Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Наука за 30 секунд. Філософія : 50 найвизначніших думок з філософії, які можна пояснити за півхвилини : пер. з англ. / упоряд. Б. Левер ; пер. М. Оліярник. – Київ : Форс Україна, 2020. – 160 с. : іл. – Бібліогр.: с. 156–157. – Предм. покажч.: с. 158–159. – ISBN 978-966-993-002-6.

Мати або бути? : пер. з англ. / Еріх Фромм ; пер. Г. Яновська. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2020. – 303 с. – Бібліогр.: с. 296–301. – ISBN 978-617-12-7457-0.

1 H34

Наше життя – це два вектори існування. Перший – «мати», зумовлений жагою примноження, культом споживання, реклами та маркетинговими хитрощами. На противагу «мати» постає другий вектор – екзистенціальне «бути», спрямоване всередину себе. Це бажання осягнути суть. Як ці дві паралелі співіснують у буденності?

Психоаналітик Еріх Фромм подає власне розуміння одвічної дилеми «мати або бути», яка становить найсуттєвішу проблему людського існування, підкороюючи собі все, що нас оточує.

У книзі наведено огляд історії філософії від початків до здобутків нашого часу, окреслено експеримент «мозку в колбі», якій наштовхнув до створення фільму «Матриця», означено поняття зомбі-близнюків, буття і ніщо, наведені приклади парадокса Зенона й деконструкції Дерріди, а також окреслено віхи біографії знаних мислителів людства і наслідки впливу їхніх міркувань на розвиток ментальності народів і свідомості людини.


Оцінка якості життя в Україні на основі суб'єктивних показників добробуту = Assessment of Quality of Life in Ukraine on the Basis of Subjective Indicators of Well-being : монографія / Е. М. Лібанова, О. Г. Осауленко, Л. М. Черенько. – Warsaw : RS Global, 2020. – 359 p. : рис., табл. – Парал. тит. арк., зміст та текст англ. – Бібліогр.: с. 355–357. – ISBN 978-83-957916-5-9.

Вибрані демографічні твори : ст., інтерв’ю : для спеціалістів-демографів та широкого кола читачів / В. С. Стешенко. – Житомир : О. О. Євенок, 2020. – 571 с. : фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-995-077-2.

У даній монографії авторами зроблений порівняльний аналіз методологічних підходів до дослідження різних аспектів життя на основі опитування населення, в тому числі із застосуванням суб’єктивних оцінок, які використовуються на сьогодні в країнах ОЕСР, Євросоюзу, СНД та інших. Детально розглянута методологія та результати дослідження добробуту із врахуванням суб’єктивного компоненту в офіційній статистиці України, що здійснюється на основі вибіркового обстеження умов життя домогосподарств. Проаналізована в динаміці загальна самооцінка населенням країни свого життя, рівня доходів, бідності, житлових умов, стану здоров’я, харчування, доступності сучасних засобів комунікації та інших характеристик умов та якості життя.

В книзі вміщено роботи, які були створені провідним дослідником інституту НАН України Валентиною Сергіївною Стешенко (1934-2014). В них аналізуються фундаментальні теми та проблеми сучасної демографічної реальності. В книзі також містяться результати досліджень стану та динаміки демографічної реальності в Україні. Книга адресована усім, хто серйозно цікавиться досягненнями сучасного демографічного мислення.

316 A72

316 A72

Антропологічний код української культури і цивілізації : [монографія] / О. О. Рафальський, Я. С. Калакура, В. П. Коцур, М. Ф. Юрій ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2020. – Кн. 2. – 533 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9283-3 (кн. 2).

Антропологічний код української культури і цивілізації : [монографія] / О. О. Рафальський, Я. С. Калакура, В. П. Коцур, М. Ф. Юрій ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2020. – Кн. 1. – 428 с. –Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9282-6 (кн. 1).

