Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

м-р. Силвана Ј Бинова

Петти семинар „Математика и примени“ 5-6 март 2021 Институт за математика, Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Модел на онлајн час применет во наставата по математика во основно образование

Онлајн час во три дела

Од наставната пракса - рефлексија на реализираниот онлајн час

Истражуваме зависности, откриваме формули -Пикова теорема со интерактивни дигитални ресурси

Од наставната пракса - интерактивни дигитални ресурси

Седум принципи за конструктивистички дизајн, предложени од Boyle (1997);Избор на веб алатки

Креирање дигитални ресурси

Содржина

Принципи при дизајнирање и примена на дигитални ресурси

Седум принципи за конструктивистички дизајн, Boyle (1997):

1. Јасно обезбедете можности учениците да го конструираат знаењето;2. Обезбедете можности за различни перспективи; 3. Учењето нека биде вгнездено во реален и релевантен контекст; 4. Потикнете чувство на сопственост над учењето и изразување на размислувања и идеи; 5. Во учењето обезбедете можности за соработка; 6. Охрабрете употреба на различни начини на претставување на идеите и решенијата; 7. Охрабрете свесност при конструкција на знаењето;

01

Креирање дигитални ресурси

Избор на веб алатки

За наставниците

- достапна (без ограничувања); - едноставни за креирање на содржини; - можност за сеопфатност на активности (мотивација, учење, повратна информација); - лесна интеграција (во и со други); - начини на споделување;

За учениците

- достапни (независно од уредот); - едноставни за следење (кориснички сметки, лозинки); - можност за флексибилно следење; - атрактивни;

01

Креирање дигитални ресурси

Користени веб алатки

• Genially (https://www.genial.ly/) • MS Forms –office.com• Geoboard (https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/)• LiveWorksheets (https://www.liveworksheets.com/)

Што, како?

Како компилација од дигитални матријали за учење во еден пакет кој нуди: - мотивација и потикнување за учење; - содржини и активности за учење во кое ученикот е во центар; - можност за вежбање; - проверка на разбирањето и повратна информација; - активности за развивање на вештини од повисоки нивоа;

02

Од наставната пракса - интерактивни дигитални ресурси

03

Асинхрони активности - после час

Синхрони активности - за време на час

Асинхрони активности - пред час

Од наставната пракса - организација на час

Повеќе вакви часови

Дополнителна подршка

Рангирање на интересни/ корисни активности

Оцена за активности од часот

Оцена за реализираниот час

од ученици

Рефлексија на реализиран час

"Работите кои треба да ги научиме пред да можеме да ги правиме, најдобро ги учиме правејќи ги."- Aristotle

Благодарам!