió de les amistats.-Les professions.-Els estudis de l’entorn proper.

-El rendiment acadèmic, l’aprofitament dels estudis realitzats,els hàbits assolits.-Les opinions del/a tutor/a, professorat, orientadors,equip psicopedagògic, etc.-Les condicions i el sistema d’accés a les professions(selectivitat, proves específiques...).

3

ESTRUCTURA SISTEMA EDUCATIU

SENSE ESO

ESO

Programes de formació i inserció PFI

Batxillerat

Ensenyaments professionals de música

Ensenyaments professionals de dansa

Cicles formatius arts plàstiques i disseny

Ensenayments esportius

Formació professional

Ensenyaments superiors art dramàtic

Ensenyaments superiors disseny

Ensenyaments sueriors dansa

Ensenyaments superiors música

Estudis universitaris

Ensenyament superiors bens culturals

ALTRES ENSENYAMENTS:* Idiomes+ Escola adults

CLIQUEU DAMUNT ELS ESTUDIS QUE ES VULGUI AMPLIAR INFORMACIÓ

PROVES D'ACCÉS

4

QUINS CAMINS PUC SEGUIR?

DURADA: 2 cursos acadèmicsACCÉS: titulació d'ESOMODALITATS: Ciències i tecnologia; humanitats i ciències socials i arts.TITULACIÓ: Batxillerat.

ITINERARIS FORMATIUS

BATXILLERAT

DURADA: 1 o 2 cursosGRAU MITJÀ:ACCÉS: titulació d'ESO o superació proves accés l'any que fas 17 anys.TITULACIÓ: Tècnic grau mitjà.GRAU SUPERIOR:ACCÉS: titulació de batxillerat o de cicle de grau mitjà o bé superació proves accés l'any que fas 19 anys.TITULACIÓ: Tècnic grau superior.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

DURADA: 1000 HORESACCÉS: tenir entre 16 i 21 anys i no disposar del graduat en ESO.TITULACIÓ: Certificat professional.

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

5

BATXILLERAT

MODALITATS DE BATXILLERAT

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

+info

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

+info

+info

ARTS

Matèries comunes

Matèries de modalitat

Matèries específiques

Selectivitat (PAU)

Notes de tall

Ponderacions

PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (SELECTIVITAT)La selectivitat és una prova obligatòria que realitzen tots els alumnes que, un cop han finalitzat el batxillerat, volen accedir als graus universitaris.Consta de dues parts, una primera comuna i obligatòria per a tothom, laFase General,en la que s’examinen de 5 matèries:Llengua catalana i literaturaLlengua castellana i literaturaLlengua estrangeraHistòriaUna de les matèries comunes d’opció ( matemàtiques, matemàtiques aplicades a les CCSS, Llatí o Història i fonaments de les arts).La segona part de la selectivitat, la Fase Específica, presenta la possibilitat d’examinar-se de tres matèries més. D’aquestes tres matèries, únicament es tindran en compte aquelles duesque els pugin més nota, una vegada ponderades. Aquestes matèries únicament es tindran en compte si s’han aprovat amb una nota superior al 5. Cal tenir en compte que mai podranbaixar la nota d’admissió a la universitat, únicament la poden millorar.

NOTES DE TALLLes places de cadascun dels centres d’estudi s’adjudiquen, començant per la sol·licitud de l'estudiant preinscrit/a amb la nota més alta i baixant per ordre de nota fins que s’exhaureixen totes.Així doncs, la nota de tall correspon a la de l’últim/a estudiant que ha obtingut plaça en un determinat centre d’estudi universitari. Per això, s’ha de tenir en compte que no es tracta d’una nota prefixada sinó que pot variar cada any, ja que resulta de la relació existent entre les places disponibles en cada centre i el nombre d’estudiants que les sol·liciten en preinscripció.Notes de tall últims 6 anys

TRIA DE MATÈRIESEn el moment de triar les matèries de modalitat i específiques que els alumnes fan a batxillerat cal tenir en compte quines matèries ponderen en funció dels estudis universitaris que es volen realitzar. La fase general de les PAU et pot fer arribar fins a 10 punts, i les dues matèries de la fase específica et poden fer arribar a 14 punts (les matèries que ponderen 0,2 poden fer sumar fins dos punts i les matèries que ponderen 0,1 poden fer sumar fins un punt més).Ponderacions 2022