З’ясовуються історичні, теоретичні та методологічні засади наукового пізнання антропологічного коду української культури і цивілізації, їх самобутності і загадковості, в епіцентрі яких перебуває Людина як унікальна і найвища цінність. Розкривається його сутність як сукупність образів, засобів біологічного і соціокультурного характеру, пов’язаних з певним комплексом стереотипів свідомості окремої людини або групи людей, які виражаються в архетипах, менталітеті, інтелектуальному, моральному і матеріальному житті, в політичній і соціальній організації суспільства, його культурі та цивілізації, транзитному характері і здатності успадковуватися. Аналізується зміст і функції антропологічного коду культури та цивілізації на різних етапах історії України - від найдавніших часів до сучасності як системи значень і типів мислення людини, її психології і менталітету, способів сприйняття нею цінностей, інтелектуального і емоційного розуміння світу, певної культури та цивілізації. Стрижнем антропологічного коду культури виступає людина, а антропологічного коду цивілізації - суспільство.
Спростовуються різного роду теорії втрати ціннісно-смислової форми буття людини в умовах глобалізації сучасною світу, парадигма «руского мира», коду так званої «общеруской» культури, канонічної території, цивілізації, спільного коріння, генетичного і культурного розвитку українського і російського народів. Видання розраховане на науковців і викладачів історії, філософії, культурології, політології, етнології, учителів, аспірантів і студентів, широке коло осіб, які цікавляться антропологічним осмисленням української культури і цивілізації.


З’ясовуються історичні, теоретичні та методологічні засади наукового пізнання антропологічного коду української культури і цивілізації, їх самобутності і загадковості, в епіцентрі яких перебуває Людина як унікальна і найвища цінність. Розкривається його сутність як сукупність образів, засобів біологічного і соціокультурного характеру, пов’язаних з певним комплексом стереотипів свідомості окремої людини або групи людей, які виражаються в архетипах, менталітеті, інтелектуальному, моральному і матеріальному житті, в політичній і соціальній організації суспільства, його культурі та цивілізації, транзитному характері і здатності успадковуватися. Аналізується зміст і функції антропологічного коду культури та цивілізації на різних етапах історії України - від найдавніших часів до сучасності як системи значень і типів мислення людини, її психології і менталітету, способів сприйняття нею цінностей, інтелектуального і емоційного розуміння світу, певної культури та цивілізації. Стрижнем антропологічного коду культури виступає людина, а антропологічного коду цивілізації - суспільство.
Спростовуються різного роду теорії втрати ціннісно-смислової форми буття людини в умовах глобалізації сучасною світу, парадигма «руского мира», коду так званої «общеруской» культури, канонічної території, цивілізації, спільного коріння, генетичного і культурного розвитку українського і російського народів. Видання розраховане на науковців і викладачів історії, філософії, культурології, політології, етнології, учителів, аспірантів і студентів, широке коло осіб, які цікавляться антропологічним осмисленням української культури і цивілізації.

Фінансовий механізм забезпечення суспільного добробуту: теоретична концептуалізація та проблеми функціонування : монографія / В. П. Горин ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 515 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 481–515 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-654-589-6.

Маркетинг сталого туризму : навч. посіб. / І. Г. Смирнов, О. О. Любіцева ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2020. – 255 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 217–218 та в додатках. – ISBN 978-617-7748-58-7.

У монографії висвітлено організаційно-методичні основи інтегрованої системи обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками. Розглянуто теоретичні засади діяльності та розкрито особливості заготівель сільськогосподарської продукції та сировини. Визначено вплив організаційних особливостей заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини на побудову обліку та контролю й розглянуто економічні засади формування результатів діяльності досліджуваних підприємств. Запропоновано систему обліку операцій з заготівель, сортування, первинної переробки та передпродажної підготовки і продажу сільськогосподарської продукції. Досліджено організацію обліку в діяльності ринків та розкрито методику обліку результатів їх діяльності. Розглянуто управлінську звітність результатів діяльності ринків. Досліджено організацію і методику внутрішнього контролю у системі управління діяльністю ринків. Запропоновано систему бюджетування як елемент внутрішнього контролю діяльності ринків.
Монографія може бути корисною для фахівців у галузі обліку, контролю, управління та економіки, здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників.

У монографії досліджено концептуально-теоретичні, методологічні та практичні аспекти фінансового механізму забезпечення суспільного добробуту в контексті реалізації положень парадигми інклюзивного розвитку. Проаналізовано сучасний стан, проблемні моменти формування суспільного добробуту за рахунок ресурсів недержавного сектору економіки, у світлі критеріїв інклюзивного розвитку оцінено реалії бюджетного фінансування, страхування, кредитування суспільного добробуту. Значна увага присвячена розкриттю теоретичних засад та практичних проблем фінансового регулювання суспільного добробуту, зокрема фіскальних інструментів оподаткування споживання, доходів та майна, бюджетних трансфертів. Монографія містить авторський погляд на перспективи трансформації фінансового механізму забезпечення суспільного добробуту у відповідності до провідної ідеї повноцінної реалізації принципів інклюзивного розвитку. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей, фахівців-практиків, усіх, хто прагне поглибити свої знання з фінансової теорії та практики.


