Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Matura 2021

Startujemy 4 maja 2021r. o godz. 9.00

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku

Harmonogram

Opracowanie:Centralna Komisja Egzaminacyjna

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Część ustna egzaminu maturalnegoW 2021 r. egzamin maturalny przeprowadzany jest wyłącznie w części pisemnejz zastrzeżeniem osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym na wyższą uczelnię zagraniczną lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej muszą przedstawić wynik z egzaminu ustnego.Część pisemna egzaminu maturalnegoMajGodzina 9:00Godzina 14:004wtorekjęzyk polski – pp*język łaciński i kultura antyczna – pr *5środamatematyka – pphistoria muzyki – pr6czwartekjęzyk angielski – pphistoria sztuki – pr7piątekjęzyk angielski – pr język angielski – dj*filozofia – pr8, 9 – sobota, niedziela10poniedziałekjęzyk polski – prjęzyk łemkowski – pr język kaszubski – pr11wtorekmatematyka – prwiedza o społeczeństwie – pr12środabiologia – prjęzyk francuski – pr język francuski – dj13czwartekgeografia – prjęzyk francuski – pp język hiszpański – pp język niemiecki – pp język rosyjski – pp język włoski – pp14piątekchemia – prjęzyk niemiecki – pr język niemiecki – dj15, 16 – sobota, niedziela17poniedziałekhistoria – prjęzyk rosyjski – pr język rosyjski – dj18wtorekfizyka – prjęzyk hiszpański – pr język hiszpański – dj19środainformatyka – prjęzyk włoski – pr język włoski – dj20czwartekjęzyki mniejszości narodowych – ppjęzyki mniejszości narodowych – prgodz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)**godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)*** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W CZĘŚCI PISEMNEJ*PrzedmiotyArkuszeCzas trwania(min)poziom podstawowyTest170język polskiWypracowaniepoziom rozszerzony180matematykapoziom podstawowy170języki mniejszości narodowychpoziom rozszerzony180poziom podstawowy120języki obce nowożytnepoziom rozszerzony150poziom dwujęzyczny180biologiachemiafilozofiafizykageografiahistoriapoziom rozszerzony180historia muzykihistoria sztukijęzyk kaszubskijęzyk łaciński i kultura antycznajęzyk łemkowskiwiedza o społeczeństwieinformatykapoziom rozszerzony**część I60część II150przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr),80geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)****Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektoraCKE.Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.

01

Uczniowie oraz inne osoby biorąceudział w organizowaniu i przeprowadzaniutestówdiagnostycznych

Sekcja

1.Na egzamin maturalnymoże przyjść wyłącznie osoba(uczeń, nauczyciel, innypracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego nie może przyjść na ten egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.3. Rodzic/Prawny opiekunnie może wejść na teren szkoły.4. Podczasmatury w szkole mogą przebywaćwyłącznie:- uczniowie- osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu maturalnego, tj. nauczyciele, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie matury (np. komputery, sprzęt medyczny)- inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.- pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, przedstawicieli mediów.5. Uczniowienie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.6.Naegzaminie maturalnym każdy uczeń korzysta z własnych przyborówpiśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Natestmożna przynieść własną butelkę wodą.

02

Środki bezpieczeństwa osobistego

Sekcja

1.Czekając na wejście do szkoły albo sali,w której przeprowadzany jest egzamin maturalny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.2.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem(wyłącznie maseczką; rekomendowane- chirurgiczne lub zfiltrem).Zakrywanie ust inosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany egzamin maturalny,po zajęciu miejsc przez uczniów.3. Po wejściu na teren szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.4. Uczniowiesą zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejscaw sali, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny,. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie- wychodzi do toalety- kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali,5.Nauczycielei inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniuegzaminu maturalnego powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonićusta i nos, kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.6.Zarównouczniowie, jak i nauczycielemogą – jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu maturalnego,nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg matury, siedząc albo stojąc (w przypadkunauczycieli i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie testu w danej sali).

Czynności organizacyjne

Na salę egzaminacyjną nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnychi nośników informacji elektronicznej.

Czynności organizacyjne

Uczeń obowiązany jest stawić się na każdą część egzaminu w terminiei miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły, który w trakcie trwania egzaminu pełni funkcję przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego.

Czynności organizacyjne

Uczniowie stawiają się w szkole.W szatni zostawiają okrycia wierzchnie, torby, plecaki itp.Urządzenia telekomunikacyjne można pozostawić w bibliotece szkolnej.Następnie ustawiają się przed salą, w której zdają egzamin.Na drzwiach każdej sali znajduje się lista zdających. Losują numery i zajmują miejsce na sali.