Matèries de modalitat: ArtsHistòria i fonaments de les arts I i IIAnàlisi musical I i IIAnatomia aplicadaArts escèniquesCultura audiovisual I i IIDibuix artístic I i IIDibuix tècnic I i IIDissenyHistòria del món contemporaniLiteratura catalanaLiteratura castellanaLiteratura universalLlenguatge i pràctica musicalVolumMatèries de modalitat: Ciències i tecnologiaMatemàtiques I i IIBiologia Ii IICiències de la Terra I i IIDibuix tècnic I i IIFísica I i IIQuímica I i IITecnologia industrial I i IIElectrotècniaMatèries de modalitat: Humanitats i ciències socialsLlatí I i IIMatemàtiques aplicades a les ciències socials I i IIEconomiaEconomia de l’empresa I i IIGrec I i IIHistòria de l’artHistòria del món contemporaniLiteratura castellanaLiteratura catalanaLiteratura universalGeografia

Matèries específiquesHistòria de la música i la dansaPsicologiaSegona llengua estrangera I i IISociologiaTècniques d’expressió graficoplàsticaEstada a l’empresaEspecífica de centreUna altra matèria de modalitat

MATÈRIES 1r 2nLlengua catalana i literatura x xLlengua castellana i literatura x xLlengua estrangera x xCiències pel món contemporani xEducació Física xFilosofia xHistòria de la filosofia xHistòria x

6

FORMACIÓ PROFESSIONAL

3 Modalitats:- Cicles formatius específics- Cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny- Cicles formatius d'ensenyaments esportius

CICLES FORMATIUS

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFGM)

+info

3 Modalitats: - Cicles formatius específics- Cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny - Cicles formatius d'ensenyaments esportius

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFGS)

+info

Formació professional DUAL

La formació dualés la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva en l'empresa. Els objectius són:adequar la formació professional a les necessitats de les empreses,establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent,millorar el procés d'aprenentatge dels estudiants de formació professional.El Departament d'Educació impulsa la FP dual, en què centres i empreses comparteixen les responsabilitats formatives, per tal que els ensenyaments professionals s'adeqüin a les necessitats del mercat laboral.BeneficisLa formació dual aporta als alumnes:millorar el currrículum professionaldesenvolupar les competències professionals en un entorn laboral realafavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificatreconèixer el valor que aporta l'estudiant per l'activitat desenvolupada a l'empresa

Requisits d’accésCicles Formatius de Grau Superior específics:Haver superat la batxillerat.Cicles Formatius de Grau Superior específics (alumnat sense títol de batxillerat):Superar una prova d’accés i tenir 19 anys o complir-los durant l’any en què es realitza la prova.Disposar del títol de tècnic de grau mitjà. Cal tenir en compte que tindran prioritat en l’admissió als Cicles Formatius de Grau Superior aquells alumnes que hagin superat les matèries del Curs de preparació per a la incorporació als Cicles de Grau Superior.Cicles Formatius d’arts plàstiques i disseny de Grau Superior:Per l’alumnat amb títol de batxillerat:Realitzar una prova específica (queden exemptes les persones que han realitzat el batxillerat d’arts).Per l’alumnat sense títol de batxillerat:Tenir 19 anys i fer la prova d’accés (part comuna i part específica).Tenir 18 anys en cas de tenir el títol de tècnic de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d’una família equivalent i fer la prova d’accés.Cicles Formatius d’ensenyaments esportius de Grau Superior:Per l’alumnat amb títol de batxillerat:Tenir el títol de tècnic/a de la mateixa especialitat i,Superar la prova d’accés específica (en alguns esports) o complir amb requisits esportius (en alguns esports).Per l’alumnat sense títol de batxillerat:Tenir el títol de tècnic/a de la mateixa especialitat i/o,Superar la prova d’accés específica o complir amb requisits esportius (en alguns esports) i/o,Superar el curs d’accés a grau superior (aquells que vulguin tenir prioritat en el procés d’admissió) o prova d’accés.Alternatives després dels Cicles Formatius de Grau SuperiorCicles Formatius de Grau Superior específicsAltres Cicles Formatius de Grau Superior Específics (amb convalidacions dels crèdits comuns i la meitat de les hores de pràctiques)Cicles de Grau Superior d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny (prova específica)Ensenyaments esportius de Grau Mitjà (prova específica)Estudis UniversitarisMón laboralCicles Formatius d’arts plàstiques i disseny de Grau Superior:Cicles Formatius de Grau SuperiorAltres Cicles Formatius de Grau Superior d’arts plàstiques i disseny ( amb convalidacions de crèdits comuns)Estudis superiors de conservació i restauració de béns culturals i als estudis de disseny (amb les condicions que s’estableixin)Estudis universitarisMón laboralCicles Formatius d’ensenyaments esportius de Grau Superior:Cicles Formatius de Grau Superior EspecíficsAltres ensenyaments esportius de Grau Superior (únicament si es posseeix el títol de tècnic esportiu de la mateixa especialitat).Estudis UniversitarisMón laboral