У книзі розкрито особливості сталого туризму та специфіку маркетингу сталого туризму, системи та стратегії маркетингу в туризмі, особливості аналізу ринку споживачів у туризмі, вимірювання і прогнозування попиту в туризмі, життєвий цикл товару в туризмі, проблеми встановлення контактів з клієнтами та стимулювання збуту в туризмі, особливості рекламної діяльності в туризмі та цінової політики, специфіку виставкового маркетингу в туризмі, планування, фінансування та організації маркетингу в туризмі, організацію та проведення маркетингових досліджень, конкурентоспроможність у туризмі та новітні інноваційні напрямки маркетингу в туризмі, включаючи неймінг та брендинг, іміджбілдинг та брендинг у туризмі. Особливістю посібника є підключення до розгляду деяких тем маркетингу логістичних аспектів сталого туризму, що, зокрема, стосується логістики виставкової діяльності в туризмі, логістичної організації туристичного простору на засадах сталого розвитку (на прикладі сакрального туризму), явища овертуризму та комплексної логістичної стратегії його подолання на прикладі урботуризму. Посібник містить контрольні питання та завдання для самостійної роботи студентів з кожного розділу (теми), має додатки, у т.ч. робочу навчальну програму з тестами.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, а також практичних працівників туристичної галузі, всіх, кого цікавлять проблеми туризму і маркетингу.


Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України : станом на 17 верес. 2020 р. / [К. А. Бабенко, К. В. Бортняк, В. М. Василенко та ін.] ; за заг. ред. Д. В. Журавльова. – Київ : Професіонал, 2020. – 437 с. – ISBN 978-966-370-355-8.

342 H34

Конституційні права і свободи людини та їх гарантування й захист в Україні : монографія / В. Л. Федоренко ; М-во юстиції України, Н.-д. центр судової екпертизи з питань інтелект. власності. – Київ : Ліра-К, 2020. – 137 с. – Бібліогр.: с. 137 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7844-70-8.

Конституційне регулювання місцевого самоврядування в державах-учасницях Європейського Союзу : монографія / О. М. Чернеженко ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Ліра-К, 2020. – 314 с. – Бібліогр.: с. 273–314. – ISBN 978-617-7910-61-8.

У цьому науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу адміністративного судочинства України. Детально розглянуто усі 8 розділів коментованого Кодексу, особливу увагу приділено аналізу положень, присвячених новелам апеляційного і касаційного провадження в адміністративних справах та підставам і порядку перегляду судових рішень Верховним Судом України, виходячи з нової системи судоустрою України. Додаються тексти і витяги з текстів нормативно-правових актів з питань організації адміністративного судочинства, широко аналізується судова практика щодо застосування окремих положень КАСУ. Мета коментаря – дати чітке системне уявлення про адміністративний юрисдикційний процес як врегульовану нормами адміністративного процесуального права діяльність суду, що здійснюється в установленому законом порядку та визначається системою взаємопов'язаних адміністративних процесуальних прав, обов'язків і адміністративних процесуальних дій суду та учасників процесу з їх реалізації. Видання розраховано на суддів та працівників суду, адвокатів та інших практи куючих юристів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями організації і вирішення судами справ в порядку адміністративного судочинства.

Наукове видання присвячено проблемам теорії та практики утвердження, гарантування та захисту конституційних прав і свобод людини в Україні. Висвітлюється генезис політико-правової думки і міжнародної та конституційної правотворчої та правозастосовної практики у сфері основоположних прав людини і громадянина, а також поняття цієї ключової категорії конституційного права. Аналізуються основні, найбільш поширені класифікації конституційних прав і свобод людини та громадянина та наводиться їх система. Подано комплексну характеристику основних видів конституційних прав і свобод людини. Висвітлюються питання гарантування та захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні. Приділено увагу змісту та процедурним аспектам захисту конституційних прав і свобод людини в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). Монографія розрахована на науковців, правозахисників, а також усіх, хто цікавиться конституційними правами і свободами людини та їх захистом в Україні.

У монографії комплексно обґрунтовуються теоретико-методологічні та історичні засади конституційних основ місцевого самоврядування в державах-учасницях Європейського Союзу. Зокрема, досліджується сутність і зміст категорії «конституційні основи місцевого самоврядування», а також ґенеза конституційних основ місцевого самоврядування в державах-учасницях Європейського Союзу. Узагальнюється та систематизується науковий досвід українських і зарубіжних учених щодо типології конституційних основ місцевого самоврядування. Аналізуються Європейська хартія місцевого самоврядування та механізми конституційно-правового регулювання основ місцевого самоврядування в державах-учасницях Європейського Союзу.