Matura 05.05.2021Na maturze z:matematyki - poziom podstawowyuczniowie zdający w sali gimnastycznej (SALA 1) wchodzą wejściem głównym i przechodzą do sali gimnastycznej, nie blokując wejścia.Godziny przybycia:7.40 uczniowie od litery W do litery Z;7.55 uczniowie od litery S do litery U;8.10 uczniowie od litery N do litery R;8.25 uczniowie od litery K do litery M;8.40 uczniowie od litery A do litery J.Na maturze z:matematyki - poziom podstawowyuczniowie zdający w klasach wchodzą wejściem bocznym od strony parkingu.Godziny przybycia:8.00 uczniowie zdający w sali nr 23 (na liście sala nr 3)8.15 uczniowie zdający w sali nr 20 (na liście sala nr 2)Matura 06.05.2021Na maturze z:języka angielskiego (poziom podstawowy, rozszerzony)uczniowie zdający w klasach na parterze wchodzą wejściem głównym.Godziny przybycia:8.10 uczniowie zdający w sali nr 10 (na liście sala nr 1)8.15 uczniowie zdający w sali nr 11 (na liście sala nr 2)8.30 uczniowie zdający w sali nr 12 (na liście sala nr 3)Na maturze z:języka angielskiego (poziom podstawowy, rozszerzony),uczniowie zdający w klasach na piętrze wchodzą wejściem bocznym od strony parkingu.Godziny przybycia:8.00 uczniowie zdający w sali nr 23 (na liście sala nr 4)8.15 uczniowie zdający w sali nr 20 (na liście sala nr 6)8.30 uczniowie zdający w sali nr 25 (na liście sala nr 5)Matura - pozostałe egzaminyNa maturze z:języka polskiego (poziom rozszerzony) uczniowie zdający w sali gimnastycznej (SALA 1) wchodzą wejściem głównym i przechodzą do sali gimnastycznej, nie blokując wejścia.Godziny przybycia:8.10 uczniowie od litery A do M8.20 uczniowie od litery N do litery Z.Na maturze z:języka polskiego (poziom rozszerzony)uczniowie zdający w klasach wchodzą wejściem bocznym od strony parkinguGodziny przybycia:8.30 uczennica zdająca w sali nr 14 (na liście sala nr 2)Na maturze z:matematyki (poziom rozszerzony) uczniowie zdający w sali gimnastycznej (SALA 1) wchodzą wejściem głównym i przechodzą do sali gimnastycznej, nie blokując wejścia.Godziny przybycia:8.10 uczniowie od litery A do K8.20 uczniowie od litery L do litery P8.30 uczniowie od litery R do litery Z.Na maturze z:geografii,chemii,biologiiuczniowie zdający w sali gimnastycznej (SALA 1) wchodzą wejściem głównym i przechodzą do sali gimnastycznej, nie blokując wejścia.Godziny przybycia:8.10 uczniowie od litery A do M8.20 uczniowie od litery N do litery Z.Maturę na poziomie rozszerzonym uczniowie piszą w następujących salach:filozofia- sala 20;WOS - sala 14;język hiszpański - sala 14;historia - sala nr 20 (lista nr 1);historia - sala nr 14 (lista nr 2);informatyka - sala nr 14 (lista nr 1);fizyka - sala 23 (nr 1).Godziny przybycia: 8.20 - wejście główneUczniowie po maturze wychodzą tym samym wejściem którym wchodzili.Prosimy o przestrzeganie zasad dotyczących zachowania dystansu, zakrywanie ust i nosa oraz posiadanie jednorazowych rękawic oraz własnych przyborów .

Przybornik

Przebiegtestu maturalnego

Każdy uczeń po otrzymaniu arkusza zapoznaje się dokładnie z instrukcją, która zamieszczona jest na pierwszej stronie arkusza.Zgodnie z instrukcją zdający sprawdza kompletność arkusza, tzn.czy liczba stron i zadań zgadza się z liczbą zapisanąw instrukcji,sprawdza jakość wydruku,czytelność arkusza.Jakiekolwiek wątpliwości zgłasza przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego przez podniesienie ręki.

Arkusze z języka polskiego

• od 2021 r. dwa odrębne arkusze• każdy arkusz będzie miał odrębną kartę odpowiedzi, którą zdający będzie zobowiązany zakodować• na rozwiązanie zadań w obu arkuszach zdający ma 170 minut(podobnie jak w latach ubiegłych)

poziom podstawowy

Przebiegtestu maturalnego

Podczas przebiegu egzaminuzdający pracują samodzielnie,nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.Uczeń, kończący pracę z zestawem egzaminacyjnym przed ustalonym czasem zamyka arkusz egzaminacyjny i zgłasza fakt przewodniczącemu zespołu przedmiotowego przez podniesienie ręki.Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza czy uczeń dokonał wpisu na karcie odpowiedzi.Uczeń po otrzymaniu pozwolenia opuszcza salę w sposób niezakłócający pracy pozostałym zdającym. Niedopuszczalne podczas egzaminu jest: opuszczanie wyznaczonego miejsca pracy;porozumiewanie się z pozostałymi zdającymi;wypowiadanie komentarzy i uwag;zadawanie jakichkolwiek pytań członkom Zespołu Nadzorującego.

Powodzenia!