Requisits d’accésCicles Formatius de Grau Mitjà específics:Haver superat la ESOEn cas de no disposar del Graduat en Educació Secundària Obligatòria, superar una prova o un curs d’accés, a més de tenir 17 anys o complir-los durant l’any en què es realitza la prova o curs.Cicles Formatius d’arts plàstiques i disseny de Grau Mitjà:Haver superat la ESO i aprovar una prova específica d’accésSi no ha superat l’Educació Secundària Obligatòria, cal superar una prova d’accés amb contingut general i una prova d'accés específica.Cicles Formatius d’ensenyaments esportius de Grau Mitjà:Haver superat la ESOSi no ha superat l’Educació Secundària Obligatòria, cal superar una prova d’accés amb contingut general i una prova d’accés específica per avaluar les capacitats físiques i tècniques de l’alumnat.Alternatives després dels Cicles Formatius de Grau MitjàCicles Formatius de Grau Mitjà específics:Altres Cicles Formatius de Grau MitjàAccés a Cicles Formatius de Grau Superior (a partir del curs, si es vol tenir prioritat en el procés d’admissió o la prova d’accés)Accés a ensenyaments d’arts plàstiques i disseny (Cicles formatius de Grau mitjà)Accés a ensenyaments esportius (Cicles Formatius de Grau Mitjà)BatxilleratMón laboralCicles Formatius d’arts plàstiques i disseny de Grau Mitjà:Altres Cicles Formatius de Grau MitjàAccés a Cicles Formatius de Grau Superior (realitzant la prova comuna i específica, + 19 anys))Accés a Cicles Formatius de Grau Superior d’arts plàstiques i disseny ( prova específica)Accés a ensenyaments esportius (Cicles Formatius de Grau Mitjà)BatxilleratMón laboralCicles Formatius d’ensenyaments esportius de Grau Mitjà:Les persones que superen el primer nivell o cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir al segon nivell i al món laboral.Les persones que superen el segon nivell o cicle mitjà obtenen un títol de tècnic esportiu, que els permet accedir:Altres Cicles Formatius de Grau MitjàAccés a Cicles Formatius de Grau Mitjà d’arts plàstiques i disseny ( prova específica)Accés a ensenyaments esportius de Grau Superior de la família d’activitats físiques i esportives (realitzant la prova comuna i específica, + 19 anys)Accés a Cicles Formatius de Grau Superior (realitzant la prova comuna i específica, + 19 anys)BatxilleratMón laboral

FAMÍLIES PROFESSIONALS

ACTIVITATS AGRÀRIESACTIVITATS FÍSICO ESPORTIVESACTIVITATS MARÍTIMOPESQURERES ADMINISTRACIÓ I GESTIÓCOMERÇ I MÀRQUETINGARTS GRÀFIQUESIMATGE I SOEDIFICACIÓ I OBRA CIVILELECTRICITAT I ELECTRÒNICAFABRICACIÓ MECÀNICAFUSTA, MOBLE I SUROSEGURETAT I MEDI AMBIENT

HOTELERIA I TURISMEIMATGE PERSONALINDÚSTRIES ALIMENTÀRIESINFORMÀTICA/ COMUNICACIÓTRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLESINSTAL..LACIÓ I MANTENIMENTQUÍMICASANITATSERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITATTÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL.ENERGIA I AIGUA

QUÈ TENIM AL BAIX EMPORDÀ ?