Самостійний розділ монографії присвячено вивченню конституційно-правової природи основ місцевого самоврядування, поширених у Європейського Союзу. Зосереджено увагу на конституційних основах територіальної організації публічної влади, форм безпосередньої демократії на місцях і найпоширеніших систем органів місцевого самоврядування в державах-учасницях Європейського Союзу.

Систематизовано та досліджено такі чинники впливу на трансформацію української конституційної моделі місцевого самоврядування як регіональна політика Європейського Союзу, позитивні тренди і практики децентралізації. Досліджуються основні переваги і проблеми процесів децентралізації в Європейському Союзі та надаються рекомендації щодо розвитку місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні.

Для магістрів, докторантів і професорсько-викладацького складу вищих юридичних навчальних закладів, службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадських організацій та інших інститутів громадянського суспільства.

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» : станом на 2 верес. 2020 р. / [А. В. Андрєєв, І. Л. Антипова, Ю. І. Артюх та ін.] ; за заг. ред. Д. В. Журавльова. – Київ : Професіонал, 2020. – 509 с. – ISBN 978-966-370-370-1.

343 H34

Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України : Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні / [С. В. Албул, О. Т. Баумкетнер, А. В. Боровик та ін.] ; за заг. ред. С. С. Чернявського. – Київ : Професіонал, 2020. – 1287 с. – ISBN 978-966-370-351-0.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України : станом на 17 верес. 2020 р. / [В. В. Галунько, Ю. А. Голодник, Л. В. Грищенко та ін.] ; за заг. ред. В. В. Галунька. – Київ : Професіонал, 2020. – 731 с. – ISBN 978-966-370-358-9.

343 H34

346 H34

Коментар розрахований на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб, які є суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», на уповноважених осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційних програм, суддів, прокурорів, слідчих, детективів, адвокатів, а також на студентів вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

Науково-практичний коментар розрахований на суддів, прокурорів, слідчих, співробітників оперативних підрозділів та адвокатів для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних закладів, які готують фахівців в галузі права.

У даному коментарі на основі наукового аналізу Господарського кодексу України та узагальнення правозастосовної практики, зокрема щодо вирішення судами господарських спорів наводиться постатейне тлумачення його положень, що визначають основні засади господарювання в Україні і регулюють господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання.

Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення : станом на 17 верес. 2020 р. / [К. Л. Бугайчук, О. Ю. Дрозд, Є. В. Дуліба та ін.] ; за заг. ред. Д. В. Журавльова. – Київ : Професіонал, 2020. – 807 с. – ISBN 978-966-370-363-3.

347 H34

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : станом на 17 верес. 2020 р. / [Е. В. Вакулович, В. В. Галунько, О. М. Калашник та ін.] ; за заг. ред. В. І. Теремецького. – Київ : Професіонал, 2020. – 1159 с. – ISBN 978-966-370-360-2.

Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України : станом на 17 вересня 2020 р. / [О. Є. Аврамова, О. В. Батрин, В. І. Бобрик та ін.] ; за заг. ред. В. І. Теремецького. – Київ : Професіонал, 2020. – 511 с. – ISBN 978-966-370-353-4.

347 H34

342 H34

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу України про адміністративні правопорушення з урахуванням останніх змін і доповнень.

При підготовці коментаря широко використано положення профільних законів та підзаконних актів, які встановлюють вимоги та правила, порушення яких утворюють склади адміністративних правопорушень. У додатках до книги подано тексти актуальних інструкцій та положень, які встановлюють процедуру оформлення матеріалів про адмінправопорушення та розгляду справ про ці порушення окремими органами (посадовими особами), уповноваженими на їх розгляд.

Видання розраховано на суддів, прокурорів, адвокатів, посадових осіб органів, уповноважених вирішувати справи про адміністративні правопорушення, а також студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться питаннями адміністративно-правової відповідальності за проступки у різних сферах суспільних відносин.

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз положень Цивільного кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 17.09.2020 р. Видання розраховано на суддів, практикуючих юристів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання цивільних відносин в Україні.

У коментарі на основі аналізу норм Цивільного процесуального кодексу України, судової практики та доктринальних положень викладаються підходи автора до тлумачення і однаковому застосуванню положень кожної із запропонованих для огляду статей, пропонуються заходи щодо усунення виявлених проблем та рекомендації щодо правильного і своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ, зміцненню законності і правопорядку , формуванню поважного ставлення до закону і суду.

Пенсійне законодавство України : наук.-практ. комент. до основ. нормат. актів, що регулюють питання пенс. забезп. / [А. В. Андрєєв, Е. В. Бабенко, В. А. Багрій та ін.] ; за заг. ред. М. І. Іншина, В. Я. Мацюка. – Київ : Професіонал, 2020. – 539 с. – ISBN 978-966-370-380-0.

349.3 II25

Земельний кодекс України : наук.-практ. комент. / [С. В. Банах, В. В. Галунько, І. В. Гиренко та ін.] ; за заг. ред. І. В. Гиренко. – Київ : Професіонал, 2020. – 931 с. – ISBN 978-966-370-354-1.

Розвиток кадрового потенціалу державної служби в Україні в умовах реформ: проблеми теорії та практики : монографія / С. В. Селіванов, Н. І. Обушна, С. К. Хаджирадєва. – Київ : Каравела, 2019. – 291 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8019-28-8.

349.4 3-51

У виданні здійснена спроба виявити вплив останніх змін у систему пенсійного законодавства України і надано науково-практичні коментарі до основних нормативних актів, що мають дотичність до пенсійного забезпечення. Видання розраховано на студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, депутатів представницьких органів влади усіх рівнів, суддів та працівників суду, інших державних службовців, а також усіх, хто цікавиться актуальними питаннями і проблемами пенсійного законодавства.

Даний Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України не є офіційним тлумаченням чинного законодавства України, носить рекомендаційний характер і пропонується для використання суддями, прокурорами, слідчими, детективами, адвокатами та спеціалістами в галузі земельного законодавства для використання в практичній роботі.


У монографії знайшли відображення комплексні проблеми, пов᾿язані з обґрунтованням особливостей розвитку кадрового потенціалу державної служби в умовах реформування державного управління в Україні. Зокрема: проаналізовано сутність феномену “кадровий потенціал державної служби” в науковому дискурсі, уточнено склад кадрового потенціалу державної служби з позиції його розвитку та ідентифіковано механізми державного управління розвитком кадрового потенціалу державної служби; доведено нагальну необхідність модернізації кадрового забезпечення державної служби в Україні, що дозволило виявити та систематизувати особливості таких механізмів розвитку кадрового потенціалу вітчизняної державної служби як організаційно-правового, ресурсного, мотиваційного та інформаційно-комунікативного; визначено перспективні напрями вдосконалення механізмів розвитку кадрового потенціалу державної служби в Україні з урахуванням можливостей імплементації прогресивного зарубіжного досвіду в цій сфері та розроблено модель комплексного механізму розвитку кадрового потенціалу державної служби в Україні.

Ринок страхових послуг: концептуальні засади, технічні інновації та перспективи розвитку : монографія / Ю. М. Клапків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 567 с. : рис., табл. – Парал. тит. арк. англ., пол. – Бібліогр.: с. 516–567 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-654-557-5.

Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів : монографія / [Л. В. Шірінян, М. І. Арич, К. В. Багацька та ін.] ; за наук. ред. Л. В. Шірінян ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Ліра-К, 2020. – 402 с. : рис., табл. – Авт. зазначено на с. 3–6. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7844-40-1.

Анімація в рекреації та туризмі : словник-довідник / О. І. Міхо. – Київ : Ліра-К, 2020. – 222 с. – Бібліогр.: с. 210–213. – Алф. покажч. термінів і понять: с. 215–222. – ISBN 978-617-7748-14-3.

36 K64

Монографія присвячена дослідженню проблематики інституціонального становлення інфраструктурних складових ринку страхових послуг. Розглянуто організаційно-методологічні та правові засади формування ринку страхових послуг, інституційні складові та взаємозв’язок між ними, а також фінансовий механізм функціонування інституцій. Досліджено сучасні реалії розвитку ринку страхових послуг, специфіку діяльності страхових посередників, страхових компаній та особливості державної фінансової підтримки. Виокремлено значення інновацій і цифрової трансформації на ринок страхових послуг, страхових технологічних підприємств, мобільних додатків, проаналізовано трансформацію страхових послуг та сформовано вектори їхньої модернізації. Для фахівців у галузі фінансів та страхування, а також аспірантів і студентів економічних спеціальностей, викладачів і науковців.