L'oferta de cicles formatius de la zona permet varietat d'itineraris dins les famílies professionals.

ALTRES CENTRES AMB UNA OFERTA ESPECÍFICA:

CIFOG (privat)Escola Tècnica de Girona (privat)Escola d'arts i disseny d'Olot (públic)

INS Baix Empordà (Palafrugell)Cicles formatius de grau mitjàGestió administrativaGestió administrativa, d’àmbit jurídicInstal·lacions elèctriques i automàtiquesElectromecànica del vehicleCuina i gastronomiaForneria, pastisseria i confiteriaCicles formatius de grau superiorAdministració i financesDirecció de cuina.Guia, informació i assistència turísticaSistemes electrotècnics i automatitzats.

INS PalamósCicles formatius grau mitjà.Cures d’auxiliar d’infermeria.Sistemes microinformàtics i xarxes.Atenció a persones en situació de dependència.Farmàcia i parafarmàcia.Cicles formatius grau superiorDesenvolupament d’aplicacions multiplataforma. Informàtica i comunicacions.

Institut MontgríCicles formatius de grau mitjà:Tècnic en activitats comercials.Tècnic en conducció d'activitats físicoesportives en el medi natural.

Institut de la Bisbal d’EmpordàCicles formatius de grau mitjà:Tècnic o tècnica d’arts plàstiques i disseny en terrisseria.Tècnic en gestió administrativa.Tècnic/a en Atenció a persones en situació de dependència.Tècnic en jardineria i floristeria.Cicles formatius de grau superior:Tècnic o tècnica superior en integració social.

INS Sant Feliu de GuíxolsCicles formatius de grau mitjà:Activitats comercials.Estètica i BellesaInstal.lacions elèctriques i automàtiques.Gestió administrativa.Manteniment de vaixells.Perruqueria i estètica capil.lar.Cicles formatius de grau superior:Gestió de vendes i espais comercials.Administració i finances.Educació infantil.

CIFOGEls Cicles que oferim a l'Escola són:FGM d'Assistent al Producte Gràfic Interactiu.CFGS d' Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius.CFGS de Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles.CFGS de Fotografia i Il·luminació.Pàgina web CIFOG

Escola Tècnica de GironaCicles formatius grau mitjà:Electromecànica de vehiclesCarrosseriaCicles formatius grau superior:Automoció.Automoció especialitat mecànica de competició.Programes de formació i inserció (sense graduat en ESO):Manteniment d'equips informàtics.Manteniment de vehiclesPagina web Escola Tècnica de Girona

Escola d'Art i de Disseny d'OlotCicles formatius de grau mitjà:Revestiments muralsAssistència al producte gràfic imprèsCicles formatius de grau superior:Il·lustracióPinturaProjecte i direcció obres interiorsGràfica publicitàriaEsculturaFotografiaGraus universitaris:Disseny d'interiorsDisseny gràfic

7

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

Programes de formació i inserció (PFI)

Els Programes de Formació i Inserció, són una altra de les possibles opcions per a aquells alumnes que nohan finalitzat l’ESO. Aquests programes possibiliten la reincorporació al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional i faciliten l’aprenentatge imprescindibleper accedir al mercat de treball.

En el cas de Palafrugell i rodalies s'ofereixen els següents programes de formació i inserció:* Auxiliar de Serralleria i construccions metàl·liques.* Auxiliar de vivers i jardins.*Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració.* Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.

+info

Requisits d’accésTenir un mínim de 16 anys (complerts o complir-los durant l’any en curs) i no superar els 21 anys.No disposar del graduat en Educació Secundaria Obligatòria.No seguir estudis en el sistema educatiu ni participar en altres accions de formació, en el moment d’iniciar el programa.Alternatives després de la Formació professional BàsicaCertificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.En el cas de que la qualificació sigui superior a 8 accés directe a cicles formatius de grau mitjà. En el cas que la qualificació sigui entre 5 i 8 millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.Reconeixement dels mòduls professionals superats en el Programa de Formació i Inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.Obtenció d’un certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral.Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

8

PREINSCRIPCIONS 21-22

Les preinscripcions a Batxillertat i a Cicles Formatius de Grau Mitjà seran de l'11 al 17 de maig.

Info

3

¡GRÀCIES!

2

1

4

A decidir!!