Монографія є збірником праць і дослідницьких результатів наукової групи Лади Шірінян (завідувача кафедри фінансів Національного університету харчових технологій).

У виданні знайшло відображення розв’язання комплексної проблеми, пов’язаної з конкурентоспроможністю, ключовими показниками ефективності та новими інструментами фінансового регулювання страхового ринку України, викладено наукове обґрунтування гіпотез і запропоновано практичні рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності страхового ринку в умовах активізації глобалізаційних процесів.

Монографія розрахована на аспірантів і наукових співробітників, практиків страхової справи, представників державних органів регулювання фінансового ринку, і буде цікавою для тих, хто досліджує актуальні проблеми страхової науки.

Словник-довідник містить тлумачення основних термінів і понять, що відносяться до анімаційної діяльності в рекреації і туризмі. Видання включає більше 600 статей, що описують спільну термінологію для індустрій туризму, гостинності, дозвілля та розваг. Словник-довідник призначений для студентів вищих навчальних закладів галузі знань «Сфера обслуговування», аспірантів, фахівців туристичної справи, усіх, хто цікавиться впровадженням анімаційних технологій в процес обслуговування.

657 I-73

Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками : монографія / П. О. Куцик, Р. А. Марценюк, Ф. Ф. Макарук, М. Ю. Чік ; Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Львів. торг.-екон. ун-т, 2020. – 279 с. : рис., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.

64 T33

Теоретико-практичні підходи до ефективного функціонування ринку готельно-ресторанних послуг: стан, проблеми, тенденції : колект. монографія / [В. А. Русавська, А. В. Антоненко, Л. В. Батченко та ін.] ; за ред. В. А. Русавської ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2018. – 419 с. : табл. – Авт. зазначено на с. 418–419. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-7605-81-1.

У монографії висвітлено організаційно-методичні основи інтегрованої системи обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками. Розглянуто теоретичні засади діяльності та розкрито особливості заготівель сільськогосподарської продукції та сировини. Визначено вплив організаційних особливостей заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини на побудову обліку та контролю й розглянуто економічні засади формування результатів діяльності досліджуваних підприємств. Запропоновано систему обліку операцій з заготівель, сортування, первинної переробки та передпродажної підготовки і продажу сільськогосподарської продукції. Досліджено організацію обліку в діяльності ринків та розкрито методику обліку результатів їх діяльності. Розглянуто управлінську звітність результатів діяльності ринків. Досліджено організацію і методику внутрішнього контролю у системі управління діяльністю ринків. Запропоновано систему бюджетування як елемент внутрішнього контролю діяльності ринків.
Монографія може бути корисною для фахівців у галузі обліку, контролю, управління та економіки, здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників.

У монографії висвітлено організаційно-методичні основи інтегрованої системи обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками. Розглянуто теоретичні засади діяльності та розкрито особливості заготівель сільськогосподарської продукції та сировини. Визначено вплив організаційних особливостей заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини на побудову обліку та контролю й розглянуто економічні засади формування результатів діяльності досліджуваних підприємств. Запропоновано систему обліку операцій з заготівель, сортування, первинної переробки та передпродажної підготовки і продажу сільськогосподарської продукції. Досліджено організацію обліку в діяльності ринків та розкрито методику обліку результатів їх діяльності. Розглянуто управлінську звітність результатів діяльності ринків. Досліджено організацію і методику внутрішнього контролю у системі управління діяльністю ринків. Запропоновано систему бюджетування як елемент внутрішнього контролю діяльності ринків.
Монографія може бути корисною для фахівців у галузі обліку, контролю, управління та економіки, здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників.

У монографії досліджуються теоретичні та практичні аспекти функціонування ринку послуг в Україні, актуальні проблеми підвищення ефективності підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Аналізуються концептуальні виміри, історичний дискурс і соціокультурні детермінанти еволюції гостинності; розглянуто становлення і розвиток виробничої інфраструктури гостинності. Досліджуються теоретичні основи становлення, функціонування та розвитку індустрії гостинності. Виокремлено інституційні засади трансформаційних процесів ринку послуг України. Особлива увага приділена організаційно-економічним процесам та явищам на підприємствах сфери послуг, а саме: технологіям виробництва, маркетингу, менеджменту, інвестиційно-інноваційним аспектам. Монографія призначена для керівників та фахівців підприємств ринку послуг, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів і всіх читачів, яких цікавлять проблеми становлення та функціонування ринку послуг України.